Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja. #1
Prisonplanet.pl
Polska
2012-02-16
Globalne trendy
Alan Watt, jest pisarzem, analitykiem geopolityki, socjopolityki i historii. Przez lata studiował brytyjski system, który nas wszystkich otacza, oraz techniki stosowane w przeszłości i dziś aby go zmieniać i kształtować. Jest on obecnie jednym z niewielu autorów, którzy dogłębnie rozumieją obecny system, jego historię i głównych graczy. To co jednak jest najważniejsze ma on dużą wiedzę na temat planów jakie mają elity rządzące światem zachodu.

Na podstawie książek Alana Watta pt "Waiting for the Miracle...The Symbiosis of Exoteric and Esoteric Societies and Their Unfaltering Goals Down through the Ages" i trzech tomów "Cutting Through" oraz setek transkryptów i audycji radiowych stworzyliśmy obraz tego co jest zaplanowane dla nas wszystkich oraz techniki jakimi będą wprowadzane zmiany przez elity dążące do dominacji całego świata i wszystkiego co na nim żyje. Większość informacji zawartych w tym opracowaniu jest w pełni jawnych, opisanych w dokumentach, artykułach i książkach do których umieściliśmy linki lub tytuły, mimo tego obraz ten nie jest pełny i należy go traktować jako szkic przyszłych wydarzeń i tego co będzie się działo w krótkim i długim okresie czasu z cywilizacją przechodzącą największą przemianę od czasów rewolucji przemysłowej- pierwszą globalną rewolucję.


Czytając ten tekst warto odnosić go do otaczającej nas polskiej rzeczywistości ponieważ od 1989 roku, tj upadku systemu sowieckiego weszliśmy w system Anglo-Amerykański, który obejmuje nas w takim samym stopniu jak Brytyjczyka czy Amerykanina. Konsekwencje zmian funkcjonowania tego systemu będą odczuwalne w całym zachodnim świecie, jak również i w Polsce. Jedyną różnicą pomiędzy Polską a np Wielką Brytanią czy USA będzie opóźnienie z jakim zmiany, które będą, lub już są wprowadzane na zachodzie dotrą do nas. Proces jednolitej polityki zachodu jest częścią  "standaryzacji życia" na całym świecie.

Dzięki temu opracowaniu będzie znacznie łatwiej zrozumieć czym jest obecny system i jakie organizacje, fundacje zebrały się razem by przejąć wszystkie zasoby, by wprowadzić na ziemi zorganizowany system z zaplanowanym, zorganizowanym społeczeństwem tzw technotroniczne społeczeństwo. Społeczeństwo w którym eksperci będą rządzić światem w post demokratyczny sposób, pomijając polityków. To jest kierunek w którym dziś zmierzamy, i w dużym stopniu już tu jesteśmy.

Wszystko co dziś się dzieje, każdy element życia dookoła nas był dyskutowany i planowany ponad 100 lat temu. Wszystkie obecne krachy, bankructwa banków, łączenie krajów w kontynentalne super państwa takie jak Unia Europejska są częścią planu. (nawet Carl Marx o tym pisał w XIX wieku.) Naukowcy pracujący dla think tanków zatrudnieni przez potężne międzynarodowe banki doszli do wniosku, że dojście do nowego systemu będzie musiało odbyć się poprzez system socjalistyczny gdzie łatwo jest narzucić jednorodność społeczną. Poprzez standaryzację będzie można dokonać tego na całym świecie.30 LAT WOJNY.
Richard N. Haass, przewodniczący Rady ds. Stosunków Zagranicznych (CFR) jest jedną z głównych osób otwarcie odpowiedzialnych za tworzenie polityki USA. Działa on wraz z instytutami RIIA/ Chatcham House, CFR posiadającymi setki oddziałów na całym świecie, również w europie i setkami think tanków nad stworzeniem polityki mającej na celu podbój i transformację świata. Wielokrotnie mówił on o tym, że wojna, która miała swój początek się wraz z atakiem na World Trade Center rozpoczęła wieczny konflikt, którego końca nie widać. Powtórzył to niedawno po domniemanym zabiciu Osamy Bin Ladena mówiąc "Zabicie Osamy bin Ladena przez siły specjalne Stanów Zjednoczonych stanowi znaczące zwycięstwo nad globalnym terroryzmem. Ale jest to jedynie kamień milowy, a nie punkt zwrotny, w nieustającej walce bez przewidywalnego końca". Podobnie na ten temat wyraża się armia USA, która pisze o "wiecznej wojnie" czy "zderzeniu cywilizacji". Tak więc należało by sobie zadać pytanie z jakiego rodzaju wojną mamy do czynienia i przede wszystkim ile ma ona trwać oraz jaki jest jej cel.

Wojna będzie trwać na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze na płaszczyźnie fizycznej, gdzie będą realizowane konflikty militarne z użyciem siły wobec krajów nie będących w pełni podległymi dyktatowi Anglo Amerykańskiego establishmentu. Walka o terytoria bogate w złoża naturalne/zasoby będzie trwała przez kolejne dekady ponieważ nowy system ekonomiczny, który tworzy się na naszych oczach będzie oparty o zasoby. Obecne wojny mają na celu standaryzację świata, a raczej dokończenie procesu standaryzacji w krajach, które nie chcą przyjąć zachodniego modelu życia (głównie kraje islamskie).Demokratyczny model zachodni ma być modelem ogarniającym cały świat, przy czym elity rozumieją "demokrację" jako system kontroli, który bliższy jest rządom autorytarnym demokracji ludowej ZSRR niż systemowi demokracji bezpośredniej pozwalającej na współuczestniczenie obywateli w życiu politycznym. Te kraje, które nie działają podług zachodnich zasad/standardów będą niszczone i plądrowane jedne po drugim. W tych krajach będzie ustanawiany nowy rząd z prywatnym bankiem centralnym (podobnie jak to ma miejsce obecnie w Libii), który będzie zawiadywał wraz z międzynarodowymi instytucjami, finansami kraju, a tym samym jego polityką. Obecne rewolucje na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej, protesty, demonstracje są formą "miękkiego oddziaływania", podobnie jak to miało miejsce w rewolucjach w Egipcie, Libii, Tunezji i innych krajach regionu. Jeśli te formy oddziaływania na społeczeństwo nie będą przynosić zaplanowanych rezultatów tzn nie pozwolą na obalenie rządów i przejęcie kraju, wtedy będą wprowadzane rozwiązania siłowe "twarde oddziaływanie" podobnie jak w Libii. Kiedy rewolucja zawiedzie będzie wsparta działaniami militarnymi.

Po drugie wojna będzie skierowana do wewnątrz i będzie odbywać się głównie na płaszczyźnie psychologicznej i ekonomicznej gdzie celem będą już podbite narody/państwa. Ten proces będzie wyznaczony przez demoralizację, walkę z wszelką formą kultury, przynależności historycznej, etycznej, narodowej, religijnej itd. Wszystko co łączyło ludzi i tworzyło w szerszym ujęciu społeczność narodową będzie atakowane aby w ten sposób oderwane od rzeczywistości, historii, tradycji społeczeństwo, które nie będzie miało się na czym oprzeć w naturalny sposób migrowało w kierunku nowego globalnego systemu. Carroll Quigley w książce “Tragedy and Hope. A History of the World in Our Time.” ujął ten proces w taki sposób: “s.25. Destrukcyjny wpływ zachodniej cywilizacji na tak wiele obcych społeczeństw wynika z jego zdolności do demoralizacji ideologii i kultury duchowej, jak również zdolności do niszczenia ich w sensie fizycznym używając broni palnej...Kiedy społeczeństwo jest zniszczone przez impakt innego społeczeństwa, ludzie pozostawieni są na gruzach elementów kulturowych pochodzących z ich własnej zniszczonej kultury, jak również z kultury najeźdźców. Elementy te zazwyczaj dostarczają instrumentów do spełnienia potrzeb materialnych ludzi, ale nie są wystarczające do zorganizowania funkcjonalnego społeczeństwa ze względu na brak ideologii i duchowej spójności. Tacy ludzie albo giną albo zostają włączeni jako jednostki do małych grup w innej kulturze, której ideologię przyjmują dla siebie, a przede wszystkim, dla swoich dzieci. W niektórych przypadkach, ludzie pozostawieni na szczątkach rozbitej kultury są w stanie zintegrować jej elementy w nowe społeczeństwo i nową kulturę. Są w stanie tego dokonać, ponieważ stworzona nowa niematerialna kultura, a więc nowa ideologia i moralność, która służy za spoiwo dla rozproszonych elementów minionej kultury, jest w ich rękach. Taka nowa ideologia, może być adaptacją z zewnątrz lub być rodzimym tworem, ale w obu przypadkach jest ona wystarczająco zintegrowana z niezbędnymi elementami kultury materialnej w celu utworzenia funkcjonującej całości, a tym samym nowego społeczeństwa. Według właśnie takich procesów wszystkie nowe społeczeństwa, a tym samym wszystkie nowe cywilizacje, mogły się narodzić.”

Tak więc niszczenie tego co utrzymuje koherentny charakter społeczeństwa ma na celu dekonstrukcję państw narodowych, przeniesienie ich władzy do szerszych struktur poprzez regionalizację a następnie oddanie tej władzy globalnej strukturze rządu światowego. Obecnie postępuje proces konsolidacji krajów narodowych w szersze ciała takie jak Unia Europejska. Podobny proces rozwija się w Północnej Ameryce łącząc Kanadę, USA i Meksyk. Potem mamy ASEAN. Do 2013 Rosja ogłosiła zbudowanie unii północno azjatyckiej, kolejny blok to unia Północno Afrykańska itd.Po oddaniu suwerenności do tych bloków, kraje narodowe nie będą już samostanowiły, będą bardziej partnerami wewnątrz bloków niż suwerennymi, niezależnymi państwami. Kiedy te bloki powstaną i zostaną formalnie skonsolidowane, rozpocznie się ruch ostatecznej konsolidacji w jedno ciało tj światowy rząd. Proces polega również na decentralizacji wszystkich krajów przy jednoczesnej centralizacji całej władzy w rękach ONZ. Zdecentralizowana władza będzie szła w ręce regionów i NGO (organizacji pozarządowych), które mają swoją zwierzchność wobec ONZ-tu a nie wobec rządów narodowych. Schemat przejmowania kontroli będzie przebiegał poprzez korporacje, które finansują fundacje, które z kolei finansują NGO przejmujące wiodącą rolę w krajach. Proces ten jest zbieżny z modelami KGB destabilizacji i przejmowania krajów.

Wykład o procesach przejmowania krajów:


OGLĄDAJ DALEJ>>>


Kolejnymi często podkreślanymi elementami walki z podbitymi populacjami będą pandemie i głód. Masywna depopulacja ma na celu sprowadzenie populacji do poziomów, którymi będzie można łatwo zarządzać i je kontrolować. Do roku 2050 elity chcą mieć bardzo małą populację. (patrz DCDC 2007-2035, DCDC 2011-2040)Nastąpi militaryzacja policji i innych służb porządkowych, a następnie ich powolna prywatyzacja. Podobnie będzie z wojskiem, które początkowo będzie zarządzane przez prywatne firmy a następnie przez nie przejęte. Proces ten będzie przyspieszał wraz z pogłębianiem się ekonomicznych problemów i przenoszeniem decyzyjności do ciał międzynarodowych (patrz np NATO, lub armia UE). Wiele z tych procesów ma już to miejsce w Wielkiej Brytanii gdzie prywatyzuje się policję i bazy wojskowe. W drastycznie pogarszających się warunkach egzystencji nastąpi ekspansja terroryzmu obywatelskiego, co zmusi prywatne firmy do obrony swoich działalności i aktywów absorbując duże ilości zmilitaryzowanych grup. W momencie gdy będą upadały rządy i państwa, sprywatyzowane siły policyjne i wojskowe będą skierowane masowo przeciwko tym którzy sprzeciwiają się planom elit.

Aby w warunkach przyszłych konfliktów firmy, banki i korporacje mogły funkcjonować muszą mieć dalece zmilitaryzowane społeczeństwo, które nie odczuwa współczucia czy empatii do reszty społeczeństwa. Takie społeczeństwo będzie wykorzystywane do walki przeciw zewnętrznym państwom jak i przeciw obywatelom wewnątrz państw. Tworzenie ultra agresywnego społeczeństwa, które będzie pracować dla policji i wojska odbywa się już dziś. Szkolenie zaczyna się od najmłodszych lat poprzez systemy szkoleniowe stworzone dla armii, które zostały poprzez rynek rozrywki przekazane dzieciom i młodzieży. Są to gry 3D-shotemup które wyrabiają instynkty dokładnie takie jakie mają psychopatyczne zmilitaryzowane jednostki tj agresja, brak współczucia czy empatii, chęć wygranej za wszelką cenę, sadyzm, zabijanie dla przyjemności, obwinianie ofiar oraz wyrabianie instynktu zabijania na komendę.Obecnie będzie szeroko promowana apatia, obojętność. Efektem tego będzie to, że ludzie staną się agresywni wobec siebie jak też i  organa siłowe będą bezwzględne wobec społeczeństwa.
 
W to grają twoje dzieci:Gry symulujące zabijanie patriotów w USA:

Więcej o wpływie gier na mózg człowieka w artykule: "Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu."

Ważnym elementem każdego totalitarnego systemu jest przejęcie kontroli nad dziećmi przez państwo. Wykorzystując ten model sowieci zwracali dzieci przeciw rodzicom, i w skrajnych przypadkach jak to miało miejsce w Kambodży dzieci rozstrzeliwały własne rodziny. Tak więc problem zmilitaryzowanego młodego pokolenia nie jest jedynie problemem wojen z zewnętrznym wrogiem ale i wojny wewnątrz państw. Obecne rządowe działania w Polsce, mające na celu budowę dużej ilości przedszkoli i żłobków mają kilka wymiarów. Po pierwsze pozwalają rodzinie na pozostawienie dzieci pod kontrolą państwa, to z kolei ułatwia pójście do pracy kobietom. W ten sposób państwo może obciążyć podatkami dużą część społeczeństwa które wcześniej było według ekonomistów bezproduktywne i nie przynosiło państwu dochodów. Jest to również model rearanżacji społeczeństwa, który najbardziej agresywnie wykorzystały Chiny podczas wielkiej rewolucji przemysłowej, która pochłonęła 70 milionów ofiar. Ostatnie zmiany w prawodawstwie obejmujące regulację zachowani pomiędzy rodzicami a dziećmi są kolejnym krokiem niszczenia rodziny i przejmowania przez państwo roli rodziny.

Obecnie USA posiada ponad 150 baz wojskowych na świecie. Mimo rozpadającej się gospodarki nowe bazy wojskowe są nadal budowane na całym świecie (patrz np Australia i Irak). Bazy wojskowe po bankructwie USA i zakończeniu ery dominacji militarnej około roku 2020-30 będą sprzedane lub oddane Chinom. Te staną się tak jak obecnie USA policjantem świata. Obecnie wiele z istotnych miejsc handlowych takich jak kanał panamski, czy Hong Kong są oddawane pod chińską jurysdykcję i ten proces będzie kontynuowany.Po całym procesie, około 2050 roku cały plan wojen ma się zakończyć, w międzyczasie wszystkie państwa narodowe zostaną zdemilitaryzowane i zniszczone a populacja świata niemalże zniknie, powstanie rząd światowy, ale jedynie na bardzo krótki/przejściowy okres. Następnie zostanie zniesiony pozostawiając na świecie pewną ilość zaawansowanych technologicznie super miast-państw, które już są budowane. System ten będzie przypominał średniowiecze z miastami państwami i ogromnymi połaciami niezamieszkanej ziemi i neo-feudalnym systemem społecznym walczącym z resztką wolnych ludzi żyjących na pustkowiach. W literaturze poruszającej tą problematykę rozważa się również to, że nawet te miasta-państwa będą zmuszone by prowadzić między sobą wojny.

Tak więc obecne wojny trwające od ataku 9/11 będą z nami przez całe nasze życie, jak i również budowa coraz bardziej represyjnego systemu wymierzonego przeciw obywatelom rozpadających się państw narodowych. Obecnie wchodzimy w historyczną fazę opisaną wnikliwie przez G. Orwella w książce "1984" tj czas wiecznej wojny pomiędzy socjalizmem Anglo-amerykańskim i ogólnie rzecz biorąc socjalizmem Azji. Obecny przejściowy okres polega na obciążeniu całego systemu i obywateli aby wypracowali i wywalczyli dla elit podbicie reszty świata tj krajów kultury arabskiej, Afryki, Chin, Rosji, które nie zgadzają się z konceptem Anglo-Amerykańskiej przyszłości. W tym przejściowym okresie każdy kto potrafi się komunikować z ludźmi i pokazać im co naprawdę dzieje się na świecie będzie musiał być usunięty.
Więcej na temat przejścia z systemu wojen do pokoju można przeczytać w opracowaniu raportu z Iron Mountain i dokumencie Departamentu Stanu USA "Freedom From War (1961)".


Czytaj dalej>>>


www.cuttingthroughtthematrix.com


Pieniądze, propaganda i wojna.  |  Były analityk Goldman Sachs: "wielka wojna" nadchodzi pod koniec 2012.  |  Libia - Waszyngton - NATO i kolejna wielka wojna.   |  Wieczna wojna- Świat po śmierci Bin Ladena.   |  Religia, kultura i wielka wojna. #1   |  Religia, kultura i wielka wojna. #2   |  Film: Niewidzialna wojna. Wykład o procesach destabilizacji.   |  Wieczna wojna- konflikt kulturowy.   |  Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040.  |  Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości.  Obywatele i “szoki strategiczne”.   | 


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Globalne trendy

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Jedenaście lat temu pisaliśmy o wprowadzeniu około 2025 r. do masowej produkcji urządzeń i usług typu NBIC. Technologie NBIC obejmują...

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.

Więcej
Multimedia

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Na tej stronie będziemy na bieżąco umieszczali nadsyłane do redakcji materiały wideo i linki do kluczowych informacji dotyczących...

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

W tym miejscu zamieszczamy filmy z protestów organizowanych przeciwko wprowadzaniu medycznego państwa policyjnego pod przykrywką...

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone