Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040. #2
Prisonplanet.pl
Polska
2011-11-11
Globalne trendy
Tekst jest kontynuacją artykułu "Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040. #1".

Ta część obejmuje zagadnienia nauki i technologii oraz ekonomii.


Link do oryginalnych dokumentów: LINK


Nauka / Technologia:
Geoinżynieria.
Badania raczkujących dyscyplin, takich jak geoinżynieria mogą dostarczyć metod łagodzenia zmian klimatu. Jednak próby przeprowadzenia geoinżynierii w ziemskiej złożonej biosferze mogą być źródłem napięć i  znacznego zaniepokojenia co do niezamierzonych rezultatów.Globalne zdrowie.
Przesiewowe monitorowanie stanu zdrowia w czasie rzeczywistym stanie się dostępne jak również systemy zdolne do regulowania zdrowia aż do poziomu komórkowego lub nawet nuklearnego mogą być stworzone. Genetyczne testy i modyfikacja płodów będą osiągalne, choć będą podlegać ścisłej regulacji w wielu społeczeństwach. Może to stworzyć popyt na tworzenie nielegalnych ośrodków leczenia.

Wzbogacenie ludzkich możliwości, zwłaszcza w komunikacji mobilnej i urządzeniach komputerowych, stanie się możliwe i może mieć znaczące wojskowe zastosowanie, mimo etycznych i prawnych zastrzeżeń.

91. Lekarstwo na starzenie.
Rozwój metod leczenia, które mogą zapobiec lub leczyć skutki starzenia społeczeństwa będą miały znaczący wpływ na globalne społeczeństwo. Wstępnie dostęp do takich terapii może być bardzo nierówny i może być w zasięgu jedynie bogatszych członków społeczeństwa, głównie w krajach rozwiniętych. Całość struktury społeczeństwa będzie zakwestionowana i nowe normy oraz oczekiwania będą się szybko rozwijać w odpowiedzi na takie zmiany.

Sieci społeczne.
Przyszłość globalnego środowiska zostanie zdefiniowana przez fizyczne, społeczne i wirtualne sieci. Fizyczne systemy będą składać się z kompleksowych połączeń, w tym rozległych zasobów, kabli komunikacyjnych, satelit i dróg.
[...] Jednakże instytucje oparte na hierarchii, strukturach uporządkowanych, znajdą się w sytuacji zakwestionowania ich władzy przez konkurentów i potencjalnych przeciwników, którzy są w stanie wykorzystać szybkość komunikacji i tworzenia grup społecznych poprzez technologię sieci społecznych. Może nastąpić potrzeba decentralizacji biurokracji aby była ona w stanie odpowiedzieć na te wyzwania.

Rozwój sytuacji w dziedzinie technologii sieciowych będzie ułatwiać powstawanie "dziennikarstwa obywatelskiego" co sprawi, że coraz trudniejszym nawet w najbardziej autokratycznych państwach będzie sprawowanie kontroli nad dostępem do informacji, zwłaszcza w zglobalizowanej łączności umożliwiającej publikowanie lokalnych artykułów, które mogą być odczytywane natychmiast na całym świecie.

139. Rozwój sieci.
Postęp technologiczny i większe zrozumienie zachowania sieci społecznych, fizycznych i wirtualnych, będą łączyć się wprowadzając nowe rodzaje architektury sieci i aplikacji. Będą one coraz bardziej dostępne za pomocą systemów dystrybucji i zdalnych. Zastosowania technologii wspierania sieci społecznych będą ponownie rekonfigurować i pozwalać na tworzenie nowych modeli społecznych i sposobów interakcji. To będzie rodzić podstawowe pytania o prywatność, bezpieczeństwo, ramy prawne i mechanizmy wpływu. Tempo rozwoju sprzętowego jest mało prawdopodobne, aby zmniejszyło się do 2020 r., a rozwój oprogramowania może nie nadążyć za tym postępem, przyczyniając się do coraz większej ilości dużych błędów w projektach. Wzrost wielu sieci jest mało prawdopodobne, aby podlegał planowaniu odgórnemu, taki wzrost może przebiegać w sposób zdecentralizowany, często analogiczne do natury.

W celu poprawy efektywności i zmniejszenia wrażliwości będzie wymagane lepsze zrozumienie topologii sieci i zachowania się głównych węzłów, w tym ludzi. Nastąpią zmiany w technologii sieci, napędzane przez: konieczność poprawy przepływu danych na całej drodze; obowiązku obsługiwania dużej liczby urządzeń z dostępem do Internetu oraz możliwość bezpośredniego konwertowania sygnału optycznego do łączności bezprzewodowej.

138. Technologie informacyjne i komunikacyjne.
W 2040 roku jest prawdopodobne, że większości światowej populacji będzie trudno "wyłączyć zewnętrzny świat". Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mogą być tak wszechobecne, że ludzie mogą być na stałe podłączeni do sieci lokalnej lub globalnej, z nieodłącznym wyzwaniem dla swobód obywatelskich. Nawet wśród tych, których styl życia z wyboru pozostanie indywidualny i zdecydują się na odłączenie, ich zachowanie może być uznane za podejrzane.

Zmieniona tożsamość.
Tożsamość jest pojęciem które określa, jak ludzie postrzegają siebie i innych. Jednostka należy do wielu grup tożsamości, poprzez miejsce urodzenia, asymilację lub osiągnięcia i każda z tych grup wpływa na ich wartości i przekonania. Historycznie kluczowe czynniki wpływające na tożsamość były często wyznaczane przez przynależność etniczną, rasową, narodową i religijną, jednak obecnie do 2040 mogą się pojawiać nowe wpływy. Na przykład, internetowe społeczne interakcje prawdopodobnie wzrosną w swej złożoności i skali. Portale społecznościowe połączone z "rzeczywistością wirtualną”, taką jak Second Life, mogą prowadzić do nowych sposobów interakcji, zmiany języka i nowego ukształtowania się złożonych relacji między ludźmi w skali globalnej. [...] Wirtualne środowiska mogą również doprowadzić do sytuacji gdzie osoby będą miały zwiększoną trudność interakcji z wartościami i prawami realnego świata, będąc w stanie stale przeżywać swoje fantazje fikcyjnego życia.

Postępy w symulacji.

Postępy w naukach społecznych, nauki behawioralne i modelowanie matematyczne będą się łączyć, co doprowadzi do bardziej świadomego podejmowania decyzji. Zaawansowane techniki przetwarzania i moc obliczeniowa pozwoli na bardziej wyczerpujące modelowanie i potencjalnie bardziej efektywne rozpoznawanie wzorców. Z pewnością znacznie poprawi to identyfikację, reprezentację i wyjaśnienia systemów i procesów. W rezultacie symulacja będzie coraz bardziej potężnym narzędziem wspomagającym polityków i decydentów. Symulacja będzie również zacierać granicę między środowiskiem wirtualnym a realnym.

Nauki behawioralne i kognitywne (technotronika).

Jest znacznie cięższym określenie bezpośredniego zastosowania dokonań nauk kognitywnych niż ma to miejsce w nanotechnologii czy biotechnologii. Jednak wiele wskazuje na to, że niektóre interdyscyplinarne postępy, np. w neuro-obrazowaniu, mogą doprowadzić do zmapowania aktywności mózgu i korelowania jej z zachowaniem w bardziej wiarygodny sposób. Techniki modelowania mogą stać się coraz bardziej zaawansowane pozwalając na dokładniejsze zrozumienie złożoność ludzkiego zachowania i działania na różnych poziomach i w różnym czasie.

Naukowcy stworzyli model oparty na technologii fMRI (magnetyczny rezonans mózgu) do rekonstrukcji obrazów ruchomych, które widzą ludzie.


Zrozumienie i opisanie takich zjawisk może doprowadzić do możliwości "mapowania ludzkiej przestrzeni”, łącząc inteligentne systemy socjo-techniczne z uczeniem się opartym o doświadczenia  i innymi informacyjnymi parametrami, takimi jak kultura i język.

Rozszerzenie zdolności kognitywnych za pośrednictwem nowych technologii, potencjalnie poprzez bezpośrednie, spójne interfejsy mózg-maszyna, mogą być udostępniane przez "kognitywne protezy", które albo rozszerzają lub uzupełniają wizję, język, słuch, zdolności uczenia się i pamięci.

Urządzenia te będą wyglądać jak modułowe "wtyczki" (ang plugins), a innym razem, jak pełne systemy kognitywne. Przykładem mogą być "bioniczne oczy" mające elektroniczne szkła kontaktowe jako wyświetlacze lub czujniki medyczne lub implanty mózgu zawierające elektroniczne chipy wspierające pamięć i przywracające inne funkcje poznawcze. Ponadto, bez względu na potencjalne problemy natury etycznej i prawnej, w przyszłości mogą być stosowane leki w celu zwiększenia zdolności poznawczych ludzi, dając możliwość wykrywania i identyfikacji potencjalnych intencji i manipulowania zmysłami poznania, aby wywoływać skutki zmęczenia lub strachu.

Ludzki behawioryzm.

Nowe technologie przetwarzania obrazu, które pozwolą na oszacowywanie struktury mózgu, funkcji i metabolizmu zrewolucjonizują nauki behawioralne. Zrozumienie genetycznych informacji związanych z rozwojem mózgu i obwodowego układu nerwowego oraz poznanie ich markerów genetycznych może pomóc w przedstawieniu ludzkich skłonności do uszkodzenia mózgu, i w ustaleniu, które środki farmakologiczne mogą być wykorzystywane do utrzymywania wydajności.
Te podejścia mogą być wykorzystane do optymalizacji działań ludzkich i doprowadzić do zdalnego w czasie rzeczywistym monitorowania pracowników przez detektory i czujniki nastroju (behawiometryka). To może zmniejszyć psychiczną i fizyczną nierównowagę spowodowaną ekstremalnymi warunkami przymusu, zmęczenia, przeładowana informacjami i przekraczania możliwości osób, co prowadzi do błędów.

Czynniki sygnalizacji systemu nerwowego mogą pomóc w zrozumieniu działania części mózgu odpowiedzialnej za przywoływanie współpracy i zaufania, mogą one także wskazać zmiany neurologiczne wskazujące na konfrontację.

Autonomiczne systemy i robotyka.
Wraz z rozwojem rewolucji informatycznej, zaistnieje wszechobecny i gwałtowny wzrost roli systemów bezzałogowych, które będą autonomiczne i inteligentne. Te systemy będą różnić się w zakresie wielkości, od oczek małych czujników do indywidualnych robotów, które będą odzwierciedlać ludzkie zachowania i wygląd, do inteligentnych współpracujących sieci lub rojów platform otaczających środowisko, mających zdolność działania bez ludzkiej autoryzacji czy ukierunkowania [...] Wraz z tym jak takie systemy i platformy staną się coraz bardziej inteligentne, interakcja pomiędzy ludzkimi oraz automatycznymi komponentami w ramach szerszego systemu będą stanowić poważne wyzwanie, związane jedynie ramami prawnymi i operacyjnymi. Na przykład, ludzie będą coraz częściej kwestionowani ze względu na złożoność kontroli wielu autonomicznych systemów i interpretacją związanych z nimi informacji.

Wraz ze wzrostem postępu technologicznego i pokonaniem pojawiających się trudności łączenia kilku technologii, ludzie nie radzący sobie mogą zostać zwolnieni i zostać zastąpieni przez inteligentne maszyny lub być unowocześnieni poprzez technologie poszerzania ich możliwości. (np. poprzez implanty elektroniczne czy komunikacyjne).

Impakt technologii na społeczeństwo.

Systemy autonomiczne, w szczególności roboty, mogą umożliwić i wspierać niezależne życie starzejącego się społeczeństwa, przy użyciu maszyn łagodzących ludzkie słabości, szczególnie w rehabilitacji, ale także wykorzystując ludzką siłę. Roboty zapewnią wzrost konkurencyjności w produkcji i mogą odegrać kluczową rolę w naszych domach i życiu. Chociaż jakość życia może się poprawić, to zmniejszona zależność od dużej ilości profesjonalnych i nisko wykwalifikowanej siły roboczej może doprowadzić do innych społecznych presji. [...] Humanoidalne roboty, mogą także opiekować się dziećmi. Badania wykazały, że dzieci były bardzo wrażliwe na roboty, wzbudzają ich zainteresowanie i ciekawość, blisko się do nich przywiązują, traktując je jak przyjaciół, a nie jak zabawki. Te roboty będą miały znacznie szerszą interakcję człowiek-maszyna, kontrolowaną przez opiekunów. Dystans do robotów może być znacznie łatwiejszy do pokonania przez młodsze pokolenie wzrastające w świecie zaawansowanym technologicznie i przyzwyczajonym do takich technologii.Ekonomia:
Aż do 2040 roku, szereg nowych czynników wpływających na dostępność oraz dostawy pewnych krytycznych minerałów pozostanie podatnych na zakłócenia. Popyt na minerały będzie prawdopodobnie nadal wzrastał w odpowiedzi na wzrost liczby ludności, dalszą industrializację i wyższy poziom dobrobytu. Nowe odkrycia połączone z postępem technologicznym zapewnią wystarczające rezerwy, tak że łatwy dostęp a nie osiągalność odpowiednich minerałów będzie podstawowym problemem.

Umiejscowienie strategicznych minerałów: (British Geological Survey)


[...] Wydobycie niektórych minerałów, takich jak rzadkie minerały/elementy, antymonu i
arsenu jest obecnie zdominowana przez Chiny. Jednakże, jeśli dostawy zostałyby zakłócone alternatywne depozyty mogą być dostępne do eksploatacji. Kilka depozytów złóż wolframu jest znanych jednakże wpływ zakłócenia chińskich dostaw na globalne rynki byłby znaczący.

121. Gospodarcze cofanie-globalizacji.

Okres od około 1870 do 1914 jest uważany za wcześniejszą epokę gwałtownej globalizacji. Jednak globalizacja upadła między rokiem 1914 a 1945, kiedy globalna integracja gospodarcza, mierzona w handlu międzynarodowym, przepływie kapitału i międzynarodowej migracji, cofnęła się (patrz wykres poniżej).Aż do roku 2040, bariery w handlu, migracji, jak również przepływów kapitałowych i intelektualnych, wprowadzone w odpowiedzi na geopolityczny brak poczucia bezpieczeństwa, interesów protekcjonistycznych lub niestabilności makroekonomicznej, może odwrócić proces globalizacji czego rezultatem będzie okres gospodarczego cofania globalizacji. Taki okres może charakteryzować się: zmniejszeniem współzależności, zwiększeniem konkurencji i konfrontacji w stosunkach międzynarodowych; regionalnymi lub ideologicznymi blokami, jednoczącymi się wokół wspólnych ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturowych lub interesów bezpieczeństwa oraz rywalizacją między państwami i między blokami.

Globalna współzależność.
Współzależności globalnego systemu, wspartego fizycznymi powiązaniami, zarządzaniem międzynarodowym i normami oraz wiara w korzyści płynące z międzynarodowych rynków i handlu, może działać jako obosieczny miecz. Kierunek ten będzie działał stabilizująco między mocarstwami, podnosząc koszty konfrontacji i konfliktu, ale może również doprowadzić do destabilizacji państw i regionów, które nie są w stanie sprostać rosnącej konkurencji oraz społecznym zmianom, które przynosi globalna współzależność.

58. Wpływy korporacji.

Jest mało prawdopodobne, by międzynarodowe korporacje stały się prawdziwymi ośrodkami władzy poprzez zapewnienie alternatywnego zarządzania na skalę światową, a nawet w skali regionalnej. Będą one jednak nadal wpływowe, dla przykładu, w 1983 roku, 500 największych korporacji międzynarodowych osiągnęło przychody w wysokości 15% światowego PKB, a w 2007 r. liczba ta wzrosła do ponad 40%. Państwowe korporacje międzynarodowe, mogą stać się coraz bardziej wpływowe, zwłaszcza w sektorach energetyki i rolnictwa i okresowo mogą być pełnomocnikami państw. Podobnie, korporacje związane z mediami i komunikacją mogą stać się wszechobecnymi światowymi markami pod kontrolą instytucji państwowych.

Światowa gospodarcza recesja.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) uważa, że w ostatnich 30 latach miało miejsce 5 globalnych recesji. Kolejne globalne recesje gospodarczej nastąpią w ciągu najbliższych 30 lat,
a rządy mogą reagować na nie protekcjonistycznie w celu ochrony własnych gospodarek i siły roboczej. Mogą one jednak łagodzić stopień takiej polityki, w celu utrzymania integralności międzynarodowego systemu handlu światowego i przepływu kapitału. W ekstremalnej sytuacji, protekcjonistyczne środki, które spowodują odwrócenie globalizacji gospodarczej są możliwe. Globalna recesja z 2008-9 jest dobrą ilustracją prawdopodobnych odpowiedzi i skutków, przyszłych recesji. Jej ogólny efekt prawdopodobnie tylko przyspieszy migrację władzy z Europy i USA do Azji, oraz zmniejszy możliwość miękkiego oddziaływania poprzez gospodarcze i finansowe systemy.

Javier Solana na temat migracji systemu z zachodu na wschód:


[...] Po trzecie, globalna recesja spowoduje wzrost występowania ubóstwa, przynajmniej tymczasowo, i może promować rozżalenie i niezadowolenie wśród tych, którzy doświadczają trudności gospodarczych. To z kolei prawdopodobnie doprowadzi do przemocy politycznej, wzrostu przestępczości, społecznych konfliktów i destabilizacji państw lub regionów, które nie będą w stanie poradzić sobie z trudnościami. Wreszcie, kryzys gospodarczy wpłynie na finanse rządów. Może więc pojawić się presja na wydatki na obronność tak, że podejmowanie działań takich jak pomoc lub interwencje (będąc zbyt drogie), nie będą realizowane.

Brak znaczenia geopolitycznego Europy.
Nawet jeśli coś samoczynnie ułoży się dla euro (na pewnym poziomie, zwrot inwestycji stanie się prawdopodobnie bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców, zdejmując część obciążeń z EBC Europejskiego Banku Centralnego); to politycznie już doprowadzono do wielu szkód. Szerszy trend jest wyraźny. Europa jest skoncentrowana wewnętrznie będąc jednocześnie bardzo podzielona w odniesieniu do krajowych interesów i priorytetów.

Pomimo wysokich oczekiwań związanych z traktatem lizbońskim i długoterminowymi aspiracjami aby odegrać znaczącą rolę na świecie, Europa pozostaje geopolitycznie zmarginalizowana. Rozszerzenie utknęło w martwym punkcie, polityka z krajami sąsiadującymi jest złamana - nie tylko w krajach Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, ale w Europie Wschodniej i na Południowym Kaukazie z nieszczęsnym "Partnerstwem Wschodnim". Nawet na Bałkanach wszystko wygląda coraz bardziej niepewnie. Rozmawianie z “góry” z Moskwą lub Ankarą należy już do przeszłości, jak również omijanie Waszyngtonu. Brukseli nie udało się uzyskać wiarygodnej pozycji w Azji Środkowej w celu dywersyfikacji zasobów naturalnych a wraz z ostro ciętymi budżetami na obronność, kwalifikacje do "zarządzania kryzysowego" wyglądają coraz bardziej wątpliwie w takich miejscach jak Azja Zachodnia i Afryka. Głównym priorytetem w Europie w nadchodzących latach może być tłumienie protestów na ulicach Lizbony, Madrytu, Rzymu, a nie unifikowanie rozbitych wojnami krajów.15. Amerykański Tytanik

Z cięciami deficytu budżetowego o 1,100 mld dolarów w ciągu następnej dekady będzie trudno Ameryce rozwiązać długoterminowe problemy zadłużenia. Administracja Obamy będzie miała szczęście, jeśli uda jej się utrzymać te redukcje do 2012 roku. Kongres jest podzielony, środki antycykliczne nadal będą konieczne by wesprzeć powrót do koniunktury- i pomimo niekończących się analiz, że USA zamierza obniżyć wydatki na obronę, to pozostaną one nadal na bardzo wysokim poziomie. Waszyngton w ubiegłym roku wydał o 50% więcej na obronę niż w dowolnym momencie zimnej wojny, a Departament Obrony w tym roku przedstawił rachunki na 553 mld dolarów- o 4 mld większe niż w 2010 roku. "Zagrożenie bezpieczeństwa" dla Waszyngtonu nie ma więc charakteru militarnego a raczej fiskalny. Geoekonomiczna siła jest tym co dzisiaj się liczy.| Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości.  |
  Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.  |  Nanotechnologia, genetyka, informatyka w perspektywie do 2025 r. Raport NBIC.  |  Obywatele i “szoki strategiczne”.  |  Film: Geoinżynieria- Co oni rozpylają? "What in the world are they spraying?"


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Globalne trendy

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska...

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.

Więcej
Multimedia

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Na tej stronie będziemy na bieżąco umieszczali nadsyłane do redakcji materiały wideo i linki do kluczowych informacji dotyczących...

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

W tym miejscu zamieszczamy filmy z protestów organizowanych przeciwko wprowadzaniu medycznego państwa policyjnego pod przykrywką...

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone