UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.
prisonplanet.pl
Polska
2011-01-08
Polityka
Czym jest UNESCO? Coraz częściej widzimy jego logo to tu, to tam, przy okazji zbiórek pieniędzy na cele charytatywne, na pomoc ludziom w afryce itd. Typowy Polak ma jakieś pojęcie na temat tej organizacji, najczęściej pozytywne. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, iż jest to jedna z najniebezpieczniejszych organizacji na świecie, której celem jest ubezwłasnowolnienie wszystkich ludzi na naszej planecie i stworzenie jednego totalitarnego światowego rządu.Aby zrozumieć dokładnie czym jest UNESCO publikujemy tłumaczenia wybranych fragmentów książki “UNESCO, jego cel i jego filozofia.” napisanej w 1946 roku przez założyciela tej organizacji Juliana Huxleya.

s 6 i 7. “...Istotne jest, aby UNESCO przyjęło ewolucyjne podejście. Jeśli tego nie uczyni, jego filozofia będzie błędna. Oraz powinien być przyjęty Humanizm. Będziemy uzasadnić to twierdzenie w dalszej części. Tutaj jedynie dla przypomnienia wspomnimy, że w ostatnich kilku dekadach stało się możliwe opracowanie rozszerzonej lub ogólnej teorii ewolucji, która może zapewnić niezbędną intelektualną bazę dla nowoczesnego humanizmu. Nie tylko pokazuje nam miejsce człowieka w przyrodzie i jego relacje z resztą fenomenów wszechświata, nie tylko daje nam opis różnych rodzajów ewolucji i różnych trendów i kierunków w nich, ale pozwala nam odróżniać, pożądane od niepożądanych tendencji, i do wykazania istnienia postępu w kosmosie.
I w końcu pokazuje nam człowieka, który jest teraz jedynym powiernikiem dalszego ewolucyjnego rozwoju, i daje nam ważne wskazówki co do kursów, których powinien unikać i tych, do których powinien dążyć jeśli chce osiągnąć ten postęp...W ten sposób główną filozofią UNESCO powinien być naukowy światowy humanizm, o globalnym zasięgu i z ewolucyjnym podejściem. Jakie są dalsze konsekwencje, praktyczne jak i teoretyczne, takiego podejścia? ...”

s 9. “...Nie oznacza to, że wrodzone psychiczne siły człowieka nie mogłyby być usprawnione. Na pewno można je poprawić (przypuszczalnie przez dobór naturalny) tak jak w najwcześniejszych etapach, od człowieka pekińskiego przez neandertalczyków do naszego gatunku; jeśli świadomie zgodzimy się na takie działania, to z pewnością nasz gatunek mógłby zostać udoskonalony poprzez celowe działania eugeniczne. Tymczasem jednak, to w organizacji społecznej, w maszynach, w ideach, najczęściej przejawia się ewolucja człowieka.” (zakłada się tu celowe działania  mutacji/hodowli gatunku ludzkiego, w dalszej części będzie to bardziej namacalne)

s 10. “...Rzeczywiście, materializm dialektyczny (kierunek filozoficzny zapoczątkowany w II poł. XIX wieku przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, a następnie rozwinięty przez W. I. Lenina, Lwa Trockiego i Różę Luksemburg) był pierwszą radykalną próbą stworzenia filozofii ewolucyjnej. Niestety, była ona oparta wyłącznie na zasadach społecznej ewolucji w przeciwieństwie do biologicznego aspektu. W każdym razie została podjęta zbyt wcześnie, przed analizą faktów które byłyby odpowiednie do wsparcia budowy tak ogromnej struktury. Dziś jest już możliwa, przynajmniej w założeniach, budowa kompleksowej filozofii ewolucji; a wiele z jej wniosków zostanie ujętych w formułowaniu filozofii UNESCO.” (idee komunizmu/socjalizmu, które przez swoją filozofię doprowadziły do śmierci w samych tylko Chinach i Rosji ponad 100 mln osób są wg Huxleya dobre, ale wymagają uwzględnienia aspektu biologicznego.)

s 11. “...Ponownie, nawet wiedza która wydaje się całkowitym dobrem dla społeczeństwa może być stosowana w taki sposób, że nie wspiera postępu. Dlatego też postęp nauk medycznych, może zwiększyć liczbę ludzi w danym obszarze, ale obniżyć jakość życia lub możliwości korzystania z życia; A jeśli tak, to w świetle naszego podstawowego ewolucyjnego kryterium, jest to złe. Powinniśmy zrozumieć raz jeszcze, potrzebę realizacji polityki Unesco w równowadze między wieloma dziedzinami. W tym przypadku, polityka Unesco musiałby obejmować: oprócz zastosowania wiedzy medycznej, badania wydajności produkcji rolnej (erozja gleby, mechanizacji itp.) oraz pomocy społecznej, również zapewnienie placówek realizujących politykę kontroli urodzeń .” (dla niezorientowanych, polityka kontroli urodzeń jest to budowa klinik aborcyjnych.)s 12. “...W ogóle, Unesco musi wciąż badać swoją politykę w odniesieniu do kryterium postępu ewolucyjnego. Centralnym konfliktem naszych czasów jest, ten pomiędzy nacjonalizmem (państwami narodowymi) i internacjonalizmem (jednym globalnym państwem), między pojęciem wielu suwerenności i suwerennością jednego świata. Tutaj ewolucyjny sprawdzian daje nam jednoznaczną odpowiedź. Kluczem do postępu człowieka, który w charakterystyczny sposób przyspieszył postęp ewolucyjny człowieka w aspekcie społecznym i nadał mu wyższe i bardziej satysfakcjonujące cele, jest fakt, kumulacji tradycji. Istnienie wspólnej puli idei, które się wzajemnie napędzają i rozwijają dając możliwość ewoluowania. Ten fakt miał bezpośredni wpływ na tworzenie modelu organizacji społecznej, który jest głównym czynnikiem postępu człowieka w jego ograniczonych ramach.”...
“Moralność UNESCO jest tym samym jasna. Zadaniem nałożonym na niego jest promowanie/wspieranie pokoju i bezpieczeństwa, zadanie to jednak nie może być w pełni zrealizowane poprzez edukację, naukę i kulturę. Należy rozważyć jakąś formę światowej jedności politycznej, poprzez jeden rząd światowy, albo inną formę, gwarantującą pokój na świecie....w programie edukacyjnym UNESCO może podkreślić potrzebę ostatecznej jedności politycznej świata i zapoznać ludzi wszystkich narodów z implikacjami oddania pełnej suwerenności poszczególnych narodów do organizacji światowej” (tu autor ewidentnie chce promować i wspierać myśl, aby świat zjednoczył się w jeden ponadnarodowy system, oznacza to w konsekwencji śmierć państw narodowych.)

s 14. “...Niech Unesco ma jasny umysł na ten temat. Ilość ma znaczenie, ale jako środek; podstawą jest jakość. Prawdą jest, że nie można prowadzić nowoczesnej cywilizacji w populacji wielkości plemienia Buszmenów, podobnie jak nie wykształcą w organizmie wielkości ameby procesy umysłowe wyższego rzędu takie jak u ssaków naczelnych...Istnieje jednak, optymalny zakres wielkości dla każdego człowieka, organizacji, organizmu...Podobnie, istnieje optymalny zakres dla ludzkiej gęstość zaludnienia, oraz całej populacji na świecie.” (tu autor sugeruje kontrolę populacji świata, temat ten ciągnie się właściwie przez całą książkę)

s 15. “...Unesco kompletne odpiera wszystkie prace, jak te heglowskiej filozofii, faszyzmu lub nazizmu, które utrzymują, że państwo jest w jakiś sposób wyższą wartością niż indywidualne osoby, a ludzie istnieją tylko lub przede wszystkim dla państwa. Z drugiej strony, zrozumieliśmy, że ewolucja człowieka, choć jest naturalną kontynuacją reszty życia, jest zupełnie innym procesem, działającym głównie na zasadzie metody kumulacji społecznej tradycji i objawia się przede wszystkim w rozwoju społeczeństw...I tu od razu staje się oczywista teza że indywidualizm wyzbyty z wszelkich restrykcji, jest równie błędny. Jednostka ludzka znaczy znacznie mniej w izolacji; uzyskuje wartość jedynie w relacji do jakiejś formy społeczności.” (tzn. tak... faszyzm i komunizm jest zły, ale jednak miał dobre podstawy, nie powinno nas to dziwić. Wielu eks-faszystów przewodziło organizacji Narodów Zjednoczonych jednym z nich dla przykładu był Kurt Waldheim)s 16.”...Jak widzieliśmy wcześniej, jednoczące tradycje, wiedza, świadomość, cel istnienia działające w jednej puli wspólnych doświadczeń, są warunkiem niezbędnym dla dalszego znacznego postępu w ewolucji człowieka. Stąd, jakaś forma politycznego zjednoczenia w rząd światowy będzie wymagała do ostatecznego osiągnięcia tego etapu, zjednoczenia w umysłach, które nie tylko wydaje się być konieczne, ale również może utorować drogę dla innych rodzajów zjednoczenia. Tak więc w przeszłości wielkie religie jednoczyły umysły i postawy ludzi na olbrzymich terytoriach; tak i teraz nauka, zarówno bezpośrednio poprzez swoje pomysły i pośrednio poprzez swoje aplikacje w kurczącym się świecie, jest potężnym czynnikiem w kierowaniu myślami ludzi ku pełnej jedności świata.”
...“Szczególną uwagę UNESCO powinno poświęcić problemowi budowy jednolitej puli tradycji gatunku ludzkiego...Należy jednak również ostatecznie stworzyć jednolity wspólny światopogląd i wspólny zbiór celów ludzkości. Będzie to najnowsza część zadania UNESCO, zjednoczenie umysłów na całym świecie.” (konkluzją tego ustępu jest stworzenie jednej światowej świadomości, przez niektóre organizacje określane jako świadomość roju)

s 19.”...Fakt zróżnicowania ludzi implikuje kolejne zadania dla UNESCO. Należy wspierać badania różnych typów psycho-fizycznych. Prace naukowe zostały rozpoczęte przez takich badaczy jak Kretschmer, Draper i Sheldon, ale muszą być znacznie rozszerzone zanim jakiekolwiek generalizacje/koncepcje będą z nich wyciągnięte... Efekty tych prac powinny ułatwić, określanie jakie typy osób powinny zostać wykluczone z zajmowania niektórych rodzajów pozycji. Takie uogólnienia pozwolą nam lepiej zrozumieć różnice natury ludzkiej, i w ten sposób umożliwią nam poprawne opisanie ludzi z tego lub z innego typu.”...”Tak więc wydaje się już jasne, że fanatycy i nadgorliwi moraliści, są na ogół z typu astenicznego. I czas z pewnością nadejdzie, gdy będziemy mogli być bardziej precyzyjni by powiedzieć, że zwłaszcza specyficzny podtyp asteniczny ma zdecydowanie skłonność do zbyt rygorystycznego moralizowania, w zależności od przesadnego kompleksu winy, w połączeniu z tendencją do introwersji, I w związku z tym, ludziom tego typu nie powinno się zezwolić na to, by byli arbitrami moralności, lub by nie byli w żaden sposób odpowiedzialni za karanie przestępców.”

s 20. “...Nie oznacza to oczywiście, że UNESCO powinno dążyć do etykietowania, wartościowania lub tyranizowania ludzkości. Oznacza to, że powinno się zachęcać do wszystkich badań i wszystkich metod, które mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia, odpowiednim ludziom należytej pracy. Celem jest zapewnienie pracy odpowiadającej temperamentowi i umiejętnościom, przy jednoczesnym zapewnieniu, że społeczeństwo nie jest przeciążone ludźmi na nieadekwatnych stanowiskach, które co gorsza, mogą takie stanowiska nadużywać. Biologiczna nierówność jest oczywiście faktem i opoką, na której planuje się wszystkie działania eugeniczne.”
...”W tej chwili, jest wysoce prawdopodobne, że wpływ cywilizacji na człowieka jest dysgeniczny zamiast eugeniczny; w każdym razie wydaje się, że ciężar genetycznej głupoty, słabości fizycznej, psychicznej niestabilności i skłonności do chorób, które już istnieją w gatunku ludzkim, okażą się zbyt dużym obciążeniem dla prawdziwego postępu, który należy osiągnąć. Tak więc nawet jeśli prawdą jest, że stworzenie radykalnej polityki eugenicznej będzie przez wiele lat politycznie i psychologicznie niemożliwe, to będzie ważne dla UNESCO, aby problem eugeniki był badany z najwyższą starannością. Aby opinia publiczna była informowana o kwestiach eugenicznych tak, że to co teraz jest nie do pomyślenia, będzie można zrealizować w przyszłości.” (Tutaj opisana jest dalsza kategoryzacja obywateli, i w przyszłości modyfikacja człowieka poprzez eugenikę aby posiadał pożądane cechy. Huxley pisze tutaj również o problemie wdrożenia takiej polityki oficjalnie ze względu na negatywne konotacje z reżimem Hitlera. Należy tutaj wspomnieć że twórcą eugeniki nie był żaden Niemiec. Był to koncept opracowany i spopularyzowany na zachodzie przez Francisa Galtona, kuzyna Darwina, na długo przed wdrożeniem polityki czystości rasowej w trzeciej rzeszy. Co więcej największym promotorem tego konceptu w samych Niemczech była Fundacja Rokefelera, która ufundowała “Instytutu Antropologii Cesarza Wilhelma w Berlinie” skąd pochodzili tacy ludzie jak Mengele.)s 26.”...główną troską Rady Powierniczej i części Rady Gospodarczej i Społecznej, będzie zajęcie się społecznościami, które nie potrafią same sobą rządzić.”  (czy chodzi może o kontynent Afryki?)

s 27 “...Nie ma żadnej innej agencji stawiającej sobie za wyzwanie tak wiele ważnych zastosowań nauki, jak np dyscyplinowanie umysłu do produkcji tzw przeżyć mistycznych i innych wysokich przeżyć duchowych, lub np zastosowanie psychologii do technik rządzenia, lub do zapobiegania nadużyciom w demokracji.”

s 27 “...I trzeci cel UNESCO, choć być może najtrudniejszy i najważniejszy, jest związany z zastosowaniem oddziaływania nauki i sztuki, na ogólnej skali wartości, tak aby zapewnić odpowiednią ilość i szybkość aplikacji w każdej dziedzinie. Jeśli takie zadanie było by wykonane w sposób zadowalający, i jeśli wnioski zostały uwzględnione przy dalszych pracach, to stanowiły by jeden z najważniejszych wkładów do odkrycia i realizacji pożądanego kierunku ewolucji człowieka, innymi słowy, prawdziwego dobra człowieka.”

s 36 “...Jako jeden z przykładów, możemy podać to, co jest obecnie znane jako parapsychologia; badania nad nietypowymi i w tej chwili, naukowo niewytłumaczalnymi właściwościami umysłu, takimi jak poza-zmysłowa percepcja różnego rodzaju. Żmudne badania jednego bądź dwóch pracowników naukowych w tej niepopularnej dziedzinie, wykazały jakiś poziom realności, nie tylko poznania pozazmysłowego/telepatii/jasnowidzenia ale również przeczuwania przyszłości. Jest pilnym zadaniem, dokładne zbadanie tych zjawisk, tak aby stworzyć nowe i bardziej wszechstronne ramy wiedzy naukowej wokół tej problematyki.”...
"Albo biorąc nieco inny przykład, zadziwiającej kontroli jaką hinduscy jogini i inni mistycy, poprzez wykorzystywanie  opracowanych technik i ćwiczeń, są w stanie wywrzeć na swoich ciałach i umysłach. Ogólne fakty są niezaprzeczalne; ale ani fizjologiczne ani psychologiczne mechanizmy, z naukowego punktu widzenia są zrozumiałe. Wydaje się pożądane, aby przeprowadzić badania tych zjawisk przez przeszkolonych fizjologów i psychologów, którzy byliby nawet sami chętni do poddania się szkoleniu. Nie każdy będzie przygotowany do tak długiego doświadczenia; Ale wyniki badań powinny mieć dla nas najwyższą wartość, nie tylko w poszerzaniu naszej wiedzy naukowej, ale w podejmowaniu działań mających na celu zwiększanie zadowolenia duchowego tzw doświadczenia mistycznego i udostępnianiu go mężczyznom i kobietom we wszystkich krajach.
(telepatia, jasnowidzenie, telekineza jako zadania UNESCO? Nie powinno nas to dziwić. Dla zrozumienia jaki system filozoficzny i religijny funkcjonuje wśród elit wystarczy obejżeć film Alexa Jonesa “Sekrety Bohemian Groove”. W skrócie ci ludzie są okultystami.)

s 37...”Jest jednak najważniejszą sprawą, aby eugenika została w całości zaakceptowana przez naukę. Jak już wspomniano, w przyszłości problem poprawy jakości ludzi może okazać się pilną sprawą, a to można osiągnąć jedynie poprzez stosowanie ustaleń eugeniki w prawdziwie naukowych ramach.”...”UNESCO, jak już zostało ustalone, musi zająć się naukami stosowanymi, a także naukami ścisłymi. Warto zwrócić uwagę, że aplikacje nauki wiodą nas ku problemom społecznym różnego rodzaju. Niektóre z nich są bezpośrednie i oczywiste. Tak więc zastosowanie genetyki w eugenice od razu nasuwa nam pytanie o wartości; jakie cechy powinniśmy chcieć urzeczywistnić w ludziach w przyszłości?” (hodowanie nowego rodzaju ludzkiego dla potrzeb rządu światowego)s 38...” UNESCO musi zatem promować studia nad filozofią, jako pomoc w wyjaśnianiu systemu wartości, dla ogólnego dobra ludzkości. UNESCO musi mieć swoją własną skalę wartości, wyraźnie przemyślaną dla kierowania własną działalnością, zarówno w kwestiach pozytywnych, np. co należy podejmować lub wspierać, a także w kwestiach negatywnych, czyli czego powinno się unikać. Tutaj UNESCO będzie kierowane przez filozofię ewolucyjnego humanizmu, którą naszkicowałem w pierwszym rozdziale. Taka filozofia ma charakter naukowy, ponieważ stale odwołuje się do faktów istnienia.”

s 39...”Aspekt społeczny tej podwójnej funkcji narzuca się, ponieważ mechanizmy społeczne dają główną podstawę dla szybkiej ewolucji człowieka. W związku z czym, tylko poprzez poprawę organizacji społecznej, postęp może zostać osiągnięty. Natomiast aspekt indywidualności wynika z faktu, że pojedynczy człowiek jest najwyższym wytworem ewolucji, i że poprzez jego dalszy rozwój postęp może być urzeczywistniony.”

s 44...”Jednakże, jeśli UNESCO ma mieć rzeczywistą politykę społeczną, to nie może ograniczyć się do ogólnych badań, ale musi także zmierzyć się z konkretnymi problemami, które stają przed współczesnym światem. Dla przykładu, wspomnę problematykę populacji, ochrony środowiska naturalnego, i semantyki. Uznanie idei optymalnego poziomu ludności (oczywiście w stosunku do warunków technologicznych i społecznych) jest niezbędnym pierwszym krokiem, w kierunku planowanej kontroli populacji, która jest niezbędna, jeśli bezmyślne potrzeby reprodukcyjne człowieka, miały by zniszczyć jego dążenia do ideałów i jego planów do materialnego i duchowego doskonalenia. Uwzględniając fakt, że naturalne środowisko jest nie do zastąpienia, i że jest ono szybko niszczone, jest konieczne, abyśmy wykluczyli pewne obszary ziemi, gdzie w interesie całej ludzkości, rozprzestrzenianie się gatunku ludzkiego musi zająć drugie miejsce, za ochroną środowiska (patrz innych gatunków).”  (Zbyt duża ilość ludzi już w 1946 roku gdy powstawała ta książka? Czy to możliwe? Populacja ziemi w 1946 roku była na poziomie około 2 mld. Prawdziwa koncepcja stojąca za wynurzeniami Huxleya jest bardzo stara ale została sformułowana w naszych czasach przez Tomasa Malthusa a opiera się na fanatycznym przywiązaniu elit do kontroli populacji. Malthus już w 1798 r pisał o katastrofie przeludnienia gdy poziom ludności świata wynosił ok 1 mld. Jak zwykle koncepcje jego jak i jego następców okazywały się zawsze totalną bzdurą. Dziś niechlubną tradycję kontynuują zarówno Unesco jak i filantropowie tego świata.)

a 59...”Techniki perswazji, informacji i propagandy, które poznaliśmy podczas stosowania ich w czasie wojny; celowo podporządkowując je międzynarodowym zadaniom promowania pokoju, powinniśmy stosować, wg słów Lenina ”do pokonania oporu milionów” uzyskując pożądane zmiany. Korzystanie z dramatu, sztuki aby opisywać rzeczywistość powinno być używane jako metoda, dzięki której, ... tworzony jest wspólny wysiłek, który, potrzebuje u swojej  podstawy wiary i poczucia nieuchronnego przeznaczenia. To musi być masowa filozofia, masowe wyznanie wiary, którego nigdy nie można osiągnąć bez użycia metod masowego przekazu.” (Poprzez teatr, kino, tv, sztukę umysł ludzki ma być kierowany, do jednej konkluzji; zaplanowanej przez elity; stworzenie “nowego porządku świata”)

s 60...” Na zakończenie nie pozostaje wiele do powiedzenia, ale co jeszcze jest ważne...To pomoc w zadaniu stworzenia jednej światowej kultury, z jej własną filozofią i światem idei, oraz szerokimi celami ogólnymi.”Konkludując utopijne dzieło J. Huxleya powinniśmy pamiętać, że opisana problematyka nie była stworzona dla rozrywki intelektualnej. To jest prawdziwy plan działania wprowadzany konsekwentnie w życie przez ponad pół wieku. Wprowadzana polityka ma finalnie przejąć kontrolę nad życiem i śmiercią ludzi, systemem monetarnym świata, systemem militarnym, kulturą, sztuką, formami konsumpcji, religią, rodziną, zasobami naturalnymi, etyką itd...jednym słowem każdym aspektem życia na naszej planecie.

Na końcu tego planu znajduje się piekło posthumanistyczne, gdzie człowiek podporządkowany jest maszynie rządu światowego, którego aparat władzy obejmuje każdy aspekt życia. Zręby tej utopijnej rzeczywistości w formie literackiej opisał brat Juliana, Aldous Huxley w książce “Nowy, wspaniały świat (Brave New World, 1932)”.

Filmowa adaptacja tej książki:


Widząc czym jest UNESCO i jakie ma plany dla ludzkości dziwi fakt, że nawet kościoły chrześcijańskie wspierają taką instytucję nie wypowiadając się negatywnie na jej temat. Może po prostu nie wiedzą....


Karta Ziemi, Agenda 21. Plan wdrożenia koncepcji Huxleya.  |  Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.  |  ONZ: Wielka technologiczna transformacja.  |  Planopolis. Plan elit, na ekologiczne zniewolenie.  |  UN Habitat. Utopijne miasta przyszłości.Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
ArtCza   dodano: 2011-07-31 13:27:27

Więcej
Polityka

Architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przechwala się, że WEF „infiltruje” rządy świata.

Architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przechwala się, że WEF „infiltruje” rządy świata.

Założyciel Światowego Forum Ekonomicznego i architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przyznał, że jego organizacja pozarządowa jest...

Wiceprezes EcoHealth Alliance twierdzi, że dr Peter Daszak pracował dla CIA a firma była przykrywką dla Agencji.

Według raportu opublikowanego na Substack a sporządzonego przez niezależnego dziennikarza Kanekoa, Huff zanim został zastępcą...

Globaliści atakują populacje zabójczymi seriami szczepionek.

Rosja zestrzeliła amerykański samolot transportowy?

Rosja rozpoczyna manewry na Białorusi w celu udaremnienia „agresji NATO”.Programy Infowars:


Czytaj więcej nt temat>Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. NBIC.

Audycja PrisonPlanet.pl. NBIC.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę wprowadzania technologii NBIC, która m.in. obejmuje modyfikację genetyczną rodzaju ludzkiego,...

Starsze audycje PrisonPlanet.pl

Na tej stronie umieszczone są linki do starych i nadal dostępnych audycji umieszczanych od lat na PrisonPlanet.pl. Nowsze audycje dostępne...

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone