Systemy kontroli pogody do roku 2025. #1
Prisonplanet.pl
Polska
2013-07-17
Globalne trendy
Geoinżynieria jest obecna na świecie od lat 60-ych kiedy rozpoczęto pierwsze, na małą skale próby modyfikacji zjawisk pogodowych dla zastosowań militarnych. Od tego czasu systemy modyfikacji pogody rozwinęły się do tego stopnia, że można je obserwować niemalże na co dzień niemalże na całym świecie.Według oficjalnych dokumentów Armii USA programy geoinżynieryjne będą mocno rozwijane do roku 2025, pozwalając na wdrożenie globalnego systemu przewidywania, oceny i modyfikacji zjawisk pogodowych. Część z opisanych w dokumencie programów już jest obecna nad naszymi głowami, co doprowadza nie tylko do zmian naturalnych zjawisk pogodowych ale zatrucia środowiska, owadów, zwierząt i ludzi toksycznymi substancjami rozpylanymi dla uzyskania odpowiednich rezultatów.W dokumencie Armii USA pt "Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025" podane są liczne przykłady na to czym jest geoinżynieria opisywana w dokumencie jako "systemy modyfikacji pogody" oraz jakie zastosowanie militarne będą one miały do roku 2025. Dokument z pewnością nie wyczerpuje tematu a jedynie zaznacza najbardziej oczywiste kierunki rozwoju tych technologii.

We wstępie czytamy: "W 2025 roku amerykańskie siły powietrzne mogą “przejąć pogodę" wykorzystując nowe technologie i koncentrując rozwój tych technologii do zastosowań militarnych. Takie możliwości oferują stworzenie narzędzi bojowych kształtujących pole bitwy w sposób wcześniej niemożliwy. To stwarza możliwości wpływania na całe spektrum operacji w konfliktach i jest istotnyme dla wszystkich możliwych działań w przyszłości. Zamierzeniem niniejszej pracy jest określenie strategii wykorzystania przyszłego sytemu modyfikacji pogody w celu osiągnięcia celów militarnych, a nie przedstawienie szczegółowego planu technicznego.

Te ryzykowne starania modyfikacji pogody oferują dylemat inny niż w przypadku rozszczepiania atomu. Podczas gdy niektóre segmenty społeczeństwa zawsze będą opierały się badaniu kontrowersyjnych kwestii, takich jak modyfikacja pogody, to ogromne możliwości militarne, które mogłyby wyniknąć z tego pola mogą być ignorowane tylko na naszą własną zgubę. Od wzmocnienia sojuszniczych działań lub zaburzania wrogich za pomocą na małą skalę zmian naturalnych wzorców pogodowych, do kompletnej dominacji nad globalną komunikacją i kontrolą działań w przestrzeni okołoziemskiej, modyfikacja pogody oferuje walczącym szeroki zakres możliwych opcji, aby pokonywać lub zmuszać do działania przeciwnika. [...] Postępy technologiczne w pięciu głównych obszarach są niezbędne by stworzyć potencjał zintegrowanego systemu modyfikacji pogody:

(1) zaawansowane, nieliniowe techniki modelowania,
(2) możliwości obliczeniowe,
(3) zbieranie informacji i przekazywanie,
(4) matryca globalnych czujników oraz 
(5) techniki interwencji w pogodę.

Niektóre narzędzia interwencyjne istnieją już dzisiaj a inne mogą być rozwijane i udoskonalane w przyszłości.

Możliwości operacyjne systemu modyfikacji pogody:
Degradowanie sił wroga
Wzmocnienie wojsk sojuszniczych
Wzmacnianie opadów.
- zalewanie linii komunikacji
- zmniejszanie skuteczności naprowadzanego uzbrojenia i rekonesansu
- zmniejszanie komfortu/morale

Wzmacnianie burz.
- odmowa realizacji operacji

Zatrzymanie opadów.
- odcięcie od świeżej wody
- wywołanie suszy

Pogoda w przestrzeni okołoziemskiej.
- zaburzanie działania komunikacji i radaru

Usuwanie mgły i chmur
- odmowa możliwości maskowania
- zwiększenie podatności na atak naprowadzanego uzbrojenia i rekonesansu

Wykrywanie wrogich działań modyfikacji pogody
Powstrzymanie opadów.
- utrzymanie i wzmocnienie LOC
- utrzymanie widoczności
- utrzymanie poziomu komfortu/morale

Modyfikacja burz.
- wybieranie środowiska bitwy

Pogoda w przestrzeni okołoziemskiej.
- poprawa niezawodności komunikacji
- przechwytywanie wrogiej komunikacji
- wykorzystywanie zasobów w przestrzeni kosmicznej

Generowanie chmur i mgły.
- zwiększanie maskowania

Usuwanie mgły i chmur
- utrzymanie działań powietrznych
- zwiększanie efektywności uzbrojenia naprowadzanego i rekonesansu

Obrona przed możliwościami działań wroga.

Zakładając, że w 2025 roku nasza strategia bezpieczeństwa narodowego będzie obejmowała modyfikację pogody, to naturalnie pójdzie za tym jej stosowanie w naszej narodowej strategii wojskowej. Oprócz znaczących korzyści ze zdolności operacyjnych pojawi się inna motywacja, by kontynuować modyfikację pogody dla odstraszania i zwalczania potencjalnych przeciwników. W tym dokumencie pokażemy, że właściwe stosowanie modyfikacji pogody może zapewnić dominację bojową w stopniu wcześniej niewyobrażalnym."

We wprowadzeniu autorzy opisują wizję przyszłego, globalnego systemu modyfikacji pogody: "W 2025, bezzałogowe pojazdy kosmiczne (UAV) są rutynowo stosowane do operacji modyfikacji pogody. Dzięki skojarzeniu pożądanych czasów ataku z prognozą wiatru i burz, i systemu pozycjonowania satelitarnego, jednostki sił pogodowych WFSE generują profile misji dla każdego UAV. WFSE kieruje każdym UAV używając informacji w niemal czasie rzeczywistym poprzez sieć czujników. Przed atakiem, który jest skoordynowany z prognozowanymi warunkami pogodowymi, UAV rozpoczyna generowanie chmur i  rozpylanie. UAV rozpylił tarczę cirrusową by uniemożliwić wrogowi obserwację wideo oraz w podczerwieni (IR). Jednocześnie, podgrzewacze mikrofalowe tworzą zlokalizowaną scyntylację by zakłócić aktywne wykrywanie poprzez systemy syntetycznej apertury radarowej (SAR), takie jak kanadyjskie, dostępne w handlu systemy satelitarne wspomagania poszukiwania i ratownictwa (SARSAT), które będą powszechnie dostępne w 2025 roku. Inne operacje zasiewania chmur wywołają burzę rozwijającą się nad celem, poważnie ograniczając zdolność przeciwnika do obrony. WFSE monitoruje całą operację w czasie rzeczywistym, oraz zwraca uwagę na ukończenie innej bardzo ważnej ale rutynowej misji modyfikacji pogody.

Ten scenariusz może wydawać się zbyt daleko idącym, ale w 2025 roku zawiera się w sferze możliwości."

Dokument w dalszej części zaznacza pewien historyczny kontekst badań nad modyfikacją pogody oraz zwraca uwagę na to, iż w 1977 roku podpisano umowę o nie stosowaniu tych technologii do działań militarnych. Oznacza to, iż w tamtym okresie część technologii geoinżynieryjnych była już dostępna do działań ofensywnych co potwierdzają liczne raporty z lat 80-ych. (patrz materiał CNN poniżej)"Ludzie zawsze chcieli mieć możliwość by zrobić coś z pogodą. W Stanach Zjednoczonych już w 1839 r, archiwalne gazety podawały poważne i kreatywne pomysły jak wywołać deszcz. W 1957 r. komitet doradczy prezydenta w zakresie kontroli pogody wyraźnie uznał militarny potencjał modyfikacji pogody, ostrzegając w swoim raporcie, że może stać się ważniejsza niż broń atomowa. [...] W 1977 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję zakazującą wrogiego użycia technik modyfikacji środowiska. Powstała "Konwencja o zakazie Wojskowego lub innego, wrogiego zastosowania Technik modyfikacji Środowiska (ENMOD)". (ang. “Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Technique”) [...] Wpływ pogody na operacje militarne jest od dawna znany. Podczas II wojny światowej, Eisenhower powiedział: “W Europe zła pogoda jest największym wrogiem [operacji] powietrznych.” Jakiś żołnierz powiedział kiedyś: "Pogoda jest zawsze neutralna." Nic nie może być bardziej błędne. Zła pogoda jest oczywiście wrogiem tej strony, która ma na celu uruchomienie projektów wymagających dobrej pogody, lub strony posiadającej wielkie aktywa, takie jak duże siły powietrzne, które są uzależnione od dobrej pogody dla skutecznych działań. Jeśli zła pogoda utrzymywała by się stale, naziści nie potrzebowali by nic innego do obrony wybrzeża Normandii!"

Dalej w dokumencie czytamy czym jest geoinżynieria i o jej zastosowaniach:

"Co rozumiemy przez "modyfikację pogody"?

Dziś modyfikacja pogody jest zmianą zjawisk pogodowych na ograniczonym obszarze przez ograniczony okres czasu. W ciągu najbliższych trzech dekad, koncepcja modyfikacji pogody może rozwinąć także zdolność kształtowania warunków pogodowych poprzez wpływanie na ich czynniki determinujące. Osiągnięcie tak wysoce dokładnej i dość precyzyjnej możliwości zmiany pogody w ciągu najbliższych 30 lat będzie wymagało pokonania kilku trudnych, ale nie do pokonania przeszkód prawnych i technologicznych. [...] Do 2015 r., postępy w możliwościach obliczeniowych, technikach modelowania i śledzenia informacji atmosferycznych wytworzą bardzo dokładne i niezawodne możliwości prognozowania pogody, sprawdzalne wobec pogody w świecie realnym. W następnym dziesięcioleciu, na całym świecie gęstość zaludnienia wywrze presję na dostępność oraz ceny żywności i wody. Ogromne straty życia i związane z nimi klęski żywiołowe staną się coraz bardziej nie do przyjęcia. Te naciski zachęcą rządy i/lub inne organizacje, które są w stanie wykorzystać osiągnięcia technologiczne z poprzednich 20 lat do wprowadzenia bardzo dokładnych i precyzyjnych możliwości modyfikacji pogody. Pilne czerpanie korzyści z tych możliwości pobudzi prawa i traktaty, i niektóre działania jednostronne, akceptując związane z tymi działaniami ryzyko. Do roku 2025, świat, lub jego części, są w stanie kształtować lokalne warunki pogodowe poprzez oddziaływanie na czynniki, które mają wpływ na klimat, opady, burze i ich skutki, mgłę, i przestrzeń okołoziemską. [...] Termin modyfikacji pogody może mieć negatywne konotacje dla wielu ludzi, cywilów i członków wojska. Jest zatem ważne, aby określić zakres, który należy uwzględnić w tym dokumencie, tak aby potencjalni krytycy i zwolennicy dalszych badań mieli wspólną podstawę do dyskusji. W najszerszym sensie, modyfikację pogody można podzielić na dwie główne kategorie: zwalczania i intensyfikacji warunków pogodowych. W skrajnych przypadkach może to obejmować stworzenie całkowicie nowej pogody, zmiany wzorców pogodowych, tłumienie lub kontrolę nawałnic, a nawet zmianę globalnego klimatu w dalekosiężnej i długotrwałej skali. W najłagodniejszych i najmniej kontrowersyjnych przypadkach może się ono składać z indukcji lub hamowania opadów, chmur lub mgły na krótki czas na małą skalę. Pozostałe o niskiej intensywności wykorzystanie może zawierać zmiany i / lub wykorzystanie najbliższej przestrzeni okołoziemskiej jako medium do wzmocnienia komunikacji, zakłóceń, aktywnego lub pasywnego wykrywania lub do innych celów.

Globalna sieć pogodowa.
Do roku 2025, możemy sobie wyobrazić, że modele prognozowania pogody, w ogóle, a mezoskalowe modele modyfikacji pogody w szczególności, będą w stanie emulować wszystkie zmienne składające się na pogodę, wraz z ich powiązaną dynamiką, i okażą się bardzo dokładne w surowych próbach pomiarowych w odniesieniu do danych empirycznych. Mózgiem tych modeli będzie zaawansowane oprogramowanie i możliwości sprzętowe, które mogą szybko przyjmować tryliony informacji z punktów zbierających dane środowiskowe, łącząc je w użyteczne bazy danych, przetwarzając dane przez modele prognozowania pogody i rozpowszechnianie informacji o pogodzie do sieci globalnej pogody GWN w niemalże czasie rzeczywistym.Stosowanie modyfikacji pogody w operacjach wojskowych.
Opracowanie prawdziwej możliwości modyfikacji pogody wymaga różnych narzędzi interwencji w celu dostosowania odpowiednich parametrów meteorologicznych w przewidywalny sposób. [...] Taki system musiał by zawierć szereg czujników i zlokalizowane sieci pola walki by dostarczyć dostateczny poziom rozdzielczości wymaganej w celu wykrycia działań interwencyjnych i pozyskiwania informacji zwrotnej. Ta sieć będzie obejmować sensory w terenie, powietrzu, morzu, a także czujniki w przestrzeni kosmicznej oraz obserwacje ludzi w celu zapewnienia niezawodności i elastyczność systemu, nawet w przypadku przeciwdziałania wroga. Będzie zawierała również konkretne narzędzia interwencyjne i technologiczne, z których część już istnieje a inne będą musiały być opracowane. [...] Cały przebieg modyfikacji pogody będzie zapętlonym procesem działającym w czasie rzeczywistym, ciągłych, odpowiednich, przemyślanych interwencji zdolnych do generowania informacji zwrotnych, wytwarzających pożądane zachowania pogody.CZYTAJ DALEJ>>>


Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040.  |  Znikanie pszczół a trwałe smugi - chemtrials.  Potężna geoinżynieria w zasięgu twojego wzroku.  |  Geoinżynieria nad Polską.   |  Programy geoinżynieryjne na świecie.  Film: Geoinżynieria- Co oni rozpylają? "What in the world are they spraying?"Ekspert zmian klimatycznych żąda wdrożenia geoinżynierii aby zapobiec globalnemu ociepleniu.  |  Geoinżynieria klimatu: Naukowcy z Wielkiej Brytanii testują "Sztuczny wulkan".  |  Naukowy doradca Obamy mówi, że rozpylanie smug chemicznych uratuje planetę.   Noworoczne opryski chemiczne nad Polską.   Audycja Wiadomości PrisonPlanet.pl: Audycja o chemtrails.  |  Era technotroniczna.  |   Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040.  |  Zmniejszenie się populacji pszczół jest również efektem działania insektycydów.  7 powodów, dla których braki żywności, staną się światowym kryzysem.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
mis   dodano: 2013-07-17 21:41:08
No... a chemtrailów nie ma i ci co o nich mówią to oszołomy.
Mithrill   dodano: 2013-07-18 17:24:45
http://niewiarygodne.pl/kat,1031991,title,Wrog-numer-jeden-Ameryki-ujawnil-druzgocaca-prawde,wid,15814646,wiadomosc.html

Więcej
Globalne trendy

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Jedenaście lat temu pisaliśmy o wprowadzeniu około 2025 r. do masowej produkcji urządzeń i usług typu NBIC. Technologie NBIC obejmują...

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.Programy Infowars:


Czytaj więcej nt temat>Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Kultura

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Stolica Apostolska po raz kolejny promuje eksperymentalne szczepienia Big Pharmy wśród swoich wyznawców kościoła katolickiego,...

Święta Bożego Narodzenia i przemysłowy szczepionkowy kanibalizm.

Choć wiele osób rozważa branie szczepionek na Covid-19 w kategoriach medycznych - jako “lek” lub...

ONZ odsłonił w swojej nowojorskiej siedzibie posąg przypominający bestię z Księgi Objawienia.

Nowy Jork organizuje miejsca podawania obywatelom heroiny.

Teraz w Niemczech eutanazja tylko dla zaszczepionych.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone