Tech. #1
PrisonPlanet.pl
Polska
2015-10-21
Kultura
Od wielu lat możemy obserwować pogłębiające się zjawisko drastycznego uzależniania się ludzi od technologii. Od czasów rewolucji industrialnej techniki i maszyny stały się nieodzownym elementem życia człowieka. AGD, pojazdy, produkty chemiczne, czy elektryczność są tego najbardziej namacalnym przykładem jak również niekończące się techniki organizacji życia społecznego w pracy, produkcji, czy relacjach społecznych. Techniki te powoli wkroczyły w nasze życie i nie da się zaprzeczyć, iż w wielu przypadkach przyczyniły się one do poprawy bytu człowieka. Jednak obecnie ekspandujące środowisko techniczne przybrało taką skalę, iż powoli wkracza dosłownie we wszystkie obszary życia człowieka. Technika przestaje być zewnętrznym obiektem w postaci np samochodu, zegarka czy pralki ale staje się elementem człowieka jako np rozrusznik serca, biotechnologia czy media społecznościowe absorbujące prywatną sferę życia. Zjawisko techniki jest niezwykle istotne dla zrozumienia obecnej sytuacji w której znalazł się człowiek oraz przyszłości w której przyjdzie mu żyć. W tym artykule postaramy się opisać technikę i konsekwencje dalszej jej ekspansji.

Środowisko naturalne a środowisko techniczne.
Człowiek od początku swojego istnienia żył w środowisku naturalnym. Dla lepszego radzenia sobie w nim wytwarzał techniki np polowania, produkcji rolnej, wytwarzania narzędzi i materiałów, zarządzania ludźmi, czy prowadzenia wojen. Opanowanie środowiska naturalnego i jego zjawisk ekspandowało przez tysiąclecia drastycznie przyspieszając wraz z rewolucją industrialną doprowadzając obecnie do opanowania przez człowieka tego środowiska. Środowisko naturalne Ziemi ograniczane obecnie przez działania ludzi jest statyczne w swym zasięgu, lub jak niektórzy zauważają kurczy się wraz ze znikaniem życia biologicznego, czy zasobów naturalnych.

Środowisko techniczne w obecnej formie określane przez nie tylko przedmioty technologiczne ale również socjo-psycho-techniki stało się ekosystemem samym w sobie. Środowisko to jest coraz bardziej dynamiczne i ekspansywne, nie ma zasadniczego celu (realizacja obecnych celów otwiera nowe) i coraz bardziej zmierza ku autonomii. Ze względu na dynamikę tego środowiska instytucje i jednostki poddane są nieustawicznej presji adaptacyjnej, która bezustannie obrazuje brak stabilności. Adaptacja staje się coraz droższa i coraz trudniejsza. Widoczne jest to na przykład przy programowaniu gdzie hardware wyprzedza rozwiązania informatyczne o kilka lat. Jednym słowem nawet informatycy, najszybciej dostosowujący się do realiów technicznych nie są już w stanie nadążyć za zmianami, nie mówiąc o rozumieniu technologicznych aspektów działania sprzętu.


Środowisko naturalne jest więc w najlepszym wypadku statyczne a środowisko techniczne ekspansywne. Zmierza ono do asymilacji wszystkiego w kierunku racjonalizacji, standaryzacji i następnie mechanizacji. Często jest to określane jako budowa systemu systemów dla kontroli każdego aspektu życia na ziemi. Wbudowane w ekspansje tego środowiska są nieustanne kryzysy, które są pokonywane poprzez jeszcze szerszą ekspansję technik. Na poziomie społecznym następuje mechanizacja społeczeństwa prowadząca do dehumanizacji, zaniku etyki, kultury, religii, filozofii a nawet politycznych doktryn. Wszyscy muszą dostosować się do procedur, nurtu zmian, jeśli nie chcą jak to się mówi “pozostać w tyle”. To z kolei prowadzi do rozrostu prawa jako technik represji oraz ekspansji państwa policyjnego. Choć techniki w dużej mierze powstały przy silnym wsparciu rządów jako instrumenty władzy, przewidywania i kontroli to obecnie rządy stały się ofiarą własnego sukcesu odgrywając coraz bardziej podrzędną, adaptacyjną rolę.

Maszyna.
Najbardziej namacalnymi obiektami technik są maszyny. Ich zastosowanie w społeczeństwie pozwoliło na masową produkcję dóbr i ekspansję środowiska technicznego. Adaptacja człowieka do maszyny wymusza standaryzację jego działań, prowadzi do deindywiduacji, wymienialności i mechanizacji człowieka. To nie maszyna adaptuje się do człowieka ale człowiek do maszyny, a standaryzacja interakcji powoduje ubezwłasnowolnienie i jednomyślność. Z tymi zjawiskami zetknęli się ludzie epoki industrializacji, pierwszych fabryk, i głównie miast zalanych efektami ekspandującego środowiska technicznego. Obecnie jednak maszyny stają się pośrednikiem we wszystkich relacjach w całym spektrum aktywności człowieka. Maszyna jako obiekt zewnętrzny ekspanduje głównie przez techniki komunikacyjne integrując się z człowiekiem. Zaabsorbowała już przez media społecznościowe sferę profesjonalną, psychiczną i prywatną jak również przeniosła elementy przetwarzania i przetrzymywania informacji na media typu radio czy telewizja, których człowiek jest biernym i pasywnym odbiorcą.

W sferze społecznej nastąpiła kolektywizacja prywatnych działań (systemy społecznościowe) i przez mechanikę komunikacji następuje szybka standaryzacja relacji społecznych. Informatyczne systemy ograniczają spektrum relacji społecznych spłaszczając je do werbalnych instrukcji i w konsekwencji mechanizacji relacji. Od wieków adaptacja człowieka do społeczeństwa i partycypacja w nim odbywała się poprzez fizyczne, zbiorowe działania, akty, często symboliczne. Obecnie przeniosła się na poziom technik informacyjnych, które są pasywne, wysterylizowane czy spłaszczone. Dochodzi już do sytuacji gdzie brak tych technik w relacjach społecznych prowadzi do reakcji neurotycznych podobnych do tych jakie mogą być obserwowane przy psychologicznych reakcjach na odrzucenie. Ludzie korzystający z tych technik tracą zdolności czytania języka niewerbalnego i umiejętności fizycznej partycypacji w grupie.


Podobnie partycypacja w społecznych aktach odbywa się przez techniki informacyjne (np. sport czy wybory w TV), symbole i ceremonie spotkał ten sam los tworząc coraz większy dystans człowieka do grupy co z kolei dehumanizuje cały proces. Dehumanizacja wzmacniana jest przez fakt anonimowości, i psychologicznie rzecz ujmując “zakładania masek” prowadząc do wzrostu agresywnych zachowań co można zauważyć komunikując się przez internet. Tak na marginesie, w obecnym systemie zaprojektowanym przez Szkołę Frankfurcką agresja kanalizowana jest na “erosa”- siły seksualne mające pokonać te niebezpieczne tendencje co jest obecnie w zainteresowaniu wielu firm technologicznych starających się stworzyć przestrzeń dla realizacji tych popędów tworząc maszyny mogące współżyć z człowiekiem.

Podobnie we wszelkich relacjach człowieka ze środowiskiem naturalnym zaczynają dominować elementy środowiska technicznego bardzo agresywnie przejmującego ostatnie bastiony ludzkiej percepcji tego świata. To samo się dzieje z przestrzenią prywatną człowieka, jedynym obszarem jaki był mu pozostawiony w okresie industrializacji. Efektem powyżej opisanych procesów jest powstanie masowego, kolektywnego, uprzedmiotowionego człowieka, który staje się połączeniem maszyny i człowieka.


Człowiek.
Ekspandujące środowisko techniczne kiedy ma styczność ze środowiskiem naturalnym powodując dla przykładu negatywne efekty (skażenie środowiska) jest dość szybko zauważane przez ludzi determinując działania zaradcze. Wywołane natomiast zmiany w naturze człowieka są znacznie mniej uchwytne objawiając się jako naturalna ewolucja, nowe normy czy po prostu zastany świat w którym rodzą się nowe pokolenia. W obecnym ztechnicyzowanym świecie dominuje psychologia adaptacji a nie kompletności jednostki. Samorealizacja, rozwój dokonujący się przez wolność wyboru, i eksperymentowanie są coraz bardziej spychane na bok lub absorbowane przez przemysł i sprzedawane jako produkty “styli życia”. Wszelkie nowe formy aktywności człowieka będące negatywną reakcją na ekspandujące środowisko techniczne są w zastraszającym tempie hamowane lub absorbowane przez przemysł w konsekwencji zawsze prowadząc do standaryzacji populacji. Obecnie, jak nigdy możliwa jest potężna odmienność w ramach danej populacji ponieważ przemysł (produkcyjny, rozrywki, edukacji) nieustannie dba o zachowanie standaryzacji. Najbardziej jaskrawym przykładem tego jest Ameryka gdzie w populacji panuje zastraszająca jednomyślność przy maksymalnej ekspresji kolorowego indywidualizmu.

Z psychologicznego punktu widzenia następuje więc często nieświadoma represja wynikająca z niemożności ekspresji swojego Ja blokowanego przez wszechogarniającą standaryzację (szkoła, media, presja społeczna itd). Jest ona cały czas wzmacniana i pogłębiana faktem niemożliwości adaptacji do ewolucyjnego tempa zmian środowiska technicznego co powoduje lęki i zaburzenia nerwicowe. Fakt ten również wskazuje na regresje będącą nieświadomą reakcją obronną, która objawia się coraz szerzej obserwowanym infantylizmem na każdym poziomie życia społecznego. Brak możliwości mentalnej kontroli obiektu jako środowiska technicznego i coraz to nowych jego obiektów, i tym samym niemożność jego definiowania prowadzi do myślenia magicznego lub życzeniowego prowadząc do rozkwitu zabobonów i magii obserwowanych w prymitywnych cywilizacjach. W prymitywnych społecznościach wierzono, że nazwanie obiektu pozwala na przejęcie nad nim kontroli co mentalnie nadal funkcjonuje w społeczeństwie. Nie dotyczy to jednak tylko zwykłego zjadacza chleba ale jest to szeroko obserwowane wśród intelektualistów, którzy mając świadomość dramatycznej ekspansji środowiska technicznego analizują ją w kategoriach apokaliptycznych.Obecna forma środowiska technicznego racjonalizująca, standaryzująca i następnie mechanizująca wszystkie procesy wytwarza niespotykane w historii świata ilości rosnących wykładniczo informacji. Dla przykładu w 2014 roku oceniono że 2,46 mln obiektów pojawia się na minutę na facebooku, 216 tysięcy zdjęć/min pojawia się na Instagramie, w ciągu sekundy pojawia się 1,2 godziny materiałów na Youtubie, 400 milionów tweetów rozsyłanych jest każdego dnia itd itd itd. Obecnie przez media człowiek średnio przyswaja około 100.000 słów dziennie. Informacji tych żaden człowiek nie jest w stanie świadomie zaabsorbować, nie mówiąc o krytycznej analizie co prowadzi do z jednej strony przy poczuciu pomijania informacji do neuroz a przy przeładowaniu informacyjnym do niemożliwości głębokiego myślenia, głębokiego stresu, a nawet depresji. Efektem jest również coraz częściej obserwowane zjawisko zaniku zdolności relacji międzyludzkich (obojętnienie wobec otoczenia i innych ludzi), zdolności interpersonalnych, odczuwania empatii oraz zanik uczuć wyższych. Wzmacniane jest to przez anonimowość systemów technicznych i psychologiczny efekt “zakładania maski”, który efektywnie dehumanizuje innych ludzi, zwiększa wobec nich brutalność i powoduje zanik empatii (co pokazał eksperyment Zimbardo) a co również można zaobserwować u “pilotów” dronów wojskowych którzy bezemocjonalnie z drugiego krańca ziemi zabijają ludzi. 

Rozwój technik informacyjnych ma jeszcze jedną charakterystykę, prowadzi do zaniku tajemnic, prywatności a tym samym zaniku konkurencji, braku antytez dla dialektyki i w konsekwencji zaniku ewolucji. Zamyka człowieka w stagnacji co nawet zauważył ostatnio William Binney były dyrektor ds technicznych NSA.

Człowiek od początku swojego istnienia żył w statycznym środowisku naturalnym którego opanowanie zajęło mu tysiące lat, jednak psychologicznie i fizycznie był do tego zadania odpowiednio wyekwipowany. Obecnie w nowym środowisku technicznym człowiek postawił przed sobą formę syzyfowego zadania w postaci opanowania bez końca ekspansywnego nowego środowiska technicznego co już jak widzimy niszczy jego naturę, tworząc destruktywne procesy adaptacyjne. Wśród elit tworzących obecny system istnieje wiara, że z połączenia opanowanej technologii dążącej do autonomii w formie sztucznej inteligencji z człowiekiem powstanie tzw “nowy człowiek”, którego według naszych badań zewnętrzna forma przypominać będzie człowieka chorego na depersonalizację.


CZYTAJ DALEJ>>>Człowiek postindustrialny.  |  Era technotroniczna.  |  Technologie ulepszania ludzi i przyszłość pracy w najbliższej dekadzie.  |  Kolejne dwie dekady i znikające zawody.  |  Kontrola mózgu i rozwój technologii ulepszania ludzi.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |  Destrukcja obrazu człowieka. Od transseksualności przez transrasowość do transsprawności.   |  ONZ: Wielka technologiczna transformacja.  |  Nowe technologie i rekonstrukcja człowieka.  |  Amerykańscy naukowcy próbują otworzyć ścieżkę ku genetycznej modyfikacji człowieka.   |  Bill Gates: Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile miejsc pracy zostanie wkrótce zastąpionych przez boty.  |  "Nowa ekonomia" to ekonomia braku pracy.  |  Wielka Globalna Transformacja.  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Era technotroniczna.   |  Internet Rzeczy. 2025.  |  NBIC. Wizja świata w 2025 roku. | Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje. |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością. Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu.   |  Cyfrowa demencja.   |  Przyszłość nadzoru nad rodzinami.   |  Kontrola umysłu. Jak to działa?   |  Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu.   |  W Maryland dzieci zmuszone są skanować dłoń aby dostać szkolny obiad.   |  W ramach programu antyterrorystycznego rząd Wielkiej Brytanii planuje szpiegować małe dzieci.   |  Okręg szkolny skanuje oczy dzieci w ramach partycypacji w programie dowożenia do szkoły.   |  Mundurki z mikroczipem poinformują rodziców, kiedy ich dzieci są na wagarach.   |  Więzienny trening: Dzieci w Austin, USA mają być śledzone za pomocą GPS.   |  Szkoły w Utach, USA planują wszczepianie dzieciom czipów RFID. |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Kultura

Likwidacja inteligencji, czyli dawny plan niemiecki?

Likwidacja inteligencji, czyli dawny plan niemiecki?

Motto: "Nigdy oświata nie może iść przed nauką."  Prof.F.Konieczny   Tylnymi drzwiami, od 100 co najmniej...

Gwardziści szwajcarscy rezygnują z pracy z powodu obowiązku przyjęcia szczepień przeciwko Covid-19.

Trzech gwardzistów szwajcarskich podało się do dymisji, a trzech innych zostało zawieszonych po odmowie zastosowania się do nakazu...

Armia USA przywołuje ofiary z dzieci składane dla szatana, aby promować szczepienia na Covid-19.

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Więcej
Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę robotyki w kontekście oficjalnych wojskowych opracowań i badań. Dokumentujemy plany...

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

W niniejszej audycji omawiamy zapowiedziane przez grupy globalistyczne cyber ataki na infrastrukturę, które w słowach Klausa...

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

Audycja PrisonPlanet.pl. Mutacja.

Nowa audycja: Wiadomości PrisonPlanet.pl.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone