ONZ i Bank Światowy naciskają suwerenne kraje do przyjęcia dyktatu globalnej redukcji populacji.
Jurriaan Maessen,
 ExplosiveReports.Com
USA
2012-10-22
Ekonomia

Według dwóch dokumentów przedstawionych przez Bank Światowy, jego wytyczne stanowią, iż by być zakwalifikowanym do pożyczki w Banku Światowym, suwerenne kraje, muszą wdrożyć programy redukcji populacji, zgodnie z wytycznymi Banku Światowego i Funduszu Ludnościowego ONZ. Jeśli odmówią, kredyty zostaną wycofane.Program wstępnie przetestowany i wdrożony w Jemenie i Nigrze, jest przeznaczony do globalnego wdrożenia w ciągu najbliższej dekady, twierdzi Bank Światowy.

W dokumencie Banku Światowego pt “Reproductive Health Action Plan 2010-2015,”, opublikowanym w kwietniu 2010 r. Bank mówi o piątym Milenijnym Celu Rozwoju (MDG5), za którym kryje się "zdrowie reprodukcyjne" (RH). Jak niektórzy wiedzą, jest to eugeniczna nowomowa oznaczająca kontrolę populacji.

Popierający promocję programów niosących śmierć, globalista, profesor John Cleland stwierdził w 2006, podczas spotkania w gronie podobnie myślących osób z Funduszu Populacyjnego Narodów Zjednoczonych, fundacji International Planned Parenthood Foundation, Komisji Europejskiej, Banku Światowego i fundacji Bill i Melinda Gates Foundation, iż: "Nie wyświadczamy nikomu żadnej przysługi ukrywając planowanie rodziny pod zamaskowaną frazą "zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego". Ludzie naprawdę nie wiedzą co to znaczy. Jeśli mamy na myśli planowanie rodziny czy też antykoncepcję, musimy to powiedzieć. Jeśli martwisz się o wzrost liczby ludności, musimy to powiedzieć. Musimy używać właściwego, prostego języka. Mam dość tej poprawności politycznej, która nie śmie użyć zwrotu stabilizacji zaludnienia, ledwo wspominając planowanie rodziny lub antykoncepcję z obawy, że ktoś dostanie obrażony. To jest żałosne!".

Raport Banku Światowego z 2010 roku używa jednak tej zwodniczej frazy nieustannie. Według ich punktu widzenia, jest to uzasadnione ze względu na rosnący opór przeciwko temu eugenicznemu programowi XXI wieku. Bank, podobnie jak ONZ, nie ma wyboru, maskując swoją politykę za zwodniczym językiem, tak aby nie wzbudzać zbyt wiele podejrzeń, podczas wdrażania programu: 
  "(...) odnowiony globalny konsensus w sprawie potrzeby dokonania postępu w odniesieniu do MDG5, wraz ze zwiększoną uwagą względem zagadnień płci w ramach programów Banku i poza nimi, koncentruje uwagę na RH i oferuje bezprecedensową okazję do naprawienia zaniedbań poprzedniej dekady. Wśród tych zmian jest to, że w 2007 r. ONZ w pełni włączyło RH do ram MDG."

Oprócz wszystkich dostępnych dowodów globalnego nacisku na zmniejszenie populacji, samo określenie globalnego konsensusu potwierdza istnienie programu: "Globalny konsensus", mówi raport "uznaje, że MDG 4 i 5 nie zostaną osiągnięte bez kierownictwa krajowego i priorytetów względem zdrowia reprodukcyjnego, matki i noworodka na poziomie krajowym. Globalny konsensus proponuje pięcio-punktowy plan, który obejmuje:
(I) polityczne, operacyjne, społeczne przywództwo i zaangażowanie,
(II) pakiet interwencji opartych o dowody w ramach skutecznych systemów zdrowotnych w kontinuum dobrej jakości opieki, z priorytetem na jakości opieki po urodzeniu,
(III) darmowe usługi dla kobiet i dzieci w punkcie realizacji, jeśli kraje zdecydują się je dostarczyć,
(IV) wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników służby zdrowia w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, wraz z infrastrukturą uzupełniającą, lekami i wyposażeniem
(V) odpowiedzialność za wyniki oraz monitorowanie i ocenę."

Mówiąc dalej o globalnym konsensusie to Klaus Töpfer, uczestnik spotkania Grupy Bilderberg w 1996 roku i były dyrektor wykonawczy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), w roku 2000 przyznał się do "międzynarodowego konsensusu" kontroli populacji na całym świecie. Podczas przemówienia wygłoszonego w Berlinie na początku nowego tysiąclecia, Töpfer stwierdził wprost: "Większość ludzi i polityków jest nieświadomych, że istnieje międzynarodowy konsensus, w którym podstawą jest polityka populacyjna w zakresie praw człowieka i rozwoju, podkreślająca, wzmacnianie zdolności kobiet do kierowania swoim życiem."Aby skierować ten międzynarodowy lub globalny konsensus w kierunku programów realizowanych przez państwa narodowe pod kontrolą Banku Światowego, bank oferuje: "Bank Światowy na poziomie krajowym ma wyjątkową pozycję, do podjęcia wsparcia na rzecz zdrowia reprodukcyjnego, w szczególności współpracując z ministrami finansów. Będzie to wymagać wykorzystania analiz ekonomicznych i technicznych środków Banku Światowego, aby sformułować argumenty na inwestycje w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Krajowi dyrektorzy Banku mają do odegrania kluczową rolę w procesie podejmowania priorytetów RH kraju poprzez dialog polityczny z władzami".

Widzimy to ponownie. Bank Światowy jako kredytodawca naciska na zależne od niego państwa narodowe. Jeżeli narody nie wywiążą się z postanowień, Bank, bez żadnego problemu, może zmniejszyć linię finansowania, albo, jak można było przeczytać w Raporcie Rozwoju Świata z 1984 roku, Bank Światowy grozi państwom, które są zbyt opieszałe w realizacji "polityki ludnościowej Banku", "drastycznymi krokami, mniej zgodnymi z indywidualnym wyborem i wolnością."

Dokument pod dyskusję Banku Światowego z 2007 roku pt Population Issues in the 21st century: The Role of the World Bank, wyjaśnia bardziej szczegółowo, jak działa ten proces: "Bank ma potencjalną przewagę by zająć się tymi kwestiami na najwyższych szczeblach kształtowania polityki państwa, nie tylko poprzez odpowiedników urzędników służby zdrowia, ale także urzędnikami od finansów i planowania. Jest to ważne ze względu na rosnąca świadomość, że ekonomia polityczna jest krytycznym czynnikiem w realizacji populacyjnych programów zdrowotnych i reprodukcyjnych, zwłaszcza w krajach o wysokiej płodności." [...] "Jego zaangażowanie w wielu sektorach krajów", kontynuują autorzy "może doprowadzić do synergii, która umożliwi szybsze postępy w przeciwieństwie do wąskiego uwzględniania usług planowania rodziny. Bank będzie potrzebował wsparcia od swoich partnerów - Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA), Światowej Organizacja Zdrowia (WHO), kluczowych organizacji wielostronnych - w dostarczeniu ekspertyzy technicznej i wiedzy administracyjnej w takich dziedzinach jak zamówienia środków antykoncepcyjnych, świadczenia usług oraz tworzenie popytu".


Dokument wyjaśnia, iż ten globalny i skoordynowany nacisk na całkowitą kontrolę nie jest jakimś niejasnym marzeniem. Ten proces został już przetestowany w wielu rozwijających się krajach. Dokument opisuje dwa przypadki, które są obecnie w toku. Pierwszym przykładem jest Niger, wobec którego Bank Światowy ma już wprowadzone tzw "standardy". Naród ten musi im sprostać, aby cieszyć się stałym wsparciem Banku Światowego. W przypadku Nigeru, określonego przez IMF jako "wysoko zadłużony, ubogi kraj" - a tym samym łatwy do opanowania, dokument stwierdza: "Przyrost ludności jest udokumentowany a ESW ludności (Ekonomiczny i Sektorowy rynek Pracy) zaplanowany. Strategia populacji krajowej i strategia w zakresie zdrowia reprodukcyjnego jest nie tylko punktem odniesienia dla CAS (Strategii Pomocy dla Krajów, ang. Country Assistance Strategy), ale także elementem dla udzielania pożyczek, podczas gdy zdrowie reprodukcyjne jest jednym z filarów CAS." [...] "Wysoka płodność i gwałtowny wzrost liczby ludności nie tylko zostały uznane za główne problemy, ale płodność została również użyta jako jeden z punktów odniesienia wydajności CAS. Ponadto wielkość ludności ESW, została zaplanowana a następnie wdrożona. ESW było najważniejsze w zwiększeniu wewnątrzkrajowego dialogu politycznego na temat kwestii społecznych, i doprowadził do powstania niezależnego programu populacyjnego w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Międzynarodowego (IDA), obecnie w przygotowaniu, który jest pierwszym programem populacyjnym działającym od wielu lat w Banku Światowym dla regionu Afryki. Przygotowanie strategii populacyjnych i zdrowia reprodukcyjnego były także punktem odniesienia CAS jak również elementem niezbędnym dla udzielenia pożyczek, podczas gdy zdrowie reprodukcyjne zostało dodane jako jeden z filarów CAS". [...] "Inni partnerzy Banku tacy jak UE dołączyli do wysiłków. Wreszcie, i kwestiom demograficznym nadano wysoki priorytet w nowej reformie Wsi i Polityki Społecznej Kredytowania (Rozwoju Polityki Kredytowej)".

Diabeł tkwi w szczegółach. Zasięg w jakim Bank Światowy i ONZ są gotowi szantażować "wysoko zadłużony kraj" w realizacji globalnie skoordynowanej polityki kontroli populacji również staje się oczywisty, w drugim testowym przypadku: Jemenie: "W portfolio kredytowym, proponowany jest projekt reformy restrukturyzacji sektora zdrowia (który obejmuje planowanie rodziny) i ma prowadzić do II Projektu Ludnościowego, zajmującego się konkretnie wysoką płodnością i kwestią planowania rodziny. Filary drugi i trzeci odnoszą się do populacji i zdrowia reprodukcyjnego. Antykoncepcja jest wdrażana skutecznie, a CPR jest wliczone jako wskaźnik CAS. Ponadto, wcześniej w 2006 roku Bank przygotował opracowanie na temat "Promowania popytu na FP w Jemenie". [...] "Wysoka płodność i szybki wzrost ludności", czytamy w dokumencie, "nie tylko zostały uznane za główne przeszkody dla rozwoju gospodarczego i redukcji ubóstwa, ale zostały włączone do jednego z określonych celów, który został następnie przekształcony na odpowiednie polityki, programy i wskaźniki (zmniejszenia tempa wzrostu liczby ludności o 3 procent rocznie). Ponadto, oddzielny budżet został przeznaczony dla każdej z czterech przedstawionych polityk populacyjnych."

Aspekty tego "globalnego konsensusu" są obszerne. Aspekty te zostały opisane w dokumencie dyskusyjnym z 2007 roku pod sloganem "Podejście Wielosektorowe": "Bardziej systematyczne podejście do społeczeństwa głównego nurtu w ramach rdzenia agendy (...) znacznie poprawi przyjęcie podejścia prawdziwie wielosektorowego. (....) Znaczne zalety Banku we wzmocnieniu systemów opieki zdrowotnej znajdują się głównie w obszarach finansowania ochrony zdrowia, systemów zarządzania, odpowiedzialności za świadczenie usług zdrowotnych, i interwencji po stronie popytu, z których wszystkie są ważne dla dalszego programu populacyjnego.” Autorzy kontynuują: "Wspierając wdrożenie na dużą skalę zintegrowanego planu dla sektora zdrowia, który obejmuje planowanie rodziny, Bank może odegrać ważną rolę w utrzymaniu planowania rodziny jako priorytetu w krajach o wysokiej płodności i wysokiej populacji. Nawet jeśli historycznie niektóre udane programy planowania rodziny były oparte na podejściu pionowym/odgórnym, takie podejście jest obecnie uważane za mniej atrakcyjne, zarówno z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, jak również kompleksowego podejścia do zdrowia reprodukcyjnego."OGLĄDAJ DALEJ>>>

Bez względu na zwodniczy i "racjonalny" język dokumentu, wskazuje on na dziwnie bezpośrednią dominację, wykorzystując militarną terminologię: "Dopóki kwestie demograficzne nie będą podjęte z wielu kierunków, jest mało prawdopodobne, aby przyspieszyć demograficzne zmiany w tych krajach."

Raport mówi dalej, że: "Bank jest dobrze przygotowany by systematycznie dodawać informacje nt ludności i zdrowia reprodukcyjnego do kluczowych, strategicznych dokumentów (...). Bank jest szczególnie dobrze przygotowany do zapewnienia fiskalnej i ekonomicznej analizy w celu zapewnienia, że finansowanie zagadnień ludnościowych jest umieszczone w ramach ogólnej strategii finansowania rozwoju kraju". [...] "Tą strategię można najlepiej osiągnąć poprzez skoordynowaną strategię wdrożoną przez widoczną, silną i wysokiego poziomu jednostkę krajową z mandatem do projektowania, monitorowania i oceny skuteczności programu. Bank może pomóc we wzmacnianiu takich instytucjonalnych mechanizmów, a także w popieraniu współpracy z zewnętrznymi, krajowymi lub międzynarodowymi partnerami."

Bank Światowy "w oddziałach poszczególnych państw" będzie "wzmacniał" instytucje, które dystrybuują, sponsorowane przez Rockefellera szczepionki przeciw płodnościmodyfikowaną genetycznie żywność. Bank będzie również wykorzystywał narzędzia przekazane mu przez naukową dyktaturę: "Rola ekonomii politycznej w realizacji programów populacyjnych i zdrowia reprodukcyjnego oraz polityk jest krytyczna. Bank, poprzez dostarczenie niezbędnych analitycznych podstaw do dyskusji politycznej, może odgrywać konstruktywną rolę w skłanianiu decydentów do podjęcia dziś działań na rzecz przyszłych zmian w strukturze i wielkości populacji."

Mówiąc o naukowej dyktaturze, Bank Światowy działa w porozumieniu ze wszystkimi innymi ramionami ośmiornicy: "Jak zauważono w rozdziale o globalnym kontekście polityki, jest niemożliwym dla Banku by pracować nad tematem zdrowia reprodukcyjnego, bez wsparcia i współpracy szerszej społeczności międzynarodowej. UNFPA jest główną techniczną agencją zajmującą się ludnością, z dużą siecią biur terenowych. Bank już wykorzystuje wiedzę UNFPA dotyczącą antykoncepcji i zintensyfikował współpracę w innych dziedzinach (np. szkoleń i zarządzania programami krajowymi). WHO, jako agencja normatywna, jest kluczowym partnerem zarówno na poziomie globalnym jak i krajowym. Ponieważ kwestie demograficzne są połączone ze zdrowiem reprodukcyjnym, HIV / AIDS, i przeżywalnością dzieci, Bank współpracuje również z WHO, UNAIDS i UNICEF-em."


Wracając do istoty sprawy, intencja i strategia pozostawia niewiele dla wyobraźni: globalny konsensus jest na miejscu, pomiędzy wszystkimi najważniejszymi instytucjami ponadnarodowymi oraz bankami: populacja ziemi musi być zmniejszona wszystkimi dostępnymi środkami. Bank Światowy używa narzędzi finansowych by sprowadzić kraje narodowe na kolana, domagając się by te zmniejszyły liczbę swoich obywateli; ONZ gwarantuje polityczną legitymizację tych polityk wyludnienia (w ramach Agendy 21); Fundacje opracowują szczepionki przeciw płodności i genetycznie zmodyfikowaną żywność; Światowa Organizacja Zdrowia dba o "standardy” zdrowia i ich dystrybucję. Dzięki temu globalnemu konstruktowi, starannie skoordynowanej odgórnej strukturze, naukowa dyktatura usidliła całą wolną ludzkość.


Link do oryginalnego artykułu: LINK


|  NSSM200. Skutki globalnego wzrostu populacji dla bezpieczeństwa USA.  |  ONZ tresuje dzieci by akceptowały aborcję.   |  Eutanazja: "Karta końca życia" rusza w Anglii.   |  ONZ pyta: Ile osób może żyć na Ziemi?  |  Eksperci DEMOS mówią, że wspierane samobójstwo jest możliwe w ramach ścisłych kryteriów.   |  Zmniejszyć populację świata i redystrybuować zasoby, doradza ekspert.   |  ONZ promuje aborcję jako kluczowy element w walce z emisjami CO2.   |  Instrumenty pochodne śmierci.   |  IMF: Starzejące się społeczeństwa mogą być mniej skłonne do spłaty długów państwowych.  |  Etycy argumentują, że zabijanie nowo narodzonych dzieci powinno być dozwolone.   |  Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.   |  Miliarderzy biorą populację na celownik.   |  Śmierć na kołach: Holandia uruchomi mobilne kliniki eutanazji, aby uśmiercać ludzi w ich własnych domach.   |  Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.  |  Agenda 21 i przeludnione megamiasta przyszłości.  |  Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.  |  W najnowszym raporcie ONZ proponuje system globalnej regulacji wody i żywności.  |  Al Gore promuje teorię kontroli populacji.   |  Audycja Wiadomości PrisonPlanet.pl: Problematyka depopulacji.  |  Ban Ki Moon deklaruje, że "model konsumpcji jest martwy", opisując świat przymusowej pracy na rzecz środowiska.   |  Profesor: Zapobiegnijcie „eksterminacji międzygatunkowej” redukując aktualną liczbę ludzi na ziemi.   |  Film: Ecoscience - plan globalnej eksterminacji ujawniony.  |

Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
DonC   dodano: 2012-10-22 19:26:15
Chcą redukcji populacji niech zaczną od siebie.

Gdyby cała ekipa z ONZ banku światowego popełniłaby samobójstwo

Cała planeta odetchnęłaby z ulga. Same korzyści mniej wojen mniej dwutlenku węgla,niech dadzą przykład i zaczną od siebie.
veltrodux   dodano: 2012-10-25 02:12:21
Mnie zastanawia jedna rzecz, moze troszke nie na temat ale...

Kto jest właścicielem NBP, kto odnosi korzyści z emisji środka płatniczego w Polsce???

Czy ktoś jest w stanie opowiedziec...?
remek   dodano: 2012-10-25 18:40:00
Sami globalni gadziory niech sie ogranicza a my plodzic bedziemy.

Więcej
Ekonomia

Galopująca inflacja i kryzys zaufania do państw.

Galopująca inflacja i kryzys zaufania do państw.

Coroczne aukcje New York Coin ustanowiły w tym roku niewiarygodne rekordy. Ta piękna Dekadrachma z Syracuse, która...

MFW ostrzega przed "upadkiem ekonomicznym", chyba że G20 rozszerzy pomoc kredytową.

MFW w czwartek wezwał zaawansowane gospodarki G20, aby rozszerzyły i poprawiły inicjatywę pomocy kredytowej, ostrzegając, że bez...

Co oni wiedzą? Wtajemniczeni sprzedają akcje w najszybszym tempie w historii.

Czekając na czarnego łabędzia.

Plan infrastrukturalny Bidena doprowadzi do jeszcze wyższej inflacji.Programy Infowars:


Czytaj więcej nt temat>Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Globalne trendy

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Jedenaście lat temu pisaliśmy o wprowadzeniu około 2025 r. do masowej produkcji urządzeń i usług typu NBIC. Technologie NBIC obejmują...

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone