Pierwsza Globalna Rewolucja. Czyli kto wymyślił problem CO2.
prisonplanet.pl
Polska
2010-12-27
Nauka i technologia

We wcześniejszym artykule “Raport Iron Mountain” przedstawiliśmy szkic planu transformacji świata w nowy system. Kolejny etap badań polegał na przydzieleniu poszczególnych problemów różnym organizacjom, mającym na celu stworzenie, badanie i opisanie metod wdrażania nowej polityki. Jednym z kluczowych problemów była problematyka związana ze stworzeniem globalnego zagrożenia, jako katalizatora zmian politycznych, społecznych, ekonomicznych, religijnych etc. Problem ten został przedłożony organizacji Klubu Rzymskiego (Club of Rome).

Klub Rzymski (jak sami o sobie piszą) jest niezależną, pozarządową organizacją NGO non-profit o charakterze międzynarodowym. Opiera własne doświadczenie na wiedzy swoich członków. Ludzi ze wszystkich regionów świata, różnych kultur i historii, z różnych dziedzin nauki, porządku publicznego oraz z ośrodków akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i sektora korporacyjnego. Od momentu powstania (czterdzieści lat temu), rozwijał modele interdyscyplinarnej analizy, dialogu i działania w podstawowych wyzwaniach systemowych, które niezbędne są w określaniu przyszłości ludzkości.
Klub Rzymski znajduje się dziś w szczególnie korzystnej sytuacji, by zmieniać utrwalone koncepcje i paradygmaty i by określać, tworzyć nowe pomysły, wizje konieczne, dla sprostania wyzwaniom XXI wieku.

Poprzez swoje prace na poziomie międzynarodowym, wysiłki poszczególnych członków i 33 stowarzyszeń krajowych, Klub angażuje się w szereg działań w różnych krajach i regionach świata.
W ramach nowego trzyletniego programu, 2008 - 2010, Klub będzie koncentrował się na kluczowych sprawach, takich jak:  zarządzanie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych,  braki w wydobyciu ropy naftowej, wyczerpywanie się zasobów, kryzys ekosystemów, wpływ globalizacji, zrównoważony rozwój, pokój na świecie i bezpieczeństwo - w spójnych ramach systemowych, tak aby zaproponować wizję przyszłości i konkretne kierunki działań.  
Czytaj więcej na:  LINK

Konkluzje z badań jakie przedłożył Klub Rzymski, zostały opublikowane w książce “Pierwsza globalna revolucja”; “FIRST GLOBAL REVOLUTION”, Alexander King, Bertrand Schneider, (Orient longman). Przedstawiamy poniżej tłumaczenia wybranych, naszym zdaniem kontrowersyjnych części:
 
“str 74. W obecnej sytuacji na świecie, brak identyfikacji z procesami podejmowania decyzji jest wyrażony w formie obojętności, sceptycyzmu, lub odrzucenia rządów i partii politycznych, które postrzegane są jako instytucje pozbawione władzy do rozwiązywania problemów naszych czasów. Postawy te wyrażane są poprzez malejący udziału w wyborach. W poszukiwaniu wspólnego wroga, przeciwko któremu możemy się zjednoczyć, wpadliśmy na pomysł taki, iż zanieczyszczenie, groźba globalnego ocieplenia, brak wody, głód itp., spełnią nasze oczekiwania. Wzajemne oddziaływanie tych zjawisk jako całość oraz poszczególne ich elementy  stanowią zagrożenie, z którym muszą się skonfrontować wszyscy na całym świecie. Wskazując te niebezpieczeństwa jako wroga, możemy wpaść w pułapkę, przed którą już ostrzegaliśmy czytelników, a mianowicie pomylenia objawów z przyczynami.
Wszystkie te niebezpieczeństwa są powodowane przez ingerencję ludzkości w naturalne procesy, i tylko dzięki zmianie postaw i zachowań społeczeństw, negatywne zmiany mogą być przezwyciężone. Idąc dalej tym tokiem myślowym, prawdziwym wrogiem jest sama ludzkość.”
 
Audycje o problematyce zrównoważonego rozwoju:

 
OGLĄDAJ DALEJ>>>

  
“str 81. Ogromna liczba różnic pomiędzy społecznościami była dotychczas uważana za sferę nie do pogodzenia. Różnice w wartościach, etyce, interpretacji w całej strukturze społecznej świata były zbyt odległe. Po raz kolejny doszliśmy do konkluzji, iż tylko poprzez bezkrytyczne przyjęcie na całym świecie wspólnego kodeksu etycznego, skierowanego na przetrwanie rasy ludzkiej i żyjącej planety, mogą rozbieżne interesy być zharmonizowane lub, przynajmniej tolerowane.”
 
“str 84. Czy pozwolimy aby nadludzkie problemy przed nami stojące przemogły nas, gdy źródłem problemu jesteśmy my sami? Czy odwrócimy się od realnych problemów, uciekając w życie na marginesie społeczeństwa lub w dążeniu do osobistego sukcesu, ignorując naszą indywidualną odpowiedzialność społeczną? Czy musimy zdać się na pewnego rodzaju fatalizm, który zakłada powolny, nieunikniony, nie dający się pokonać upadek rodzaju ludzkiego? Są to pytania będące potężnym wyzwaniem, przed którym stoimy obecnie. Postaramy się teraz zbadać możliwe odpowiedzi na to wyzwanie. Globalne wyzwanie wymaga globalnego podejścia ".

“str 95. główny nacisk w przyszłości musi być skierowany na zapobieganie rozwoju makro-zanieczyszczenia, które opisaliśmy wcześniej, do takiego poziomu by jego skutki nie stały się nieodwracalne. Najbardziej naglącą sprawą jest globalne ocieplenie, które zagraża światowemu systemowi gospodarczemu i społecznemu. Zapobieganie globalnemu ociepleniu jest jednym z największych wyzwań przed, którym stoi ludzkość i wymaga międzynarodowych wysiłków. Cztery linie ataku na tą problematykę są wymagane:
zmniejszenie globalnej emisji dwutlenku węgla, co oznacza zmniejszenie zużycia paliw kopalnych; zalesianie, zwłaszcza w tropikach; rozwój alternatywnych źródeł energii; konserwacja energii i rozwój większej skuteczności w jej wykorzystaniu.
[...] Początkowo, najwyższy priorytet należy przyznać oszczędności energii i wydajności przesyłu energii w każdym sektorze gospodarki. Istnieje bardzo duży potencjał oszczędności użytecznych gospodarczo i strategicznie koniecznych ze względu na możliwość braków dostaw ropy naftowej do krajów uprzemysłowionych. “

“str 105. Niewątpliwie istnieje pilna potrzeba do przyjęcia przez te kraje rozsądnej polityki humanitarnej, kontroli populacji oraz zachęcanie do stosowania polityki planowania rodziny, które uzupełnią osiągnięcia nad kontrolą śmiertelności poprzez poprawę w swerze medycyny i higieny. Jeden z najpewniejszych środków dla osiągnięcia obniżenia wskaźników urodzeń są spontaniczne procesy, które następują wraz z poprawą poziomu życia, rozwojem gospodarki. Niestety w wielu miejscach na świecie proces ten jest niemożliwy ze względu na wysoki wskaźnik przyrostu ludności, tworzący błędne koło. Naukowy przełom w technologiach antykoncepcji jest opóźniony, głównie w produkcji tanich i powszechnie dostępnych środków doustnych oraz innych środków antykoncepcyjnych, które mogłyby ułatwić kontrolę populacji.
[...] Kontrola populacji, jest niezbędnym i koniecznym elementem w planowaniu poprawy ludzkiego dobrobytu. Jest ważnym, aby wszystkie kraje dążące do rozwoju, zwracały szczególną uwagę na własną politykę ludnościową. Zasady kontroli populacji muszą być oparte na szczegółowej eksploracji demograficznych perspektyw wzrostu w stosunku do dostępności zasobów i celów rozwoju, w tym standardu życia, który każdy kraj ma nadzieję osiągnąć. Tylko dzięki świadomej ocenie, realistyczne planowanie rozwoju może być urzeczywistnione. Jeśli społeczeństwo ma pozytywnie reagować na potrzeby kontroli populacji, musi mieć wystarczające informacje, aby zrozumieć zagrożenia wynikające z przeludnienia, oraz korzyści, które wynikają z ograniczeń wzrostu populacji. Takie warunki są konieczne, jeżeli planowanie populacji ma być realizowane w sposób humanitarny.”


“str 115. W szerszym znaczeniu, pojęcie zarządzania/kontrolowania nie powinno ograniczać się do systemów krajowych i międzynarodowych, ale powinno być również stosowane w stosunku do władz regionalnych, wojewódzkich i lokalnych, jak również do innych systemów społecznych takich jak edukacja, wojsko, przedsiębiorstwa prywatne, a nawet mikrokosmosu rodziny.”

“str 135. Niektóre kraje, takie jak Francja, wprowadziły do cirruculum obowiązkowy temat, Edukacji Obywatelskiej. Wydaje się oczywiste, że wprowadzenie "Światowej Edukacji", jako temat, albo jeszcze lepiej "Wprowadzenie tematyki Wielkich Problemów Świata” powinny być odtąd przedmiotem obowiązkowym w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.”

“ str 136. Rola edukacji jest więc bardziej istotna niż to nam się wydaje. Jednakże zajmie jeszcze dużo czasu i badań, aby na nowo przemyśleć koncepcję oświaty. Należy rozpoznać i uznać różne wymiary potrzeb nowego świata tak, aby wychowawcy/nauczyciele dnia dzisiejszego i w przyszłości byli w stanie lepiej poznać ogrom i szlachetność stojącego przed nimi zadania: bycia liderami w ewolucji umysłu i zmian zachowań, tym samym dać narodziny nowej cywilizacji..”

“ str 140. Poza tym muszą być rozpoczęte poszukiwania nowych czystych technologii i sposobów, oczyszczania tradycyjnych procesów. W przemyśle chemicznym, na przykład, badania mogą być skierowane na poprawę metod wytwarzania, w tym badania nad nowymi katalizatorami. Badania naukowe muszą być skierowane na znalezienie sposobów na utylizację toksycznych odpadów przy minimalnym zużyciu energii. Również w pochodnych sektorach przemysłu, należy rozwijać badania naukowe w zakresie technik recyklingu. Kolejnym zadaniem dla przemysłu chemicznego jest opracowanie tworzyw bio-degradowalnych do tworzenia opakowań i innych przedmiotów. W rolnictwie i przemyśle rolniczym należy przedsięwziąć zdecydowane kroki w celu ograniczenia zużycia energii.
Wiele przydatnych badań jest już w toku z zakresu hodowli zbóż strączkowych zdolnych do wiązania azotu, co doprowadzi do zmniejszenia wykorzystania nawozów azotowych. Więcej pracy należy skierować na zastąpienie pestycydów biologicznych. W tym celu powinno się zintensyfikować badania z zakresu inżynierii genetycznej, tak aby zapewnić podstawowym zbożom większą odporność na owady i grzyby, a także możliwe zmiany klimatu. W dziedzinie transportu również ciekawe prace są w toku.
Ze względu na potrzebę zachęcania obywateli do wspólnych podróży, nowe, elastyczne systemy miejskiego transportu muszą być opracowane w trybie pilnym.”

Motywacje i wartości
“ str 149. Osoby indywidualnie jak i w zrzeszeniach, coraz częściej przedkładają ten problem. Tak więc “Komisja Południowa” i jej przewodniczy Julius Nyerere, wyrazili bardzo jasne stanowisko w tej kwestii w swoim ostatnim sprawozdaniu.  Oznaki zachęcania wzrostu świadomości (1990):
W ostatecznym rozrachunku, zarzuty “Komisji Południowej” w sprawach sprawiedliwości, równości i demokracji w globalnym społeczeństwie nie mogą być oddzielone od realizacji celów poszczególnych społeczeństw. Zobowiązania do wartości demokratycznych, poszanowania praw podstawowych, zwłaszcza prawa do sprzeciwu, sprawiedliwe traktowanie mniejszości, troska o biednych i upośledzonych, uczciwość w życiu publicznym, gotowość do rozstrzygania sporów bez uciekania się do wojny, wszystkie te zadania ...zwiększają szanse zapewnienia nowego porządku świata.
[...] Nigdy wcześniej kwestje wartości nie były przedmiotem tylu sympozjów, dyskusji i badań.
Sytuacja ta pokazuje, że istnieje potrzeba stworzenia nowego systemu wartości, które zapewniają stabilność w życiu jednostki i społeczeństwa, które jednocześnie będą inspirować wizje tworzenia systematycznego świata, zdolnego do stworzenia systematycznej przyszłości.
[...] Czy oznacza to, że nowy system wartości jest w trakcie tworzenia? System który byłby w opozycji do tradycyjnych wartości, gotowy sprostać nowym wyzwaniom, takim jak inżynieria genetyczna, które nurtują sumienie i systemy oceny człowieka? Czy możemy dziś mówić o uniwersalnych ludzkich wartości, które byłyby wspólne dla wszystkich.
[...] Po określeniu nurtującego nas problemu, etyka solidarności prowadzi nas do etyki akcji, w której obywatel odczuwa troskę o wspólne dobro, i mobilizuje się do działania. Pojedynczy człowiek zawsze czuje się bezradny, pośród bezmiaru problemów, które go otaczają. Powinno to skłonić ludzi do łączenia się z innymi, by znaleźć wspólnie siły i skuteczność, które są nieosiągalne w pojedynkę.
Kolektywna etyka zależy od zachowania każdego w grupie, jest również oczywiste, że przestrzeganie kodeksu etycznego może być popierane, wspierane i wzbudzane poprzez kolektywną ocenę. "Kolektywne" wartości mogą być brane pod uwagę, gdy istnieje prawdziwa wolność i wysoki poziom rozwoju kulturalnego[...] Wymiar duchowy i etyczny nie jest już obiektem pogardy i obojętności, jest postrzegany jako konieczność, która powinna doprowadzić do powstania nowego humanizmu.”


“str 153. Niech Boski Duch chroni nas wszystkich, byśmy mogli pracować razem z wielką energią, niech nasza praca będzie owocna i dokładna, niechaj nie będzie pomiędzy nami poróżnienia.
Aum, pokój, pokój, pokój, pokój.
Wedyjska modlitwa (3000 B.C.)”

“str 155. Ucząc się, w drodze ku Nowej Erze.  Wątpliwości i poczucie wyobcowania będzie musiało być potwierdzone i skierowane w taki sposób, aby mogło być rozwiane poprzez dzielenie się obawami z ludźmi, a znajomość faktów stopniowo osiągana poprzez rozmowy z nimi. Zaistniała problematyka musi być postrzegana w kontekście lokalnym i osobistym. To jeden z powodów dla którego potrzebna jest nowa, zrewitalizowana demokracja, organizowana na zasadzie współuczestniczenia, stymulowana przez zrozumienie globalnych problemów. Potrzebna jest zatem dewiza “myśl globalnie, działaj lokalnie”. Klub Rzymski. od czasu utworzenia, uświadomił sobie potrzebę takiego podejścia i istnieje wiele sposobów, w jaki można to osiągnąć. Oferujemy kilka przykładów na następnych stronach.
[...] Nie możemy więc oczekiwać cudów budując stabilną sytuację. Możemy jedynie oprzeć się na kultywacji międzynarodowej, oświeconej sprawy przetrwania rasy ludzkiej i społeczeństwa. To z kolei może być tylko możliwe dzięki powszechnemu zrozumieniu problemów ludzkości, jego zagrożeń i jego obietnic. Rodzaj ludzki może być postawiony przed wyborem pomiędzy dwoma ekstremalnymi alternatywami: popełnienia ludobójstwa lub nauczenia się życia jako jedna rodzina. Arnold Toynbee.”

“Do stworzenia tej solidarności, nasza biologia, jak i nasz egoizm mogą być potężnymi sprzymierzeńcami. Dla większości ludzi, egoizm nie ogranicza się do czasu w którym żyją, ale przenosi się na ich dzieci i wnuki z którymi mogą  się identyfikować. Powinno być zatem możliwe by wykorzystać te egoistyczne dążenia, do stworzenia warunków, które umożliwią poprawę ludzkiej egzystencji dla przyszłych pokoleń. Próba ta będzie wymagała wielu materialnych poświęceń ze strony obecnego pokolenia, ale powinna również w przyszłości przynieść pozytywne korzyści w jakości życia. Jeśli chcemy odnieść sukces w tworzeniu światowej solidarności jako najwyższego systemu etycznego opartego na przetrwaniu, pierwszym krokiem powinno być wzbudzenie zrozumienia.”


Po przeczytaniu tych tylko cytatów, na myśl przychodzą skojarzenia z komunizmem i faszyzmem, który zakładał podporządkowanie wszystkich organizacji społecznych, ekonomicznych, politycznych, religijnych itd. centralnym władzom. Głosił równość, braterstwo, solidarność i pokój na całym świecie, w rzeczywistości będąc zaprzeczeniem tych idei. Głosił stworzenie utopijnej rzeczywistości, gdzie każdy będzie żył w dostatku i szczęściu, a zakończył życie ponad 100 milionów ludzi, i był formą nowoczesnego niewolnictwa. Głosił również stworzenie nowego człowieka, wyzwolonego spod władzy religii, w niemczech był to “Übermensch”. Zamiast wyzwalać system podporządkowywał umysły nowej religii nazwanej Humanizmem, w Niemczech była to odbudowa wierzeń pogańskich.
System, który został opisany w “Pierwszej Globalnej Rewolucji”, jest systemem który łączy najgorsze cechy socjalizmu sowieckiego (blok sowiecki) z socjalizmem narodowym (faszyzm). Centralnym punktem jest człowiek, przeciwko któremu organizowany jest cały aparat rządowy. Wszelka aktywność edukacja, wojsko, przedsiębiorstwa prywatne, rodziny będą w pełni kontrolowane i regulowane. Zakłada się modyfikację genetyczną nie tylko roślin... ale i rodzaju ludzkiego. W tym systemie państwa narodowe będą podporządkowane światowemu systemowi. Czy o taką przyszłość nam chodzi?


LINK DO CAŁEJ KSIĄŻKI
Jeśli by nie działał wystarczy wpisać w googlach “First Global Revolution”.

Lista wybranych obecnych członków Klubu Rzymskiego:
Al Gore – były wice prezydent USA, głównyleapromotor teorii globalnego ocieplenia, Zdobywca nagrody Nobla w tym zakresie, laureat Oscara, zwycięzca nagród Emmy, prowadzący delegację USA na Szczycie Ziemi w Rio i Kyoto Konferencji Klimatycznej, największy udziałowiec w Chicago Climate Exchange.
Javier Solana – Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej, wysoki Przedstawiciel ds. polityki zagranicznej UE.
Maurice Strong – były szef Programu Ochrony Środowiska ONZ, Główny doradca ds. polityki Kofiego Annana, Sekretarz Generalny Szczytu Ziemi Rio, współautor (z M. Gorbaczowem) Karty Ziemi, współautor Protokołu z Kioto, założyciel Rady Ziemi, wyznawca religii Baha'i.
Mihaił Gorbaczow – członek zarządu Klubu Rzymskiego, były prezydent Związku Radzieckiego, założyciel Międzynarodowego Zielonego Krzyża i Fundacji Gorbaczowa, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, współzałożyciel (wraz z Hidalgo) Klubu Madryckiego, współautor (z M. Strongiem) Karty Ziemi
Diego Hidalgo – członek zarządu Klubu Rzymskiego, współzałożyciel (wraz z Gorbaczowem) Klubu Madryckiego, założyciel i prezes Europejskiego Rady ds. Stosunków Zagranicznych.
Ervin Laszlo – członek i założyciel Klubu Rzymskiego, członek i założyciel Klubu Budapesztu,założyciel i przewodniczący Światowej Rady Mądrości.
Hassan bin Talal – Przewodniczący Klubu Rzymskiego, Przewodniczący Forum Myśli Arabskiej, Założyciel World Future Council, niedawno mianowany czempionem Narodów Zjednoczonych ‘Champion of the Earth‘.
Sir Crispin Tickell – były brytyjski stały przedstawiciel przy ONZ i stały przedstawiciel w Radzie Bezpieczeństwa, Przewodniczący “Stowarzyszenia Gaia", Prezes Zarządu Instytutu Klimatu, wiodący brytyjski działacz na rzecz zmian klimatu.
Kofi Annan – były Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, laureat pokojowej Nagrody Nobla.
Javier Perez de Cuellar –były Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych.
Robert Muller – były asystent sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, założyciel i rektor uniwersytetu pokoju UN University of Peace.
David Rockefeller – członek zarządu Klubu Rzymskiego, były przewodniczący Chase Manhattan Bank, założyciel Komisji Trójstronnej, członek zarządu Światowego Forum Ekonomicznego, podarował grunt, na którym stoi budynek Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
Stephen Schneider – Profesor Biologii i zmian globalnych na Uniwersytecie Stanforda , Professor Schneider był jednym z pierwszych i najgłośniejszych zwolenników teorii zakładającej, że człowiek odpowiedzialny jest za globalne ocieplenie, autor wielu raportów IPCC.
Bill Clinton – były prezydent Stanów Zjednoczonych, założyciel Globalnej Inicjatywy Klintona.
Jimmy Carter – były prezydent Stanów Zjednoczonych, laureat pokojowej Nagrody Nobla.
Bill Gates – Założyciel Microsoft, filantrop.

Obecni wpływowi członkowie Klubu Rzymskiego:
(te osoby można znaleźć na (LINK, LINK2, LINK3), Club of Budapest, Club of MadridClub of Rome National Association strona członków klubu)
Ted Turner – Amerykański potentat mediowy, filantrop, założyciel CNN

George Soros – multibillionare, jednym z głównych darczyńców na rzecz ONZ

Tony Blair – Były premier Wielkiej Brytanii

Deepak Chopra – Guru New Age

Desmond Tutu – Biskup Południowej Afryki, działacz, laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Timothy Wirth – Przewodniczący Fundacji Narodów Zjednoczonych

Henry Kissinger – były sekretarz stanu USA

Barbara Marx Hubbard – Przewodnicząca Fundacji Ewolucji Świadomości

Betty Williams – Laureatka pokojowej Nagrody Nobla

Marianne Williamson – Aktywistka New Age, ‘Spirytualna Aktywistka’

Robert Thurman – asystent Dalai Lamy

Jane Goodall – biolog ewolucyjny, badacz Ssaków naczelnych

Juan Carlos I – król Hiszpanii
Prince Philippe – książe Belgii

Queen Beatrix – królowa Holandii

Dona Sophia – Królowa Hiszpanii

Karan Singh – Przewodniczący Temple of Understanding

Daisaku Ikeda –Założyciel Soka Gakkai cult

Eduard Shevardnadze – były minister ZSRR odpowiedzialny za wiele głównych decyzji sowieckiej polityki zagranicznej za Gorbaczowa; prezydent Gruzji

Richard von Weizsacker – były prezydent Niemiec

Martin Lees – Sekretarz generalny Klubu Rzymskiego, Rector of the UN University of Peace

Ernesto Zedillo – Dyrektor The Yale Center for the Study of Globalization

Frithjof Finkbeiner – Koordynator Globalnego Planu Marshalla Global Marshall Plan
Vaclav Havel – były prezydent Republiki Czeskiej

Hans Kung – Założyciel Global Ethic Foundation

Ruud Lubbers – Wysoki Komisarz ds. Uchodźców Narodów Zjednoczonych

Mary Robinson – Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka

Jerome Binde – Director of Foresight, UNESCO

Federico Mayor – Dyrektor Generalny UNESCO

Tapio Kanninen – Dyrektor ds. polityki i planowania, ONZ

Konrad Osterwalder – Podsekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

Peter Johnston – Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej

Thomas Homer-Dixon – Dyrektor “Badań nad Pokojem i Konfliktem” Peace and Conflict Studies, uniwersytetu Toronto

Emeka Anyaoku – były sekretarz generalny Wspólnoty Narodów, obecny dyrektor WWF
Wangari Maathai – Laureat pokojowej Nagrody Nobla, założyciel Green Belt Movement

oraz wielu, wielu innych...


Polska: Skład Zarządu Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim
prof. dr hab. Antoni Kukliński - przewodniczący
prof. Andrzej Herman  - z-ca przewodniczącego
mgr  Bogusław  Skuza - z-ca przewodniczącego /prezes Skandia Życie
dr Remigiusz Orzechowski - sekretarz generalny adiunkt w katedrze Small Biznesu w Szkole Głównej Handlowej
mgr  Michał Grocholski - skarbnik
prof. dr hab. Józef  Niżnik - członek zarządu
prof. dr hab. Zbigniew Madej - członek zarządu
prof. dr hab.  Zdzisław Sadowski - członek zarządu
 
Komisja  Rewizyjna:
mgr Dorota Ciesielska
mgr Piotr Siłka - Geograf społeczno-ekonomiczny (WGISR, UW), absolwent Centrum Studiów Europejskich Regionalnych i Lokalnych (EUROREG, UW) na kierunku gospodarka przestrzenna. Współpracował przy projektach dotyczących funduszy strukturalnych dla firm oraz samorządów lokalnych. Obecnie doktorant w Instytucie Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN. Koordynator tt30 Polska.
dr hab. Władysław Świtalski
dr Krzysztof Rybiński - były Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
Grupa Młodych przy Towarzystwie Współpracy z Klubem Rzymskim
Adam Płoszaj - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na Uniwersytecie Warszawskim.
Michał Brennek Założyciel studia narzędzi internetowych webscape.pl. Naukowo zajmuje się modelowaniem systemów złożonych, rozwojem trwałym, ekonomią ekologiczną. Koordynator projektu "Globalne problemy - globalne rozwiązania"
Artur Łagodziński - Student IV roku Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim; specjalizacja: bezpieczeństwo i studia strategiczne. W 2003-2004 roku na "Institut d'Etudes Politiques" w Strasburgu. Praca przy przygotowywaniu zagranicznej strategii inwestycyjnej dla firmy mediowej.
Grażyna Gowin - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych ( EUROREG, UW) na kierunku gospodarka przestrzenna. W 2005 r. uczestnictwo przy tworzeniu Strategii Rozwoju Lotnictwa Cywilnego w Polsce oraz nadzorowanie prowadzenia inwestycji na obszarze ograniczeń lotnisk cywilnych. Obecnie pracownik Sales&Marketing  jednej z amerykańskich firm
Marek Szajczyk - Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, specjalizacja: polityka ekologiczna (1996-2001) oraz Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie, w zakresie nauk o zarządzaniu (2002-2004). Od 2002r. aktywna działalność w Stowarzyszeniu Animatorów Społecznych „SAS”. Specjalista ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Absolwent Programu Młodych Liderów Środowiskowych (2003) oraz Programu Młodych Ekspertów (2005) Regionalnego Centrum Środowiskowego dla Europy Środkowej i Wschodniej z Węgier.
Maciej Gurbała - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunki: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Gospodarka Publiczna); od 2003 r. asystent w Instytucie Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH; w latach 2000-2001 współpracował z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie gospodarki opartej na wiedzy (GOW), zaawansowanych technologii oraz strategii rozwoju lokalnego; jest autorem publikacji pt. „Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym” wydanej w 2004 r. przez Wyższą Szkołę Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie.

http://www.klub-rzymski.org.pl/


| Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce. | Degrowth - cofanie rozwoju. Nowa polityka ekologicznych fanatyków. ONZ: Wielka technologiczna transformacja.  | Planopolis. Plan elit, na ekologiczne zniewolenie.  | UN Habitat. Utopijne miasta przyszłości. | UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła. |

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Amerykańskie linie lotnicze wzywają do zakazania 5G w pobliżu lotnisk.

Amerykańskie linie lotnicze wzywają do zakazania 5G w pobliżu lotnisk.

Prezesi największych amerykańskich linii lotniczych ostrzegli w poniedziałek przed „katastrofalnym zakłóceniem” ich...

Inteligentne oceany: wieże komórkowe na dnie oceanu?

W 2018 roku reklamowano miliony anten dla „5G”, „Inteligentnych miast” i „Internetu rzeczy”...

Dyrektor generalny firmy Pfizer przyznaje: „Wiemy, że dwie dawki szczepionki dają bardzo ograniczoną ochronę jeśli w ogóle jakąkolwiek.”

Badanie danych ze 145 krajów wskazuje na zwiększoną śmiertelność i ilość przypadków po wprowadzeniu szczepień na Covid-19.

Kioski McDonald's w Izraelu odmawiają obsługi niezaszczepionym.

Więcej
Globalne trendy

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Jedenaście lat temu pisaliśmy o wprowadzeniu około 2025 r. do masowej produkcji urządzeń i usług typu NBIC. Technologie NBIC obejmują...

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone