Klub Rzymski: Naszedł czas na raptowną zmianę systemową.
Prisonplanet.pl
Polska
2012-05-19
Polityka
Obecnie, przed konferencją RIO+20 rejestrujemy nie widziane od przynajmniej 5 lat ilości artykułów wzywających do zmiany całego sytemu ekonomicznego a co za tym idzie również i społecznego na całym świecie. ONZ i administracja Obamy wzywają do wprowadzenia globalnych podatków, wzywa się do raptownej depopulacji naszej planety, wzywa się do życia w nędzy i biedzie dla dobra ziemi, wzywa się do limitowania energii na każdego obywatela do 70 gigadżuli, wzywa się do podawania ludziom środków farmakologicznych by przyjęli zielony nowy porządek, wzywa się do modyfikacji genetycznej ludzi dla celów zmniejszenia impaktu na środowisko, ustanowienie jednego rządu światowego itd bez końca.

Dziś do grona szalonych naukowców dołącza organizacja będąca twórcą całej problematyki CO2 i globalnego ocieplenia -  Klub Rzymski. Klub Rzymski (jak sami o sobie piszą) ”jest niezależną, pozarządową organizacją NGO non-profit o charakterze międzynarodowym. Opiera własne doświadczenie na wiedzy swoich członków. Ludzi ze wszystkich regionów świata, różnych kultur i historii, z różnych dziedzin nauki, porządku publicznego oraz z ośrodków akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i sektora korporacyjnego. Od momentu powstania (czterdzieści lat temu), rozwijał modele interdyscyplinarnej analizy, dialogu i działania w podstawowych wyzwaniach systemowych, które niezbędne są w określaniu przyszłości ludzkości.”

“Klub Rzymski, w swoich wczesnych latach koncentrował się na charakterze problemów globalnych, w tym "Problematyce granic wzrostu" i na nowych drogach dla rozwoju świata. Klub Rzymski skupia się w swoim nowym programie na głównych przyczynach systemowego kryzysu, poprzez określenie i komunikowanie potrzeby stworzenia wizji i elementów nowej gospodarki, która wytwarza prawdziwe bogactwa i dobrobyt; która nie degraduje zasobów naturalnych i dostarcza znaczące miejsca pracy i wystarczający dochód dla wszystkich ludzi. Nowy program obejmie także podstawowe wartości, wierzenia i paradygmaty.“

Klub Rzymski jest odpowiedzialny m.in. za stworzenie problemu globalnego ocieplenia, problemu o którym sami piszą nie istnieje a został stworzony na potrzeby kontroli populacji w skali globalnej. Stworzyli oni również problem granic wzrostu gdzie już w latach 70-tych mówili, że system wolnorynkowy umarł, kończą się zasoby naturalne i dążymy do katastrofy, której oczywiście nigdy nie było.

Więc co nowego można by dodać do wachlarza pseudonaukowych wizji Klubu Rzymskiego, które dziś przetaczają się przez świat i znajdują coraz większe poparcie polityczne? Tym razem w 40 rocznicę wydania książki “Limity wzrostu” Klub Rzymski wraz z instytutem Smithsonian Institution zorganizował spotkanie, które zostało opublikowane na Youtube. Mamy więc niepowtarzalną okazję by posłuchać co ci naukowcy mają do powiedzenia.

I tak Dennis Meadows współtwórca książki “Limity wzrostu”, która to publikacja w tym roku odnotowuje 40 rocznicę, po pierwsze przyznał, że rzeczywiście nic z jego książki nie okazało się prawdą, tzn że od roku 1972 nie mieliśmy zatrzymania wzrostu, nie skończyły się zasoby naturalne co oznacza to, że nie ma żadnych limitów wzrostu. Autorzy już wtedy wzywali do odłączenia wzrostu gospodarczego, związanego z produkcją i rozwojem rynku, technologii itd od społecznego rozwoju/progresu. Co więcej autor narzeka, że jego praca przeżywa te same trudności co teoria globalnego ocieplenia i że ludzie go nie rozumieją.

Dlaczego tak się stało? Ponieważ wszystkie wyliczenia opierały się na teoretycznych modelach komputerowych, które mają błędne założenia, że nie istnieje coś takiego jak rozwój technologii, zastępowanie materiałów innymi, że rynek sam znajduje najlepsze drogi dla zaspokojenia potrzeb społecznych itd.

Więc dziś Dennis Meadows, który wzywał do wprowadzenia zrównoważonego rozwoju i na szeroką skalę interwencjonizmu państwowego nad systemem ekonomicznym, redukcji produkcji, konsumpcji i wydobycia, dziś mówi, że w jego modelu obecna cywilizacja przestrzeliła się jakimikolwiek limitami czy equilibrium. W związku z tym, że nie ma obecnie żadnego equilibrium to musi dojść do drastycznego, niekontrolowanego upadku (oczywiście takie rzeczy nie dzieją się samoczynnie, to jest sugestia dla rządów i instytucji międzynarodowych by do tego doprowadziły). W związku z tym nie będzie można utrzymać obecnego poziomu życia i trzeba będzie liczyć na elastyczność całego systemu. Przez elastyczność nie rozumie on otwarcia wolnego rynku i uwolnienia potencjału produkcyjnego tylko zdolność rządów do utrzymania podstawowych usług nawet podczas szoków. Rządowa redystrybucja zasobów będzie niezbędna. Mówi również, że jednostkowy impakt na środowisko nie będzie musiał zwalniać ale będzie musiał upaść. Oznacza to wymuszone politycznie, drastyczne ograniczanie konsumpcji a tym samym i zwijanie gospodarki.Czy to brzmi jak szczęśliwy scenariusz? Posłuchajmy dalej co ma do powiedzenia Jørgen Randers współtwórca “Limitów wzrostu”.  Możemy się od niego dowiedzieć, że podobnie jak w latach 70-80-90-tych itd świat jest obecnie w niebezpieczeństwie. Człowiek coraz bardziej ekspanduje stając się zagrożeniem dla ziemi. Problem jest kompleksowy i nie może być rozwiązany przez kapitalizm i demokrację. Należy ustanowić bardziej niezależne instytucje, które będą mogły działać z pominięciem reguł demokracji a tym samym kontroli społecznej.

Według Jørgena Randersa jedynymi organizacjami, które realizują skuteczną politykę i robią coś z tymi problemami jest komisja europejska i chiński rząd. Dlaczego tak jest pyta Randers. Ponieważ są to instytucje nie demokratyczne i mogą robić wszystko co chcą, bez debaty, głosowań i odwoływania się do poparcia społecznego. Jednak de facto tylko rząd chiński robi to co trzeba i mówi, że “oni nas uratują”! Partia robi to co należy i mieszkańcy Chin są zadowoleni dodaje. Dalej proponuje wprowadzenie dyktatury, zwiększenie obciążeń podatkowych, kontrolę nad przepływem inwestycji oraz zwiększonej redystrybucji dóbr przez państwa.

Proponuje również przeniesienie zwiększonej odpowiedzialności do kompletnie skompromitowanego ONZ-owskiego panelu.ds zmian klimatycznych IPCC. Mówi, że należy np wprowadzić globalny podatek od linii lotniczych by pieniądze z niego oddać IPCC by mogło narzucać rządom sposoby w jaki mają walczyć ze zmianami klimatu, CO2 itd. Mówi, że skoro OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) kontroluje i naciska na rządy by kontrolowały swoje budżety to w ten sam sposób może działać IPCC. To będzie dyktatura nad państwami, zmiana paradygmatów na całym świecie.Dalej możemy posłuchać o tym co mówi Neva Goodwin, że potrzebujemy kultury, która będzie operować z dala od konsumpcjonizmu ponieważ będziemy mieli cofanie produktywności ze względu na drożenie wszystkich surowców (co jest efektem wdrażania polityki rekomendowanej przez Klub Rzymski). Jest to zbieżne z tym co mówi Alan Watt, badacz problematyki nowego porządku świata, że nowy system ekonomiczny, który obecnie będzie wdrażany będzie oparty na surowcach. ”Wszystko z czego zdaje sobie sprawę publika, oglądając media, to że ekonomie są w złym stanie za wyjątkiem Chin i że trzeba coś z tym zrobić. Więc media przygotowują publikę na nowy rodzaj systemu ekonomicznego. Będzie on wprowadzony w wielu krajach. Prawdopodobnie zaczną najpierw w Europie a potem przenosząc ostatecznie system do Ameryki. To będzie nowy ekonomiczny system oparty na zasobach i opodatkowywaniu przez konsumpcję.”Lester Brown, opowiada kiedy nastąpi skumulowanie wszystkich kryzysów takich jak, populacja, zmiany klimatu, braki wody, żywności itd  Według Browna jeden z doradców naukowych w Wielkiej Brytanii powiedział, że w 2030 lub 2020 roku. Wtedy wszystko się załamie jeśli czegoś nie zrobimy. Natomiast Lester Brown powiedział, że taki systemowe załamanie może się wydarzyć w każdej chwili. Mówi, że to już się zaczęło a pierwszym elementem była fala gorąca nad Rosją w 2010 roku, wpływająca na ceny zbóż. Dlatego głównym punktem upadku systemu może być rynek produkcji żywności. Jednym słowem będzie głód i braki żywności. Zapomina oczywiście wspomnieć, że mamy obecnie głód na świecie przede wszystkim ze względu na wprowadzanie polityki Klubu Rzymskiego tj polityki globalnego ocieplenia, która wymusiła produkcję biopaliw zamiast żywności. Podniosło to ceny żywności tak, że dziś mamy kryzys. Wzrastająca produkcja m.in. biopaliw i żywności nadwyręża warstwy wodonośne, kontynłuje Brown, w związku z czym będzie się kończyć woda. Dodatkowo mamy impakt zmian klimatu itd.

Aby temu zaradzić Brown wymyślił plan B, który zakłada obcięcie emisji CO2 o 80% do 2020 (czyli o 30 lat szybciej niż zakłada to ONZ), ponieważ topi się Grenlandia, a jak się stopi to podniesie poziom wody o 7 metrów (co jest oczywiście nieprawdą).Brown mówi, że musimy szybko ciąć emisje CO2. Żali się, że dziś nikt nie chce rozmawiać o problemie populacji, jest to dziś “zakazane słowo” a powinniśmy ją ustabilizować. Chce również odbudowywać naturalne systemy, poprzez nie używanie ich (lasy, jeziora, pola uprawne itd). Chce również, jednocześnie znieść biedę na całym świecie. Będzie to wszystko kosztowało około 200 miliardów na rok.

Dalej mówi Brown, że w Ameryce zamyka się masowo elektrownie węglowe, główną siłą stojącą za tym działaniem jest NGO- Sierra Club (z którym blisko współpracuje J.P. HoldrenP. Erhlich, którzy chcą doprowadzić do masowej depopulacji świata), jak również GreenPeace. To pozarządowe organizacje chcą zamknąć wszystkie elektrownie węglowe w USA. Michael Bloomberg dał 50 milionów dolarów na tą kampanię.

Brown na koniec pyta jakie są główne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA. Mówi, że dziś nie ma zagrożenia konfliktami ale zmianami klimatu, wzrastającą populacją, brakami żywności. Jest to kompletnie zbieżne z polityką Klubu Rzymskiego, który za cel wojny obrał sobie populację świata pisząc "W poszukiwaniu wspólnego wroga, przeciwko któremu możemy się zjednoczyć, wpadliśmy na pomysł taki, iż zanieczyszczenie, groźba globalnego ocieplenia, brak wody, głód itp., spełnią nasze oczekiwania. Wzajemne oddziaływanie tych zjawisk jako całość oraz poszczególne ich elementy stanowią zagrożenie, z którym muszą się skonfrontować wszyscy na całym świecie. [...] Wszystkie te niebezpieczeństwa są powodowane przez ingerencję ludzkości w naturalne procesy, i tylko dzięki zmianie postaw i zachowań społeczeństw, negatywne zmiany mogą być przezwyciężone. Idąc dalej tym tokiem myślowym, prawdziwym wrogiem jest sama ludzkość.”Ian Johnson pracujący przez lata dla Banku Światowego mówi, że potrzebna jest nowa ekonomiczna zmiana paradygmatów. Chce rozłączyć konsumpcję od wzrostu ekonomicznego. Oznacza to oczywiście, że ludzie będą żyć w biedzie, na minimalnym poziomie egzystencji aby nie mogli konsumować, rozwijać rynków, bogacić się itd. Mówi o tym aby nie zmuszać ludzi do konsumpcji, która podtrzymuje wzrost. “Potrzebujemy nową erę oświecenia” dodaje na koniec.Wszystkich których interesuje przyszłość i w którym kierunku zmierza cały system odsyłamy do obejrzenia reszty prelekcji.

Podsumowując, zbliża się potężna zmiana systemowa, która prawdopodobnie zacznie się od decyzji podjętych podczas konferencji RIO+20. Pracę nad dokumentami, które mają być podpisane trwają od 20 lat, więc wydaje się, że to spotkanie to jedynie formalność.

Krok za krokiem, rok za rokiem nowy świat będzie wdrażany, świat który m.in został zaplanowany przez Klub Rzymski. Prace nad tym systemem trwały przynajmniej od lat 60. Obecnie będziemy wchodzić w fazę realizacji wizji nowego porządku świata, która będzie tragiczna dla większości ludzi. Będzie to neo feudalizm i jak możemy usłyszeć z ust naukowców Klubu nie będzie miał nic wspólnego z demokracją. Pytanie czy coś takiego jak demokracja istnieje skoro wdraża się tak potężne zmiany a prawie nikt o nich nie wie i nie ma na nie wpływu?


Pierwsza Globalna Rewolucja. Czyli kto wymyślił problem CO2.   Spotkanie Klubu Rzymskiego w Warszawie 29.05.2012.   Degrowth - cofanie rozwoju. Nowa polityka ekologicznych fanatyków.  |  Rząd światowy według Scientific American!  |  Film: Ecoscience - plan globalnej eksterminacji ujawniony.   |   ONZ: Wielka technologiczna transformacja.   |  Nowa ekonomia i globalna kampania propagandowa przed Rio+20.  |  Raport ONZ wzywa by umieścić planetę i jej mieszkańców w centrum zrównoważonego rozwoju.  |  DICED i nowa światowa konstytucja.  |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
MilleniumWinter   dodano: 2012-05-20 22:27:31
FEUDALIZM w porównaniu z TYM to były wczasy na Seszelach.

Więcej
Polityka

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Wstrząsający nowy materiał filmowy pokazuje ponad 8 000 migrantów czekających na przekroczenie granicy pod mostem w przygranicznym...

Wypłynęło ponad 900 stron materiałów związanych z finansowaniem przez USA badań mutowania koronawirusów w Chinach.

Gazeta Intercept pozyskała niedawno dokumenty odnoszące się do sponsorowania eksperymentów na koronawirusach przez Narodowy...

Australia: COVID będzie z nami „na zawsze”, ludzie będą musieli „przyzwyczaić się” do niekończących się szczepionek przypominających.

Poseł w Wielkiej Brytanii stwierdził, że blokady gospodarek służą kontroli społecznej a nie walce z wirusem.

Protesty przeciwko paszportom szczepionkowym i przymusom szczepień wybuchły na całym świecie.

Więcej
Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę robotyki w kontekście oficjalnych wojskowych opracowań i badań. Dokumentujemy plany...

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

W niniejszej audycji omawiamy zapowiedziane przez grupy globalistyczne cyber ataki na infrastrukturę, które w słowach Klausa...

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

Audycja PrisonPlanet.pl. Mutacja.

Nowa audycja: Wiadomości PrisonPlanet.pl.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone