Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.
prisonplanet.pl
Polska
2011-07-24
Polityka

"Efektywna realizacja Agendy 21 będzie wymagać głębokiej reorientacji całego ludzkiego społeczeństwa, jakiego świat nigdy nie doświadczył, poważnych zmian w priorytetach rządów i osób prywatnych oraz bezprecedensowych relokacji zasobów ludzkich oraz finansowych. Ta zmiana będzie wymagała troski o środowiskowe konsekwencje każdego ludzkiego działania, które powinno być zintegrowane z indywidualnym i zbiorowym podejmowaniem decyzji na każdym poziomie " - ONZ Agenda 21 


Agenda 21 - Plan ONZ dla 21 wieku.
Agenda 21 to główny rezultat ONZ-towskiego Szczytu Ziemi, który odbył się w Rio de Janeiro w 1992 roku. Agenda 21 szczegółowo opisuje wizję ONZtu- centralnie zarządzanej światowej społeczności. Niniejsza umowa wiąże rządy na całym świecie z ONZ-owskim planem kontroli każdego aspektu życia ludzkiego na ziemi, precyzującego to w jaki sposób ludzie mają żyć, co mają jeść, czego się uczyć, jakich form transportu używać i jak się komunikować - wszystko pod szlachetnym hasłem ratowania ziemi. Jeśli Agenda 21 byłaby w pełni zrealizowana, obligowała by rządy lokalne do zaangażowania się w każdy aspekt życia ludzkiego na całej ziemi. Agenda 21 rozciąga swoje macki na rządy, władze lokalne i federalne, oraz lokalne grupy społeczne. Rozdział 28 Agendy 21 w szczególności wzywa, do utworzenia w każdej lokalnej społeczności modeli realizacji postulatów Agendy 21: "Każdy lokalny organ powinien wejść w dialog z obywatelami, organizacjami lokalnymi i przedsiębiorstwami prywatnymi aby sformułować lokalną Agendę 21. W drodze konsultacji i konsensusu, władze lokalne będą uczyć się od obywateli i lokalnych grup obywatelskich, społecznych, biznesu i organizacji przemysłowych, uzyskując dane niezbędne dla sformułowania najlepszych strategii."- Agenda 21, rozdział 28.


Co ciekawe, w kwietniu 1991 roku, czternaście miesięcy przed Szczytem Ziemi, Książę Charles zorganizował prywatną dwudniową międzynarodową konferencję na pokładzie królewskiego jachtu Britania, zacumowanego u wybrzeży Brazylii. Celem tego spotkania było zebranie najważniejszych międzynarodowych osobistości, aby uzyskać zgodność pomiędzy różnymi krajami, które będą uczestnikami szczytu. Al Gore był obecny na tym spotkaniu, wraz z wyższymi urzędnikami ONZ i Banku Światowego. 
 


Na szczycie 179 krajów oficjalnie podpisało Agendę 21 a wiele innych dołączyło swoje podpisy z biegiem czasu. Prawie 12.000 lokalnych i federalnych władz zobowiązało się do realizacji postulatów. W praktyce oznacza to, że wszystkie ich plany oraz projekty polityczne muszą zaczynać się od oceny, w jaki sposób lokalny plan lub polityka spełniają wymogi Agendy 21 i czy nie stoją w sprzeczności z ustanowionymi zobowiązaniami Agendy. Władze lokalne, organizacje prywatne NGO, prywatne firmy są kontrolowane przez inspektorów ONZ poprzez organ ICLEI a wyniki audytów są umieszczane na stronie internetowej ONZ. Możesz zobaczyć, jak wiele lokalnych władz w kraju było związanych z Agendą 21 od 2001 roku. LINK  Podane liczby znacznie wzrosły od tego czasu. Więcej na temat ICLEI możesz się dowiedzieć z polskich PDFów. LINK LINK
Obecnie w Polsce funkcjonuje wiele organizacji budujących lokalną politykę Agendy 21, ujmując to prościej zajmują się ponownym wprowadzeniem zasad socjalizmu w Polsce. Do ICLEI w Polsce należą: Związek Miast Polskich, miasto Katowice, Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa.

Uroczyste otwarcie konferencji Szczytu Ziemi zostało przeprowadzone przez Dalajlamę na długiej łodzi wikingów skonstruowanej z okazji szczytu, która przypłynęła do Rio z Norwegii. Statek został odpowiednio nazwany “Gaia”. Ogromne malowidło ścienne przedstawiające kobietę trzymającą w dłoniach ziemię zdobiło wejście na szczyt. Al Gore prowadził delegację Stanów Zjednoczonych,
wraz z delegatami z ponad 110 państw i przedstawicieli z ponad 800 organizacji pozarządowych.

Maurice Strong, członek Klubu Rzymskiego, wyznawca religii Bahai, założyciel i pierwszy sekretarz generalny UNEP, był główną osobą stojącą za powstaniem i wprowadzeniem w życie Agendy 21. Podczas gdy Strong przewodniczył Szczytowi Ziemi, jego żona Hanne wraz z trzystoma zwolennikami Bahai nazwanymi Strażnikami Mądrości, grali na bębnach i śpiewali modlitwy do Gai, kierując swoje działania na "ustanowienie i podtrzymanie pola energii" na czas trwania szczytu.

Poniżej nagrania z tych uroczystości:Podczas wystąpienia otwierającego konferencję Maurice Strong złożył następujące oświadczenie:
"Pojęcie suwerenności jest niezmienną, a nawet świętą, zasadą stosunków międzynarodowych. Jest to zasada, która skutkuje powolnym i opornym ruchem w kierunku nowych wymogów globalnej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Po prostu nie jest możliwym dla suwerenności aby działała jednostronnie poprzez poszczególne państwa narodowe, bez względu na to jak potężne. Globalnej społeczności należy zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne." LINK

"Obowiązkiem każdego człowieka jest dziś dokonanie wyboru pomiędzy siłami ciemności i światła. Musimy więc zmienić nasze nastawienie aby przyjąć odnowiony szacunek dla nadrzędnych praw świętej natury." LINK

"Obecne style życia i konsumpcji najbogatszej klasy średniej - zawierające wysokie spożycie mięsa, korzystanie z paliw kopalnych, urządzeń klimatyzacyjnych i budowanie podmiejskich domów - nie są zrównoważone. Niezbędna jest zmiana, która będzie wymagała potężnego wzmocnienia wielostronnego systemu, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych." LINKOprócz wielu innych celów wyrażonych na konferencji optowano za przyjęciem Globalnego Oszacowania Bioróżnorodności ziemi. (Global Biodiversity Assessment). Ten 1140 stronicowy dokument przygotowany przez UNEP (ONZ-owski program ds środowiska) uzbrajał urzędników ONZ w "podstawy ekologiczne i autorytet moralny", który jest niezbędny dla wprowadzenia ich globalnego systemu zarządzania.

Dokument ten na stronie 863, stwierdza że "przyczyny utraty różnorodności biologicznej są osadzone w sposobie w jaki społeczeństwa wykorzystują zasoby naturalne. Taki pogląd na świat jest charakterystyczny dla dużych społeczeństw, w znacznym stopniu uzależnionych od surowców sprowadzanych ze znacznych odległości. Jest to światopogląd, który odmawia przyrodzie jej świętych atrybutów, i jest on charakterystyką która umocniła się około 2000 lat temu wraz z powstaniem judeo-chrześcijańsko-islamskich tradycji religijnych. Kultury wschodu z tradycjami religijnymi, takimi jak buddyzm, dżinizm i hinduizm nie odbiegają tak drastycznie od punktu widzenia w którym ludzie są członkami wspólnoty istot żywych i innych nieożywionych elementów ".

Innymi słowy chrześcijanie i muzułmanie są winni fatalnemu stanowi świata, ponieważ ich religie nie wymagają od nich czczenia "świętej natury". O tym problemie i globalnych procesach zainicjowanych przez elity działających w kierunku zmiany takiego stanu rzeczy mówi w miarę otwarcie globalista Havier Solana w wykładzie o zmieniającym się świecie. Nowy system nie będzie miał charakterystyk świata zachodniego, jego kultury, religii i moralności. Dominującymi systemami będą modele kulturowe wschodu. Wykład pod tym linkiem: LINK.

Po Szczycie Ziemi Maurice Strong został mianowany zastępcą sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i został powołany na stanowisko Głównego doradcy ds. polityki przez Kofiego Annana. Był także członkiem Komisji ONZ ds Globalnego Zarządzania (UN's Commission on Global Governance), i głównym architektem Protokołu z Kioto.

Strong i jego żona założyli również Fundację Manitou, która zapewniła ziemię w Kolorado dla różnych grup religijnych takich jak Crestone Mountain Zen Center, Instytut Życia Duchowego (katolickiego klasztoru Karmelitów), Haidakhandi Universal Ashram, Sri Aurobindo Learning Center, Mangala Shri Bhuti (tybetańskich buddystów) i Karma Thegsum Tashi Gomang (Indiańskich mistyków). Strongowie ulokowali swoje duchowe centrum w górach Kolorado, ponieważ: "dowiedzieli się, że od czasów starożytnych tubylcze ludy czciły tą dziewiczą pustynię jako miejsce gdzie otrzymywano wizje i odbywano szamańskie szkolenia. Jest ustanowione jako proroctwo, że zebrani tutaj przedstawiciele różnych religii pomogą światu w przejściu w kierunku globalnego świadomego współistnienia i współtworzenia."
Jednak czym dokładnie jest Agenda 21? Składa się z 115 różnych i bardzo konkretnych programów mających na celu ustanowienie i wprowadzenie w życie przejścia do zrównoważonego rozwoju. Jasno sformułowanym przez przywódców na Szczycie Ziem celem, jest doprowadzenie do zmiany obecnego systemu niepodległych państw w jeden globalny system. Plan podzielony jest na 8 "obszarów działania programu": 
 

 - Rolnictwo
 - Bioróżnorodność i zarządzanie ekosystemami
 - Edukacja
 - Energia i Mieszkalnictwo
 - Ludność
 - Zdrowie Publiczne
 - Zasoby i recykling
 - Transport, zrównoważony rozwój gospodarczy

Jak widać Agenda 21 dotyczy niemal każdego aspektu nowoczesnego życia. Cały dokument można przeczytać tutaj LINK. Zachęcamy czytelników aby co najmniej przeczytali spis treści, aby zrozumieli prawdziwy zakres tego "planu dla 21 wieku." Nie będziemy torturować czytelników analizą całego dokumentu, ale zacytujemy sześć pierwszych ustaw, dzięki którym można zrozumieć prawdziwe intencje Agendy 21: 


1.1. Ludzkość stoi w kluczowym momencie historii. Mamy do czynienia z utrwalaniem dysproporcji pomiędzy krajami i wewnątrz krajów, pogłębianiem się ubóstwa, głodu, chorób i analfabetyzmu, i z dalszym pogarszaniem się stanu ekosystemów, od których zależy nasze dobre życie. Jednak zintegrowanie środowiska i problemów rozwoju wymaga zwiększonej uwagi aby prowadziło do zrealizowania podstawowych potrzeb, poprawy standardów życia dla wszystkich, ochrony i lepszego zarządzania ekosystemami i bezpieczniejszej bardziej zamożnej przyszłości. Żaden naród nie jest w stanie tego dokonać w pojedynkę, ale razem możemy - w globalnym partnerstwie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

1.2.. To globalne partnerstwo musi opierać się na przesłankach rezolucji Zgromadzenia Ogólnego  ONZ 44/228 z dnia 22 grudnia 1989 r., która została przyjęta, gdy narody świata wezwały do zwołania Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju oraz rozumiejąc potrzebę podjęcia zrównoważonego i zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska i problematyki rozwoju.

1.3. Agenda 21 odnosi się do palących problemów dnia dzisiejszego jak również ma na celu przygotowanie świata na wyzwania XXI wieku. Odzwierciedla ona globalny konsensus i zaangażowanie polityczne na najwyższych poziomach współpracy dla rozwoju i środowiska. Jego skuteczna realizacja jest przede wszystkim w gestii rządów. Krajowe strategie, plany, zasady i procesy są kluczowe dla realizacji zadania. Współpraca międzynarodowa powinna wspierać i uzupełniać działania krajowe. W tym kontekście, system Narodów Zjednoczonych ma do odegrania kluczową rolę. Wzywa się również do udziału w wysiłkach inne międzynarodowe, regionalne i lokalne organizacje. Szeroki udział społeczeństwa i aktywny udział organizacji pozarządowych i innych grup powinien być wspierany.

1.4. Cele rozwoju i ochrony środowiska Agendy 21 będą wymagać znacznego przepływu nowych i dodatkowych środków finansowych do krajów rozwijających się, w celu pokrycia dodatkowych kosztów na podjęte działania dla rozwiązywania globalnych problemów ekologicznych i przyspieszenia zrównoważonego rozwoju. Środki finansowe są również potrzebne dla wzmocnienia zdolności instytucji międzynarodowych w realizacji Agendy 21.


1.5. W realizacji poszczególnych obszarów programu określonego w Agendzie 21, szczególną uwagę należy zwrócić na szczególne okoliczności stojące przed gospodarkami w przejściowym okresie. Należy również zauważyć, że kraje te stoją w obliczu bezprecedensowych wyzwań w transformacji ich gospodarek, będąc w niektórych przypadkach w środku znacznych napięć społecznych i politycznych. 
 


1.6. Obszary programowe, które stanowią Agendę 21 opisane zostały jako podstawa do działania, cele, aktywności i środki realizacji. Agenda 21 jest dynamicznym programem. Będzie wdrażana/ realizowana przez różne podmioty w zależności od różnych sytuacji, możliwości i priorytetów krajów i regionów z pełnym poszanowaniem wszystkich zasad zawartych w Deklaracji z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju. Program może ewoluować w czasie w świetle zmieniających się potrzeb i okoliczności. Proces ten stanowi początek nowego, globalnego partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju. 
Podobnie jak wiele "zielonych inicjatyw"  Agenda 21 jest "wilkiem w owczej skórze".
Agenda 21 nie jest polityką zarządzania ochroną środowiska, ale próbą narzucenia globalnej, centralnie sterowanej gospodarki planowej pod quasi-rządowym dyktatem ONZtu. W ramach Agendy 21 wszystkie centralne władze i lokalni sygnatariusze muszą podporządkować swoje działania jednemu wspólnemu wymaganemu standardowi i dlatego jest to komunizm przepakowany w nową formę.

Każdy kto zada sobie trud przebrnięcia przez dokument Agendy 21 zrozumie, że dotyka on każdego aspektu życia ludzi na ziemi. Dotyka relacji ustrojowych wewnątrz państw i pomiędzy nimi. Agenda zajmuje się transferem bogactwa z krajów I świata do krajów II i III świata okradając nieświadomych niczego obywateli zachodu, budując za ich pieniądze pierwszy światowy totalitarny reżim.

Komplementarnym dokumentem do Agendy 21 jest Karta Ziemi. Karta ziemi jest bazom, "dziesięcioma przykazaniami dla 21 wieku" jak to ujął Michaił Gorbaczow, Agenda 21 jest natomiast dokumentem technicznym/politycznym, który mówi o tym jak "przykazany" świat wprowadzić w życie.


Karta Ziemi. Marks w zielonej kominiarce.  | Klub Rzymski. Czyli kto wymyślił problem CO2.  | Degrowth - cofanie rozwoju. Nowa polityka ekologicznych fanatyków.  | Kto kontroluje rynek CO2. Rothschild Australia.  | ONZ żąda 76 bilionów dolarów na “zielone technologie”.  | Ekologia= Podwojenie rachunków za energię w ciągu kolejnych pięciu lat. | ONZ chce utworzyć zieloną amię do walki ze zmianami klimatu.  | Miasta przyszłości, jak będą żyć ludzie w nowym świecie.  | Czym jest UNESCO, instytucja która przyjęła Kartę Ziemi. | Film: Ecoscience - plan globalnej eksterminacji ujawniony.  |

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Polityka

Architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przechwala się, że WEF „infiltruje” rządy świata.

Architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przechwala się, że WEF „infiltruje” rządy świata.

Założyciel Światowego Forum Ekonomicznego i architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przyznał, że jego organizacja pozarządowa jest...

Wiceprezes EcoHealth Alliance twierdzi, że dr Peter Daszak pracował dla CIA a firma była przykrywką dla Agencji.

Według raportu opublikowanego na Substack a sporządzonego przez niezależnego dziennikarza Kanekoa, Huff zanim został zastępcą...

Globaliści atakują populacje zabójczymi seriami szczepionek.

Rosja zestrzeliła amerykański samolot transportowy?

Rosja rozpoczyna manewry na Białorusi w celu udaremnienia „agresji NATO”.Programy Infowars:


Czytaj więcej nt temat>Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. NBIC.

Audycja PrisonPlanet.pl. NBIC.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę wprowadzania technologii NBIC, która m.in. obejmuje modyfikację genetyczną rodzaju ludzkiego,...

Starsze audycje PrisonPlanet.pl

Na tej stronie umieszczone są linki do starych i nadal dostępnych audycji umieszczanych od lat na PrisonPlanet.pl. Nowsze audycje dostępne...

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone