ONZ: Wielka technologiczna transformacja.
prisonplanet.pl
Polska
2011-07-13
Globalne trendy

ONZ od początku lat 90-tych wraz z ogłoszeniem karty ziemi weszło na drogę budowy światowego reżimu mającego wprowadzić drastyczne rozwiązania redystrybucji dóbr pod pretekstem wyrównywania poziomu życia na całym świecie. Ta forma naukowego socjalizmu zakłada deindustrializację świata zachodniego i przetransferowanie jego dóbr, metod produkcji, zakładów pracy, technologii itd na cały świat. Celem takiej polityki jest stworzenie sieci współzależnych ośrodków produkcyjnych, które nie są skupione na terenie jednego państwa, pozbawiając w ten sposób państwa narodowe bezpieczeństwa i niezależności.

Obecnie ONZ opublikowało raport zakładający drastyczne przyspieszenie całego procesu.
Implementacja pierwszej industrialnej rewolucji trwała 70-100 lat przy czym w wielu częściach świata nadal mamy do czynienia z olbrzymim zacofaniem technologicznym.

Teraz ONZ chce przeprowadzić drugą rewolucję industrialną w przeciągu 30-40 lat, niszcząc doszczętnie obecne formy systemu industrialnego opartego na paliwach kopalnych, wolnym rynku i społecznym zapotrzebowaniu. Link do dokumentu: LINK

ONZ Opisując projekt “World Economic and Social Survey 2011:
The Great Green Technological Transformation” pisze na swojej stronie internetowej:
“Aby sprostać celom zwalczania ubóstwa i ochrony środowiska, World Economic and Social Survey 2011 wzywa do pełnego przekształcenia technologii, na której oparte są gospodarcze formy działalności człowieka.” [...] "Wielka zielona technologiczna transformacja", za którą się opowiada musiała by być ukończona w ciągu najbliższych 30 - 40 lat, to jest dwa razy szybciej, niż miało to miejsce podczas poprzednich wielkich technologicznych przemian. Ze względu na ograniczone ramy czasowe, rządy będą musiały odegrać bardziej aktywną i stymulującą rolę w przyspieszaniu transformacji ku zielonemu przetwarzaniu energii.”

Dalej dokument określa przyczyny takiej transformacji. ONZ zakłada, że obecnie jest zbyt dużo ludzi, którzy konsumują zbyt dużo zasobów i energii, wytwarzając zanieczyszczenia i degradując środowisko. ONZ zakłada wzrost populacji ziemi a wraz z nim wzrost konsumpcji mimo, że większość demografów mówi obecnie o demograficznej implozji i wymieraniu świata.

Panel dyskusyjny OBWE ds zmian demograficznych z 20 czerwca 2011:

Jak możemy przeczytać w dokumencie rozpatrywany jest również scenariusz redukcji populacji dla rozwiązania tego problemu:

str 3 “Ograniczenie wzrostu populacji może być inną opcją, ale może to być lepiej zrealizowane poprzez poprawę standardów życia. Ograniczenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii, wykorzystanie zasobów, redukcja odpadów i zanieczyszczeń, odwrócenie procesów degradacji ziemi i strat różnorodności biologicznej są kluczem do ekologizacji gospodarki.”

ONZ zakłada, że obecne modele konsumpcji są złe, tzw zachodni model życia jest czymś nieodpowiednim i należy go zmienić na modele bardziej przyjazne środowisku. Aby to zrobić ONZ chce zmusić zachodni świat do ograniczania konsumpcji, szykując tym samym pełną destabilizację obecnej w miarę wolnej gospodarki, deindustrializację i siłową konwersję ku nowym systemom ekonomicznym, społecznym i ustrojowym.

str 6 dokumentu “Według bardziej ostrożnego scenariusza, stężenia CO2 powinny być ustabilizowane na poziomie 450 części na milion, korzystanie z paliw kopalnych, będzie musiało spaść o 80 procent do połowy wieku. Zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych związanych z rosnącą i coraz bardziej zatłoczoną miejską populacją będzie wymagać drastycznych zmian wzorców konsumpcyjnych, systemów transportu, budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury budowlanej oraz systemów wodnych i sanitarnych.”

str 11 “Kompleksowa globalna transformacja energetyczna jest pilnie potrzebna w celu zapobieżenia poważnej katastrofie planetarnej.” [...] ”Poprzednie duże zmiany w systemach wytwarzania energii trwały od 70 do 100 lat. O wiele bardziej drastyczna poprawa w efektywności energetycznej i przyspieszenie ku produkcji zrównoważonej energii będzie zatem wymagane, jeśli katastrofalne szkody związane ze zmianami klimatu miały by być odwrócone.”

str 14 “ World Economic and Social Survey 2011” szacuje, że limity emisji mogły by być określone jako ekwiwalent konsumpcji energii na poziomie 70 gigadżuli na mieszkańca rocznie, co oznacza, że przeciętny Europejczyk będzie musiał ograniczyć obecne zużycie energii o połowę a przeciętny mieszkaniec Stanów Zjednoczonych Ameryki o około trzy czwarte. Obywatele większości krajów rozwijających się wciąż będą mogli znacząco zwiększyć średnie zużycie energii przez pewien okres czasu.“

Kampania "Planopolis":

Megacities on the move - Planned-opolis from Forum for the Future on Vimeo.

Żaden normalny obywatel z pewnością nie zaakceptuje dobrowolnie sytuacji, w której będzie korzystał ze światła co drugi dzień, lub jeździł samochodem co jakiś czas. W Polsce w której średnie zużycie energii na obywatela wynosi około 100 gigadżuli, taki scenariusz w najlepszym wypadku zakładał by redukcję zużycia energii o około 30% na osobę. Oznaczało by to stagnację w rozwoju i zwinięcie około 30% rynku. Polityka ONZ mówi o zmianach wzorców zachowań, czyli poprzez podatki a co za tym idzie wzrosty cen energii, produktów i usług ludzie będą zmuszeni od oszczędnego życia, czy po prostu życia w biedzie. W dokumencie zakłada się 100 procentowy wzrost cen energii w europie zachodniej, natomiast dla ameryki 150 procentowy. Jest to oczywiście bardzo wyważona ocena zważywszy na fakt, że wiele krajów zachodniej europy zużywa około 250 gigadżuli a USA około 330 gigadżuli. Dokładne dane o zużyciu energii na mieszkańca: LINK

Proces przejścia na tzw "zieloną technologię" wg ONZu nie ma być ekspresją wolnego rynku i pomysłowości jednostek. ONZ zakłada ustanowienie technologicznego reżimu decydującego o tym co ma być produkowane i jakie technologie rozwijane. Zakłada się naruszanie/zmianę zasad redystrybucji praw intelektualnych, technologii, opracowań naukowych etc. Reżim obejmujący cały świat ma mieć możliwość decydowania jakie technologie i ścieżki rozwoju mają być rozwijane w danych obszarach świata, co naruszy wolnorynkowy charakter rozwoju.

str 9 “Technologiczna zmiana to proces kumulatywny, obarczony niepewnością co do kierunku i wyników. Historia sugeruje również, że nie istnieje proste narzędzie za pomocą którego można dokonać transformacji metod produkcji i konsumpcji. Zmiany w świecie dominujących technologii doprowadzą do znaczących zmian w strukturze społecznej, instytucjach rynku, warunków mieszkaniowych i stylu życia.

Nieuchronnie radykalne zmiany technologiczne będą miały silny dystrybutywny efekt pomiędzy krajami i wewnątrz krajów. Niektóre kraje i grupy odczują negatywny wpływ zmniejszającego się popytu na ich produkty i zasoby. Z drugiej strony, kraje, które nadążą za projektami badawczo-rozwojowymi i zarządzaniem w celu generowania nowych rozwiązań z resztą gospodarki będą w stanie lepiej dotrzymać kroku nowym technologicznym trendom, zdobywając doświadczenie, bogactwo i dobrobyt.”str 25 “Trwałe zwiększenie i reformy międzynarodowej współpracy oraz finansowanie są wymagane dla osiągnięcia światowej rewolucji technologicznej. Skalowanie w górę i reformy wymagają działań w trzech obszarach. Po pierwsze, międzynarodowy reżim współdzielenia zielonych technologii będzie musiał być wprowadzony w celu ułatwienia transferu technologii i rozwoju w krajach rozwijających się. Będzie to obejmować korzystanie z szerszego zestawu narzędzi w zakresie własności intelektualnej i wielostronnej polityki handlowej. Po drugie niezbędnym jest, zapewnienie odpowiedniego finansowania rozwoju i budowania przestrzeni w polityce w celu zachęcenia krajów rozwijających się dla podjęcia wysiłków na rzecz modernizacji technologii produkcji w kierunku ochrony środowiska naturalnego. Po trzecie, międzynarodowe zarządzanie i współpraca muszą zostać zmodernizowane.”

str 7 ”Po pierwsze, proces będzie się odbywał w określonym i ograniczonym czasie. Biorąc pod uwagę istniejące presje na nasz ekosystem, cel musiałby być osiągnięty w ciągu najbliższych trzech do czterech dekad-wyzwanie ogromne, zważywszy, że rozpowszechnienie technologii jest procesem powolnym. Poprzednie technologiczne rewolucje zazwyczaj wymagały znacznie dłuższych okresów czasu niż obecnie dostępny czas dla realizacji wymaganej technologicznej zielonej rewolucji.”

str 9 ” Największy postęp w rozwoju technologicznego potencjału i jego aplikacji będzie musiał wystąpić w krajach rozwijających się, gdzie unowocześnienia technologiczne wymagają zmian strukturalnych w produkcji. Zdolność gospodarki do generowania nowych, dynamicznych działań jest kluczem do zrównoważonego rozwoju. Ze względu na potrzebę zmian w procesach produkcyjnych mających na celu utrzymanie długoterminowego wzrostu, rządy muszą uruchomić politykę ułatwiającą wprowadzanie tych zmian. Może to obejmować to co austriacki ekonomista Joseph Schumpeter nazywał "kreatywną destrukcją": budowaniem nowych form działalności gospodarczej w celu zastąpienia starszych, mniej wydajnych form. Selektywne inwestycje, polityka względem przemysłu i techniki staną się istotne dla wszystkich krajów promujących zrównoważony rozwój.”

str 28 “Globalne możliwości zarządzania muszą zostać wzmocnione.
Proponowane przekształcenie narodowych wysiłków na rzecz rozwoju i wzmacniania międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie rozwoju technologicznego i współpracy, pomocy zewnętrznej, finansowania inwestycji i zasad handlu będzie wymagać silniejszych mechanizmów globalnego zarządzania i koordynacji. W ciągu najbliższych trzech do czterech dekad, wszystkie te wysiłki muszą się "zsumować" aby osiągnąć to, co dzisiaj wydaje się być zestawem niemal nieosiągalnych celów, w tym obniżenie emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na mieszkańca prawie o trzy czwarte i zwalczenie ubóstwa, co będzie wymagało prawie dziesięciokrotnego zwiększenia dostępności nowoczesnych źródeł energii, przede wszystkim w krajach obecnie zaliczanych do biednych.”

str 25 “Nowy międzynarodowy reżim powinien umożliwić dostęp do specjalnych i różnych nowych technologii w oparciu o poziom rozwoju państw.”

ONZ planuje obecnie zrealizować program dokładnie opisany przez obecnego doradcę Obamy ds technologii w Białym Domu- Johna P. Holdrena. W swojej książce pt. "Ecoscience" pisał dokładnie o takim reżimie, którego realnym celem ma być zablokowanie rozwoju, deindustrailizacja, i przede wszystkim depopulacja świata.

Jak to ujął Dr. Webster G. Tarpley, opisując dzieło Holdrena:
“Aby to zrealizować pisze [Holdren] o międzynarodowym monstrum, które nazywa "Planetarnym Reżimem". To oznacza światowe imperium, międzynarodowy rząd światowy, który miał by kontrolować wszystkie aspekty życia ludzkiego na ziemi. Pisze o globalnej izbie gmin, która decydowała by o wszystkim co dotyczy powietrza, ziemi i oceanów. Te obszary były by tematem ponadnarodowej regulacji. [...] To było by jak IMF na sterydach, tyle że zamiast ekonomi dotyczyło by wszystkiego. Temperatury w twoim domu, rodzaju samochodu jaki posiadasz, ile masz jeść, czy możesz posiadać zwierzęta i każdego innego najmniejszego aspektu życia. [...] On nienawidzi naukę i technologie, chce je limitować. Uważa je za zagrożenie dla porządku społecznego i dla podobnych sobie szaleńców. Chce stworzyć sąd naukowy, który by decydował o tym jakie wynalazki były by dopuszczone do realizacji a które miały by być zakazane. To jest nie do pomyślenia. To by doprowadziło do zatrzymania ludzkiego postępu i  doprowadziło do stagnacji i ruiny, która nigdy by się nie skończyła.”

Wyżej opisany plan opublikowany przez ONZ jest planem socjalistycznego światowego rządu, który sprawuje swoją władzę poprzez kontrolę procesów rozwoju, produkcji, aktywności ekonomicznej. Jest to dokładnie ten sam model który stosował blok sowiecki i każdy kto ma więcej niż 30 lat powinien dobrze pamiętać czym się kończy reglamentacja technologii, ograniczanie wolnego rynku i indywidualnej produktywności. Jest to przepis na koszmar i powrót do najgorszych korzeni socjalizmu. Pierwsza sterowana rewolucja przemysłowa w Rosji i Chinach kosztowała życie ponad 100 milionów ludzi. Ten sam model siłowego raptownego rozwoju na skalę światową będzie największą katastrofą jaką widział świat, tymbardziej, że obecnie jesteśmy świadkami światowej depresji.
Czytaj dalej: NSSM 200. Plan kontroli populacji.
Czytaj dalej: Klub Rzymski i Pierwsza Globalna Rewolucja.
Czytaj dalej: Degrowth - cofanie rozwoju. Nowa polityka ekologicznych fanatyków.
Czytaj dalej: Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.
Czytaj dalej: Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.
Oglądaj dalej: Film: Ecoscience - plan globalnej eksterminacji ujawniony.
Oglądaj dalej: Film: "Endgame"

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
Grazka   dodano: 2011-07-14 00:22:56
Plany ONZ sa bardzo rozsadne , szkoda tylko , ze tak pozno na nie wpadli , bo teraz to juz chyba lekko za pozno ratowac nasza planete.Przypomina to kapitana statku , ktory gdy widzi gore lodowa na przeciw kazde wlanczac wsteczny ale statek sila rozpedu i tak wpadnie na gore i sie rozwali .

Artykul bardzo ciekawy , bo sama juz dawno bym takie rzeczy wprowadzila dla ratowania swiata ,ale teraz jest juz za pozno aby czlowiek to naprawil nawet jakby bardzo sie staral .
Prisonplanet.pl   dodano: 2011-07-15 09:45:56
Problem polega na tym ze nie ma żadnego problemu. Problem został wymyślony przez Klub Rzymski aby zablokować rozwój II i III świata i zaatakować cala populacje świata obracając systemy rządowe przeciwko obywatelom. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi na końcu strony.
Grazka   dodano: 2011-07-14 13:54:40
tematem NWO , grupy Bilderber itd. interesuje sie od ponad 2 lat i bardzo duzo na ten temat przeczytalam , i wiem ze wiele zlego chca zrobic i robia ale na zyczenie samych otepialych konsumpcja obywateli bogatych krajow.Dlaczego ludzie sie martwia , ze beda musieli oszczedzac prad ,wprost wielce sie oburzaja , ale dlaczego nic nie robia aby ludzie z krajow 3 swiata mieli jakikolwiek dostep do pradu?Dlaczego ci pieniacze ida do sklepu i za grosze kupuja tania zywnosc z biednych krajow , dlaczego tego nie bojkotuja , dlaczego chodza w chinskich ubraniach itd.Denerwuje mnie hipokryzja jaka bije z takich artykulow , ktore przedstawiaja ludzi z bogatych krajow jako nadludzi ale kompletnie pomija sie problemy wiekszosci ludzi na swiecie , traktujac ich jak podludzi .Oburzaja sie na komune a propaguja nazizm.Czy to ze oceany pustoszeja i niedlugo zabraknie w niej ryb to fikcja? A ze lasy tropikalne sa wycinane dla pasienia tlustych amerykanow aby mogli zjesc 10-tego hamburgera w ciagu dnia to tez fikcja?Jak ja zuzywam ponad 3 razy mniej pradu od przecietnego Amerykanina to znaczy ze mieszkam w jaskini ? Co wy tu propagujecie , konsumpcje , konsumpcje dla elit gdy w tym czasie ludzie na innych kontynentach umieraja z glodu?.Ten artykul akurat wspiera NWO bo robi ludziom pranie mozgu , wlasnie oni wychowali sobie takie tempe , konsupcyjne spoleczenstwo , ktore nie widzi nic poza czubkiem wlasnego nosa a wy chcecie aby trwalo tak dalej?

po ktorej stronie wy wlasciwie stoicie?
drazek933   dodano: 2011-07-14 14:42:18
Zmiany są konieczne ale nie przez odbieranie wolnorynkowości lub rozwoju technologicznego.Trzeba propagować zmiany trybu życia i przyzwyczajeń.Amerykanie mają i będą mieć z tym problemy ale chęć utworzenia rządu światowego nie rozwiąże problemu plany ONZ też bo spowodują nie zadowolenie i oburzenie co w efekcie może oznaczać rewolucje a nawet 3 wojnę światową.Bo nie wyobrażam sobie że obywatele USA dobrowolnie przestaną jeść 10-tego hamburgera w ciagu dnia
Prisonplanet.pl   dodano: 2011-07-15 09:45:56
Problem nie jest prosty. Społeczeństwa są skażone modelami życia zaszczepionymi przez szkołę frankfurdzką i odwrócenie tego procesu jest już prawdopodobnie niemożliwe. Nie można jednak pozwolić by te same instytucje które są odpowiedzialne za niszczenie cywilizacji miały teraz na siłę wprowadzać porządek, ponieważ mają tylko jeden porządek na myśli. Instytucje takie jak ONZ kontrolują większość dorzecza amazonki poprzez bank światowy, pozwalają wybranym korporacjom niszczyć ekosystem a kiedy to zrobią, mówią o jego ratowaniu itd. Instytucjonalizacja jakichkolwiek bolączek świata kończy się zniewoleniem społeczeństwa, dlatego jesteśmy przeciwni całemu planowi przedstawionemu przez ONZ.
Grazka   dodano: 2011-07-15 16:12:02
Grazka   dodano: 2011-07-15 16:24:29
oczywiscie ONZ to twor czysto szatanski , i tak jak on przybieraja postac aniola swiatlosci , to ja sie z tym zgadzam , ale sam pomysl z pewnymi ograniczeniami nie jest zly.Kazdy nawet najwiekszy psychopata wymysla czasami jakies madre rzeczy , Hitler tez mial pare madrych pomyslow np. kobiety w ciazy nie dostawaly kartek na papierosy .Dlatego uwazam , ze propozycje ich sa dobre jezeli chodzi o te rozwiazania ale sa o wiele lat za pozno , tym bardziej ze maja byc rozciagniete w czasie do 2050 r czyli kiedy wiekszosci ludzi obecnie zyjacych dawno juz nie bedzie , tylko garstce szczesliwcow uda sie przezyc ale na pewno nie beda to illuminaci .Ziemia szaleje w konsekwencji dzialan czlowieka i jego egoizmu dlatego jezeli ktos chce naprawic swiat to musialby to robic natychmiast i na wielka ogolnoswiatowa skale .Tylko , ze ludzie wola wytykac bledy innych ale sami nic w swoim zycie nie chca zmienic i nie maja tez innych madrych rozwiazan do zaproponowania .Tego wlasnie brakuje na stronach o tematyce NWO -jest tylko krytyka ale bez dawania madrych rad i proponowania lepszych rozwiazan .No bo jakby nie bylo w planach swiatowego rzadu to co trzeba by bylo teraz zrobic aby swiat uratowac przed nieuchronna zaglada ? Czekam na sensowne propozycje .
andeman   dodano: 2011-07-15 18:00:07
drazek933   dodano: 2011-07-16 01:18:00
drazek933   dodano: 2011-07-16 01:31:30
Najprostszym i najszybszym sposobem jest redukcja ludności.Mniej ludzi mniej zużycia prądu,ropy itp.tak samo mniej zanieczyszczeń i tylko takie rozwiązanie widzą ale to nie jest dobre.Każda inna droga zmian prowadzi do zmian na tle cywilizacyjnym odejście od tradycyjnych źródeł energij zmiany postrzegania ziemi nie jako bazy surowców ale wspólnego dobra całkowitej zmiany dosłownie wszystkiego ale to jest cięższa droga i też bolesna dla ludzkości bo by wymagała dużych poświęceń nas wszystkich musiało by zmienić się pojęcie własności prywatnej na coś w stylu własności nas wszystkich tak samo praca nie tylko dla siebie i zarobków ale dla całej ludzkości wiec wtedy pieniądze nie miały by znaczenia.TAK WIEM MARKS GŁOSIŁ COŚ PODOBNEGO.Ale nowoczesna cywilizacja musi popierać wolność jednostki ale także obowiązek wobec innych
ivelios   dodano: 2011-07-16 08:33:33
ivelios   dodano: 2011-07-16 08:37:25
Moim zdaniem rozwiązania takiego, by każdy był zadowolony nigdy nie będzie. Ci którzy mają największy wpływ na losy świata wywrą taki wpływ idący w kierunku ograniczenia tych, którzy mają mniejszą siłę przebicia i słabszy głos w sporze. Cały pomysł niebezpiecznie zbliża się do światowego socjalizmu.Z trwogą patrzę w przyszłość.
Vivaldi   dodano: 2011-07-16 14:26:08
andeman   dodano: 2011-07-17 11:06:57
Dla wiekszej iloœci dla wiekszego dobra ca³oœci -

To jest ca³e g³ówne motto dzia³ania tych ludzi którzy nie

s¹ ¿adnym gabinetem cieni .Dobrze znany w USA autor

wielu publikacji i prezentacji ,ksi¹¿ek pan G.Edward

Griffin ca³kiem trafnie okreœli³ tych ludzi jako

Kolektywistów wg s³ownika oznacza to zwolennicy kolektywizmu.

Sama definicja kolektywizmu to : zasada moralnoœci komunistycznej

g³osz¹ca solidarnoœæ, jednoœæ, wzajemn¹ pomoc ludzi i ich oddanie interesom spo³ecznym\"

Jednak Pan Griffin poszed³ troche inna drog¹ i opisa³ ich TROCHE INACZEJ

tutaj link

http://www.bibliotecapleyades.net/imagenes_sociopol/warterror01_01.gif

Grupa kolektywistów która tak dzielnie chce pomóc przyrodzie to Fabianiœci, i zagorzali

obroñcy planety ziemia którzy nie cofn¹ siê przed niczym aby zrealizowaæ swoje szalone

plany.Do tej grupy zaliczaj¹ siê grupy eksperckie s³u¿¹ce wiedz¹ i doœwiadczeniem

tak aby zbudowaæ lepszy œwiat z obcesj¹ buduj¹c jeden wspania³y œwiatowy rz¹d.

(I wg nich jak to oni uwa¿aj¹ jest to najlepsze dla nas wszystkich i niejedni

uwa¿aja to za s³uszne)

W tym wszystkim ca³y zachodni œwiat zosta³ podzielony na dwa obozy obóz wyznajacy

idee kolektywistyczne i obóz idei indywidualistycznych.idee indywidualistyczne s¹

wyrazone w karcie praw USA z której zosta³y tylko strzêpy.

Poniewa¿ sami kolektywiœci wiele razy podejmowali rozwa¿ania na temat budowania

lepszego œwiata na tej planecie stwierdzili ¿e przecietny szary obywatel jest

delikatnie mówi¹c niezdolny do podejmowania wa¿nych obywatelskich decyzji jak

równie¿ dzia³aæ w imieniu szeroko pojêtych wspó³czesnych idei a tak¿e ¿e jest

szkodnikiem ( co wyra¿nie daje siê odczuæ w tych publikacjach Holdrena) tej

planety wiêc bez ¿adnego g³osowañ albo poparcia oni wprowadz¹ regu³y takie

jakie oni bed¹ uwa¿ali za \" najlepsze\" i \" najszlachetniejsze \" mówi¹c w cudzys³owie

a co za tym idzie

uogólniaj¹ nas do jakieœ szarej masy grupy zamieszkuj¹cej tê planetê.

Tutaj nawet przez chwilê nie by³o mowy o potrzebach i da¿eniach o jednostki a jedynie grupy

która zamieszkuje tê planetê.Takie pojêcie jak jednostka w ich mniemaniu nie

istnieje .Myœl¹ przewodni¹ wyznaczaj¹c¹ cel i kierunek dzia³ania jest dobro

grupy jako ogó³u nawet jeœli bedzie to sprzeczne z d¹¿eniami jednostek jako

elementów sk³adowych grupy.

Grupa jest wa¿niejsza ni¿ jednostka i jeœli jest to konieczne jednostka musi

zostaæ poœwiêcona dla dobra w nastepuj¹cych kryteriach :

\"..for the Greater good for greater number\".

(dla wiekszego dobra dla wiekszej iloœci.) Czyli jednostka ma zostaæ poœwiêcona dla

dobra grupy ale tak naprawdê to wg koncepcji indywidualistycznej nie ma takiego

pojêcia jak grupa s¹ tylko jednostki a nie grupa tak samo jak ktoœ widzi las ale

tak naprawdê to nie widzi lasu tylko drzewa .Patrz¹c na drzewa mówi ¿e to jest

las.Tak samo wg Kolektywistów istnieje jedynie grupa i nie ma miejszych czeœci

elementów sk³adowych jakim s¹ jednostki.Oni uwa¿aja ¿e nie ma czegoœ takiego jak

jednostka i jej dobro.Jak dok³adnie przeanalizujemy definicjê wychowania indywidualistyczne to

mówi nam ¿e jest to :system wychowawczy uznaj¹cy cz³owieka (jako jednostkê)

za jedyny przedmiot wychowania, a rozwój indywidualny jednostki za jedyny cel.

I to jest ten problem ¿e ludzie z Administracji tacy jak :Holdren ,Podesta, Booth oraz wielki

Van Jones ( wspania³y pomocnik Holdrena ),grupy kolektywistów buduj¹cych ideologiczne

podstawy lepszego œwiata zapomnia³a o jednym

¿e to co tworzy grupê to s¹ jednostki i ka¿de za³o¿enie a jest ich sporo jest

za³o¿eniem z góry b³êdnym i sprzecznym skazanym na wszelkie niepowodzenia, id¹c

dalej posuwa siê on do absurdów uproszczeñ i krótkowzrocznych za³o¿eñ ¿e podstawowe

elementy spo³eczeñstwa jakim s¹ jednostki nale¿y usun¹æ w mniej lub bardziej humanitarny

sposób. I bêd¹ to robiæ w rytmie UN i jeœli jest to konieczne natychmiast.

Z powy¿szego artyku³u i tych wszystkich pomys³ów jakie s¹ zawarte w artykule to:

Bedziemy siê ograniczaæ w twardym re¿imie wymogów ekologicznych nie patrz¹c na to ¿e

podstawowe elementy sk³adowe tzw GRUP jakim s¹ jednostki zamiast siê rozwijaæ to bêd¹

ulegaæ stopniowej degradacji umys³owej intelektualnej materialnej i fizycznej .

Z kolei grupy jako takie nie bêd¹ mia³y swoich reprezentantów na tyle silnych i zdecydowanych

aby kierowaæ nie tylko swoim ale zyciem innych.

I na koniec je¿eli dom jest tak jak grupa a poszczególne elementy sk³adowe takie jak

materia³y , cement , ceg³a , piasek ma tworzyæ silne fundamenty budowli to jak d³ugo

bedziemy czekaæ na zawalenie przy lekkim wstrz¹sie?

i gdzie miejsce na dwie zwalczajace siê teorie „permisywn¹ kornukopiê”

(od ³ac. cornucopiae = róg obfitoœci) wobec teorii Statycznej teorii zasobów, (maltuzjanizm),

teoria przeludnienia - teoria, której twórc¹ by³ Thomas Malthus,.

Co to za autorytet czytamy ¿e :Thomas Robert Malthus (ur. 14 lutego 1766, zm. 23 grudnia 1834)

– ekonomista angielski, duchowny anglikañski, który prowadzi³ badania z pogranicza ekonomii i socjologii.

Zajmowa³ siê teori¹ ludnoœci oraz problemami p³ac i pieni¹dza....\"Rozumiem ¿e jak duchowny

ka¿dy móg³ mieæ swoje racje ale tak naprawdê to nawet nie wiedza empiryczna czy te¿ na tyle

pomocna albo odkrywcza.Prowadz¹c i tworz¹c teorie ludzi którzy nie mog¹ udowodniæ swoich racji

na gruncie praktycznym nale¿y uznaæ za fantazjuj¹cych spekulantów których pomys³y w samej

rzeczy nie posiadaj¹ na pozór wiekszych wartoœci dla osób bardzo praktycznych.

Thomas Robert Malthus twierdzi³( niewiadomo dlaczego) ¿e wzrost ludnoœci powoduje problemy i

ubóstwo jest tego rezultatem. Zgoda tylko ¿e coœ tutaj jest nie tak pan Thomas Robert Malthus

napisa³ swoje dzie³a 200 lat temu które poczeka³y sobie ponad 200 lat i zosta³y odgrzebane

i ubarwione w nowe szaty.

A jeszcze jedno Konstytucja amerykañska mówi ¿e jednostka jest najwa¿niejszym elementem kazdego

narodu i jednostka jest jako istota najwa¿niejsza i pañstwo nie ma prawa odbieraæ jej niezbywalnych

praw ma chroniæ i dbac o rozwój jednostki

,Z kolei UN tutaj jest link=== http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm jest pewnego rodzaju konstytucj¹

tylko ¿e inn¹ ni¿ ta dawna amerykañska której ju¿ prawie niewiele zosta³o a nazywa siê

Miêdzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Spo³ecznych i Kulturalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych

wazny od 3 stycznia 1976 roku zgodnie z artyku³em 27.

w rozdziale 2 artyku³e 4 jest napisane jeœli dobrze rozumiem ¿e pañstwo ma prawo odebraæ te prawa w takim

zakresie w którym on uwa¿a za stosowne \"... celem popierania powszechnego dobrobytu w demokratycznym spo³eczeñstwie.\"

mo¿e nadaæ ale mo¿e i odebraæ kiedy zajdzie taka koniecznoœæ.A KONIECZNOŒCI jest wiele wiêc zgodnie z ide¹

kolektywizmu \".. dla wiekszej iloœci dla wiekszego dobra...\"

Szkoda nie bedzie mnie tu przez 4 miesiace

Andeman

Więcej
Globalne trendy

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Jedenaście lat temu pisaliśmy o wprowadzeniu około 2025 r. do masowej produkcji urządzeń i usług typu NBIC. Technologie NBIC obejmują...

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.Programy Infowars:


Czytaj więcej nt temat>Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Polityka

Architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przechwala się, że WEF „infiltruje” rządy świata.

Architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przechwala się, że WEF „infiltruje” rządy świata.

Założyciel Światowego Forum Ekonomicznego i architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przyznał, że jego organizacja pozarządowa jest...

Wiceprezes EcoHealth Alliance twierdzi, że dr Peter Daszak pracował dla CIA a firma była przykrywką dla Agencji.

Według raportu opublikowanego na Substack a sporządzonego przez niezależnego dziennikarza Kanekoa, Huff zanim został zastępcą...

Globaliści atakują populacje zabójczymi seriami szczepionek.

Rosja zestrzeliła amerykański samolot transportowy?

Rosja rozpoczyna manewry na Białorusi w celu udaremnienia „agresji NATO”.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone