Szkoła Frankfurcka i przyszłość kultury. #1
Prisonplanet.pl
Polska
2014-01-13
Kultura
Zmiany kulturowe obserwowane obecnie w “zachodniej kulturze” jak i w Polsce, dążącej z uporem maniaka do wpisania się do tego abstrakcyjnego pojęcia, nie rozumiejąc co ono obecnie reprezentuje, zostały dogłębnie opracowane niemalże 100 lat temu. W tamtym czasie “zachodnia kultura” była, u podstawy, reprezentowana przez zbiór zasad etyki chrześcijańskiej, bez względu na to jaki odłam chrześcijaństwa reprezentowały poszczególne kraje i ich władcy czy elity, które w dużej mierze przyjęły schrystianizowany kabalizm pod postacią gnostycyzmu. Porządek ten nie gwarantował oczywiście stabilizacji międzynarodowej i braku animozji, ale gwarantował stabilną sytuację wewnątrz poszczególnych narodów, koherentną kulturę i relacje społeczne a tym samym możliwość przetrwania narodów w nawet najbardziej krytycznych czasach.

To co obecnie nazywane jest “zachodnią kulturą” ma niewiele wspólnego z tamtym obrazem, różnice widoczne są na co dzień, “gołym okiem”. Nie trzeba mieć wyjątkowo krytycznego umysłu by zaobserwować obecne zmiany kulturowe, które były nie do pomyślenia jeszcze 20 lat temu, takie jak wypieranie chrześcijaństwa, promocja pornografii, homoseksualizmu czy pedofilii, zrzekanie się suwerenności przez rządzących itd. Przez ponad 50 lat komunizmu i wcześniej podczas rozbiorów, kultura Polska, a co za tym idzie tożsamość, przetrwały niemalże nienaruszone w różnych warstwach społecznych, jednak obecnie tempo zmian, które wydaje się nasilać i zarysowujący się kierunek nie pozostawiają złudzeń co do przyszłego upadku kultury, nie tylko Polski, ale i świata zachodniego. Upadku jaki był widoczny w wielu wcześniejszych cywilizacjach.

Nic jednak z tego nie jest dziełem przypadku ani efektem oddolnych ruchów społecznych. Bez wsparcia potężnymi funduszami, ruchów społecznych i wsparcia mediów nic nie może zaistnieć w masowej świadomości; wie o tym każdy kto próbował wypromować samodzielnie jakąkolwiek ideę w społeczeństwie, podobnież nie można liczyć na łut szczęścia. To co obecnie ma miejsce w Polsce to zaplanowana i zaimportowana w latach 90-ych rewolucja kulturalna, trwająca na zachodzie od 50 lat, która ma za zadanie penetrację kluczowych elementów koherentnych systemów etycznych państw narodowych i ich modyfikację, przeformułowanie, adaptację czy też wystandaryzowanie do stale zmieniających się “zachodnich norm”, by w konsekwencji stworzyć globalną wystandaryzowaną kulturę. Model tych rewolucji oraz ich kierunek został dogłębnie opracowany i usystematyzowany w latach 1920-40 poprzez prace Szkoły Frankfurckiej, która na bazie filozofii Hegla i Marksa stworzyła metodologię zastosowania dialektyki w przemianach kulturowych. 

W modelu tym, ze względu na to, że po rewolucji Rosyjskiej w 1917 roku nie udało się poprzez rewolucje militarne i terror rozszerzyć rewolucji komunistycznej na cały zachodni świat (np. nieudane rewolucje na Węgrzech, Niemczech i Włoszech), zastąpiono je opartymi na dialektyce hegeliańskiej, rozciągniętymi w czasie rewolucjami kulturalnymi, odbywającymi się na terenie całego świata zachodniego. Rewolucje te wdrażają powolne zmiany kulturowe, dążące do zsocjalizowania mas realizując formułę gdzie “nowoczesne formy poddaństwa cechuje łagodność”. Dla uzyskania zmian w komunistycznej rewolucji politycznej stosowano rozwiązania siłowe i terror, w rewolucji kulturalnej natomiast atakowana jest kultura, sposób życia, wierzenia, moralność, skale wartości itd. dla osiągnięcia, nieinwazyjnie, dokładnie tych samych celów. Efektem tego, są obserwowane dzisiaj realizacje manifestu komunistycznego w zwolnionym tempie. To co było do tej pory horrorem czasów Polski Ludowej , Mao-Tse-Tunga czy Stalina obecnie staje się nową normą, witaną z otwartymi ramionami przez “postępowców”, to co natomiast tworzyło silny zwarty naród jest w pełni odrzucane jako bezsensowny zabobon.

Poprzez ten proces stała się Polska, jak też i reszta świata zachodniego, polem inżynierii społecznej poprzez rewolucje kulturalne mające na celu stworzenie wystandaryzowanego, globalnego, socjalistycznego społeczeństwa, które ma się narodzić na zgliszczach zachodniej cywilizacji. Zanim jednak to nowe społeczeństwo się narodzi, obecny ład musi być totalnie zniszczony, a kultura musi ujrzeć zaplanowane przez Szkołę Frankfurcką nie widziane dotąd zdziczenie i upadek człowieka.

Model sabotażu kulturalnego KGB oparty na metodologii "rewolucji kulturalnej":


OGLĄDAJ DALEJ>>>

Zanim jednak zrozumiemy to co jest jeszcze zaplanowane dla Polski i zachodniej cywilizacji musimy przyjrzeć się temu czym dokładnie jest Szkoła Frankfurcka i jaki wpływ miała na zachodnią cywilizację do tej pory.

Powstanie i rozwój szkoły.
W 1922 roku Kurt Albert Gerlach (socjaldemokrata, członek Londyńskiej Szkoły Ekonomicznej i stworzonego za zgodą brytyjskiej korony Fabiańskiego Socjalizmu  współpracujący z agentami sowieckimi takimi jak Richard Sorge) wraz z synem milionera Hermanna Weila, (który chciał stworzyć instytut Marksizmu, który miał być w przyszłości przekazany sowieckiemu, niemieckiemu rządowi) Felixem Weilem dostali propozycje założenia we Frankfurcie instytutu na wzór Moskiewskiego Instytutu Marxa-Engelsa, który miał być poświęcony naukowemu socjalizmowi.


W 1922 roku Gerlach został przyjęty przez pruskie ministerstwo edukacji na dyrektora planowanego Instytutu Badań Społecznych a w 1923 powołano placówkę przy Uniwersytecie Frankfurckim. W międzyczasie Gerlach przygotował plany działania instytutu (wykłady na temat anarchizmu, socjalizmu i marksizmu) ale ponieważ zmarł z powodu cukrzycy na miejscu dyrektora zastąpił go do roku 1930 Carl Grünberg, marksista, socjodarwinista i historyk ruchu robotniczego. Od roku 1930 do 1958 instytutem kierował Max Horkheimer, filozof społeczny i Marksista. Ważnymi współpracownikami instytutu byli Erich Fromm (1900-80); Theodor Adorno (1903-69); Karl Korsch (1886-1961); Wilhelm Reich (1897-1957); Friedrich Pollock (1894-1970); Walter Benjamin (1892-1940); Herbert Marcuse (1898-1979); Paul Massing (1902-1979); Julian Gumperz (1898-1972); Paul Lazarsfeld (1901-1976); Kurt Lewin (1890 - 1947); Franz Neumann (1900-1954) z których wszyscy byli mniej lub bardziej zagorzałymi Marksistami lub wprost agentami sowieckiej Rosji.

Jednym z pierwszych badań instytutu w 1932 roku była analiza seksualnej moralności klasy pracującej, po którym spodziewano się pozyskania informacji co do możliwych zmian moralności seksualnej. W dalszych pracach w 1933 r. badano w Szwajcarii, Austrii, Francji, Belgii, i Holandii strukturę rodziny, relacje pomiędzy młodymi ludźmi i ich ojcami i matkami oraz możliwe zmiany tych relacji. Rozwijano idee ataku na patriarchalny system rodziny i jej wewnętrzne relacje ekonomiczne. Badano również klasę robotniczą i członków partii komunistycznej pod kontem wyłuszczenia potencjału rewolucyjnego w danych grupach; starano się wyekstrahować typy psychologiczne zdolne realizować efektywne działania rewolucyjne, nawet militarne.

Podobne badania przeprowadzono w 1935 roku badając dokładnie te same elementy w Chinach podczas zaawansowanych działań militarnych Mao Zedonga (sponsorowanego przez OSS, działającego poprzez Yale (uniwersytet stworzony z pieniędzy pochodzących z handlu chińskim opium) w Chinach) walczącego z siłami Czang Kai-Szeka.

Przez lata grupa rozwinęła zastosowanie dialektyki hegeliańskiej wdrażając do swoich prac historyków, psychologów, socjologów, filozofów, ekonomistów aby osiągnąć swojego rodzaju fuzję dla stworzenia filozoficznej teorii społecznej i odpowiednich technik opartych na wiedzy dla wdrażania zmian społecznych. Podstawowa idea stojąca za tym systemem polegała na zdefiniowaniu regresywnych i progresywnych impulsów, skupiających i dekompozycyjnych, dobre i złe strony danych sytuacji w ludzkiej naturze i historii, aby postawić je w odpowiednich relacjach do siebie i poprzez nie zrekonstruować rzeczywistość. Wszystkie te elementy dialektycznego myślenia korespondują do formy skomplikowanej rzeczywistości, stale zmieniającej się we wszystkich swych częściach.

W 1933 roku po przyjściu do władzy Hitlera, ze względu na znaną działalność instytutu w promocji dekadentyzmu, kontaktów z komunistami na wschodzie itd instytut przeniósł się do Stanów Zjednoczonych gdzie osiadł na Uniwersytecie Columbia. Z biegiem czasu inne oddziały objęły Uniwersytet Princeton, biura w Nowym Jorku i Kalifornii. Na uniwersytecie Princeton, Lazarsfeld prowadził dla Fundacji Rockefellera i amerykańskiej armii projekt badania medium radiowego i jego wpływu na masy (zbiegło się to w czasie z eksperymentem Wojny Światów H.G. Wellsa w 1938 r.). Adorno stał się główną osobą odpowiedzialną za temat muzyki i opracował prospekt rozwoju popularnej muzyki jako de facto broni dla wdrażania zmian kulturowych. Opisał to bardzo dobitnie w swojej książce pt “Filozofia nowej muzyki” Wwa 1974, która była w ukryciu przez dziesięć lat przed wydaniem w 1949 roku. Do książki tej wrócimy na końcu artykułu. W czasie pobytu w USA instytut rozpoczął również prace nad badaniem uprzedzeń społecznych i anty-semityzmu dla Amerykańskiego Instytutu Żydowskiego. Ponieważ zdecydowana część grupy była pochodzenia żydowskiego widzieli poniekąd rozwój wypadków w Niemczech jako atak na ich pracę przeniesiony na ogół populacji żydowskiej. Siedząc jednak wygodne w Stanach zjednoczonych sformułowali tezę, że wszelkie formy antysemityzmu są atakiem na wolności demokratyczne, a co za tym idzie na samą demokrację, stawiając tym samym znak równości pomiędzy demokracją a semityzmem. Jak twierdzili antysemityzm był głęboko zakorzenionym buntem przeciwko demokracji. W kolejnej, wynikającej z tych badań publikacji pt The Authoritarian Personality, grupa zaatakowała Amerykańską powojenną moralność stwierdzając, że typowy Amerykanin wierzący w Boga, naród i rodzinę był realnym niebezpieczeństwem i idealnym elementem dla wytworzenia faszystowskiego społeczeństwa takiego jak w Niemczech, natomiast postawy wcześniej kojarzone z rewolucyjnym Marksizmem powiązane zostały ze wspieraniem demokracji.

W latach czterdziestych część grupy przeniosła się do Hollywood by wraz z innymi badaczami takimi jak Aldous Huxley (z którym Adorno miał bardzo bliskie kontakty, i który był Fabiańskim Socjalistą), Christopherem Isherwoodem (Fabiański Socjalista), Igorem Stravinskym (z którym współpracował Adorno) i Alexandrem Kordą (komunistą działającym pod Györgym Lukácsem, który był marksistą i późniejszym ministrem kultury w sowieckich Węgrzech) rozpoczęli badania nad nowym medium filmu i masową kulturą jako narzędziami sabotażu kulturalnego i globalnej kultury. Idea stojąca za zaangażowaniem się w te prace wynikała z obserwacji Adorno dotyczących możliwości pozyskania mas dla wyższej formy sztuki. Stwierdzał analizując dzieła W. Benjamina, że masy “Będzie można pozyskać do tego, co jest najbliżej nich. I trudność polega właśnie na stworzeniu takiej formy sztuki, w taki sposób, aby było możliwym, z czystym sumieniem, stwierdzenie, że jest to wyższa forma sztuki.” Dialektycznie rzecz ujmując trzeba będzie tworzyć “kicz", by tym samym zbliżyć się do mas, by potem jednak go pokonać. “Dzisiaj, jedynie film może podjąć to zadanie, przynajmniej jest to zadanie, które leży w zasięgu urzeczywistnienia.” pisał Adorno. Problemem było dla niego nie przybliżenie do siebie sztuki i mas ale jak stworzyć wiarygodną sytuację by autonomiczna sztuka stała się areną, na której ujmowane są najważniejsze problemy społeczne z których można stworzyć model zbawienia i w ramach później utworzonego UNESCO tworzyć nową globalną kulturę, za którą opowiadał się brat Aldousa Huxleya, Julian (twórca m.in. UNESCO i transhumanizmu, filozofii istotnej dla kolejnych badań rozwoju technologii).

Aldous Huxley i ostateczna rewolucja:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

Nieco później Grupa Frankfurcka zaangażowała się w projekt organizowany od 1942 roku przez Fundację Joziasza P. Macy (Josiah Macy Jr. Foundation- fundator zdobył swoją fortunę na ropie i współpracy z Rockefellerem) zajmujący się cybernetyką. Grupa ta będzie potem znana jako Grupa Cybernetyczna (Cybernetics Group) i będzie miała za swój cel zorganizowanie inżynierów elektryków, biologów, antropologów i psychologów by opracować eksperymenty w kontroli społecznej, w oparciu o przekonanie, że ludzki mózg nie był niczym więcej niż złożonym urządzeniem nadawczo-odbiorczym, i że zachowanie człowieka może w efekcie być zaprogramowane, zarówno indywidualnie, jak i skali społecznej. Grupa ta wraz z Lordem Bertrandem Russellem dostała zielone światło od Roosevelta (który notabene według Amerykańskich standardów był socjalistą) by opracowywać model kultury dla USA.


Prace Grupy skonkretyzowały się po II wojnie światowej przy wsparciu z Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz po konferencjach organizowanych przez Fundację Macy w latach 1953 i 1964. Członkowie Szkoły Frankfurckiej, od początku rozumieli znaczenie projektu cybernetyki w bardziej ogólnym podejściu rewolucji kulturalnej. Max Horkheimer, dyrektor Szkoły Frankfurckiej, współpracował z Grupą Cybernetyki. W 1948 roku wziął udział w Paryżu w stworzeniu Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego (WFMH), która była organizacją wynikającą z prac Grupy Cybernetycznej. Chociaż dwie najbardziej znane osoby związane z wynalezieniem terminu "cybernetyka" (słowo wymyślił tak naprawdę zapomniany Polak, B.F. Trenowski w 1843 roku) kojarzone są z osobą Johna von NeumannaNorberta Wienera, to kilka innych osób było w rzeczywistości dominującymi figurami w obrębie grupy. Prawdziwi "pionierzy" tak zwanej "rewolucji informacyjnej" to Margaret Mead (twórczyni rewolucji seksualnej w USA), Gregory Bateson (mąż Mead), Kurt Lewin (pionier psychologii społecznej i psychologii pracy), Max Horkheimer, i dr John Rawlings Rees (członek Instytutu Tavistock)- którzy uczestniczyli w pracach Szkoły Frankfurckiej i/lub Instytutu Tavistock. Grupa Cybernetyczna zapożyczyła plan gry od Györgya Lukácsa na rzecz rewolucji społecznej. Argumentowali oni, że w człowieku nie było nic boskiego i stworzone przez człowieka maszyny wkrótce będą doskonalsze od ludzkiego umysłu.


To czym Lukács i jego podopieczni ze Szkoły Frankfurckiej pogardzali w zachodnim chrześcijaństwie to jego wiara w świętość duszy, idei, że każdy człowiek został stworzony przez Boga, na Jego obraz i że każdy człowiek miał boską iskrę kreatywności, która mogłyby służyć doskonaleniu całej ludzkości. Lukács i Szkoła Frankfurcka rozumieli, aż za dobrze, że żadna rewolucja nie może na Zachodzie odnieść sukcesu tak długo, jak zasada "imago viva Dei" (człowiek na żywy obraz Boga) nie zostanie zniszczona i zastąpiona przez znacznie bardziej zbestializowane i pesymistyczne pojęcie ludzkości. Kurt Lewin, współpracownik Szkoły Frankfurckiej i Instytutu Tavistock, odegrał ważną rolę w ramach Grupy Cybernetycznej zakładając w MIT Laboratorium Badawcze Dynamik Grupowych, które zrodziło takie systemy manipulacji jak m.in. trening interpersonalny. Generalnie kierunek rozwoju badań z zakresu Grupy Cybernetycznej prowadzi dalej w kierunku, w bliskiej współpracy z armią i CIA, eksperymentów nad kontrolą ludzi, praniem mózgów, hipnozy i takich projektów jak Projekt Troy, MK-Ultra, rozwój psychologii Gestaltinżynierii społecznej oraz budowaniu komputerowych symulacji procesów społecznych.

Pranie mózgu ala trening interpersonalny:


To co jest również istotne z pobytu Grupy w Stanach Zjednoczonych to fakt, iż w 1943 roku sześciu współpracowników Instytutu było w służbie rządowej w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin: Franz Neumann jako zastępca szefa Centralnej Europejskiej Sekcji Biura Służb Strategicznych (OSS później przekształcone w CIA) i konsultant Zarządu Wojny Gospodarczej; Marcusa jako starszy analityk w OSS; Kirchheimer i Gurland, również jako pracowników w OSS; Löwenthal jako konsultant w Biurze Informacji Wojny oraz Pollock jako konsultant w Departamencie Sprawiedliwości Oddziału Antymonopolowego.

Grupa Frankfurcka objęła w ten sposób swym zasięgiem tworzenie kultury Hollywood, która stała się synonimem kultury amerykańskiej, która obecnie dominuje nad całym światem; objęła obszar tworzenia kultury i jej kontroli łącząc siły z Grupą Cybernetyczną by stworzyć ostatecznie algorytmy i techniczne możliwości symulacji dynamik społecznych, co dzisiaj możemy obserwować w systemach takich jak Symulex i zaawansowanej inżynierii społecznej dnia codziennego; oraz rozwinęli bojowe systemy wojny psychologicznej dla amerykańskiej armii i CIA.


CZYTAJ DALEJ>>>


Pornografia i wojna kulturowa.   |  Polski rząd z ONZ będzie promował pedofilię.  |  Demokracja= deprawacja?  |  Pozwólmy na seks 13 latkom, mówi prawnik i zakończmy "polowanie na czarownice".   |  UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.  |  ONZ tresuje dzieci by akceptowały aborcję.   |  ONZ promuje aborcję jako kluczowy element w walce z emisjami CO2.   |  Przymusowa aborcja w Chinach sponsorowana przez USA i ONZ.   |  ONZ i Bank Światowy naciskają suwerenne kraje do przyjęcia dyktatu globalnej redukcji populacji.  Attali: Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość. #1   |  NSSM200. Skutki globalnego wzrostu populacji dla bezpieczeństwa USA.  |  Etycy argumentują, że zabijanie nowo narodzonych dzieci powinno być dozwolone.  |  Miliarderzy biorą populację na celownik.  |  Film: Neo-Eugenika. Wojna przeciw ludzkości.  |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja. #4Śmierć na kołach: Holandia uruchomi mobilne kliniki eutanazji, aby uśmiercać ludzi w ich własnych domach.  |  Brytyjscy etycy chcą by kobiety rezygnowały z macierzyństwa, używając sztucznych łon.  |  Przejęcie kraju. Jak to działa?  |  Niewidzialna wojna- Wykład o procesach przejmowania krajów. Transkrypt  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
Marian   dodano: 2014-01-13 23:29:49
Kilka minut temu wyczytałem w \"w sieci\" że w Polsce poniesiono klęskę na temat wypierania z Polaków patriotyzmu i tradycji.

Propaganda \"nowoczesności\" jaką nam serwowano nie wpłynęła na nas tak jak miało to miejsce na zachodzie. Mało tego że nie łykamy już tego tak jak kiedyś to jeszcze zaczyna się powiększać odsetek osób którzy powracają do klasycznego, polskiego patriotyzmu.
ciociababcia   dodano: 2014-01-14 17:08:37
W temacieDoprowadzić Amerykę do upadku

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=74LgByv-dYI
Marian   dodano: 2014-01-14 23:36:00
@ciociababcia

Dobry film - może nie do końca ale na pewno wart obejrzenia.

Dzięki za link.

Więcej
Kultura

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Procesy oswajania i przyzwyczajania społeczeństwa co do nadchodzącej rzeczywistości polegają na powolnej normalizacji nowych norm...

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Na początku tego roku senator stanowy Scott Wiener z San Francisco, przedstawił projekt ustawy dotyczącej dekryminalizacji osobistego...

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

Żona premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona promowała sztukę A. Crowleya.

UNICEF mówi, że pornografia nie zawsze jest szkodliwa dla dzieci.Programy Infowars:
Protesty AntyDavos w Karpaczu:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Polityka

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Wstrząsający nowy materiał filmowy pokazuje ponad 8 000 migrantów czekających na przekroczenie granicy pod mostem w przygranicznym...

Wypłynęło ponad 900 stron materiałów związanych z finansowaniem przez USA badań mutowania koronawirusów w Chinach.

Gazeta Intercept pozyskała niedawno dokumenty odnoszące się do sponsorowania eksperymentów na koronawirusach przez Narodowy...

Australia: COVID będzie z nami „na zawsze”, ludzie będą musieli „przyzwyczaić się” do niekończących się szczepionek przypominających.

Poseł w Wielkiej Brytanii stwierdził, że blokady gospodarek służą kontroli społecznej a nie walce z wirusem.

Protesty przeciwko paszportom szczepionkowym i przymusom szczepień wybuchły na całym świecie.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone