Wielka Globalna Transformacja.
Prisonplanet.pl
Polska
2012-01-18
Polityka
Zachodnia cywilizacja, w której żyjemy nie jest zbiorem przypadkowych działań i zdarzeń. Większość z nich, jest planowana na dziesiątki lat do przodu przez rozsiane po całym świecie instytuty badawcze/think tanki projektujące przyszłość na 10, 50 a nawet 100 lat w przód. Jednym z takich instytutów jest Tellus Institute, który wraz z Global Scenario GroupStockholm Environment Institute przygotowały scenariusze przyszłości dla ONZ.

Scenariusze te są narracją wokół, której instytucje międzynarodowe będą modelowały swoją politykę aby dojść do z góry założonego celu tj Rządu Światowego i cywilizacji nowego typu. Poniżej prezentujemy wybrane cytaty streszczające problematykę przejścia z obecnego systemu do nowego światowego systemu. Zainteresowanych odsyłamy do pełnej lektury: “Great Transition. The promise and lure of the times ahead.” oraz podobnego opracowania 2025- Globalny rząd. Raport NIC i ISS.

Pogrubione nagłówki/tytuły przy kolejnych cytatach zostały dodane przez nas.

Wstęp.
Globalna transformacja już się zaczęła- planetarne społeczeństwo będzie kształtowało się w najbliższych dziesięcioleciach. Ale wynik tego procesu nadal pozostaje niewiadomą. Obecne trendy wyznaczają kierunek wyjścia a nie punkt docelowy. [...] Esej jest kulminacją pracy Global Scenario Group, która została powołana w 1995 roku przez Stockholm Environment Institute jako zróżnicowany i międzynarodowy organ dla zbadania wymogów przejścia do zrównoważonego rozwoju.

[...] Minęły już dwie dekady odkąd pomysł "zrównoważonego rozwoju" wszedł do słownika międzynarodowego żargonu, inspirując liczne międzynarodowe spotkania, a nawet niektóre działania. Ale w naszym przekonaniu pierwsza fala aktywności zrównoważonego rozwoju, będąca w toku od Szczytu Ziemi z 1992 roku, nie jest wystarczająca dla zmiany niepokojących, światowych trendów. Należy rozpocząć kolejną falę, która przekroczy półśrodki i reformy, które do tej pory mogły wyciszyć objawy niestabilności, ale nie były w stanie ich wyleczyć. Nowy paradygmat stabilności podważy zarówno rentowność jak i atrakcyjność tradycyjnych wartości, struktur gospodarczych i społecznych. Zaoferuje on pozytywną wizję cywilizowanej formy globalizacji dla całej ludzkości.

2. Zapis naszej historii może być zorganizowany na różne sposoby, z alternatywnymi rozgraniczeniami między ważnymi okresami. Mimo tego szerokie kontury ludzkiego doświadczenia ujawniają dwie duże makro-transformacje: od kultury epoki kamienia łupanego do wczesnej cywilizacji około 10.000 lat temu, i początku cywilizacji do obecnej nowożytnej ery w ciągu ostatniego tysiąclecia (Fromkin, 1998). Uważamy, że jesteśmy obecnie w fazie trzeciej istotnej transformacji, dążącej do tego co będziemy nazywać planetarną fazą cywilizacji. Historyczne transformacje są złożonymi momentami, w których całe podłoże kulturowe i relacje człowieka względem natury są przekształcane. [...] Trzy krytyczne interakcję aspektów [transformacji] na każdym etapie to: forma organizacji społecznej, charakter systemu ekonomicznego, a także zdolność do komunikacji. Nowe funkcje dla każdego z tych wymiarów są widoczne dla czterech epok historycznych.4. Nie tylko społeczna złożoność i zakres przestrzennych połączeń wzrasta z jednej epoki na epokę ale również i tempo zmian. Podobnie jak przemiany historyczne występują szybciej niż naturalne procesy ewolucyjne, historyczne transformacje przyspieszają. Jest to zilustrowane na rysunku 2, co stanowi schematyczne przedstawienie ewolucji złożoności czterech głównych etapów historii.7. Zjawiska te są dziedzictwem współczesnej ery trwającej przez ostatnie tysiąc lat, które doprowadziły nas do progu społeczeństwa planetarnego. Od pierwszego objawienia się wrażliwości humanistycznej prawie tysiąc lat temu, poprzez intelektualne i teologiczne wstrząsy rewolucji naukowej, poprzez burze kapitalistycznej ekspansji, modernizm zakwestionował objawioną mądrość, sparaliżował prawo przynależności klasowej i sztywność klasową, i zastój gospodarczego tradycjonalizmu. Punktem kulminacyjnym była rewolucja przemysłowa ostatnich dwóch stuleci. Doprowadziło to do szeregu nowoczesnych następstw- prawnie regulowanych instytucji, gospodarki rynkowej i naukowej pomysłowości łączących się z ludzkim potencjałem możliwości akumulacji, nabywania i innowacji. Permanentna rewolucja w dziedzinie technologii, kultury i pragnień zrodziła eksplozję demograficzną, produkcyjną i złożoność gospodarczą. Nie będący nigdy sytym nowych rynków zbytu, zasobów i możliwości inwestycyjnych, samonapędzający i kolonizujący system przemysłowy rozpoczął długi marsz w kierunku globalnego systemu.

Obecnie świat znalazł się w kulminacyjnej fazie przyspieszających planetarnych zmian i ekspansji nowożytnej ery. System globalny nabiera kształtu z podstawowymi różnicami względem poprzednich etapów historii.

9. Ewolucjoniści są przekonani, że dominujące wzorce, które możemy dziś obserwować mogą zapewnić dobrobyt, stabilność i dobry stan ekologii. Katastrofiści obawiają się, że pogłębienie społecznych, ekonomicznych i środowiskowych napięć nie zostanie rozwiązane co będzie mieć poważne konsekwencje dla przyszłości świata. Transformiści podzielają te obawy, ale wierzą, że globalne przejście może być postrzegane jako sposobność do stworzenia lepszej cywilizacji. W pewnym sensie te światopoglądy reprezentują trzy różne światy, świat stopniowego dostosowywania, świat przerywany kataklizmami oraz świat zmian strukturalnych i odnowy. Każdy światopogląd widzi przyszłość poprzez kryształową kulę interpretacji, strachu i nadziei. I w rzeczy samej, każdy z nich ma do opowiedzenia wiarygodną historię na temat różnorodnych, sprzecznych sił, które mogą powodować globalnym rozwojem w kierunku jakiejś formy konwencjonalnej globalizacji, barbarzyństwa lub wielkiej historycznej transformacji.

11. W krytycznych latach, jeśli destabilizacja społeczna, polityczna i stresy środowiskowe będą  odpowiednio rozwiązane to marzenie o bogatej, otwartej kulturze i zrównoważonej światowej cywilizacji stanie się prawdopodobne. Jeśli nie to wyłania się przed nami koszmar ubóstwa, nędzy i destrukcyjnej przyszłości. Szybkość planetarnej transformacji zwiększa konieczność pojawienia się wizji i działań abyśmy nie przekroczyli progu nieodwracalnych wąskich opcji braku ciągłości klimatu, zamykania się w niezrównoważonych technologicznie wyborach, utraty różnorodności kulturowej i biologicznej.

16. [opracowane] Scenariusze różnią się co do odpowiedzi na wyzwania społeczne i środowiskowe. "Siły rynkowe" opierają się na samo korygującej logice konkurencyjnych rynków. "Reformy polityczne" zależą od rządowych działań szukających zrównoważonej przyszłości. W świecie “światowej fortecy” to na siły zbrojne spadnie odpowiedzialność by narzucić porządek, ochronić środowisko i zapobiec upadkowi ku pełnemu "załamaniu". "Wielka transformacja" pokazuje wizję trwałej i pożądanej przyszłości wyłaniającej się z nowych wartości, poprawionego modelu rozwoju i aktywnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego.

Poniżej wykres trzech scenariuszy i efektów realizacji każdego z nich. Ciekawym jest tożsamy wykres populacji w "załamaniu" i "Eko komunitaryzmie". Oznacza to, że i jeden i drugi kierunek łączy się z drastyczną depopulacją świata a są to kierunki obecnie najbardziej prawdopodobne tj wojna i wdrażanie zielonej rewolucji w ramach Agendy 21.


Rozwój rynkowy i jego niebezpieczeństwa.
22. W scenariuszu "sił rynkowych", dominujące siły i tendencje utrzymają się kształtując charakter globalnego rozwoju w nadchodzących dziesięcioleciach. Tendencje wspierające przejście do zrównoważonego rozwoju pozostają drugorzędnymi. Jest to milczące założenie scenariuszy "business-as-usual". Należy jednak podkreślić, że, podobnie jak wszystkie scenariusze, scenariusz sił rynkowych jest normatywną wizją przyszłości. Jego sukces wymaga aktywnej polityki, a to nie będzie łatwe. Kompleksowe inicjatywy będą musiały pokonać rynkowe bariery, umożliwiając stworzenie instytucjonalnych ram i integracji krajów rozwijających się do światowego systemu gospodarczego. Jest to program MFW, WTO i tzw "konsensusu waszyngtońskiego"- który nazywamy konwencjonalnym paradygmatem rozwoju.

Stabilizacja klimatu.
32. Elastyczne i produktywne środowisko jest warunkiem koniecznym dla utrzymania pokoju, wolności i rozwoju. Zachowanie ochrony zdrowia, usług i piękna ziemi wymaga stabilizacji klimatu na bezpiecznym poziomie, utrzymania dostępności energii, materiałów i zasobów wodnych, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i utrzymanie światowych ekosystemów i siedlisk.

Śmierć klasy średniej.
44. [w przyszłości] preferowany styl życia będzie łączył się z materialnym i jakościowym spełnieniem. Rażąca konsumpcja i obnoszenie się będą postrzegane jako wulgarny powrót do poprzedniej epoki. Realizacja dobrze przeżytego życia będzie zwrócona na jakość istnienia, kreatywność, pomysłowość, kulturę, relacje międzyludzkie i harmonijny związek z naturą. Życie rodzinne będzie ewoluowało ku nowym rozszerzonym relacjom wraz z tym jak społeczeństwo będzie się starzeć a liczba dzieci maleć. Ludzie będą realizować się poprzez wolontariat, który będzie społecznie pożyteczny i spełniający. Podział dochodów utrzymany będzie w raczej wąskich granicach. Zazwyczaj przychody najbogatszych 20% są o dwa lub trzy razy wyższe od dochodów ubogich 20%. Minimalny gwarantowany dochód będzie zapewniał wygodny, ale bardzo podstawowy standard życia. Duch wspólnoty będzie wzmocniony przez silne oparcie się o lokalnie produkowane produkty, miejscowe zasoby naturalne i środowiskową dumę.

Stabilizacja/redukcja populacji, regulowane życie w kompaktowych miastach.
45. Długie dojazdy będą sprawą przeszłości. Miejsca zamieszkania będą zintegrowane z miejscem pracy, sklepami i miejscami spędzania wolnego czasu. Miasto będzie stworzone aby tworzyć równowagę pomiędzy skalą społeczności i kosmopolityczną dynamiczną kulturą. Życie na wsi będzie oferowało bardziej pogodne i spokojne alternatywy, z cyfrowymi łączami utrzymującymi natychmiastowe poczucie jedności z szerszą społecznością. Prywatne samochody będą kompaktowe i wolne od zanieczyszczeń. Będą używane w wyjątkowych sytuacjach, w których chodzenie, jazda na rowerze i środki transportu publicznego będą niedostępne. Większe pojazdy będą wynajmowane na specjalne okazje i dla celów turystyki. Zaawansowane systemy transportu będą łączyły społeczności z lokalnymi węzłami, węzły będą połączone między sobą i między dużymi miastami. [...] Czyste praktyki produkcji wyeliminowały toksyczne zanieczyszczenia. Rolnictwo ekologiczne będzie wykorzystywało wysokie nakłady wiedzy i niskie nakłady środków chemicznych aby utrzymać wysokie i zrównoważone zbiory. Stabilizacja liczby ludności, dieta o niskiej zawartości mięsa i kompaktowe miejsca zamieszkania zmniejszają obciążenie na środowisko, pozostawiając ziemię dla przyrody. Globalne ocieplenie maleje wraz z obniżeniem emisji gazów cieplarnianych i powraca do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Ekosystemy są odrestaurowane i zagrożone gatunki powracają, chociaż pozostają blizny przypominające o niedbałej przeszłości. To nie koniec historii. W pewnym sensie, jest to jej początek. Wreszcie ludzie będą żyć z głęboką świadomością wzajemnego połączenia z przyszłymi pokoleniami i siecią życia.

Promocja nowego stylu życia i nowego myślenia.
46.  Nowy paradygmat rozwoju obejmie zmiany stylu życia i większą solidarność społeczną. [...]
Siły rynkowe utrzymają konwencjonalną korelację dobrobytu człowieka z poziomem konsumpcji, i zużyciem materiałów, w rezultacie zwiększając przepływ zasobów naturalnych i wpływ na środowisko. W strategii “reform politycznych”, związek między dobrobytem a konsumpcją jest utrzymany, ale konsumpcja zostaje oddzielona od wydajności ("klin dematerializacji"). Wielka Transformacja dodaje drugi "klin stylu życia", który zrywa połączenie pomiędzy konsumpcją i dobrobytem. Oddziaływanie na środowisko może być rozłożone na produkty działalności człowieka- przejechanych kilometrów, produkowanej stali, zebranej żywność i tak dalej i ich impakt względem aktywności. Reforma polityki skupia się na drugim czynniku, wprowadzając wydajne, czyste i odnawialne technologie, które zmniejszają wpływ na aktywność. Wielka Transformacja uzupełnia takie ulepszenia technologii nowymi stylami życia i zmianami wartości, które ograniczają i zmieniają poziom aktywności w zamożnych obszarach, oraz zapewniają alternatywną wizję rozwoju na całym świecie.

Formowanie nowego społeczeństwa.
50. Prawdę mówiąc, wszystkie podmioty społeczne kształtują i są kształtowane przez rozwój na świecie. Gra jest trudna do odróżnienia od graczy. Perspektywy dla "Wielkiej Transformacji" zależą od dostosowania wszystkich instytucji administracji państwowej, pracy, biznesu, edukacji, mediów i społeczeństwa obywatelskiego. Trzej powstający globalni aktorzy- organizacje międzyrządowe, międzynarodowe korporacje i organizacje pozarządowe będą przesuwały się na środek sceny. Czwarty niezbędny element jest mniej namacalny tj świadomość i wartości, szczególnie przejawiające się w kulturze młodzieżowej.

52. Organizacje pozarządowe będące organizacyjną ekspresją społeczeństwa obywatelskiego, są kluczowymi, nowymi, społecznymi aktorami na arenach globalnych, regionalnych i lokalnych (Florini, 2000). Gwałtowny wzrost w różnorodności organizacji pozarządowych zmienił polityczny i kulturowy krajobraz. Wykorzystują one nowoczesne technologie komunikacyjne by budować społeczną świadomość, organizować kampanie wpływające na politykę i zmiany zachowań w biznesie. [...] Ale po ciemnej stronie, należy zauważyć, są organizacje terrorystów i przestępców-perwersyjne formy organizacji pozarządowych, które również korzystają z nowoczesnych technologii informatycznych, ale do szerzenia przemocy, nienawiści i strachu.

Alan Watt o nowym systemie:


OGLĄDAJ DALEJ >>>

Tworzenie nowej globalnej kultury dla młodych.
53. Organizacje międzyrządowe, międzynarodowe korporacje i społeczeństwo obywatelskie są głównymi globalnymi aktorami. Podstawowym silnikiem "wielkiej transformacji", jest jednak zaangażowane i świadome społeczeństwo, powodowane przez nowy zestaw wartości, które kładą nacisk na jakość życia, ludzką solidarność i ochronę środowiska. W związku z tym, międzynarodowa kultura młodzieżowa, będzie główną, choć rozproszoną siłą dla zmian. Połączona przez style i postawy rozpowszechniane przez media, globalna młodzież stanowi poważną demograficzną kohortę, której wartości i zachowania będą miały wpływ na kulturę przyszłość. Jeśli będzie ewoluować w kierunku konsumpcjonizmu, indywidualizmu i nihilizmu, perspektywy nie będą obiecujące. Ale wraz z tym jak globalizacja i jej problemy będą dojrzewać świat młodych może odnaleźć idealizm we wspólnym projekcie tworzenia "wielkiej transformacji".

55. Rozróżnienie między "potrzebami""chęciami" ma zasadnicze znaczenie dla transformacji. Fizjologicznie, psychologicznie i społecznie potrzeby są powszechne, ale kultura kształtuje to, jak są postrzegane i jak są one wyrażane jako chęci (Maslow, 1954). Reklama i media mogą stymulować nowe chęci by były odbierane jako potrzeby. Wartości pośredniczą w tym jak potrzeby przekształcają się w chęci i jak są one spełniane. Potrzeba utrzymania może być spełniona przez stek lub warzywa. Potrzeba poczucia własnej wartości może być spełniona przez luksusowy samochód lub krąg przyjaciół. Transformacja wartości do post-konsumenckich, solidarności społecznej i ekologii może zmienić chęci, sposoby życia i zachowania.


Depopulacja/stabilizacja populacji jest elementem wielkiej transformacji.
58. Przyspieszenie stabilizacji populacji jest zarówno celem jak i środkiem do "wielkiej transformacji". W końcu, zmniejszenie śmiertelności i przyrostu [populacji] może poprawić jakość życia: dla dzieci, wzrost przeżywalności, wzrastania i rozwoju; dla ich matek, niższą śmiertelność i większe możliwości edukacji, pracy i dochodów; dla ich ojców, zdrowsze życie oraz dla ich dziadków, dłuższe życie. W tym samym czasie, rodzina, najstarsza z instytucji, jest zakwestionowana i zmuszona do przedefiniowania się, wraz z tym jak zmniejsza się liczba potomków i wiek rodziców. Jako środek, "wielka transformacja" staje się bardziej realna w świecie o niższej populacji. Mniejsza ilość osób zmniejszy presję na środowisko i zmniejszy szeregi ubogich.

Wartości i społeczne zmiany w polityce na drodze do Wielkiej Transformacji mogą zmniejszyć przewidywaną populację o miliard ludzi do roku 2050.Poprzez instytucjonalizację, prawa jednostek staną się prawami grup.
59. Prawa wyrażone są przez umowy międzynarodowe i administrowane przez nowe instytucje. Ale ich wdrożenie jest dalekie od zakończenia. Transformacja zakłada przyspieszenie procesu instytucjonalizacji nienaruszalnych praw ludzi i przyrody. Jednym z zadań jest zbudowanie w świadomości obywateli praw nabytych i egzekwowanie tych praw. Innym jest to aby je rozwinąć poprzez rozszerzanie wolności i demokracji.

Ludzie staną się udomowionymi zwierzętami.
60. Wielka transformacja jest wydarzeniem społecznym i ludzie są w jej centrum. Połączenie ludzkich potrzeb lub rozszerzenie jakości życia nieuchronnie wymaga znalezienia balansu pomiędzy wykorzystaniem eksperymentalnych i udomowionych zwierząt i uniwersalnych praw odczuwających istot.

Ekonomia będzie regulowała sposób życia, normy i zachowania.
61. ...To z pewnością zawierać będzie takie instrumenty polityki jak podatki ekologiczne, dotacje społeczne i środowiskowe audyty. Ale to będą jedynie przejawy głębokich procesów reorientacji sposobu funkcjonowania gospodarki. Ekonomia stanie się środkiem służącym ludziom i chroniącym przyrodę, a nie celem samym w sobie. Ta transformacja będzie wyrażona poprzez zmianę zachowań i praktyk osób, firm, rządów i międzynarodowych systemów zarządzania. Wraz z tym jak ludzie będą aspirować do zrównoważonego stylu życia, zachowania konsumenckie będą odzwierciedlały wrażliwość ekologiczną, konsumpcjonizm będzie się zmniejszał a nawyki transportowe będą przesuwać się w kierunku transportu masowego. Ludzie będą mogli coraz częściej dzielić się swoim czasem, poprzez dobrowolne i nieprzynoszące dochodów prace oraz swoimi dochodami, poprzez dobrowolne datki i wsparcie dla redystrybucji podatków. Wraz z tym jak zamożne kraje zmniejszą swój wpływ na środowisko naturalne, zasoby będą przenoszone do innych krajów. Zmiany we wzorcach konsumpcyjnych byłyby potężnym sygnałem dla rynków. Własny biznes pozostanie ważną siłą napędową gospodarki, ale interesy gospodarcze, również ulegną zmianie. Oświecone przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu będą przejmować inicjatywę, wskazując, że eko-efektywność, zielony marketing i odpowiedzialność społeczna oferują konkurencyjną przewagę. Korporacje, które dążą do nowych kodeksów postępowania zostaną wynagrodzone na rynku, podczas gdy te, które nie, będą karane przez coraz bardziej poinformowaną i czujną publikę mobilizowaną przez organizacje pozarządowe.

Pełna realizacja Karty Ziemi.
62. Choć specyficzne struktury pozostaną kwestią adaptacji i debaty, można spodziewać się proliferacji nowych form uczestnictwa, które uzupełnią i rzucą wyzwanie tradycyjnym systemom rządowym. W nowym paradygmacie, państwo osadzone jest w społeczeństwie obywatelskim a naród osadzony jest w społeczeństwie planetarnym. Rynek jest instytucją społeczną i będzie wykorzystany przez społeczeństwo dla ekologii i sprawiedliwości/równości, a nie tylko generowania bogactwa. Indywidualna osoba będzie umiejscowiona w sieć relacji społecznych, a nie po prostu jako atom bólu i przyjemności.

Regulacja diety, regulacja rozmnażania.
Ochrona gleby, zachowa jej jakość przez skuteczny drenaż, tarasowe rolnictwo, uprawy odnawiające glebę i inne techniki. Hodowla ryb przyjmie silne standardy środowiskowe, podczas gdy połowy morskie będą utrzymywane w ramach zdolności utrzymania rybołówstwa. Po stronie popytu, umiarkowane potrzeby żywnościowe będą wywierać niższą presję w "wielkiej transformacji" wraz z tym jak populacja będzie ulegać stabilizacji a dieta odsunie się od mięsa. [...] Transformacja będzie kierować się zasadą ostrożności, wdrażaniem biotechnologii tam gdzie może zwiększyć produkcję rolną w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. W tym samym czasie, uzupełniające udoskonalenia będą rozwijane w obszarach o niższym ryzyku i większej akceptacji społecznej, dla takich działań jak poprawa rozmnażania.

Konserwacja i renowacja ekosystemów jest centralnym tematem transformacji. Będzie to poparte przez waloryzację tego co ekosystemy dostarczają w formie towarów, usług, estetyki i miejsca zamieszkania. Trendy w użytkowaniu ziemi ulegną zmianie, w tym kontrola rozrostu miast poprzez bardziej zwarte i zintegrowane wzory zabudowań.

Megacities on the move - Planned-opolis from Forum for the Future on Vimeo.Grecja i Włochy są jedynie początkiem Technokracji.
76. Pomiędzy 2002 i kryzysem roku 2015, podwojenie międzynarodowych wysiłków na rzecz liberalizacji handlu modernizacji i rozbudowy instytucji rynkowych rozpoczęło nową falę globalizacji. Skarcona i skromniejsza w ambicjach, druga fala przyniosła wzrost gospodarczy niemal wszędzie i stopniowo ustanowiła rządy nowej generacji, wprowadzających modernizacje technokratów w większości krajów świata.

Ruch okupacyjny Wall Street kontrolowany głównie przez fundację Sorosa był jedynie prekursorem przyszłych globalnych wydarzeń.
84. Podstawowe pojęcia zostały zakwestionowane: to że niekończący się wzrost gospodarczy może być zharmonizowany z ekologią, że konsumpcjonizm może współistnieć z etyką zrównoważonego rozwoju, i że dążenie do bogactwa to droga do lepszego życia. Koalicja wyrosła na masowy ruch planetarny dla wprowadzenia podstawowych zmian. Czasami nazywana Koalicją na rzecz Wielkiej Transformacji, była bardziej znana pod nazwą używaną dziś, "Bukiet", co oczywiście odnosi się do ikony i hasła ("niech tysiące kwiatów zakwitną"). Koalicja połączyła środowiska obywatelskie w całej ich różnorodności- wspólnot duchowych, Yin-Yang, sieci organizacji specjalnego zainteresowania. Wszystkie części społeczności światowej były reprezentowane, wspólnoty, narody, regiony, baseny rzek- w rodzaju spontanicznego globalnego zgromadzenia budowanego oddolnie. Podstawą ich jedności był wspólny zbiór wartości, prawa wszystkich ludzi do godnego życia, odpowiedzialności za dobro szerszej wspólnoty życia i zobowiązań wobec przyszłych pokoleń. Projekt dla bardziej sprawiedliwej, bardziej ekologicznej i spełniającej realizacji życia nie mógł już być zakwestionowany.

Ruch Yin-Yang.
85. Młodzież na świecie odgrywała kluczową rolę w całej długiej transformacji. Młodzi ludzie byli zawsze tymi którzy jako pierwsi podejmowali nowe drogi i nowe marzenia. I podobnie było z technologiami komunikacyjnymi i zbadaniem możliwości na rzecz nowej globalnej kultury. [...] Podczas gdy nieoparte na faktach zdarzenia są zawsze spekulacją, to z pewnością można stwierdzić, że w przypadku braku ruchu Yin-Yang historia potoczyłaby się inaczej. Ruch odegrał krytyczną rolę w dwóch kluczowych momentach transformacji. Po pierwsze, stał się podstawą nowego politycznego przywództwa, które było w stanie stworzyć globalne reformy w odpowiedzi na kryzys. Później, przez całe lata 2020, niósł ducha roku 2015, wyrażając nowe wartości i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, z kulminacją podczas przełomowych zmian roku 2025, i konsolidacją Wielkiej transformacji. [...] Podczas rewolucji kulturalnej w połowie lat 2020, styl życia a nawet gusta zaczęły się zmieniać. Na przykład, tradycyjne rodziny, zmniejszyły się wraz ze stabilizacją populacji, wydłużeniem ich w czasie i starzeniem się populacji. Wartości ewoluowały wraz z rozszerzeniem znaczenia opieki i wsparcia na większą część ludzkości, a nawet na inne gatunki. Innym przykładem może być ruch nowej "zrównoważonej diety", który wskrzesił slogan ostatnich wieków "jesteś tym co jesz", odzwierciedlając nowy wegetarianizm. Został on wzmocniony przez obawy o środowisko i zdrowie, co dało podstawę dla powstania rolnictwa ekologicznego i ruchu na rzecz praw zwierząt.


Po takiej lekturze trudno nie dojść do wniosku, że obecne wydarzenia takie jak "globalny ruch okupacyjny" jak i przyszłe globalne zmiany zostały już zaprojektowane i czekają obecnie na odpowiedni moment by je zrealizować. Elity świata projektujące nowy system liczą na młodych i będą wykorzystywały przede wszystkim ich emocje i nieświadomość. Jednakże główną grupą o jaką będzie toczyć się walka będzie tzw “milcząca większość” tzn masy ludzi, które idą zawsze z prądem wydarzeń i zmian społecznych, szybko się do nich adaptując.

Jak widzimy globalny system “Nowy porządek świata” powstaje nie poprzez otwartą debatę społeczną i widoczne gołym okiem porozumienia ale poprzez niewidoczne i niezrozumiałe dla zwykłego obywatela procesy masowej manipulacji, budowania planów i porozumień, które dopiero po latach nabierają bardziej zrozumiałego sensu (patrz Unia Europejska). Poprzez lekturę właśnie takich opracowań można zrozumieć wiele z procesów i przyszłych wydarzeń, których będziemy świadkami jak również zachować świadomość ich konsekwencji w nadchodzących dekadach.


Link do oryginalnej publikacji: LINK


Inne opracowania kształtujące przejście w nowy system:  2025- Globalny rząd. Raport NIC i ISS.  |  Pierwsza Globalna Rewolucja. Czyli kto wymyślił problem CO2.  |  ONZ: Wielka technologiczna transformacja.   |  Scenariusze przyszłości fundacji Rockefellera.  |  A teraz rząd światowy.   |  UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.   |  IMF: Nowy raport. Dolar- SDR- Nowa światowa waluta.  |  Poza system Dolarowy. Raport z Chatham House.  |  NBIC- zabawa w Boga. Obraz świata w 2025 roku.  |  Planopolis. Plan elit, na ekologiczne zniewolenie.   |  Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.  |  Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.   |  Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości. |  Raport z Iron Mountain. Co powinieneś wiedzieć o formującym się nowym świecie.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Polityka

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Wstrząsający nowy materiał filmowy pokazuje ponad 8 000 migrantów czekających na przekroczenie granicy pod mostem w przygranicznym...

Wypłynęło ponad 900 stron materiałów związanych z finansowaniem przez USA badań mutowania koronawirusów w Chinach.

Gazeta Intercept pozyskała niedawno dokumenty odnoszące się do sponsorowania eksperymentów na koronawirusach przez Narodowy...

Australia: COVID będzie z nami „na zawsze”, ludzie będą musieli „przyzwyczaić się” do niekończących się szczepionek przypominających.

Poseł w Wielkiej Brytanii stwierdził, że blokady gospodarek służą kontroli społecznej a nie walce z wirusem.

Protesty przeciwko paszportom szczepionkowym i przymusom szczepień wybuchły na całym świecie.

Więcej
Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę robotyki w kontekście oficjalnych wojskowych opracowań i badań. Dokumentujemy plany...

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

W niniejszej audycji omawiamy zapowiedziane przez grupy globalistyczne cyber ataki na infrastrukturę, które w słowach Klausa...

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

Audycja PrisonPlanet.pl. Mutacja.

Nowa audycja: Wiadomości PrisonPlanet.pl.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone