Rozszerzający Krąg. Elity budują oddolny ruch żądający budowy globalnego rządu.
Prisonplanet.pl
Polska
2014-11-19
Globalne trendy
Proces globalizacji mający na celu budowę globalnego systemu ma wiele aspektów, od ekonomicznych perturbacji, politycznych napięć czy wojen na masowej emigracji skończywszy. Proces ten nie jest jednak naturalnym procesem ale jest ściśle kontrolowany przez elitarne organizacje świata zachodniego. Zmiany zachodzące dookoła nas są opracowywane i badane na lata przed tym zanim zostaną wprowadzone w życie, podobnie konsensus polityczny budowany jest czasami przez wiele dekad, poza społeczną kontrolą i procesem demokratycznym. Mimo tego faktu, pozademokratycznych umów międzynarodowych, obywatele krajów są nadal istotnym elementem procesu politycznego i mimo iż w większości są nieświadomi zachodzących dookoła nich zmian to ich cicha lub aktywna zgoda na zachodzące zmiany jest niezbędna dla utrzymania iluzji politycznej. Z tego też względu ONZ planuje stworzenie oddolnego, globalnego ruchu obywatelskiego aby ten żądał zmian politycznych mających na celu zbudowanie globalnego rządu i wdrożenia polityk ONZ, takich jak Agenda 21, Karta Ziemi, zrównoważonego rozwoju i wielu innych, powodując dalsze ubezwłasnowolnienie obywateli i dekonstrukcję państw narodowych.

Jeden z think-tanków ONZ, o nazwie Tellus Institute, z którego projektem globalnej transformacji mogą się Państwo zapoznać w opracowaniu pt. "Wielka Globalna Transformacja." opisał dla ONZ cały plan wdrożenia globalnego, oddolnego ruchu obywatelskiego stwierdzając w swoim raporcie, iż ruch taki jest niezbędny dla stworzenia społecznej akceptacji wobec tworzonego globalnego rządu. Jednym słowem cele rządzących mają być wyrażone przez masy; globalny system na który większość rządzących wyraziła cichą zgodę ma teraz być zbudowany rękami nieświadomej ludzkości. Globalny Rząd nie ma być narzucony siłą ale być konsekwencją społecznych żądań.

W dokumencie “Imagine All the People: Advancing a global citizens movement.” czytamy: “Historyczna podstawa dla potencjalnej jedności leży w połączeniu ludzi, natury i pokoleń przez długie gospodarcze, kulturalne i środowiskowe sieci połączeń, spajające nas w jeden wszechstronny społeczno-ekologiczny system. W planetarnej fazie cywilizacji, ludzkość i ziemia dzielą wspólny los. Jesteśmy w pośrodku burzliwego przejścia od świata, który był dla pewnej formy globalnego społeczeństwa, bez wyjścia i bez specyficznych rozwiązań dla jednostek, społeczeństw czy państw. Transformacja generuje mnóstwo międzynarodowych złowieszczych problemów - zmiany klimatu i degradacje ekosystemów, niestabilność gospodarczą i konflikty geopolityczne, ucisk i masową migrację - które pozostawione bez opieki mogą również pociągnąć nas ku ponurej przyszłości. Niemniej jednak, mamy jeszcze czas na ominięcie oferowanej nam przyszłości, choć nie będzie to łatwe. Zarysowujące się przejście ku lepszym rezultatom wymaga szybkiego pojawienia się sposobów myślenia i działania dopasowanego do szerokiego wyzwania, jakim jest globalna transformacja. Nasza troska i odpowiedzialność, nasze poczucie siebie, musi poszerzyć się poza bariery czasu i przestrzeni, aby objąć całą rodzinę ludzką, ekosferę i nienarodzonych. Stoimy w punkcie przełamania się historii pełnej niebezpieczeństw, ale także obietnicy, jeśli uda nam się razem we wspólnym przedsięwzięciu: stworzyć kulturę solidarności i politykę zaufania w ruchu budującym demokratyczne instytucje dla pokoju, sprawiedliwości i zrównoważenia.”Czas na globalny ruch obywatelski.
"Popularne ruchy, które w ciągu ostatnich kilku stuleci stworzyły państwa narodowe, opracowały nadrzędną tożsamość narodową, która objęła wcześniej istniejące społeczności. W fazie planetarnej musimy mieć jeszcze bardziej integracyjną formę świadomości i stowarzyszeń: światowe, kulturalne i polityczne przebudzenie zjednoczone pod sztandarem Ziemi. Obserwujemy zapowiedź takiego ruchu we wzrastającym głosie powiązanych obywateli domagających się zasadniczej zmiany kursu. Organizacje i osoby pracowały wytrwale nad arsenałem środowiskowych i społecznych problemów przed którym stoi świat. Duże coroczne spotkania Światowego Forum Społecznego (World Social Forum), światowe protesty przeciwko wojnie w Iraku, globalne ruchy na rzecz sprawiedliwości społecznej i ochrony środowiska, a także skoordynowane kampanie wpływania na politykę międzynarodową są namacalnymi przejawami rosnącego publicznego zainteresowania. Świat mógłby być w jeszcze bardziej zdegradowanym stanie bez takiej wytrwałości.”

[...] Zakorzenione w zasadach opracowanych w Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Agendy 21, Karcie Ziemi, Wielkiej Transformacji i dziesiątkach innych dokumentów, żywotny Globalny Ruch Obywatelski GCM będzie promował kulturę pokoju i niestosowania przemocy, pielęgnowania wysokich wartości ludzkiej solidarności, ekologiczną żywotność i jakość życia. Zwolennicy zjednoczeni we wspólnej tożsamości jako obywatele rodzącej się kultury i globalnego ustroju, poprzez GCM będą obejmowali różne perspektywy i ruchy jako oddzielne ekspresje wspólnego projektu. GCM jest najlepiej wyrażone jako policentryczne, polityczne i kulturalne powstanie, a nie jako jeden zorganizowany podmiot. Tutaj możemy się uczyć z ostatnich ruchów, np praw obywatelskich i ruchów pracy w USA, które zawierały w sobie wiele form organizacyjnych i rozproszonych ośrodków wpływu, działających w kierunku szerokich, wspólnych celów. Podobnie GCM będzie prawdopodobnie rozwijany jako społeczna, złożona ekologa formalnych i nieformalnych stowarzyszeń pod parasolem wspólnej tożsamości i celu. GCM będzie tyglem dostarczającym wizję, zaufanie i procesy demokratyczne leżące u podstaw tego rodzaju pożądanego, globalnego społeczeństwa, trwającym eksperymentem, poszukiwaniem sposobów wspólnego działania na drodze ku planetarnej cywilizacji.”


To co autorzy proponują i w rezultacie zaczęli wdrażać jest budowanym przez ONZ para-oddolnym sztucznym ruchem u władzy którego stoi Tellus Institute ze stworzoną podorganizacją Rozszerzającego Kręgu (wideningcircle.org). Ta podorganizacja ma za zadanie stworzenie ideologicznej, naukowej i technicznej bazy dla całego ruchu a następnie ma dołączać kolejne organizacje tworząc coraz szersze, jak to określili autorzy, kręgi wpływów. Te kręgi, będąc dostatecznie szerokie mają zaabsorbować rzesze obywateli świata, którzy będą wyrażali żądania, wobec lokalnych rządów, realizacji celów ONZ. Co jednak najciekawsze plany zakładają pozostawienie lokalnym grupom niemalże pełnej dowolności celów lokalnych natomiast nadrzędny, globalny cel ma być utrzymywany przez organizację Rozszerzającego Kręgu na niezmiennym kursie. Tym samym lokalne grupy będą mogły realizować swoje cele lokalne tak długo jak zgadzają się na tworzenie globalnego rządu i globalnego zarządzania. 


Czym jest wielka globalna transformacja (więcej na www.cuttingthroughtthematrix.com):


Strategia rozszerzającego się kręgu.
"Czy Globalny Ruch Obywatelski GCM skrystalizuje się z wystarczającą szybkością i skalą? Byłoby pocieszającym, by wierzyć, że przy niewielkim ukierunkowywaniu wymagana spójność pojawi się spontanicznie. Jednak nie mamy na to gwarancji- i niczym nie poparta wiara w możliwość oddolnej samoorganizacji niesie tragiczne ryzyko utracenia wyjątkowej okazji. W istocie, wcześniejsze ruchy zmian systemowych, które stworzyły nowoczesne kraje lub walczyły o prawa pracy, zrodziły starania, aby świadomie spleść odmienne skargi i różne ruchy w nadrzędną formację, która mówiła za wszystkich.

Podobnie odblokowanie ukrytego potencjału popularnego, globalnego ruchu wymaga skoncentrowanego i reżyserskiego wysiłku. Dlatego proponujemy wprowadzenie nowej inicjatywy organizacyjnej w celu przyspieszenia powstania GCM. Wielka złożoność i zakres tego zadania będzie wymagała wysiłków i strategii adaptacyjnych, ewoluującej kampanii i rozprzestrzeniania jej w regionach i przestrzeniach problemów w "rozszerzających się kręgach". W skrócie, dlatego właśnie będziemy odnosić się do tej inicjatywy, jeszcze nienazwanej i nieuformowanej, jako poszerzający krąg (TWC). TWC będzie angażować mnóstwo osób i organizacji w wyrażaniu wspólnej planetarnej świadomość i koordynowaniu działań dla wywołania publicznej sympatii jak i wpływu na podejmowanie decyzji. By rozkwitał we współczesnych warunkach, taki projekt musiałby wspierać poczucie wspólnego celu i promować koordynację bez narażania autonomii organizacji pokrewnych. Tak więc, nie tylko musiałby szanować różnorodność, ale zachęcać do różnych perspektyw niezbędnych do pielęgnowania kreatywności i pogłębiania zrozumienia. Zamiast globalnej monokultury, która zastępuje specyfikę lokalnego miejsca i lokalnych wysiłków, celem będzie łączenie ludzi i grup roboczych w całym spektrum od lokalnego do globalnego w procesie współtworzenia, zawsze starając się zrównoważyć równie ważne zasady pluralizmu i jedności. Wraz z ewolucją i adaptacją, podstawową misją TWC byłoby utrzymanie: rozwoju pluralistycznego i spójnego ruchu dla demokratycznego ładu światowego, sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju. Linia działalności TWC będzie obejmować przede wszystkim, oddanie głosu ruchowi globalnych obywateli poprzez zaawansowaną platformę on-line, która zachęca do szerokiego dialogu w poszukiwaniu solidarności między geograficznie rozproszonymi i zróżnicowanymi kulturowo członkami. Po drugie, TWC zbuduje bazę wiedzy, łącząc odpowiednie stypendia i prowadzenie badań w celu naświetlenia realnej globalnej wizji i strategii jej realizacji. Po trzecie, TWC będzie zachęcał obywateli świata poprzez rozwój i upowszechnianie efektywnych symboli i artefaktów kulturowych. Po czwarte, TWC będzie promować trafne działania i kampanie organizowane przez innych, budując jednocześnie własne inicjatywy, by rozwijać globalny ruch obywatelski jako agenta zmiany systemowej. Model "rozszerzającego kręgu" przewiduje stopniowy proces organizacyjnego rozwoju, zaczynając od stosunkowo niewielkiej grupy zaangażowanych ludzi, wspieranych przez luźno powiązane sieci osób i organizacji. Prowadząc swoją działalność, początkowy krąg będzie opracowywał strategie dla ekspansji do następnego kręgu, wzór, który będzie powielany przy każdym kolejnym etapie. W ten sposób organizacja będzie się okresowo zatrzymywać by oceniać, dostosować i reorganizować się dla większego kręgu i ulepszenia programu.
"


Dalej czytamy w dokumencie, iż “Proces ten wygeneruje coraz bardziej złożoną strukturę organizacyjną, angażując węzły we wszystkich skalach od lokalnej do globalnej, i poprzez szeroki zakres zagadnień. Filozoficzne ramy i warunki umowy Rozszerzającego Kręgu będą dopracowywane iteracyjnie, wraz z tym jak nowe kręgi będą przejmowały na własność jego rozwijające się perspektywy i organizacje, zawsze honorując demokratyczne zasady integracji, uczestnictwa, pomocy i przejrzystości. W pewnym momencie, TWC może stać się nie do odróżnienia lub być wchłoniętym przez obywatelski globalny ruch, lub może zachować swoją odrębną rolę jako katalizatora. Budowa i rozszerzanie TWC wymaga przekraczania tradycyjnych sposobów organizacji, stroniąc od spolaryzowanych ideologicznych pułapek odgórnej centralizacji i oddolnej samoorganizacji. Rozszerzający Krąg musi poszukiwać trzeciej drogi: politycznej kultury, która odzwierciedla w praktyce swoją wiedzę o współczesnym świecie jako dialektyczny taniec między globalną całością i integralnymi częściami. Będzie to wymagało opracowania wewnętrznych form zarządzania dla skutecznego rozwiązania spraw organizacyjnych, które są nieredukowalnie globalne, pozostawiając wszystko inne pod obrady i wybór jednostek składowych. Oczywiście zestaw zagadnień uznanych za wspólne globalne korzyści będzie, bez wątpienia, kwestią debaty politycznej i sporów między silnymi zwolennikami globalnej jedności i równie silnymi zwolennikami sub-globalnej autonomii. Stopień, w jakim Rozszerzający Krąg może rozwijać wewnętrzną kulturę zaufania i demokracji dla rozwiązywania takich napięć będzie miarą jego potencjału jako agenta zmiany, dla możliwości zaistnienia planetarnej cywilizacji.”

Jak więc możemy wyczytać całość działań skierowana jest na realizację celu budowania globalnego  systemu. Proces wdrażania w życie organizacji Rozszerzającego Kręgu przeszedł już wstępną ewolucję, poprzez fazę koncepcyjną i początkową, obecnie (pomiędzy 2013 i 2015 rokiem) przechodząc w fazę szerszego wdrożenia. Plany te nie są więc statycznym pomysłem, ale są wdrażane konsekwentnie w życie, i w najbliższych latach przyjmą bardziej konkretną formę, być może jako ruch Yin-Yang, jak to opisywał we wcześniejszych publikacjach Tellus Institute.


Dalej w konkluzjach dokumentu czytamy “W tym wieku, na lepsze lub gorsze, długi proces ewolucji społecznej osiągnął planetarną fazę, z zarysem przyszłych tematów na które kulturowo i politycznie musimy odpowiedzieć przy okazji wyzwań transformacji. Perspektywy przejścia do przyzwoitego świata spoczywają w możliwościach ludzkiej świadomości i działania, aby sprostać obecnemu egzystencjalnemu wyzwaniu chwili. Jest jeszcze czas, ale czas ucieka. Bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy wysiłków z przeszłości - kampanii dla prawa, pokoju i ochrony środowiska; badań naukowych dla globalnej zmiany; projektów edukacyjnych i świadomości społecznej; lokalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego życia. Wszystko to jest konieczne, ale nie wystarczające do podstawowego, systemowego przejścia do sprawiedliwego i zrównoważonego trybu globalnego rozwoju. Pilnie potrzebujemy, koagulacji zróżnicowanych popularnych ruchów zaangażowanych obywateli z całego świata, ruchu, który splata ze sobą wiele tematów i projektów ku holistycznej wizji i strategii. Ruch obywateli świata będzie samoświadomą agencją do dokonywania zmian cywilizacji godnej tej nazwy, odpowiadając na postawione pytania wszechobecnych rozdrażnionych ludzi: Co mogę zrobić? Stworzyliśmy Rozszerzający Krąg, nowy wysiłek organizacyjny mający wesprzeć formację globalnego obywatelskiego ruchu. Zamiast sztywnego planu, strategia TWC zakłada wzrost w kolejnych falach, dostosowujący się do zmieniających się okoliczności, wraz z tym jak będzie się rozwijać i różnicować. Jego stały element będzie leżał w oddaniu wizji sprawiedliwego i zrównoważonego, globalnego społeczeństwa; zobowiązaniu się do polityki zaufania, tolerancji i wzajemnego szacunku; i ciągłego poszukiwania sposobów bilansowania pluralizmu i jedności na drodze do jednego świata z wieloma miejscami. Czas jest sprzyjający. Słynna maksyma Margaret Mead - "Nigdy nie wątp, że mała grupa myślących, zaangażowanych obywateli może zmienić świat. W istocie jest jedyną rzeczą, która czegokolwiek dokonała"- wymaga zastrzeżenia: musi być ku temu odpowiednia chwila. W naszej mijającej chwili, małe działania mogą mieć duże konsekwencje, uwalniając ukryte formy świadomości i stowarzyszeń politycznych. Z globalnym ruchem obywatelskim, kluczowym brakującym aktorem w dramacie naszego czasu, obecnie należy zwrócić uwagę na pracę by go wzbudzić do życia. W duchu nadziei i zaufania, zbliża się czas działania wyraźnie i aktywnie na rzecz Ziemi i wszystkich jej istot - co jest rolą naszego życia."

Nowy system wymaga globalnej Solidarności?


Jak więc możemy zobaczyć w przedstawionym powyżej dokumencie, globalny system na który większość rządzących wyraziła zgodę ma obecnie być zbudowany rękami nieświadomej ludzkości. Poza wszelką wątpliwością proces ten nie ma nic wspólnego z wolnością czy demokracją. ONZ w ten sposób lobbuje sam siebie wykorzystując zaawansowane techniki masowej manipulacji. ONZ tworzy sztuczną globalną rewolucję, której rezultatem ma być przejęcie władzy nad krajami narodowymi. Planowany ruch globalnych obywateli sterowany przez Rozszerzający Krąg, ma być kluczowym elementem wieńczącym proces globalizacji, ma być odpowiedzią na tworzone przez globalizację problemy.W najbliższych latach Tellus Institute poprzez Rozszerzający Krąg będzie wdrażał kolejne fazy rozwoju tego ruchu, który puki co nie przyjął jeszcze widocznej formy. Pozostaje blisko obserwować działania tego instytutu i uświadamiać społeczeństwo, polityków a nawet instytucje mające bronić kraju co do zagrożeń jakie niesie tworzona przezeń polityka wobec narodowej suwerenności i wolności jednostek.


Link do oryginalnego dokumentu: LINK


Wielka Globalna Transformacja.   |  Alan Watt. Wielka Globalna transformacja.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |  W najnowszym raporcie ONZ proponuje system globalnej regulacji wody i żywności.  |  ONZ pyta: Ile osób może żyć na Ziemi?  |   2025- Globalny rząd. Raport NIC i ISS.  |  Pierwsza Globalna Rewolucja. Czyli kto wymyślił problem CO2.  |  ONZ: Wielka technologiczna transformacja.   |  Scenariusze przyszłości fundacji Rockefellera.  |  A teraz rząd światowy.   |  UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.   |  IMF: Nowy raport. Dolar- SDR- Nowa światowa waluta.  |  Poza system Dolarowy. Raport z Chatham House.  |  NBIC- zabawa w Boga. Obraz świata w 2025 roku.  |  Planopolis. Plan elit, na ekologiczne zniewolenie.   |  Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.  |  Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.   |  Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości. |  Raport z Iron Mountain. Co powinieneś wiedzieć o formującym się nowym świecie.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2014-11-19 18:10:47
Trzeba patrzeć jak Bolek zacznie popierać jakiś ruch i bingo, będą na widelcu.

Więcej
Globalne trendy

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska...

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.Programy Infowars:


Petycje przeciwko szczepieniom i działaniom rządu:

Czipowanie ludzi i jego cele:

Co jest jeszcze w tych szczepionkach?:


Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Nauka i technologia

Gramatyka roju: DARPA testuje czy pojedynczy użytkownik może kontrolować 200 dronów.

Gramatyka roju: DARPA testuje czy pojedynczy użytkownik może kontrolować 200 dronów.

DARPA przygotowuje się do dużego ćwiczenia, w którym planuje zademonstrować jak jeden użytkownik jest w stanie kontrolować...

Chirurdzy przeszczepiają zwierzęce narządy ludziom.

Jak ogłosiły dziś media na całym świecie naukowcy z USA zmodyfikowali genetycznie świnię, aby można było od niej pobierać nerkę do...

Co jeszcze jest w tych szczepionkach? #2

A teraz na czworonożne roboty montują broń.

Covid-19 - trening posłuszeństwa i mobilna kontrola populacji.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone