NSSM200. Skutki globalnego wzrostu populacji dla bezpieczeństwa USA.
prisonplanet.pl
Polska
2011-02-22
Polityka
Czytając częściowo przetłumaczony dokument zrozumiesz podstawy tego co się dziś dzieje w północnej Afryce. Zrozumiesz dlaczego wszędzie możesz zakupić środki antykoncepcyjne. Zrozumiesz dlaczego 30% populacji świata zachodniego jest bezpłodna. Zrozumiesz dlaczego większość ludzi decyduje się tylko na dwójkę dzieci. Zrozumiesz dlaczego Afryka nigdy się nie rozwinęła. Zrozumiesz jak świat działa na prawdę!


Badawcze Memorandum Bezpieczeństwa Narodowego NSSM 200. Skutki globalnego wzrostu populacji na bezpieczeństwo USA i jego interesy zagraniczne. Grudzień 10, 1974. Odtajnione/opublikowane 7/3/89 zgodnie z przepisami E.O. 12356 F. Graboske, Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
Link do całego dokumentu: LINK

Słownik:
[LDC- Mniej rozwinięte Państwa. ang. Less Developed Country]


WSTĘP

str 4. Wzrost liczby ludności świata od czasów II wojny światowej jest ilościowo i jakościowo różny od poprzednich epok w historii ludzkości. Szybkie, niezrównoważone przez redukcję liczby urodzeń zmniejszanie śmiertelności, przyniosło wzrost populacji o około 2% rocznie, w porównaniu z około 1% przed II wojną światową i 0,5% w latach 1750-1900, i znacznie mniejszymi liczbami przed rokiem 1750. Efektem jest podwojenie ludności świata na przestrzeni kolejnych 35 lat, zamiast 100 lat. Prawie 80 milionów ludzi rodzi się każdego roku, w porównaniu z 10 mln w 1900 roku.
[...] Polityka zmniejszania płodności będzie miała najsilniejszy skutek dopiero po kilku dziesięcioleciach. Jednakże, jeśli w przyszłości liczba ludności ma być zachowana w rozsądnych granicach, jest sprawą pilną użycie środków w celu zmniejszenia płodności i wprowadzenie ich w życie w 1970 i 1980 roku.

5. Gwałtowny wzrost populacji nie jest sam w sobie istotnym czynnikiem presji na niezbędne zasoby (paliw kopalnych i innych minerałów), ponieważ popyt na nie zależy bardziej od poziomu produkcji przemysłowej, niż liczby osób. Z drugiej strony, świat jest coraz bardziej uzależniony od importu zasobów kopalnych z krajów rozwijających się. W takich krajach szybki przyrost ludności osłabia perspektywy rozwoju gospodarczego (w USA) i postępu społecznego i w wyniku niestabilności mogą pogorszyć się warunki dla zwiększania produkcji i utrzymania eksportu tych środków. (do USA. przypis PP)



11. Tworzenie warunków do spadku płodności. Na podstawie jego własnych rozporządzeń i zgodne z zaleceniami World Population Plan of Action (Plan Światowej Populacji ONZ), należy dać pierwszeństwo ogólnemu programowi pomocy selektywnej w sektorach oferujących największą obietnicę wzrostu w motywacji dla posiadania mniejszych rodzin. W wielu przypadkach będą potrzebne programy pilotażowe i badania eksperymentalne, jako wytyczne do dalszego działania na większą skalę.

Preferencyjnie należą do nich:
- Zapewnienie minimalnego poziomu kształcenia, zwłaszcza dla kobiet;
- Zmniejszenie śmiertelności niemowląt, poprzez sieć prostych tanich sieci opieki zdrowotnej;
- Rozszerzenie możliwości zarobkowych, zwłaszcza dla kobiet;
- Rozwój alternatywy, dla modelu bezpieczeństwa, w którym dzieci opiekują się rodzicami w podeszłym
  wieku;
- Wzrost dochodów najuboższych, zwłaszcza na obszarach wiejskich, w tym prywatnych 
  gospodarstwach rolnych;
- Wyedukowanie nowych pokoleń na temat stosowności mniejszych rodzin.

38. Mniejsze tempo wzrostu zaludnienia może przynieść znaczące efekty w dłuższej perspektywie. Niektórzy analitycy twierdzą, że na okres po 1985 odpowiednia dieta na całym świecie będzie kluczowa dla szybkiego spadku płodności. Jak wspomniano wcześniej, poziom płodności w krajach rozwijających się może spadać do poziomu wymiany pokolenia w roku 2000. Byłby to poziom 5.9 mld lub 500 mil poniżej poziomu, który zostałby osiągnięty, gdyby średnie projekcje ONZ były przestrzegane. Prawie wszystkie spadki liczby urodzeń będą w krajach najsłabiej rozwiniętych [LDC].

40. Wzrost populacji jako taki nie może nałożyć poważnych ograniczeń na globalną dostępność paliw i innych zasobów mineralnych do końca wieku i poza nim. Tak korzystne perspektywy rezerw nie wykluczają sytuacji braku określonych składników mineralnych w określonym czasie i w określonych miejscach. Staranne planowanie dalszego postępu naukowego i technologicznego (w tym rozwój substytutów) powinny minimalizować problemy fizycznej dostępności naturalnych materiałów do rozsądnego poziomu. Głównym czynnikiem wpływającym na popyt surowców rolnych jest poziom działalności przemysłowej, regionalny i globalny. Na przykład w USA- 6% ludności świata, konsumuje około jednej trzeciej jego zasobów. Popyt na surowce, w przeciwieństwie do żywności, nie jest bezpośrednią funkcją wzrostu liczby ludności. Obecne niedobory i wysokie ceny dla większości tych materiałów wynikają głównie z warunków szybkiego rozwoju we wszystkich uprzemysłowionych regionach w latach 1972/73. Związek pomiędzy gwałtownym wzrostem liczby ludności i dostępnością minerałów jest raczej pośredni niż bezpośredni. Wynika z negatywnych skutków nadmiernego wzrostu populacji w rozwoju gospodarczym i postępie społecznym, a więc wynika z niestabilności wewnętrznej słabo rozwiniętych przeludnionych krajów. W ostatnich dziesięcioleciach Stany Zjednoczone stają się coraz bardziej zależne od importu minerałów z krajów rozwijających się, i ta tendencja prawdopodobnie się utrzyma. Miejsca znanych zasobów rud wyższej jakości i większości minerałów (znajdujące się w LDC) sprzyjają uzależnieniu wszystkich uprzemysłowionych regionów od importu z krajów mniej rozwiniętych. Prawdziwe problemy dostaw surowców mineralnych leżą nie w wystarczalności fizycznej, ale w kwestiach polityczno-gospodarczych, w kwestiach dostępu, warunkach badań i eksploatacji, i podziału korzyści wśród producentów, konsumentów, rządów i państw.
W skrajnych przypadkach, gdy presja ludności prowadzi do powszechnej klęski głodu, zamieszek związanych z brakiem żywności i upadkiem porządku społecznego, warunki te są mało sprzyjające do systematycznego poszukiwania złóż kopalnych lub długoterminowych inwestycji niezbędnych do ich eksploatacji.
[...] Presja populacji nie jest oczywiście jedynym czynnikiem tego rodzaju frustracji niemniej jednak są one znacznie mniej prawdopodobne w warunkach wolnego lub zerowego wzrostu ludności.

43. W dłuższej perspektywie niższa liczba ludności na świecie (np. 8 do 9 mld, a nie od 12 do 16 mld) będzie wymagać mniejszego rocznego wkładu zasobów bezpośrednio absorbowanych przez skalę populacji, jak również znacznie mniejszą ilość żywności, produktów leśnych, tekstyliów i innych źródeł odnawialnych. Trzeba zrobić wszystko w celu ochrony przed zakłóceniem dostaw oraz należy rozwijać krajowe alternatywy, inaczej gospodarka USA będzie wymagać importu znacznej ilości minerałów z zagranicy, zwłaszcza z krajów słabiej rozwiniętych. Fakt ten zmusza USA do zwiększenia zainteresowania w dziedzinie politycznej, gospodarczej i społecznej w określaniu stabilności krajów realizujących dostawy. Zmniejszanie presji społeczeństwa poprzez zmniejszenie liczby urodzeń może zwiększyć szanse na ich stabilność, w takim wypadku polityka ludnościowa staje się istotna w odniesieniu do dostaw zasobów oraz interesów gospodarczych Stanów Zjednoczonych.

44. Teoria ekonomii wskazuje, że struktury zużycia surowców zależą od poziomu aktywności gospodarczej. Badanie intensywności użytkowania surowców (bazowych surowców, niezbędnych dla wspierania dodatkowej jednostki PKB) wskazuje na to, że po dojściu do pewnego poziomu PKB, intensywność korzystania z surowców zaczyna się obniżać.

 Możliwe wyjaśnienia tego zjawiska są następujące:
- Wraz ze wzrostem gospodarczym w krajach uprzemysłowionych, komponenty usługowe PKB 
  zwiększają się w stosunku do elementów innych niż usługi.
- Postęp technologiczny, w całości, ma tendencję do obniżenia intensywności użytkowania poprzez
  zwiększenie efektywności wykorzystania surowców.
- Tempo wzrostu gospodarczego nacechowane jest substytucją jednego materiału drugim
  i zastępowanie naturalnych materiałów tworzywami sztucznymi.

55. Ekonomicznie najważniejszymi problemami w zakresie zatrudnienia w krajach najsłabiej rozwiniętych, które przyczyniły się do nadmiernego wzrostu populacji jest niska wydajność pracy w produkcji tradycyjnych wyrobów i usługach wytworzonych, zmieniające się aspiracje siły roboczej, istniejące podziały dochodów, bogactwa i władzy oraz zasobów naturalnych kraju.

58. Chociaż ogólne hipotezy są trudne do naszkicowania, inne wydają się dość trwałe:
1. Wzrost liczby ludności oraz niewystarczające zasoby. W przypadku gdy wielkość populacji jest większa niż dostępne środki, lub rozwija się szybciej niż dostępne zasoby, istnieje tendencja w kierunku problemów wewnętrznych i przemocy, a czasami zaburzeń polityki międzynarodowej lub przemocy. Im wyższe tempo wzrostu, tym bardziej istotny staje się czynnik wzrostu populacji. Poczucie zwiększonego zatłoczenia, prawdziwe lub postrzegane, pomnaża takie tendencje, zwłaszcza gdy wydaje się, że udaremnia uzyskanie osobistych celów lub celów narodowych.

Populacje z wysokim odsetkiem wzrostu. Młodzi ludzie, którzy stanowią znacznie większy odsetek w wielu krajach najsłabiej rozwiniętych [LDC], mogą być bardziej zmienni, niestabilni, podatni na ekstrema, alienację i przemoc niż starsze pokolenia. Ci młodzi ludzie mogą być łatwiej przekonani do ataku na instytucje prawne, rządowe lub nieruchomości "rządzących", "imperialistów", międzynarodowych korporacji lub innych grup obwinianych za ich problemy.
Populacje z dużymi różnicami społecznymi. Przy niekorzystnych czynnikach wzrostu ludności, ruchu, gęstości, nadmiaru lub presji rasowej, religijnej, koloru skóry, języka, kultury lub innych społecznych podziałów, mogą się  rozwijać najbardziej wybuchowe sytuacje wewnętrznych niepokojów, być może z efektami wpływającymi na kraje ościenne. Gdy takie czynniki istnieją razem z rzeczywistą lub wyimaginowaną formą ubóstwa wśród różnych grup wewnątrz kraju lub w stosunku do innych krajów lub narodów, zwiększa się znacząco prawdopodobieństwo zaistnienia aktów przemocy.

64. W krajach rozwijających się, ciężar czynników ludności, dodany do innych zobowiązań, osłabia niestabilne rządy, często tylko nieznacznie w czasach dobrobytu ale otwierając drogę dla systemów ekstremistycznych... Kraje posiadające takie obciążenia będą bardziej podatne na radykalizację postaw. Ich wrażliwość może nakłaniać obce siły do interwencji z nastawieniem na zdobycie politycznych i ekonomicznych korzyści.



67.  Plan Działań określa kilka istotnych zasad, niektóre zostały po raz pierwszy zapisane w dokumentach ONZ.
1. Wśród po raz pierwszy ujętych twierdzeń jest to, że suwerenne prawo każdego narodu do własnej polityki populacyjnej może "być wcielane w życie... biorąc pod uwagę powszechną solidarność w celu poprawy jakości życia narodów świata.”(Pare 13). Ten nowy przepis otwiera drogę w kierunku zwiększenia odpowiedzialności państw wobec innych narodów w tworzeniu własnych polityk populacji.
2. Podstawowe prawa par i osób są uznawane przez (Pare 13 (f)), po raz pierwszy w jednym deklaratywnym zdaniu:
Wszystkie pary i jednostki mają zapewnione podstawowe prawa człowieka do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania o liczbie i czasie urodzenia dzieci oraz do informacji, edukacji i środków do realizacji tych celów;
...Odpowiedzialność małżonków i osób fizycznych korzystających z tego prawa bierze pod uwagę potrzeby dzieci i ich życia w przyszłości, i ich obowiązki wobec społeczeństwa.
5. Planowanie rodziny i podobne usługi powinny mieć na celu zapobieganie niechcianym ciążom, a także na zniesienie przymusowej sterylizacji lub reprodukcji aby umożliwić parom realizację ich pożądanej liczby dzieci. Odpowiednio przeszkolony personel pomocniczy, pracowników socjalnych i pozarządowych organizacji, powinien być gotowy do świadczenia usług planowania rodziny.


Część II Rekomendacje.


74. Wspólna strategia radzenia sobie z szybkim wzrostem liczby ludności powinna zachęcać do konstruktywnego działania na rzecz zmniejszenia płodności. Wzrost liczby ludności na przestrzeni lat może poważnie negować realne szanse na zdrowy rozwój społeczny i gospodarczy....W większości krajów nastąpił gwałtowny wzrost w akceptacji antykoncepcji natomiast zaledwie około 10% płodnych par w kilku krajach najsłabiej rozwiniętych akceptuje takie rozwiązania.

77. W ramach szeregu programów pomocy zagranicznej USA, powinno przyznawać preferencyjne warunki alokacji środków i zasobów ludzkich dla oszczędnych programów ograniczania wzrostu populacji, w tym zarówno działalności planowania rodziny i wsparcia działań w innych sektorach.

79. Mimo, iż mamy ograniczone informacje (na temat tych zjawisk), potrzeba ruszenia w kierunku obniżenia wskaźników urodzeń, nawet bez pełnej wiedzy o społeczno-gospodarczych siłach, zmusza nas do zaproponowania trzech elementów strategii:
1. Wysoki priorytet należy przydzielić na realizację szerokiej skali programów mających wpływ na uwarunkowania płodności w tych przypadkach, gdy istnieje prawdopodobieństwo efektywności kosztów, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ na tempo wzrostu liczby ludności;
2. Wysoki priorytet należy przydzielić do eksperymentów i projektów pilotażowych w dziedzinach, w których istnieją dowody na bliski związek ze zmniejszaniem płodności.
3. Wysoki priorytet do badań porównawczych i ocen względnego wpływu planowanej liczebności rodzin i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań płodności w ogóle i na jakim zakresie polityki istnieje wpływ na te uwarunkowania.
...Następujące obszary wydają się być znaczące dla realizacji redukcji płodności, i są omówione w kolejnych rozdziałach:
- Zapewnienie minimalnego poziomu kształcenia, zwłaszcza dla kobiet;
- Zmniejszenie śmiertelności niemowląt, poprzez sieć prostych tanich sieci opieki zdrowotnej;
- Rozszerzenie możliwości zarobkowych, zwłaszcza dla kobiet;
- Rozwój alternatywy, dla modelu bezpieczeństwa, w którym dzieci opiekują się rodzicami w podeszłym wieku;
- Realizacja strategii rozwoju, wzrostu dochodów ubogich, koncentrując się na rozwoju ubogich obszarów wiejskich;
- Koncentracja na edukacji i indoktrynacji dorastającego pokolenia dzieci w zakresie celowości mniejszych rodzin.

81. USA zaproponowało również, by razem z innymi krajami rozwiniętymi we spólnym międzynarodowym wysiłku rozwijać badania nad reprodukcją i kontrolą płodności, które obejmą wielkie, medyczne i społeczno-ekonomiczne czynniki. USA zaoferowało współpracę innym zainteresowanym krajom i organizacjom (WHO, UNFPA, World Bank, UNICEF) aby zachęcać do dalszych działań podejmowanych przez rządy krajów najsłabiej rozwiniętych i innych instytucji w celu zapewnienia tanich, podstawowych świadczeń zdrowotnych, w tym zdrowia matki i dziecka i planowania rodziny, docierając do odległych obszarów wiejskich.



85. ...Państwa oraz US A.I.D.(Agencja dla Międzynarodowego Rozwoju) odegrały ważną rolę w tworzeniu Funduszu Narodów Zjednoczonych dla Populacji (UNFPA) przewodząc wielostronnym wysiłkom na rzecz populacji jako uzupełnienie działań dwustronnych USAID i innych państw. Od utworzenia Funduszu, USAID została największym pojedynczym ofiarodawcą. Co więcej, z pomocą AID kilka prywatnych organizacji planowania rodziny (np. Pathfinder Funduszu International Planned Parenthood Fundacji, Rady Ludnościowej) znacznie rozszerzyło swoje programy kontroli populacji na całym świecie. Organizacje te są w dalszym ciągu głównym wsparciem działań planowania rodziny w krajach rozwijających się. Działania AID były głównym katalizatorem w stymulowanie przepływu środków na programy populacji LDC...

88. Ponadto, amerykańska strategia powinna wspierać ogólne działania umożliwiające dokonanie przełomu w kluczowych problemach, które utrudniają realizację celów kontroli płodności. Na przykład, wypracowanie bardziej efektywnych, prostszych metod antykoncepcyjnych przez badania medyczne na szeroką skalę będzie korzystne dla wszystkich krajów, które borykają się z problemem gwałtownego wzrostu populacji; doskonalenie metod pomiaru zmian demograficznych pomoże wielu krajom najsłabiej rozwiniętym w ustaleniu obecnego tempa wzrostu ludności oraz oceny wpływu zmian ilości ludności w zakresie planowania rodziny.

89. Naszym celem powinno być zapewnienie, że w krajach rozwijających się informacje o planowaniu rodziny, edukacji i środków, jakimi dysponują będą dostępne do roku 1980.
- Dodatkowe wielkie badania medyczne w celu poprawy istniejących środków kontroli urodzeń i rozwijanie nowych, które są bezpieczne, efektywne, niedrogie, i atrakcyjne dla mężczyzn i kobiet.
- Innowacyjne podejście do świadczenia usług planowania rodziny, takie jak wykorzystanie komercyjnych kanałów dystrybucji środków antykoncepcyjnych, oraz rozwój tanich systemów dla zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia i planowania rodziny w 85% populacji krajów najsłabiej rozwiniętych, które obecnie nie posiadają tych usług.
- Rozszerzenie wysiłków w celu zwiększenia świadomości opinii publicznej i przywódców krajów najsłabiej rozwiniętych w odniesieniu do skutków szybkiego wzrostu liczby ludności i stymulowanie dalszego zaangażowania LDC do działań zmniejszenia płodność obywateli.



93. Istnieje szereg innych czynników określonych przez badania, analizę historyczną i eksperymenty które również wpływają na płodność, są to min. opóźnienie wieku małżeństwa oraz płatności bezpośrednie (zachęty finansowe) dla odbiorców usług planowania rodziny.
...Na przykład, przepisy, które podnoszą minimalny wiek małżeństwa, są politycznie możliwe i wykonalne, przynajmniej częściowo. Z czasem mogą mieć niewielki wpływ na płodność przy nieznacznych kosztach. Podobnie, pojawiły się pewne kontrowersyjne, ale niezwykle udane, badania w Indiach, w których zachęty finansowe, wraz z innymi obiektami/przedmiotami motywacyjnymi, zostały wykorzystane do pozyskania dużej liczby ludzi, którzy zgodzili się na sterylizację.

95. Zapewnienie minimalnego poziomu edukacji, zwłaszcza dla kobiet. Istnieją dość przekonujące dowody, że edukacja kobiet zwłaszcza od 4 klasy silnie koreluje z ograniczeniem planowanej liczebności rodziny, choć nie jest jasne w jakim stopniu edukacja kobiet powoduje zmniejszenie planowanej liczebności rodziny. Możliwe też że szybsze tempo rozwoju, prowadzi zarówno do wzrostu popytu na edukację kobiet i zmniejszenie planowanej liczebności rodziny.
...Programy te powinny (prowadzone przez USAID), w miarę możliwości, zawierać konkretne programy motywacyjne nowej generacji w kierunku popularyzacji modelu rodziny z tylko dwojgiem dzieci, aby zapewnić, odpowiedni poziom płodności na przestrzeni dwóch lub trzech dziesięcioleci.

97. Fundusze/granty, z USA lub UNFPA, mogą być wykorzystane do obsługi części działań, które wymagają krótkiego czasu realizacji, takich jak bezpośrednie zaopatrzenie, niektóre rodzaje szkoleń i szybkiego wdrażania pomocy technicznej. Jednocześnie dla części działań, które wymagają dłuższego okresu, takie jak budowa kliniki, Bank Światowy powinien być zaangażowany do udzielania pożyczek.

98. W Bukareszcie, USA powinno dołączyć do państw-darczyńców, WHO, UNFPA, UNICEF i Bank Światowy, aby utworzyć konsorcjum oferujące pomoc dla krajów rozwijających się do ustanowienia ich własnych tanich profilaktycznych i leczniczych publicznych systemów ochrony zdrowia, sięgających do wszystkich obszarów ich krajów. Takie systemy planowania rodziny mogą świadczyć usługi w ramach swoich wcześniejszych usług.

100. W większości krajów najsłabiej rozwiniętych, istnieje niemal całkowity brak instytucji rządowych lub innych instytucjonalnych form opieki społecznej dla osób starszych, przenosząc odpowiedzialność za przetrwanie osób starszych na dzieci. Potrzeba takiego wsparcia wydaje się być jednym z ważniejszych motywów przemawiających za posiadaniem wielu dzieci. Powstało kilka propozycji, oraz prowadzone są eksperymenty pilotażowe, aby zbadać wpływ bodźców finansowych na zapewnienie wsparcia dla osób w starszym wieku (lub, bardziej pod kątem, aby zwiększyć możliwości finansowania mniejszej liczby dzieci przez dofinansowywanie edukacji). Propozycje zostały dokonane dla ubezpieczania synów (przewidzianych dla rodziców, którzy nie posiadają więcej niż troje dzieci) oraz odroczonych terminów płatności świadczeń emerytalnych (ponownie związane z określonymi ograniczeniami wielkości rodziny) w których płatności dodatków motywacyjnych jest opóźniany. Celem jest nie tylko połączenie dodatków motywacyjnych do rzeczywistej płodności, ale przeniesienie obciążeń finansowych na rząd lub podmioty sektora prywatnego tylko po stwierdzeniu, że benefity braku urodzeń pojawiły się w gospodarce oraz dla finansującej jednostki.
...Gospodarcza i kapitałowa podstawa tych długoterminowych propozycji i zachęt jest prosta: rząd oferuje, parom zwrot części dywidend gospodarczych, które generują poprzez unikanie urodzeń, jako bezpośredni kompromis dla osobistych korzyści płynących z rezygnacji posiadania większej ilości dzieci.

102. Rekomendacje...
1. Amerykańskie agencje podkreślają znaczenie edukacji nowej generacji rodziców, począwszy od szkół podstawowych, w kierunku idealnej rodziny z dwojgiem dzieci.
2. Pomoc ta powinna stymulować konkretne działania na rzecz opracowania środków edukacji dzieci w wieku szkolnym do idealnej rodziny, z dwojgiem dzieci. UNESCO zostało poproszone do objęcia przewodnictwa nad edukacją formalną i nieformalną.
Rekomendacje dla agend UN:
W odniesieniu do każdej z powyższych sześciu kategorii państw, USAID powinna dołożyć szczególnych wysiłków, aby odpowiednie agencje ONZ, WHO, ILO, FAO, UNESCO, UNICEF i UNFPA podjęły właściwe role przywództwa w ONZ, zwiększając możliwości programu, powołując się na światowy Populacyjny Plan Akcji.(eng. Population Plan of Action).



110. Badania reprodukcyjnej fizjologii będą prowadzić do lepszych metod kontroli płodności gotowych do użycia w ciągu pięciu do piętnastu lat. Wiele pozostaje jeszcze do zbadania jeśli chodzi o podstawowe aspekty płodność mężczyzn i kobiet, jak i jakie rozporządzenia, mogą zostać zrealizowane. Na przykład, skuteczne i bezpieczne środki antykoncepcji męskiej są potrzebne, w szczególności w formie zastrzyków, które będą skuteczne w określonym czasie.
Należy przeprowadzić badania podstawowe, ale istnieją powody, aby sądzić, że rozwój antykoncepcyjnych środków wstrzykiwanych a dla mężczyzn jest możliwy. Inną metodą, która powinna być opracowana jest zastrzyk, który zapewnią kobietom regularne okresy. Lek byłby podawany przez specjalistów raz w miesiącu lub w razie potrzeby w celu uregulowania cyklu miesiączkowego. Najnowsze zdobycze naukowe wskazują, że podejście długoterminowe: wzrost badań w kierunku lepszego zrozumienia człowieka mogą być rozwijane. Koszt to około 20 mil dolarów rocznie.

117. Wykorzystanie środków masowego przekazu i systemów łączności satelitarnej dla Planowania Rodziny. Potencjał edukacji i mediów powinien przede wszystkim spełniać funkcję
(a) dotarcia do grup docelowych, gdzie warunki społeczno-gospodarcze pozwolą rozsądnym ludziom na zmianę zachowań po otrzymaniu informacji na temat planowania rodziny
(b) odpowiedniego motywowania w kontekście wiadomości.


Przetłumaczony powyżej dokument nie pozostawia żadnych złudzeń co do tego w jakim planowanym świecie żyjemy. Rodzimy się i wzrastamy w rzeczywistości, która wydaje się nam być naturalna i dobra. Jednak jest ona sztucznym tworem wymuszonym przez zapędy ludzi takich jak Henry Kissinger, mających na celu kontrolę ludzi. Amerykańska administracja nie chce aby populacje same wzrastały ponieważ zaczęły by konsumować złoża, które są im niezbędne (s 43). Co więcej raport ten zakłada możliwości destabilizowania krajów dla celów pozyskania zasobów (s 64) lub uniemożliwiania budowy infrastruktury, która by absorbowała zasoby niezbędne dla USA.
Zakłada się też przydzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach krajom, które obniżą swoją populację poprzez stosowanie technik “planowania rodziny”(s 83 i 97). Żeby postawić sprawę jasno, tzw “planowanie rodziny” obejmuje, sterylizację pernamentną lub czasową, propagowanie wszelkiego typu środków antykoncepcyjnych, farmakologiczne i mechaniczne formy usuwania ciąży, propagandę od 4 klasy szkoły podstawowej co do ilości dzieci w rodzinie, propagandę wobec osób starszych, określającą wszelkie te formy jako część wolności i porządku w cywilizacji demokratycznej, oraz oddawanie osób starszych do domów starców lub podobnych instytucji.

Czy żyjemy w wolnym świecie, kiedy rządy potajemnie sterylizują swoich obywateli? Czy nasza świadomość i nasze preferencje są rzeczywiście nasze, czy są zaszczepione przez instytucje międzynarodowe?

Po przeczytaniu tego artykułu wielu może odnieść wrażenie, że polityka depopulacji, sterylizacji, kontroli demografii odnosi się jedynie do biednych części świata takich jak Afryka, Ameryka południowa. Ten rodzaj myślenia i polityki odnosi się jednak do wszystkich krajów na świecie, dlatego ekspansja w edukacji seksualnej, techniki sterylizacji, aborcji, antykoncepcji, pornografia itd dotykają wszystkie kraje na świecie. Efektem tej bardzo skutecznej 30 letniej polityki Kissingera jest obecna sytuacja demograficzna na świecie, znajdująca się na skraju przepaści.



Film: Ecoscience - plan globalnej eksterminacji ujawniony.  | Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.  | Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości. |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Polityka

Założono pierwszą na świecie sprawę o morderstwo przeciwko Billowi Gatesowi.

Założono pierwszą na świecie sprawę o morderstwo przeciwko Billowi Gatesowi.

Według doniesień, przeciwko Billowi Gatesowi i założycielowi Serum Institute w sądzie najwyższym w Indiach wniesiono...

Rostrzelania za kupowanie lub sprzedaż fałszywych kart szczepień.

Wzrost liczby fałszywych certyfikatów szczepionkowych wprawił w furię jednego z rosyjskich prawodawców, który...

Szczepionkowy stan wojenny w Austrii i przymus szczepień dla całej populacji.

Armia australijska zaczyna przenosić osoby ze zdiagnozowanym Covid do obozów.

Kolejne protesty przeciwko Lockdownom na świecie.



Programy Infowars:




Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Nauka i technologia

Naukowcy twierdzą, że pierwsze „żywe roboty” mogą się „spontanicznie” replikować.

Naukowcy twierdzą, że pierwsze „żywe roboty” mogą się „spontanicznie” replikować.

Jak wynika z nowego raportu naukowego maleńkie maszyny biologiczne opracowane z komórek żab – powszechnie określane jako...

Nowy szczep Covid-19 Omicron i cudotwórstwo firm farmaceutycznych.

Obecnie media zaczynają promować nowy szczep Covid-19, który jak podają jest trzykrotnie bardziej zaraźliwy. Zgodnie z publicznymi...

Trendy Google w kontekście skutków szczepień.

23 listopada NASA będzie prowadziła testy zestrzeleń asteroidów.

Pfizer modyfikuje formułę szczepionki przeciw COVID dla dzieci, potajemnie dodając lek na atak serca.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone