Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości.
prisonplanet.pl
Polska
2011-01-14
Globalne trendy
W niniejszym artykule prezentujemy trendy opisane przez departament zajmujący się tworzeniem obrazów przyszłości w kontekście strategicznym brytyjskiego Ministerstwa Obrony. W dokumencie "The DCDC Global Strategic Trends Programme 2007-2036" poruszane są m.in. zagadnienia dotyczące opracowania  technologii informatycznych chipów wszczepianych bezpośrednio do mózgu. Stworzone będą bronie działające na bazie impulsów elektromagnetycznych. Klasa średnia w krajach zachodu stanie się grupą rewolucjonistów, na wzór proletariatu Marksistowskiego. Masowe migracje wytworzą silne wewnętrzne konflikty poza kontrolą państw. Ludność krajów na Bliskim Wschodzie wzrośnie o 132%, podczas gdy w Europie spada wraz ze spadkiem płodności. “Zorganizowane lub spontanicznie tworzone grupy”; ang."Flashmobs" - powstaną grupy szybko tworzone przez gangi lub grupy terrorystów. Powstanie genetycznie zmodyfikowany tzw “nowy człowiek”. Wdrożone zostaną bronie CBRN jako normalny element strategii militarnej jak również bomby neutronowe dla "czystek etnicznych" w przeludnionym świecie.

Poniżej prezentujemy wybrane, najważniejsze cytaty z dokumentu. Cały dokument do ściągnięcia pod tym linkiem. LINK

Świat:
str 43. ”Trendy będą odzwierciedlone w tendencji do eskalacji konfliktów między komunami, które osiągną wymiar ponadnarodowy. Obecnie działalność tego typu reprezentowana jest przez wspólnoty diaspory, a szczególnie przez skrajne grupy islamistów i terrorystów. Mimo, iż konflikt pomiędzy dużymi państwami jest mało prawdopodobny, współzawodnictwo wokół ograniczonych zasobów i niskiej tolerancji na oddziaływania rynkowe, może prowadzić do napięć i potencjalnych większych konfrontacji i konfliktów między 2020 i 2035” [...] ”USA utrzyma pozycję międzynarodowego lidera przynajmniej do 2020 r., po czym bardziej wielobiegunowy świat, rzuci wyzwanie przeciw jego hegemonicznemu statusowi. Chiny, Rosja, Indie, Brazylia i Indonezja, i wiele innych alternatyw; prawdopodobny rywal będzie wykorzystywał osłabienie wpływów systemu międzynarodowego na pewne regiony świata. Strategiczna siła USA będzie również stopniowo się osłabiać, w ramach coraz bardziej zglobalizowanej gospodarki i konieczności zajęcia się nierównowagą budżetową i deficytem.”

s 54. ”Globalna gospodarcza i finansowa współzależność wprowadzi sytuację, w której skutki wszelkich głównych, regionalnych lub krajowych spowolnień gospodarczych będą odczuwalne w całym rozwiniętym świecie. W odpowiedzi na takie problemy wiele państw może starać się odwrócić trend globalizacji i zamykać granice i rynki, by chronić swoich obywateli przed konsekwencjami głębokiej recesji gospodarczej. Takie zmniejszenie współzależności, w połączeniu z napięciami społecznymi wynikającymi z trudności gospodarczych, mogą stworzyć warunki niestabilności w różnych regionach, co sprawia, że konflikty międzypaństwowe staną się bardziej powszechne i prawdopodobne. Powrót do bardziej jednoznacznie określonych państw i regionalnych bloków, może być spotęgowany przez brak międzynarodowych instytucji, takich jak niezreformowane ONZ lub upadek Unii Europejskiej.”

s 78. “Globalizacja powoduje utworzenie krytycznych współzależności, które łączą członków w zglobalizowanym społeczeństwie. Społeczeństwo zawierać będzie niewielkie grupy super-bogatych elit i znaczącą liczbę biedoty ze slumsów i ludzi żyjących na minimum socjalnym, których liczba w 2020 wyniesie około 20% populacji świata. Silne wstrząsy cenowe, prawdopodobnie spowodowane przez ostre zwyżki cen energii lub serie klęsk nieurodzaju, mogą wywołać efekt domina doprowadzając do upadku kluczowych międzynarodowych rynków w różnych sektorach. Skutki tej zapaści mogą być przekazane całej gospodarce światowej. Państwa zaczną podejmować próby odpowiedzi na krajowe i lokalne kryzysy i szersze skutki zapaści gospodarczej, co może spowodować załamaniem międzynarodowego systemu politycznego. Zaawansowane społeczeństwa, które zależne są od złożonych, międzynarodowych sieci dostaw podstawowych dóbr, takich jak żywność, które nie mogą być produkowane lokalnie, mogą zmierzyć się z ciężką niewydolnością infrastruktury, upadkiem sektora usług publicznych i konfliktami społecznymi.”

s 81. “Odnoszące sukcesy miasta, połączone w międzynarodowe sieci jako motory rozwoju gospodarczego, mogą dochodzić swoich praw do niezależności i znaleźć nowy status w przeciwieństwie do mniej rozwiniętych i zacofanych terenów w głębi kraju. Tworzenie nowych miast-państw zakwestionuje główne założenia, że podstawą obecnego systemu międzynarodowego są suwerenne i integralne państwa narodowe.”...”Separatyzm i ruchy secesyjne w USA. Coraz większa populacja latynoska w Stanach Zjednoczonych może doprowadzić do wzrostu napięć społecznych, co może spowodować powstanie agresywnych ruchów separatystycznych. W przeciwieństwie do bojowników Black Power w latach 1960, ruch ten może skupić się na bazie geograficznego samostanowienia, grożąc secesją w państwach o wysokiej latynoskiej populacji. W obliczu tego zagrożenia, USA może stać się coraz bardziej introspektywne, i wycofać się z wszystkich mniej istotnych zobowiązań za granicą. W różnych częściach świata, państwa oraz podmioty niepaństwowe mogą skorzystać z wycofania się USA lub jego rozpadu, używając przemocy do osiągania celów, które, w przeciwnym razie mogły by wywołać reakcję zbrojną USA.”

s 85. "Rozwój broni neutronowej. Politycznym celem najczęściej przewidzianym dla broni jądrowej było powstrzymanie ataku nuklearnego lub wyrównanie konwencjonalnej wyższości, potencjalnego przeciwnika. Przyszłe obawy skupią się na potencjalnym nabyciu broni jądrowej przez terrorystów i innych nieregularnych podmiotów, w celach przymusu lub by spowodować ogromne straty. Ponadto istniejące założenia dotyczące wykorzystania broni jądrowej mogą być zakwestionowane w jeszcze bardziej radykalny sposób, szukając możliwości neutronowych. Możliwość niszczenia życia organicznego, pozostawiając jednocześnie nienaruszoną infrastrukturę, może uczynić z niej broń wyboru dla ekstremalnych czystek etnicznych w coraz bardziej zaludnionym świecie. Alternatywnie, może być traktowana jako podstawa do nowej ery odstraszania nieodpowiedzialnych mocarstw atomowych oraz by przeciwstawiać się demograficznie silnym narodom."

s 85 "Otwarte stosowanie broni i urządzeń CBRN (Zagrożenia Chemiczno, Biologiczno, Radiologiczne).
Użycie broni CBRN, jako zwykłych, sporadycznych cech krajobrazu strategicznego zarówno przez państwa jak i nieregularne grupy przekształci podstawę na której zorganizowana i wdrażana jest siła militarna. W zależności od skali i wpływu tej zmiany będą wymagane nowe postawy odstraszania, powstrzymywania i przymusu, wraz ze zmianą ocen słabych punktów a nie zagrożeń."


Globalne trendy strategiczne. Wywiad z Danielem Estulinem:
Człowiek:
str 78: “Drastyczny spadek zasobów rybnych: Głównym źródłem białka dla człowieka jest ryba. Większość głównych światowych łowisk jest eksploatowanych w nie zrównoważony sposób...Globalne załamanie zasobów rybnych, wynikające ze zmian klimatycznych i połowów, doprowadzi do zapaści gospodarczej społeczności przybrzeżnych, niestabilności społecznej i powszechnego głodu...”

s 79: “Nowy człowiek: Zastosowanie zaawansowanej genetyki, może kwestionować bieżące założenia dotyczące ludzkiej natury i istnienia. Początkowo stosowana w celach medycznych, może doprowadzić do przełomów/odkryć w obszarach wątpliwych etycznie, tj poprawa ludzkich atrybutów w obszarach fizycznej siły i percepcji sensorycznej. Pomiędzy jednostkami powstaną ekstremalne różnice atrybutów. W przypadku gdy zmiany będą sprawą mody, wytworzy to między społeczeństwami dodatkowe przyczyny do konfliktu. ”

[...]”Reakcja młodzieży: Spadek populacji młodzieży w społeczeństwach zachodnich, może wpłynąć na niezadowolenie z ekonomicznych warunków jakie nakłada na nich starzejące się społeczeństwo, które posiada lub konsumuje znaczną część zasobów. Obarczający starsze pokolenia, którego wartości wydają się być sprzeczne z pogarszającymi się warunkami, młodzi mogą starać się powrócić do bardziej konserwatywnych modeli wartości i struktur. Mogłoby to doprowadzić do odrodzenia struktur obywatelskich, z surowymi karami dla tych, którzy nie wypełniają zobowiązań społecznych. Może również otworzyć to drogę do polityki, która pozwala na eutanazję, jako sposób na zmniejszenie ciężaru jakim jest opieka nad osobami starszymi.”

Człowiek i jego relacje względem świata w 2035 roku:


s 82: “Upadek etycznych Ograniczeń:  Bardziej liberalne podejście do rozwoju i badań środowiska może przyspieszyć upadek etycznych restrykcji i ograniczeń. Szybkość zmian technologicznych i kulturowych, może przeciążyć zdolność społeczeństwa do absorbcji konsekwencji etycznych i do opracowania stosownych krajowych i międzynarodowych regulacji. Taka próżnia prawna byłaby wzmacniana gdyby państwa i organizacje handlowe musiały uczestniczyć w wyścigu do stworzenia i wykorzystania gospodarczego, politycznego i wojskowego tych technologii. Najbliższa temu modelowi zasad etycznych była by forma filozofii świeckiego utylitaryzmu, w innym wypadku określana jako amoralna kultura naukowa.”

[...] ”Sygnał do mózgu: Do 2035 roku mogą być opracowane i gotowe do implantacji układy informacyjne (chipy) mogące być bezpośrednio podłączone do mózgu użytkownika. Informacja i rozrywka byłyby dostępne poprzez świadomość i mogły by dodatkowo obejmować syntetyczną percepcję zmysłową, transmitowaną bezpośrednio do mózgu. Szersze odkrycia związane z tymi technologiami mogą obejmować wynalezienie syntetycznej telepatii, w tym formy dialogu telepatycznego. Ten typ rozwoju miałby oczywiste implikacje w systemach, wojskowych, bezpieczeństwa, kontroli, prawnych i etycznych.”


s 80: ”Proletariat klasy średniej: Klasa średnia może stać się klasą rewolucyjną, wcielając się w rolę przewidzianą dla proletariatu przez Marksa. Globalizacja rynków pracy i zmniejszanie poziomu krajowej opieki społecznej i zatrudnienia, może zmniejszyć przywiązanie ludzi do poszczególnych państw. Rosnące różnice między nimi, oraz niewielka liczba osób bardzo bogatych, mogą dolać benzyny do ognia. Ciężar zadłużenia i upadek systemów emerytalnych, zacznie obniżać poziom życia. Wzrost liczby biedoty może stwarzać coraz większe zagrożenie dla ładu społecznego i stabilności. W obliczu tych światowych wyzwań, klasa średnia może się zjednoczyć, wykorzystując dostęp do wiedzy, zasobów i umiejętności, aby kształtować ponadnarodowe procesy w ich własnym interesie.”

s 83: "Zglobalizowany konflikt w komunach. Gospodarcza globalizacja i masowe migracje mogą prowadzić do poziomów integracji międzynarodowej, które skutecznie doprowadzą do końca wojen międzypaństwowych; jednak będzie to również prowadzić do powstania grup na każdym poziomie społeczeństwa, które wykraczają poza granice krajowe i mogą uciekać się do użycia przemocy. Działające w systemie globalnym, państwa mogą nie być chętne albo nie być w stanie regulować działalności tych grup, koncentrując się na ograniczaniu ryzyka i koncentrując działalności w innym miejscu zgodnie z ich zainteresowaniami. Ponadto, rywalizacja między grupami interesów, które nie mogą uzyskać gospodarczego i informacyjnego nacisku mogą coraz bardziej prowadzić do przemocy i przymusu, rozwijając luźne zasady i sieci podobne do tych, które obecnie wykorzystywane są przez organizacje przestępcze."

s 80: "Terrorystyczna koalicja chętnych. Islamski terroryzm pozostanie prawdopodobnie najbardziej oczywistym przejawem międzynarodowego zagrożenia terrorystycznego co najmniej do roku 2020. Jednakże zmiany w kontekście strategicznym mogą powodować nietypową ewolucję tego zagrożenia. Zmiana pokoleniowa wśród wiodących islamskich terrorystów może prowadzić do koalicji opartej zasadniczo na opozycji wobec inwazji kulturowej spowodowanej globalizacją i modernizacją. Koalicje terrorystów, w tym wielu reakcyjnych i rewolucyjnych odrzuconych, takich jak ultra-nacjonaliści, grupy religijne, a nawet skrajni ekolodzy, mogą prowadzić globalne kampanie z większą intensywnością."Anglo-Amerykański rząd planuje, w okresie tzw "wieku chaosu" wprowadzić w życie szereg systemów kontroli społeczeństw, przy jednoczesnym przejęciu militarnie kontroli nad Azją. Aby społeczeństwo zgodziło się na w pełni planowaną gospodarkę i w pełni planowane ich życie, państwa zachodu kontrolowane przez elity muszą wprowadzić w życie scenariusze wojny.


Zbigniew Brzezinski w książce ”Between two ages. America’s role in the Technetronic Era” (Viking Compass Book 1970) pisał o technikach używanych aby wprowadzić “nowy zjednoczony świat”, w którym dziś żyjemy. Po stworzeniu nacjonalizmu, i okresu wojen pomiędzy państwami narodowymi, świat będzie skierowany na tory internacjonalizmu i komunizmu. Nowy świat określa jako “Era technotroniczna”, gdzie wszystko jest podporządkowane systemowi racjonalnego humanizmu obejmującego cały świat. System o którym pisze jest bezpośrednio wynikiem impaktu technologii (na społeczeństwo), i zawiera w sobie powstanie bardziej kontrolowanego i kierowanego społeczeństwa. Takie społeczeństwo będzie kontrolowane przez elity pozbawione wszelkich tradycyjnych etycznych ograniczeń. Takie Elity nie zawahają się przed wykorzystaniem najnowszych technologii dla własnych celów, aby wpływać na opinie ludzi i utrzymać społeczeństwo pod ciągłą kontrolą.

Aby zrozumieć jak ma wyglądać czas przejściowy pomiędzy naszymi czasami a utopią "nowego porządku świata", można zgłębić lekturę książki "1984" George'a Orwella w kontekście obecnych planów Wielkiej Brytanii i USA.


CZYTAJ DALEJ TRENDY STRATEGICZNE 2011-2040 >>>


Globalne Trendy Strategiczne. Wywiad z Danielem Estulinem.   |  Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.  |  Nanotechnologia, genetyka, informatyka w perspektywie do 2025 r. Raport NBIC.  |  Obywatele i “szoki strategiczne”.Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040.  |  Era technotroniczna.  |Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
andeman   dodano: 2011-06-03 12:01:06
misio   dodano: 2015-10-11 21:08:09
Ja wszystko rozumiem ale używanie bomb neutronowych to jest daleko poza moim pojmowaniem świata. Czy ich poje...alo?

Więcej
Globalne trendy

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Jedenaście lat temu pisaliśmy o wprowadzeniu około 2025 r. do masowej produkcji urządzeń i usług typu NBIC. Technologie NBIC obejmują...

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.Programy Infowars:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Ekonomia

Galopująca inflacja i kryzys zaufania do państw.

Galopująca inflacja i kryzys zaufania do państw.

Coroczne aukcje New York Coin ustanowiły w tym roku niewiarygodne rekordy. Ta piękna Dekadrachma z Syracuse, która...

MFW ostrzega przed "upadkiem ekonomicznym", chyba że G20 rozszerzy pomoc kredytową.

MFW w czwartek wezwał zaawansowane gospodarki G20, aby rozszerzyły i poprawiły inicjatywę pomocy kredytowej, ostrzegając, że bez...

Co oni wiedzą? Wtajemniczeni sprzedają akcje w najszybszym tempie w historii.

Czekając na czarnego łabędzia.

Plan infrastrukturalny Bidena doprowadzi do jeszcze wyższej inflacji.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone