Era technotroniczna. #1
Prisonplanet.pl
Polska
2012-12-16
Nauka i technologia
Pięćdziesiąt lat temu wszystko co obecnie nas otacza w procesach politycznych, społecznych, ekonomicznych, technologicznych, militarnych itd było zaplanowane i skrupulatnie wdrażane z pominięciem procesów demokratycznych. Obecny postindustrialny świat został scharakteryzowany i opisany przez wielu autorów i wydaje się być niezwykle istotnym, szczególnie dziś, jego zrozumienie. Ponieważ dziś jedynie obserwujemy szereg niezrozumiałych reperkusji decyzji podjętych dekady wcześniej, pozostaje się nam cofnąć do lat siedemdziesiątych by określić w jakiej rzeczywistości przyszło nam obecnie żyć.

Obecna, postindustrialna rzeczywistość została opisana przez globalistę, Zbigniewa Brzezińskiego w książce pt ”Between two ages. America’s role in the Technetronic Era” Viking Compass Book 1970. Brzeziński opisuje nadchodzącą w latach 70-ych rewolucję i przejście z systemu industrialnego do systemu postindustrialnego, który określa jako erę technotroniczną.

Na stronie 10 jego książki czytamy “Wpływ nauki i techniki na człowieka i społeczeństwo, zwłaszcza w bardziej zaawansowanych krajach świata, staje się głównym źródłem współczesnych zmian. Ostatnie lata przyniosły proliferację ekscytującej i niosącej wyzwania literatury dotyczącej przyszłości. W Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, i w mniejszym stopniu, w Japonii i ZSRR, została zrealizowana liczba systematycznych wysiłków naukowych, mających na celu przewidzenie i zrozumienie tego co przyniesie dla nas przyszłość. Transformacja, która ma obecnie miejsce, zwłaszcza w Ameryce, już tworzy społeczeństwo odmienne od jego industrialnego/przemysłowego poprzednika. Postindustrialne społeczeństwo staje się społeczeństwem "technotronicznym": społeczeństwo, które jest kształtowane kulturowo, psychologicznie, społecznie i ekonomicznie poprzez wpływ technologii i elektroniki- w szczególności w dziedzinie komputerów i komunikacji. Industrialne procesy nie są już głównym wyznacznikiem zmian społecznych, zmian obyczajów, struktury społecznej i wartości społeczeństwa. W społeczeństwie industrialnym wiedza techniczna była stosowana głównie w jednym konkretnym celu: przyspieszenia i doskonalenia technik produkcji. Społeczne konsekwencje były tego późniejszym, ubocznym półproduktem. W społeczeństwie technotronicznym wiedza naukowa i techniczna, w uzupełnieniu do zwiększenia możliwości produkcyjnych, szybko i bezpośrednio wpływa na niemal wszystkie aspekty życia. W związku z powyższym, zarówno rosnąca zdolność natychmiastowego obliczania najbardziej złożonych interakcji i zwiększenie dostępności biochemicznych środków kontroli człowieka poszerza potencjalny zakres świadomie wybieranych kierunków, co zmusza również do kierowania, wybierania i zmieniania. Oparcie się na tych nowych technikach obliczeniowych i komunikacyjnych zwiększa społeczną wagę ludzkiej inteligencji i bezpośrednio znaczenia nauki. Potrzeba integracji społecznej zmiany jest podwyższona poprzez zwiększenie możliwości rozszyfrowywania wzorców zmian, co z kolei zwiększa znaczenie podstawowych założeń dotyczących natury człowieka oraz potrzeby tej lub innej formy organizacji społecznej. Nauka tym samym raczej intensyfikuje niż umniejsza znaczenie wartości, ale wymaga by były one wyrażone w stosunkach wykraczających poza bardziej surowe ideologie epoki industrialnej.”

Str 10. “Dla Norberta Wienera "umiejscowienie wcześniejszej rewolucji przemysłowej przed główną rewolucją przemysłową" znajduje się w XV wiecznych badaniach nad nawigacją (nawigacyjny kompas), jak również w rozwoju prochu i druku. Dziś funkcjonalnym odpowiednikiem nawigacji jest wyjście w przestrzeń kosmiczną, co wymaga szybkich mocy obliczeniowych wykraczających poza zdolności ludzkiego mózgu; odpowiednikiem prochu jest nowoczesna fizyka jądrowa, a odpowiednikiem druku jest telewizja i błyskawiczna komunikacja dalekiego zasięgu. Konsekwencją tej nowej technotronicznej rewolucji jest powolne wyłonienie się społeczeństwa, które jest coraz bardziej różne od industrialnego, w różnych ekonomicznych, politycznych i społecznych aspektach. Poniższe przykłady mogą krótko podsumować niektóre z kontrastów: (1) W przypadku przemysłowego społeczeństwa sposób produkcji przesuwa się z rolnictwa do przemysłu, z pracą mięśni zwierząt oraz ludzi wypartą przez działania maszyn. W społeczeństwie technotronicznym zatrudnienie w przemyśle ustępuje miejsca pracy w usługach, wraz z automatyką i cybernetyką zastępującymi obsługę maszyn przez osoby fizyczne.”

Obecnie proces wypierania osób fizycznych z fabryk przez roboty nabiera tempa. Dla przykładu Foxxcon, największy gigant technologiczny chce w ciągu trzech lat zastąpić część pracowników milionami robotów dla obcięcia kosztów pracy. Ta problematyka jest również rozpatrywana od lat w kręgach globalistów, którzy w większości przypadków opowiadają się za redukcją populacji ponieważ ich fabryki będą operowały przy kilkuprocentowym zatrudnieniu w porównaniu do dzisiejszych realiów. Sztuczna inteligencja i humanoidalne roboty mają już funkcjonować otwarcie w następnej dekadzie.

Samo naprawiające się systemy linii produkcyjnych CISCO:


Str 11 "Zamiast akceptowania samego siebie jako spontanicznego, człowiek w najbardziej zaawansowanych społeczeństwach może być bardziej zatroskany świadomą samoanalizą w odniesieniu do zewnętrznych, jasnych kryteriów: Jakie jest moje IQ? Jakie są moje talenty, cechy osobowości, zdolności, atrakcyjność, i negatywne cechy? “Wewnętrzny człowiek”- spontanicznie akceptujący swoją spontaniczność- będzie coraz bardziej kwestionowany przez “zewnętrznego człowieka- świadomie poszukującego samoświadomego obrazu; a przejście od jednego do drugiego może wcale nie być proste. To również stworzy trudne problemy determinujące legalny zakres społecznej kontroli. Możliwość rozległej, chemicznej kontroli umysłu, niebezpieczeństwo utraty  indywidualności zawarte w zaawansowanej transplantacji, manipulacja strukturą genetyczną będą  żądały społecznej definicji powszechnych kryteriów ich wykorzystania oraz ich ograniczeń.

Transformacja człowieka “wewnętrznego”“zewnętrznego” Brzeziński określa jako element funkcji Marksizmu. Człowiek przyszłości tym samym według tendencji zmieniającego się świata ma być raczej częścią oświeconej masy, niż świadomym indywidualistą. “Dlatego marksizm stanowi ponadto istotny i twórczy etap w dojrzewaniu uniwersalnej wizji człowieka. Marksizm jest jednocześnie zwycięstwem zewnętrznego, aktywnego człowieka nad wewnętrznym, biernym człowiekiem i zwycięstwem rozumu nad wiarą: podkreśla ludzką zdolność kształtowania jego materialnego przeznaczenia- ostatecznego i zdefiniowanego jako jedyną rzeczywistość człowieka - i postuluje absolutną zdolności człowieka do pełnego zrozumienia jego rzeczywistości jako punktu wyjścia dla aktywnych starań jego kształtowania. W większym stopniu niż jakikolwiek poprzedni tryb myślenia politycznego, marksizm stawia na systematyczne i skrupulatne badanie rzeczywistości materialnej i wytycznych do działania, uzyskanych z tego badania.”

Str.13 “Nowo wyzwolone masy organizowane są w społeczeństwie przemysłowym przez związki zawodowe i partie polityczne, ujednolicone przez stosunkowo proste i nieco ideologiczne programy. Ponadto polityczne postawy są kształtowane pod wpływem odwołań do nacjonalistycznych nastrojów, przekazywanych przez ogromny wzrost gazet, naturalnie, w języku narodowym czytelników. W społeczeństwie technotronicznym tendencja wydaje się być ku gromadzeniu indywidualnego poparcia milionów niezorganizowanych obywateli, które są w łatwym zasięgu elektryzujących i atrakcyjnych osobowości, efektywnie wykorzystujących najnowsze techniki komunikacyjne by manipulować emocjami i kontrolować rozum. Poleganie na telewizji i stąd tendencja do zastąpienia języka obrazami, które są raczej międzynarodowe niż krajowe, zawierające informacje o wojnach lub sceny głodu w tak odległych miejscach jak na przykład Indie, tworzy nieco bardziej kosmopolityczny, choć bardzo impresjonistyczny, udział w sprawach globalnych.”

Str.14. “Wreszcie, zmiany te i wiele innych, w tym takie, które bardziej bezpośrednio wpływają na osobowość i jakość samego człowieka, uczynią technotroniczne społeczeństwo tak różne od przemysłowego jak przemysłowe było różne od agrarnego. I podobnie jak przejście z agrarnej gospodarki i feudalnej polityki do społeczeństwa przemysłowego i systemów politycznych opierających się na emocjonalnej identyfikacji jednostki z państwem narodowym dało początek współczesnej polityce międzynarodowej, tak pojawienie się technotronicznego społeczeństwa odzwierciedla początek nowej relacji między człowiekiem i jego rozszerzoną globalną rzeczywistością.”* Bell definiuje "pięć wymiarów społeczeństwa postindustrialnego" obejmującego: (l) stworzenie gospodarki opartej na usługach. (2) prymat klasy profesjonalnej i technicznej. (3) główne znaczenie wiedzy teoretycznej jako źródła innowacji i formułowania polityki w społeczeństwie. (4) możliwość samo napędzającego się wzrostu technologicznego. (5) Stworzenie nowej "technologii intelektualnej". (Daniel Bell, "The Measurement of Knowledge and Technology," in Indicators of Social Change, Eleanor Sheldon and Wilbert Moore, eds., New York, 1968, pp. 152­53.)[...]  Życie wydaje się być pozbawione spójności, wraz z szybko zmieniającym się środowiskiem, ludzie stają się coraz bardziej manipulowalni i plastyczni. Wszystko wydaje się bardziej ulotne i tymczasowe: zewnętrzna rzeczywistość bardziej płynna niż stała, człowiek bardziej syntetyczny niż autentyczny. Nawet nasze zmysły odbierają zupełnie nową "rzeczywistość"- będącą naszym własnym wytworem, niemniej jednak, jeśli chodzi o nasze odczucia, całkiem "realną".

Co więcej, istnieją już powszechne obawy o możliwość manipulacji biologicznej i chemicznej tego co do tej pory było uważane za niezmienną istotę człowieka. Ludzkie zachowanie, niektórzy twierdzą, może być z góry ustalone i poddane celowej kontroli. Człowiek nabywa coraz więcej zdolności do określenia płci swoich dzieci, wpływając przez leki na stopień ich inteligencji, modyfikując i kontrolując ich osobowość. Mówiąc o przyszłości, co najwyżej kilka dekad przed nami, eksperymentator zajmujący się kontrolą inteligencji stwierdził: "Przewiduję, czas, kiedy będziemy mieć środki, a zatem nieuchronnie, pokusę by manipulować zachowaniami i funkcjonowaniem intelektualnym wszystkich ludzi poprzez środowiskową i biochemiczną manipulację mózgu."

To co stwierdził w latach 70-tych cytowany “eksperymentator” dzieje się obecnie na skalę masową poprzez systemy technotroniczne. Systemy te zawierają w sobie całe spektrum technik psychomanipulacji, socjotechnik, media, jak również kontrolę pogodysystemy typu HAARP.


Na stronie 57 czytamy “Oprócz ulepszonych rakiet, multi-pocisków i mocniejszych i bardziej precyzyjnych bomb, przyszły rozwój może obejmować zautomatyzowane lub załogowe okręty kosmiczne, podwodne instalacje, chemiczną i biologiczną broń, promienie śmierci, i inne formy działań wojennych- nawet nad pogodą będzie można panować. Te nowe bronie mogą albo rozniecać nadzieje na jednostronne, stosunkowo "tanie" zwycięstwo; albo pozwolą na działania państw zależnych, które będą decydujące w ich strategicznych rozstrzygnięciach politycznych, ale gdzie będzie walczyło niewiele ludzi (jak w bitwie o Wielką Brytanię), lub nawet robotów w przestrzeni kosmicznej; albo po prostu stworzy to taką wzajemną niestabilność, że załamanie się pokoju stanie się nieuniknione, pomimo racjonalnego uznawania daremności wojny.

Ponadto, może być możliwe i kuszące by wykorzystać do celów strategicznych i politycznych  owoce badań nad ludzkim mózgiem i nad zachowaniem człowieka. Gordon JF MacDonald, geofizyk specjalizujący się w problematyce działań wojennych, pisał, że dokładnie, czasowo wymierzone, sztucznie wzbudzone elektroniczne uderzenia "mogą prowadzić do wzoru oscylacji, które wytwarzają stosunkowo wysoki poziom energii nad niektórymi regionami ziemi... W ten sposób, można by opracować system, który może poważnie zakłócić działanie mózgu bardzo dużych populacji, w wybranych regionach, przez dłuższy czas... Nie ważne jak głęboko niepokojąca dla niektórych wdaje się być myśli o wykorzystaniu środowiska do manipulacji zachowania dla narodowych korzyści, technologia umożliwiającą takie działania będzie się najprawdopodobniej rozwijać w ciągu najbliższych dziesięcioleci."

System HAARP działający w ZSRR od 1976 roku przedstawiony w CNN w latach 80-ych:


System HAARP na Alasce USA:


Program TV nt systemu HAARP w USA:


"Jak to jeden specjalista stwierdził "do roku 2018, technologia udostępni dla liderów najważniejszych narodów różne techniki do przeprowadzania tajnej wojny, przy których będzie zaangażowane tylko niezbędne minimum sił bezpieczeństwa. Jeden naród może zaatakować przeciwnika potajemnie poprzez środki bakteriologiczne, osłabiając populację (chociaż z minimalną ilością ofiar śmiertelnych), przed przejęciem kraju za pomocą własnych jawnych sił zbrojnych. Alternatywnie, techniki modyfikacji pogody mogą być wykorzystane do produkcji długotrwałych okresów suszy lub burzy, a tym samym osłabiając zdolności narodu i zmuszając go do przyjęcia żądań konkurenta "(Gordon JF MacDonald, Space", w kierunku Roku 2018, str. 34).”

Geoinżynieria nad Polską:


CZYTAJ DALEJ>>>


Link do książki Brzezińskiego: LINK


Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.   |  Film: Szok i trwoga. Masowe procesy manipulacji.  |  Film: Zasoby Ludzkie - Inżynieria Społeczna XX wieku. Wieczna wojna- konflikt kulturowy.   |  Sądy moralne mogą być zmieniane za pomocą pola magnetycznego.  |  Naukowcy stworzyli system odczytywania obrazów ruchomych bezpośrednio z mózgu.   |  Hakerzy włamali się do ludzkiego mózgu, skutecznie wyodrębniając wrażliwe dane.   |  Aldous Huxley: Ostateczna rewolucja.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Naukowcy tworzą jadalne rośliny zawierające szczepionki mRNA, by zastąpić nimi szczepionki.

Naukowcy tworzą jadalne rośliny zawierające szczepionki mRNA, by zastąpić nimi szczepionki.

Zespół naukowców pracuje nad sposobem przekształcenia zielonej sałaty w najnowocześniejszy system dostarczania szczepionek...

Po osiągnięciu 81-procentowego wskaźnika szczepień Singapur doświadcza eksplozji chorób.

Potężny wzrost liczby nowych „przypadków” koronawirusa z Wuhan (Covid-19) dotknął Singapur, który jest jednym...

Opublikowane badanie ujawnia jak Iwermektyna blokuje rozwój wirusa SARS-COV-2.

Białka kolczaste w mleku matki?

Nowa broń marynarki wojennej może dosłownie zatrzymać twoją mowę.Programy Infowars:
Mariusz Najda z Fundacji Tesli o procesie skazywania rządu na karę dożywocia za przestępstwa:

Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Polityka

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Wstrząsający nowy materiał filmowy pokazuje ponad 8 000 migrantów czekających na przekroczenie granicy pod mostem w przygranicznym...

Wypłynęło ponad 900 stron materiałów związanych z finansowaniem przez USA badań mutowania koronawirusów w Chinach.

Gazeta Intercept pozyskała niedawno dokumenty odnoszące się do sponsorowania eksperymentów na koronawirusach przez Narodowy...

Australia: COVID będzie z nami „na zawsze”, ludzie będą musieli „przyzwyczaić się” do niekończących się szczepionek przypominających.

Poseł w Wielkiej Brytanii stwierdził, że blokady gospodarek służą kontroli społecznej a nie walce z wirusem.

Protesty przeciwko paszportom szczepionkowym i przymusom szczepień wybuchły na całym świecie.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone