Systemy kontroli pogody do roku 2025. #2
Prisonplanet.pl
Polska
2013-07-18
Globalne trendy
Kontynuacja artykułu: Systemy kontroli pogody do roku 2025. #1

Koncepcja działań.
Istotnym składnikiem systemu modyfikacji pogody jest zestaw technik interwencyjnych stosowanych do modyfikowania pogody. Szereg konkretnych metod interwencyjnych jest ograniczonych tylko przez wyobraźnię, ale z kilkoma wyjątkami obejmują one emisję albo energii albo substancji chemicznych do procesu meteorologicznego w odpowiedni sposób, w odpowiednim miejscu i czasie.Interwencja może być zaprojektowana do zmiany pogody na wiele sposobów, takich jak wpływ na zachmurzenie i opady, intensywność burz, zmiany klimatu, przestrzeni lub mgły.

[...] Badanie Williama M. Graya i in. badało hipotezę "uzyskania znaczącego korzystnego wpływu przez rozsądne wykorzystanie potencjału absorpcji energii słonecznej przez czarny pył węglowy." Badanie ostatecznie stwierdziło, że ta technologia może być wykorzystana do zwiększenia opadów w mezoskali, generowania chmur cirrusowych i zwiększenia cumulonimbusów (burzowych) chmur w suchych obszarach.

Technologia może być opisana w następujący sposób. Tak jak czarny dach łatwo absorbuje energię słoneczną, a następnie wypromieniowuje ciepło w słoneczny dzień, sadza również łatwo absorbuje energię słoneczną. Rozproszony w mikroskopijnej formie lub "pyle" w powietrzu nad dużym zbiornikiem wodnym, węgiel staje się gorący i ogrzewa otaczające powietrze, zwiększając w ten sposób ilość odparowywania ze zbiornika wodnego. Ponieważ otaczające powietrze nagrzewa się, parcele powietrza uniosą się, a para wodna zawarta w powietrzu skondensuje się tworząc chmury. Wraz ze zwiększaniem się kondensacji oparów, z czasem, kropelki chmur będą zwiększały swoją wielkości i ostatecznie staną się zbyt duże i ciężkie by utrzymać się w powietrzu i spadną w postaci deszczu lub innych form opadów

[...] Liczne techniki rozpylania zostały już zbadane, ale najbardziej wygodną, bezpieczną i opłacalną omawianą metodą jest zastosowanie silników odrzutowych z dopalaczami by podczas lotu wygenerować cząstki węgla przelatując nad celem. Te metody oparte są na wtrysku paliwa ciekłego węglowodoru do gazów w komorze dopalania. Ta metoda bezpośredniego generowania okazała się bardziej pożądana niż inna wiarygodna metoda (tj. transport dużych ilości wyprodukowanego, odpowiedniej wielkości pyłu węgla na żądaną wysokość).[...] Do tej pory, wiele pracy włożono w bezzałogowe pojazdy latające UAV, które mogą dokładnie (jeśli nie całkowicie) dorównywać możliwościami względem samolotów kierowanych przez pilotów. Jeśli technologia UAV była by połączona z technologiami niewidzialności dla radarów i pyłu węglowego, wynikiem mógłby być bezzałogowy samolot niewidzialny dla radarów latający do obszarów docelowych, będący w stanie spontanicznie wytwarzać pył węglowy w dowolnym miejscu.

Mgły.
Istnieją nowe technologie, które mogą mieć istotne aplikacje dla rozpraszania mgły. Jak wspomniano wcześniej, ogrzewanie jest najbardziej skuteczną metodą rozpraszania najczęściej występujących rodzajów mgły. Niestety, okazało się to niepraktyczne dla większości przypadków i było by trudne do przeprowadzenia podczas nieprzewidzianych operacji. Jednak rozwój kierunkowych technologii promieniowania energetycznego, takich jak mikrofale i lasery, może dostarczyć nowe możliwości. Badania laboratoryjne wykazały, że mikrofale mogą skuteczne rozpraszać mgły.

[...] Ostatnie eksperymenty w badawczych laboratoriach wojskowych wykazały możliwość generowania mgły. Używano profesjonalnego sprzętu do generowania gęstej mgły na obszarze 100 metrów. Dalsze badania wykazały, iż mgły są skuteczne w blokowaniu dużej części widma UV / IR / spektrum widzialnego, skutecznie maskując emitery takiego promieniowania przed broniami działającymi na podczerwień.

Burze.
Celowość modyfikacji burzy dla wspierania celów wojskowych jest najbardziej agresywnym i kontrowersyjnym typem modyfikacji pogody. Szkody spowodowane przez burze są rzeczywiście przerażające. Dla przykładu, sztorm tropikalny ma energię równą 10.000 jednomegatonowych bomb wodorowych. W 1992 huragan Andrew całkowicie zniszczył bazę Homestead AFB, Floryda, powodując ewakuację większości samolotów wojskowych w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych i spowodował szkody warte 15.5 miliardów dolarów. [...] Technologie modyfikacji pogody mogą obejmować techniki, które zwiększają uwalnianie ciepła utajonego w atmosferze, zapewniają dodatkową parę wodną dla rozwoju zarodków chmur, i zapewniają dodatkową powierzchnię i dolne atmosferyczne podgrzewanie w celu zwiększenia atmosferycznej niestabilności. Decydujące dla powodzenia każdej próby wywołania zarodka burzowego są istniejące wcześniej lokalne i regionalne warunki atmosferyczne. Atmosfera musi być już warunkowo niestabilna i na dużą skalę dynamika musi wspierać rozwój pionowych chmur. Wysiłki przy takiej modyfikacji pogody koncentrowały by się na zapewnieniu dodatkowych "warunków", które sprawiają, że atmosfera stała by się na tyle niestabilna by wygenerowała chmurę i ostatecznie rozwój zarodka burzowego."

Mamy tutaj tym samym dokładny plan ataków pogodowych (nie do odróżnienia od naturalnych zjawisk meteorologicznych) gdzie w pierwszej fazie rozpyla się nad zbiornikami wodnymi sadze by wygenerować chmury a następnie wykorzystując inne techniki tworzy się niestabilne warunki pogodowe dla tworzenia burz czy nawet huraganów. Z wielu informacji w internecie, blogów i obserwacji niezależnych obserwatorów tego typu techniki są już wykorzystywane, a nawet testowane na nieświadomych populacjach.


"Dominacja komunikacji za pośrednictwem modyfikacji jonosfery.
Modyfikacja jonosfery w celu polepszenia lub zakłócenia komunikacji stała się ostatnio przedmiotem aktywnych badań. Według Lewisa M. Duncana i Roberta L. Showena, były Związek Radzicki przeprowadził badania teoretyczne i doświadczalne w tym zakresie na poziomie znacznie większym niż porównywalne programy na Zachodzie. Istnieje silna motywacja do prowadzenia tych badań, ponieważ indukowane modyfikacje jonosfery mogą wpływać na, a nawet niszczyć, działanie systemów radiowych opartych na rozprzestrzenianiu się fal przez zmodyfikowany region. Kontrolowane wytwarzanie lub przyspieszone rozpraszanie jonosferycznych zaburzeń może być wykorzystywane do produkcji nowych dróg rozprzestrzeniania się fal, w przeciwnym razie niedostępnych, odpowiednich dla wybranych misji częstotliwości radiowych. Zaproponowano liczne metody badań i poszukiwań zmiany jonosfery, w tym rozpylanie oparów chemicznych i ogrzewania ich za pomocą promieniowania elektromagnetycznego lub strumieni cząstek (takich jak jony, neutralne cząsteczki, rentgenowskie, cząsteczki MeV (megaelektronowolt) i energetycznych elektronów).

Film: HAARP czyli kontrola nad pogodą.


OGLĄDAJ DALEJ>>>

Ważne jest, aby pamiętać, że wiele technik, modyfikowania górnej atmosfery zostały z powodzeniem zademonstrowane doświadczalnie. Naziemne techniki modyfikacji realizowane w byłym Związku Radzieckim obejmowały pionowe ogrzewanie poprzez wykorzystanie wysokiej częstotliwości fal radiowych HF, skośne ogrzewanie HF, ogrzewanie mikrofalowe oraz magnetosferyczne modyfikacje.

[...] "Na początku 1980 roku, Brazylia przeprowadziła eksperyment modyfikacji jonosfery przez rozpylenie środków chemicznych."

[...] Stworzenie jednolitej sztucznej jonosfery zostało zaproponowane przez radzieckiego naukowca A.V. Gurevicha w połowie 1970 roku. Sztuczne lustro jonosferyczne (AIM) służyłoby jako precyzyjne lustro dla promieniowania elektromagnetycznego o wybranej częstotliwości lub zakresu częstotliwości. Było by to użyteczne zarówno dla kontroli punktowej przyjaznych komunikatów oraz przechwytywania transmisji nieprzyjaciela.

[...] Sztuczne lustro jonosferyczne mogło by teoretycznie odbijać fale radiowe o częstotliwości do 2 GHz, które są prawie dwa rzędy wielkości większe od fal odbijanych przez naturalną jonosferę. Mikrofalowe zapotrzebowanie mocy dla takiego systemu znacznie przewyższa moc obecnych najnowocześniejszych systemów w 1992 roku, jednak w 2025 roku taka moc może być łatwo osiągalna."


[...] Eksplodowanie / wyłączanie jednostek kosmicznych w przestrzeni okołoziemskiej.
Jonosfera mogłaby być sztucznie naładowana promieniowaniem w pewnym momencie, tak że stała by się nieprzyjaznym środowiskiem dla satelit lub innych konstrukcji kosmicznych. Wynik takiego działania może oscylować od tymczasowego wyłączenia celu do jego całkowitego zniszczenia poprzez wywołaną eksplozję.

[...] Dodatkowo, wykorzystanie zdolności wysokiej częstotliwość fal radiowych (HF) dla przyśpieszania elektronów do stosunkowo wysokich energii może również ułatwić degradację zasobów kosmicznych wroga poprzez ukierunkowane bombardowania wywołanych przez HF wiązek elektronów. Tak jak w przypadku sztucznych zakłóceń komunikacyjnych HF i wywołanej scyntylacji, degradacja statku kosmicznego wroga za pomocą takich technik byłaby skutecznie nie do odróżnienia od naturalnych efektów środowiskowych. Badanie i optymalizacja mechanizmów przyspieszania cząstek za pomocą HF dla celów przyjaznych i wrogich jest ważnym obszarem przyszłych badań."

Sztuczna pogoda.
"Podczas gdy większość atmosferycznych modyfikacji działa na bazie określonych, wcześniej istniejących warunków, możliwym jest uzyskanie niektórych skutków pogodowych sztucznie, niezależnie od istniejących wcześniej warunków. Na przykład, możliwe jest stworzenie wirtualnej pogody poprzez wpływanie na informacje o pogodzie otrzymane przez użytkownika końcowego. Ich postrzeganie wartości parametrów lub obrazów z globalnych i lokalnych systemów informacji meteorologicznych będzie się różnić od rzeczywistości. Ta różnica w postrzeganiu prowadziłaby do degradowania decyzji operacyjnych.

Również nanotechnologia oferuje możliwości tworzenia symulacji pogody. Chmura, lub kilka chmur, stworzonych z mikroskopijnych komputerów, komunikujących się ze sobą oraz z większym systemem kontroli może stanowić ogromny potencjał. Połączone, atmosferycznie nośne i posiadające zdolność nawigacji w trzech wymiarach, chmury mogą być zaprojektowane, by miały szeroki zakres właściwości. Mogą one blokować czujniki optyczne lub mogą dostosować się stając się nieprzepuszczalnymi dla innych metod nadzoru. Mogą również wytwarzać różnicę potencjału elektrycznego atmosfery, która w przeciwnym razie nie mogłaby istnieć, aby osiągnąć precyzyjnie ukierunkowane i planowane uderzenia pioruna. Nawet jeśli osiągnięte poziomy mocy są niewystarczające, aby być skuteczną bronią ataku, potencjał psychologicznych operacji w wielu sytuacjach może być fantastyczny."

Rekomendacje. Jak zrealizować te plany?
Wraz z tym jak coraz więcej krajów będzie realizować, rozwijać i wykorzystywać coraz więcej rodzajów i sposobów modyfikacji pogody, musimy być w stanie wykryć ich wysiłki i przeciwdziałać im, gdy jest to konieczne. Jak przedstawiono, technologie i możliwości związane z kontr działaniami pogodowymi będą coraz bardziej istotne.

Trwają już prace nad stworzeniem bardziej wszechstronnych modeli pogodowych, przede wszystkim w celu poprawy prognoz, ale naukowcy próbują również wpływać na wyniki tych modeli, emitując niewielkie ilości energii w odpowiednim czasie i przestrzeni. Te programy są bardzo ograniczone w tej chwili i nie zostały jeszcze zatwierdzone, ale mają duży potencjał do poprawy ich działania w następnych 30 latach.

Mapa wdrażania systemu modyfikacji pogody:

[...] "W poprzednich rozdziałach wykazano, że modyfikacja pogody jest potężnym mnożnikiem siły, który może zostać wykorzystany w pełnym spektrum środowisk wojennych. Od wzmocnienia przyjaznych działań lub zaburzania wrogich za pomocą drobnych zmian w naturalnych wzorcach pogodowych, do dominacji globalnej komunikacji i kontroli przeciw działań w przestrzeni okołoziemskiej, modyfikacja pogody oferuje walczącym szeroki zakres możliwych opcji, aby pokonać lub zmusić przeciwnika do działania. Jednak, podczas gdy ofensywne modyfikacje pogody z pewnością powinny być podjęte przez siły Stanów Zjednoczonych z wielką ostrożnością i obawą, jasne jest, że nie możemy pozwolić sobie na to by przeciwnik uzyskał wyłączność na modyfikowanie pogody."

Jak widzimy z tego dokumentu napisanego w 1996 roku istnieje ciągły, widoczny nad naszymi głowami od około 1998 roku program geoinżynieryny. Problemów wokół istnienia i wdrażania takich programów jest mnóstwo, szczególnie kiedy opinia publiczna nie jest informowana, że tego typu programy są niemalże codziennie realizowane nad ich głowami. Oprócz już wcześniej opisanych problemów ze skażaniem środowiska i ludzi toksycznymi chemikaliami mamy problem kontroli populacji poprzez systemy modyfikacji pogody oraz nadawania w przestrzeń fal, które mogą zaburzać funkcjonowanie organizmów żywych. Podstawowe działania tego typu mogą obejmować to co odczówają często meteoropaci, tj skorelowanie samopoczucia ze zmianami pogodowymi. Można wywołać zmęczenie, rozdrażnienie, euforię itp. Zbigniew Brzeziński pisał o tych systemach w latach 70-ych w ten sposób "Ponadto, może być możliwe i kuszące by wykorzystać do celów strategicznych i politycznych owoce badań nad ludzkim mózgiem i nad zachowaniem człowieka. Gordon JF MacDonald, geofizyk specjalizujący się w problematyce działań wojennych, pisał, że dokładnie, czasowo wymierzone, sztucznie wzbudzone elektroniczne uderzenia "mogą prowadzić do wzoru oscylacji, które wytwarzają stosunkowo wysoki poziom energii nad niektórymi regionami ziemi... W ten sposób, można by opracować system, który może poważnie zakłócić działanie mózgu bardzo dużych populacji, w wybranych regionach, przez dłuższy czas... Nie ważne jak głęboko niepokojąca dla niektórych wdaje się być myśli o wykorzystaniu środowiska do manipulacji zachowania dla narodowych korzyści, technologia umożliwiającą takie działania będzie się najprawdopodobniej rozwijać w ciągu najbliższych dziesięcioleci." [...] "Alternatywnie, techniki modyfikacji pogody mogą być wykorzystane do produkcji długotrwałych okresów suszy lub burzy, a tym samym osłabiając zdolności narodu i zmuszając go do przyjęcia żądań konkurenta".

Te działania są już wdrażane i będą rozwijane prowadząc do konfliktów i kryzysów co możemy przeczytać w publikacjach armii brytyjskiej "Badania raczkujących dyscyplin, takich jak geoinżynieria mogą dostarczyć metod łagodzenia zmian klimatu. Jednak próby przeprowadzenia geoinżynierii w ziemskiej złożonej biosferze mogą być źródłem napięć i znacznego zaniepokojenia co do niezamierzonych rezultatów."

Tak więc widzimy, iż geoinżynieria nie jest wymysłem paranoików jak to można przeczytać na wielu stronach internetowych a raczej bardzo konkretnym, posiadającym 50 letnią historię programem, który dziś osiąga pełne zdolności operacyjne. Efekty zmian i kontroli atmosfery ziemskiej w coraz szerszym zakresie są trudne do przewidzenia. W odniesieniu do środowiska skażenie toksycznymi chemikaliami będzie prowadziło do niszczenia ekosystemów i zdrowia ludzi, zwierząt, ryb czy owadów prowadząc nas w kierunku katastrof ekologicznych. Najlepiej widać to w odniesieniu do problemu wymierania pszczół, czy zwiększania się poziomów toksycznych metali (aluminium) w organizmach ludzi. W skali makro problem geoinżynierii opisał globalista Jacques Attali pisząc wprost w swojej książce, że rozwój technologii będzie prowadził do tego "że klimat będzie mógł być ustabilizowany.".


Link do dokumentu źródłowego: LINK


Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040.  |  Znikanie pszczół a trwałe smugi - chemtrials.  Potężna geoinżynieria w zasięgu twojego wzroku.  |  Geoinżynieria nad Polską.   |  Programy geoinżynieryjne na świecie.  Film: Geoinżynieria- Co oni rozpylają? "What in the world are they spraying?"Ekspert zmian klimatycznych żąda wdrożenia geoinżynierii aby zapobiec globalnemu ociepleniu.  |  Geoinżynieria klimatu: Naukowcy z Wielkiej Brytanii testują "Sztuczny wulkan".  |  Naukowy doradca Obamy mówi, że rozpylanie smug chemicznych uratuje planetę.   Noworoczne opryski chemiczne nad Polską.   Audycja Wiadomości PrisonPlanet.pl: Audycja o chemtrails.  |  Era technotroniczna.  |   Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040.  |  Zmniejszenie się populacji pszczół jest również efektem działania insektycydów.  7 powodów, dla których braki żywności, staną się światowym kryzysem.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
mis   dodano: 2013-07-18 15:26:10
Wszystko rozumiem... ale nanochmury- to jest daleko poza rzeczywistością SF.

Więcej
Globalne trendy

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

Od trzech dekad w kręgach naukowych rozwija się na małą skalę różnego rodzaju poważne zastosowania dla systemów...

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.

Scenariusz rozwoju rynku pracy do roku 2050.

Więcej
Multimedia

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

W tym miejscu zamieszczamy filmy z protestów organizowanych przeciwko wprowadzaniu medycznego państwa policyjnego pod przykrywką...

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z filmem dokumentalnym "Foliarze", przedstawiającym tematykę zabójczej dla ludzi technologii...

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

Geoinżynieria 3. Kontrola populacji.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone