Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040. #1
Prisonplanet.pl
Polska
2011-11-09
Globalne trendy
W niniejszym artykule prezentujemy wybrane cytaty z publikacji "Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040" armii brytyjskiej. Dokument ten jest bardzo podobny do wcześniej opisanego przez nas wydania z 2007 roku "Globalne trendy strategiczne 2007-2035." dlatego niniejszy artykuł zawiera wcześniej nie poruszane istotne informacje i jest niejako dopełnieniem pierwszego.

Artykuł ten będzie podzielony na dwie części. W pierwszej poruszamy zagadnienia konfliktów oraz roli miast i państw do roku 2040. W drugiej części będzie omówiona ekonomia oraz nauka i technologia.

Link do dokumentów: LINK


Konflikty:
Radykalizacja.
Nowe formy ekstremizmu i terrorystycznej przemocy mogą pojawiać się zarówno lokalnie, jak i
na arenie międzynarodowej. Na przykład w Chinach polaryzacja struktur społecznych i nierówności
pomiędzy elitami a pracownikami w miastach i wsiach mogą stać się źródłem konfliktu. W konsekwencji, w Chinach mogą powstać nowe formy radykalizacji wśród miejskich pracowników, których liczba wynosi już ponad 120 mln. Pracownicy ci zostali sprowadzeni do miast z terenów wiejskich mamieni perspektywą lepiej płatnej pracy, jednak mają oni problemy z otrzymaniem takich samych praw jak ludzie żyjący w miastach.

Zielony terroryzm.
134. Grupy ekologów, które urosły w siłę w krajach rozwiniętych.[...] Te grupy mogą wywierać znaczący wpływ i mogą rozwijać się w politycznej niszy globalnych ruchów. Niektóre "zielone" grupy i grupy "new age -nowej ery" mogą odwoływać się do działań bardziej bezpośrednich a nie tylko politycznej agitacji, w skrajnych przypadkach może to obejmować przemoc.

Wojna psychologiczna.
81. Operacje wojskowe będą koncentrować się na wywieraniu wpływu na ludzi. Mimo jednoczącego efektu globalizacji, ludzie z odmiennych kultur będą nadal działać i myśleć inaczej, w zależności od osobistego i grupowego kontekstu. Stąd, wiedza i zrozumienie tego w jaki sposób ludzie z różnych kultur myślą; jakimi operują symbolami, motywami, wiadomościami, etykietami i praktykami, w jaki sposób działają systemy wzajemności lub pokrewieństwa są potrzebne aby ustalić w jaki sposób tworzą one głęboką lojalność i zobowiązania społeczne. Odpowiednie grupy będą obejmować krajową opinię publiczną, kluczowych liderów regionalnych i populację, koalicje partnerów, diaspory i szerszą opinię międzynarodową. Podczas konfliktu i konfrontacji, większość aktorów położy znaczny nacisk na techniki psychologiczne, a nie tylko fizyczne. Wszystkie działania wojskowe, w tym użycie siły, będą nadal projektowane pod kątem wywarcia wpływu i będą planowane i realizowane zgodnie z linią narracji kampanii. Technologia umożliwi rozwój rozległych sieci społecznych, które z kolei pomogą pomnożyć możliwości tych, którzy chcą osiągnąć wpływ poprzez dystrybucję nagranych obrazów. Ten obraz, w połączeniu z prostą płynną narracją, może kształtować zarówno lokalną jak i globalną percepcję wydarzeń.

Obecne i przyszłe miejsca potencjalnych konfliktów.

69. Poniżej zamieszczona mapa pokazuje bieżące szacunki demograficzne, niedobory wody, żywności, i spadki plonów. [druga mapa] Zacieniony obszar stanowi region, gdzie 2 lub więcej problemów się pokrywa. Obecne konflikty zostały również naniesione na mapę, choć bezpośrednie przyczyny i skutki są domniemane, istnieje duży stopień korelacji. [trzecia mapa] Mapa poniżej jest prognozą tych samych zmiennych do roku 2040 i pokazuje, że wiele stref konfliktów może się rozszerzyć na Europę Środkową i Wschodnią Azję. Spowoduje to wyzwania dla państw w tych regionach i może zwiększyć prawdopodobieństwo konfliktu. Obszar zaznaczony na żółto reprezentuje dalszy rozwój wielu stref konfliktu w gęsto zaludnionych regionach zagrożonych klimatycznym wpływem cofania się wybrzeża.

Mapy potencjalnych konfliktów do 2040. Mapy są zbieżne z geostrategią podboju Azji opracowaną przez Zbigniewa Brzezińskiego. Więcej na ten temat pod tym LINKIEM:


W następstwie terrorystycznych ataków 9/11, częstość występowania konfliktów zbrojnych wzrosła w kontraście do okresu końca zimnej wojny. Do 2040, częstość występowania konfliktów zbrojnych jest mało prawdopodobne, aby odnotowała tendencję spadkową i prawdopodobnie wzrośnie, napędzana przez wiele czynników. Po pierwsze, uni-polarny zdominowany przez USA porządek świata już zaczął ewoluować ku bardziej wielobiegunowemu podziałowi władzy i ten proces będzie kontynuowany. Takie zmiany mogą mieć pozytywny wpływ, zmuszając państwa do znalezienia wielostronnych rozwiązań dla wspólnych problemów. Do roku 2040, polityczne i religijne ideologie, które będą oferować populistyczne lub agresywne scenariusze mogą wzrastać na znaczeniu. Wszystkie te czynniki nasilą się podczas okresu światowej recesji gospodarczej. Inne czynniki, mogą łagodzić niektóre z zagrożeń. Na przykład, wspólne i skuteczne globalne instytucje rządowe i współzależność gospodarcza mogą mieć działanie stabilizujące. Jednak w sumie jest mało prawdopodobnym aby te czynniki zdecydowanie zmniejszyły częstość występowania konfliktów.Środowiskowe/ekologiczne wojny.
Środowiskowe/ekologiczne wojny będą w stanie wykorzystać transportowanie i rozprzestrzenianie się ludzkich i roślinnych patogenów poprzez uwolnienie zdalnie sterowanych hybrydowych owadów-maszyn lub owadów, w celu spowodowania fizycznych, a następnie finansowych strat. Takie metody mogą być stosowane do unieszkodliwiania lub jako śmiertelne patogeny atakujące ludzi. Zapewni to możliwości utrzymywania władzy państwom lub ich pełnomocnikom oraz ugrupowaniom terrorystycznym.

Metody modyfikacji/kontroli pogody będą nadal badane. Ich celem jest uzyskanie większej ilości wody, zmniejszenie uszkodzeń gradowych, wyeliminowanie mgły, lub uzyskanie innych podobnych praktycznych rezultatów w zależności od potrzeb. Manipulacja pogodą może mieć wpływ na zmiany w warunków działania, ograniczenie lotów, generowanie słabej widoczności, zapewnianie jednocześnie ukrycia i zakłócenia linii komunikacyjnych. Zmiany pogody mogą mieć również wpływ na morale. Analiza Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) wykazała, że  zwiększenie opadów i operacje tłumienia gradu mogą mieć znaczące korzyści ekonomiczne. WMO Atmospheric Research and Environment Programme zauważa, że istnieje kilka operacyjnych programów rozpraszania mgły, wzmacniania opadów deszczu i śniegu, jak również zahamowania opadu gradu.

Miasta/Państwa:
58. Miasta.
Potężne handlowe miasta, takie jak Szanghaj czy Mumbai, mogą coraz bardziej wpływać na swoje państwa, a w niektórych przypadkach mogą odwołać się od podważania kontroli państwowej. Podobnie, międzynarodowe rozwiązania w zakresie zarządzania mogą doprowadzić do tego aby mechanizmy władzy, tradycyjnie będące w rękach państw, migrowały w górę do instytucji wielostronnych i ponadnarodowych. Urbanizacja będzie kontynuowana, a niektóre miasta mogą stać się ważnymi ośrodkami władzy, chociaż inne, szczególnie te położone w słabych państwach są narażone na niepowodzenie w zarządzaniu i niestabilność. Miasta będą bardziej ze sobą powiązane poprzez komunikację i infrastrukturę transportową, przyciągając globalne gospodarcze, polityczne i finansowe elity, które skorzystają z łatwego dostępu do globalnej sieci.

91. Upadek kluczowego państwa.
Nagłe załamanie kluczowego państwa zagrozi regionalnej i globalnej stabilności. Na przykład, upadek jednego z głównych państw zajmującego się eksportem węglowodorów, takiego jak Nigeria, Iran, Arabia Saudyjska czy Rosja, miałby lokalne i regionalne konsekwencje, zaburzając globalne dostawy energii. Wpłynęłoby to na światowe rynki energii powodując rozległe gospodarcze, społeczne i polityczne dyslokacje. Podobnie wewnętrzne napięcia, które wywołałyby niestabilność w Chinach miały by wpływ na światową gospodarkę zakłócając ją przez równoczesny spadek popytu na surowce i ograniczoną podaż.

Rola państwa.
Państwa będą nadal podstawową jednostką w stosunkach międzynarodowych, choć będą musiały stawić czoła wyzwaniom a uprawnienia im nadane będą się różnić. Większość państw zachowa władzę nad pełnym spektrum działań, podczas gdy inne, takie jak te w UE, dobrowolnie pozbawią się niektórych elementów władzy na rzecz instytucji regionalnych i ponadnarodowych. Inne kraje, takie jak niektóre państwa w Afryce, będą miały bardzo mało realnej władzy. Transnarodowe ruchy i grupy pozostaną wpływowe, prawdopodobnie dalej osłabiając niektóre aspekty władzy państwowej. Różne poziomy kontroli organów władzy nad państwem skomplikują zdolność państw do osiągania i utrzymywania wielostronnych partnerstw i porozumień. (patrz relacje w UE Bruksela-Państwa-Regiony)

Super-zróżnicowanie kulturowe.
Kraje, które zachęcają do imigracji jako sposobu na rozwiązanie problemów braku rąk do pracy
lub braku wykwalifikowanych pracowników z dużymi grupami pracowników tymczasowych i długoterminowych, będą doświadczać "super-zróżnicowania kulturowego", które może stanowić wyzwanie dla społecznej spójności i stabilności gospodarczej. [...] Brak zarządzania migracją może nałożyć znaczne ograniczenia na zasoby (ludzkie) w krajach docelowych i tranzytowych, a także przyczynić się do napięć społecznych.

Miasta-Rola rodziny.

Przepływ osób podążających za możliwościami zarobkowymi i bezpiecznym środowiskiem stworzy bardziej kosmopolityczne skupiska ludności co zmieni również charakter i funkcję rodziny. W połączeniu ze wzrostem świadomości kulturowej i trwałą globalną migracją, społeczne bariery mogą zaniknąć wraz z większym zrozumieniem i zachęcaniem do międzykulturowych związków. Jednak niektóre grupy będą starały się utrzymać swoją tradycyjną tożsamość i dziedzictwo poprzez ustanowienie zasad i praktyk, które uniemożliwiają taką kulturową transformację.

Zmniejszenie płodności, nieformalne partnerstwo i coraz większa liczba mieszkańców miast mogą wpłynąć na zmniejszenie wielkości rodzin, jednak problemy na rynku mieszkaniowym mogą prowadzić do bardziej rozbudowanych form życia rodzinnego w jednym domu, prawdopodobnie z zależnościami międzypokoleniowymi.

Społeczeństwa z głęboko ustalonymi strukturami kulturowymi oraz normami będą narażone na największe napięcia w obliczu konkurencyjnej kulturowo transformacji. wraz z tym jak niektóre sektory i pokolenia będą starały się utrzymać swoje tradycje, podczas gdy inne będą chciały przyjąć nowsze konwencje i praktyki, z którymi zapoznali się poprzez zwiększenie dostępu do systemów komunikacji.

Czytaj dalej >>>

| Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości.  |  Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.  |  Nanotechnologia, genetyka, informatyka w perspektywie do 2025 r. Raport NBIC.  |  Obywatele i “szoki strategiczne”.  |  Film: Geoinżynieria- Co oni rozpylają? "What in the world are they spraying?"
Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Globalne trendy

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Jedenaście lat temu pisaliśmy o wprowadzeniu około 2025 r. do masowej produkcji urządzeń i usług typu NBIC. Technologie NBIC obejmują...

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.Programy Infowars:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Polityka

Rosja rozpoczyna manewry na Białorusi w celu udaremnienia „agresji NATO”.

Rosja rozpoczyna manewry na Białorusi w celu udaremnienia „agresji NATO”.

Po ustabilizowaniu próby destabilizacji Kazachstanu, obecnie Rosja i Zachód szykują się do konfrontacji na terenie Ukrainy. Z...

Dlaczego kryzys w Kazachstanie jest o wiele większym problemem, niż mówią o tym zachodnie media?

Komentator geopolityczny Clint Ehrlich podczas pobytu w Moskwie doniósł, że „sytuacja w Kazachstanie jest o wiele...

Trump idzie w zaparte promując zabójcze szczepionki mRNA.

Dołącz do ogólnopolskiej akcji POLSKA STREFĄ WOLNĄ OD SEGREGACJI SANITARNEJ.

Pilne! Cała Polska pod sejm! Blokujemy certyfikaty!

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone