Kozacy - jak dezinformują nas zawodowi historycy. #1
Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2014-03-23
Kultura
Kochany Wnuczku!

Już w poprzednich listach starałem się udowodnić, że od czasów tzw. reformacji w XVI wieku, szkolnictwo podlegające lokalnym władcom, służyło i służy li tylko utrzymaniu poprawności politycznej mniej wartościowego tubylczego ludu. Wyższe szkoły wcale nie były nastawione na rozwiązywanie problemów w sposób metodologicznie poprawny, lecz służyły wyłącznie uzasadnianiu różnych mniej, lub bardziej głupich, doraźnych pomysłów, wprowadzanych przez rządzących danym barakiem, czyli państewkiem. Wmawiano jednocześnie społeczeństwu, że wszystko zależy od niego. Teza ta udowodniona jest np. wiarą Polaków w pomoc Prus w okresie rozbiorowym. Większość ówczesnych Polaków studiowała na uniwersytetach niemieckich. Dowodem bezpośrednim, że tak było nadal w Polsce jest fakt, że wszelkie ekspertyzy wykonywane przez urzędy państwowe, czy samorządowe, były nadal tajne i nigdy nie można było dowiedzieć się, co było podstawą wyboru takich, a nie innych ekspertów. To samo dotyczy także sądownictwa, czy prokuratury. W przypadku jakichkolwiek zmian politycznych i w związku z tym zmian nadzorców, natychmiast zmienia się poprawność polityczna i znaczna część tych, którzy się nie zdołali dostatecznie wcześnie przestawić, opuszcza swoje stanowiska, a na ich miejsce wchodzą młodzi i gniewni, ale zupełnie nieprzygotowani osobnicy. Ci młodzi, znając zakres swojej wiedzy, byli wyjątkowo łatwi do manipulowania i o to przede wszystkim chodziło i chodzić będzie politykom. Latwo można było zauważyć, że wszyscy krzykacze w czasie zmian w 1990 latach i nawoływaniu do kapitalizmu, natychmiast po transforamcji zasiedli w fotelach administracyjnych czyli komunistycznych: „Czyli wy głupole róbta kapitalizm a my -urzędnicy byli komunistyczni będziemy i tak was skubac vide NFZ.”

Jak to wielokrotnie podawałem, tzw. politycy, to nie żadni twórcy ideologii, ale marionetki do wykonania określonego zadania. Jak osobnik taki nie rozumie, do czego został wybrany, to znika ze ceny politycznej w błyskawicznym tempie. Albo zawał, albo wypadek samochodowy kończy jego karierę. To nic nowego. Takiemu na przykład Robesspeirowi wydawało się, że rządzi rewolucją. Podobnie Dantemu, potem w zupełnie innym kraju Leniowi alias Goldmanowi, czy Trockiemu alias Bronsteinowi. Wszyscy ze szczytu spadali na dół.

Jeszcze w latach 60-tych,70-tych, starano się edukację nauk ścisłych prowadzić na odpowiednim poziomie. Ale od 1974 roku, tj. od pierwszych „reform oświatowych” genseka Gierka, a szczególnie w ostatnim dwudziestoleciu, tempo upadku znacznie przyspieszyło [wymienić trzeba znane nazwiska prof. M.Handkego, R.Gertycha, K.Hall]. Jak twierdzą znawcy, te licencjaty, to nawet nie jest poziom matury sprzed 30 lat. O reszcie wspominać nie warto.

O ile bardzo lubiłem słuchać wykładów p.prof. Wolniewicza, to jego determinizm w rodzaju - „prawa dziejowe” - zupełnie mi nie odpowiadał. Nie ma nic takiego jak prawa dziejowe, jest to typowy bełkot. Po prostu w ten sposób ukrywa się prawdziwych sprawców i prowodyrów. Żadnym prawem dziejowym nie była utrata Śląska [1346/48] przez Kazimierza zwanego Wielkim. Po prostu facet był na tak niskim poziomie, że nie widział żadnego interesu w utrzymaniu tej dzielnicy albo wprost mu po cichu dali w łapę. Tak go prowadzono, takich doradców mu podsuwano. Nie zapominajmy, że ten władca w czasie bitwy pod Płowcami w 27.09.1331 roku, tak się przestraszył, że uciekał do Krakowa przez całą Polskę, tylko konie zmieniając. Cała jego wielkość odnosiła się do kochanki, żydówki Esterki, co mądrzy inaczej nazywają sprowadzeniem Żydów do Polski. Z tego powodu hrabiowie galicyjscy go podnieśli na pomniki. Jest to ewidentne przekłamanie. Żydzi do Polski zostali wpuszczenia dopiero za Kazimierza Jagiellończyka. Czyli ponad 100 lat później, a jego brat Aleksander wydał dekret 1495 r. zabraniający pobytu Żydom w wielkim Księstwie Litewskim.

Podobnie Zygmunt Stary stracił Pomorze na rzecz swego kuzyna nie dlatego, że to były prawa dziejowe ale dlatego, że tak uzgodnili w rodzinie. To, że skutki były opłakane dla polskiej części tej rodziny, wynikało po prostu z jego braku edukacji. To, że w Rosji w 1917 roku wybuchła rewolucja, nie wynikało z żadnych praw dziejowych, ale z planu Sztabu Niemieckiego, który to starannie przygotował, a potem, jak to zwykle u Niemców, dokładnie realizował. To, że Bronstejn alias Trocki z ok. 10 000 byłymi żołnierzami przyjechał do Rosji, to nie żadne prawo dziejowe, ale doskonale przygotowywana już od 1905 roku akcja bankierów amerykańskich. Coś z tymi jeńcami musieli robić i ktoś musiał ich szkolić przez te 10 lat.

O tym, że sytuacja w kolejnych pokoleniach się powtarzała, najlepiej świadczy rozdawnictwo tytułów naukowych przez genseka Jaruzelskiego [alias Margulec alias Słucki etc]. Już w pierwszym roku stanu wojennego rozdał ponad 1320 nominacji profesorskich. Tą eksplozję nauki widzieliśmy przez następne 30 lat, aż do dnia dzisiejszego. O upadku oświaty świadczył fakt, że poseł, zamiast spędzać czas w ławach poselskich, kończył maturę, lub zdobywa licencjat. Przecież obywatele mu płacili, aby swojej wiedzy, czy doświadczenia, używał do uchwalania prawa dobrego dla ludzi, a nie kończył za społeczne pieniądze własną edukację. Taki osobnik wchodził do sejmu np. magistrem, a wychodzi po jednej lub dwu kadencjach profesorem i oczywiście od razu był ekspertem telewizyjnym z wszelkich dziedzin. I to wszystko się działo bez żadnych protestów „uczelni”. PRZECIEŻ PAN POSEŁ ZAŁATWIAŁ GRANTY. Trudno więc było wymagać od tych osobników jakiejkolwiek własnej myśli.

Historia zatoczyła krąg.

W ten sam sposób władze rozbiorowe tworzyły własnych profesorów. Po wymordowaniu ponad 3000 rodzin szlacheckich w 1846 roku, w czasie RABACJI czyli Rzeźi GALICYJSKIEJ, sprzedawano herby tzw. hrabiom galicyjskim. A te indywidua obsadzały katedry na państwowych uniwersytetach, w owym czasie austriackich, niemieckich, produkując dla maluczkich odpowiednie podręczniki. W książkach tych jest masa szczegółów i są o wiele dokładniejsze od dzisiejszych. Dlatego porównanie tych książek jest bezpośrednim dowodem, jak na psy schodzą polskie nauki humanistyczne. Obecnie rządy w sezonowym państwie, jakim jest Ukraina, tworzą swój rodowód, opierając się na kozaczyźnie. Czym zatem byli kozacy?

Co to jest kozactwo?
W podręczniku z 1897 roku „Zarys Historii Polskiej”, autorstwa A. Lewackiego, podano rodowód Kozactwa. Warto zapoznać się z tym opisem. W sposób jasny podaje on początki i rolę tych zaciężnych żołnierzy.
Kozacy stanowili bowiem odrębny rodzaj drużyn wojennych. Encyklopedia Grotgera wyjaśnia: „Pochodzenie Kozaków odnosi się do epoki tatarskiej [mongolskiej], w której dużo miast pogranicznych wynajmowało kozaków do ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa. Te oddziały lekkiej konnicy nazywano kozakami.” Nazwa wywodzi się wprost od pojęcia tatarsko - dzagatajskiego „KAZAK”, oznaczającego bezżennego żołnierza ochotnika.

Gwagnin już w XVI wieku wyjaśniał: „Kozak, jest słowo tatarskie, wykładając się jakoby chudy pacholek, zdobyczy sobie szukający, nikomu nie jest poddany, a za pieniądze komu chce służy”. Tatarzy nazwyali kozaków - Kazak wilejaty. Poeci rozumieli pod pojęciem kozak - kazak - dzielnego małojca, hajdamaka, najezdnika.

W czasach Rzeczpospolitej najdalszymi grodami, czy miastami na granicy południowo - wschodniej były: Kijów, Kaniów, Czerkasy, Bracław. Tereny położone poza tą linią, wytyczoną przez te twierdze były pustym stepem nazywanym „Dzikimi Polami”. Na terenach tych toczyły się często potyczki z Mongołami, w Polsce zwanymi Tatarami. Kolonizacja tych terenów posuwała się bardzo wolno i często cofała. Krainy te, położone nad dolnym Dniestrem, Bohem i Dnieprem, zwano także NIŻEM, lub też od progów rzecznych  - Zaporożem. Na terenach tych gromadzili się młodzi ludzie wszelkiej narodowości i wiary. Byli tutaj więc Polacy, Węgrzy, Wołosi, Niemcy, Rusini, a nawet Tatarzy. Była szlachta i byli prości chłopi, mieszczanie i rozmaitego rodzaju zbiegi. Ludzie ci, nie uznając nad sobą władzy zwierzchniej, chronili się właśnie tutaj, po rozmaitego rodzaju ekscesach w stronach rodzinnych. Początkowo żyli oni na sposób tatarski, trudniąc się myślistwem, rybołówstwem, czasami organizowali się w grupy, napadając na karawany kupieckie. Czasami osiedlali się zakładając osady i trudniąc się rolnictwem. Doskonale pokazują to filmy, zwane westernami. Nasuwa się proste pytanie, dlaczego tzw. polska kinematografia ani razu nie wykorzystała tych tematów do kręcenia filmów przygodowych, historycznych, czy miłosnych? Przecież porwania, ucieczki, napady, byłyby doskonałym materiałem dla tzw. filmów akcji, czego dowodem były filmy zwane westernami. A tutaj cisza, choć za nami tyle lat rozwoju techniki filmowej.

Stawiam tezę, że starsi i mądrzejsi położyli łapę na historii naszych Kresów - istniał i istnieje zakaz pisania, mówienia, filmowania czegokolwiek na ten temat.

Ad rem. Ten sposób życia nazywano z tatarska „chodzeniem na kozaki”, a tych okresowych rozbójników w okresie późniejszym nazywano kozakami. Tych natomiast, którzy chodzili aż za porochy, nazywano Nożowcami, lub Zaporożcami. Niżowcy obozowali w warownych obozowiskach, zwanych Koszami lub Siczami. Moskwa nazywała ich Czerkiesami albo Petyhorcami [od pięciu gór kaukaskich]. Podobna Kozaczyzna wytworzyła się nad Donem, gdzie uciekali chłopi moskiewscy przed okrucieństwem Iwana Groźnego i jego następców.

Pod koniec XV wieku, kiedy sytuacja się trochę uspokoiła na tych terenach i pojawiła się władza starostów i namiestników, usiłowali oni rozciągnąć swoją władze także na kozaków. Było to coś podobnego do korsarstwa morskiego, w odróżnieniu od piractwa. Taka drużyna kozacka otaczana opieką kasztelana, mogła rabować Tatarów, czy Turków i wracać z łupem do swoich domów, nie niepokojona przez prawo.
Często zdarzało się, że na czele takiej watahy stawał sam kasztelan, czy starosta. Sławę zdobyli w owym czasie np. Przesław Lanckoroński, Ostaf Daszkiewicz, czy Dymitr Wiśniowiecki. Starosta czerkaski O. Daszkiewicz używał kozaków jako straży kresowej. Działo się to za czasów ostatnich Jagiellonów. Ta sytuacja powodowała, że część spośród kozaków przechodziła na żołd królewski. Z polecenia Zygmunta Augusta w 1572 roku, Hetman Wielki Koronny Jerzy Jazłowiecki „zregestrował”, czyli wziął na żołd królewski znaczną liczbę kozaków. W ten sposób uwolnił kozaków spod władzy lokalnych starostów i namiestników. Powołano „Starszego”, który odpowiadał za zaopatrzenie i porządek zgrupowania. Zygmunt August na miejsce postoju, magazynów etc. przeznaczył Białą Cerkiew, a Stefan Batory Trachtymirów. Część kozaków, która nie została z różnych powodów zarejestrowana, przeniosła się poniżej porochów Dniestru i założyli tzw. Bractwo. Bractwo to było bezżenne i mieszkało w obwarowanym obozie, zwanym Sicz. Majątek bractwa był wspólny. Bractwo wybierało sobie naczelnika, zwanego atamanem. W ten sposób powstało coś w rodzaju współczesnej legii cudzoziemskiej, czy Blackwater alias Haliburton czy SAIC. Bractwo to albo Kozacy Siczowi, wynajmowali się temu, kto więcej płacił. W zależności od zlecenia, na swoich lekkich czajkach napadali na porty osmańskie. Z czasem opanowali tereny pomiędzy Bohem, a Dnieprem, żyjąc z nakładanych kontrybucji na mieszkańców, czy kupców oraz opłat wnoszonych przez wynajmujące ich państwa.

Bardzo szybko wywiady obcych krajów poznały się prawdę i pomimo, że w owych czasach posłowie byli wyznaczani do konkretnych spraw, to np. posłowie weneccy przebywali na Siczy permanentnie, podburzając kozaków do ataków na Turków.


CZYTAJ DALEJ>>>


Polska historia - czy na pewno polska? Tempo rozpadu przyspiesza.  |  Kiedy nas - Polaków to czeka?  |  Fałszywi Polacy. Selman Rufin alias Dzierżyński. Prawica, Konserwatyści, Narodowcy etc. co to jest?  Historia Polski, szczególnie XX wieku, w skrócie?  |  Film: Niewidzialna wojna. Wykład o procesach destabilizacji.   |  Nowy Porządek Świata a sprawa Polska.   |  Film: Sowiecka dywersja wolnej prasy.   |  Przejęcie kraju. Jak to działa?   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Kultura

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Procesy oswajania i przyzwyczajania społeczeństwa co do nadchodzącej rzeczywistości polegają na powolnej normalizacji nowych norm...

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Na początku tego roku senator stanowy Scott Wiener z San Francisco, przedstawił projekt ustawy dotyczącej dekryminalizacji osobistego...

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

Żona premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona promowała sztukę A. Crowleya.

UNICEF mówi, że pornografia nie zawsze jest szkodliwa dla dzieci.

Więcej
Nauka i technologia

Po osiągnięciu 81-procentowego wskaźnika szczepień Singapur doświadcza eksplozji chorób.

Po osiągnięciu 81-procentowego wskaźnika szczepień Singapur doświadcza eksplozji chorób.

Potężny wzrost liczby nowych „przypadków” koronawirusa z Wuhan (Covid-19) dotknął Singapur, który jest jednym...

Opublikowane badanie ujawnia jak Iwermektyna blokuje rozwój wirusa SARS-COV-2.

Media głównego nurtu i amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) chcą, abyś wierzył, że Iwermektyna jest niczym...

Białka kolczaste w mleku matki?

Nowa broń marynarki wojennej może dosłownie zatrzymać twoją mowę.

Geoinżynieria huraganu Aida.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone