Człowiek postindustrialny. #2
PrisonPlanet.pl
Polska
2015-07-19
Globalne trendy
Kontynuacja artykułu: Człowiek postindustrialny. #1

Analizując dalej badanie “Changing Images of Man” autorzy podjęli dwa kluczowe tematy. Po pierwsze jak wygląda człowiek ery industrialnej oraz jak będzie wyglądał jego postindustrialny następca. W tym kontekście autorzy umieścili obraz Fausta, który w publikacji reprezentuje faustowskie moce, czyli technologie i maszyny, który podobnie jak Prometeusz pozyskał je od bogów/lucyfera. Po drugie bardzo wnikliwie został opisany temat “kryzysu” jako najlepszego i najszybszego sposobu na wdrożenie pożądanych, dostosowawczych zmian w obrazie człowieka. Nie istnieje lepszy i pewniejszy sposób na pchnięcie ludzkości w erę postindustrialną jak poprzez zorganizowany, masowy, wieloaspektowy kryzys.

Nowy człowiek.
W akapicie “Wykonalność wprowadzenia integrującego, ewolucyjnego obrazu człowieka.” czytamy, iż elementy nowego obrazu człowieka muszą zawierać następujące charakterystyki:
(1) Ogólne myślenie systemowe (Laszlo, 1972; von Bertalanffy, 1967); ale w szczególności hierarchiczne relacje wyższych poziomów "świadomości" (Polanyi, 1966; Weiss, 1969); oraz procesy "hierarchicznej restrukturyzacji” (Platt, 1970). [teoria systemów, cybernetyka, planowanie centralne]
(2) Różne teorie i obrazy przeszłości (np. judeochrześcijańskie, darwinowskie, freudowskie, behawioralne) omówione w rozdziale 3, które muszą być jakoś powiązane.
(3) Metafora człowieka bio-komputera. (Lilly, 1972).
(4) Postulowanie teorii "stanu (świadomości)", specyficznych potrzeb, procesów wiedzy, i sposobów wyjaśnienia (Tart, 1972; Kantor, 1969; Maslow, 1962; Hubbard, 1954;. Kohlberg 1969)
(5) Wizja ciągłej ewolucji człowieka społecznego (Dunn, 1971), kulturalnego (Mead, 1964), duchowego (Chardin, 1939), i integracyjnego (Aurobindo, 1963; Assagioli, 1965)
(6) "Filozofia wieczysta" (Huxley, 1945) i różnych pism okultystycznych (np Uspieński, 1943).
(7) Proces transformacyjnego odkrywania jak w "Monomicie" (J.Campbell, 1956), "rewitalizacja kulturowa" (Wallace, 1956) oraz w pracach Toynbeego, Junga i Eliota, jak opisano w The Experiment in Depth (Martin , 1955).

Zważywszy na ograniczoną długość artykułu nie będziemy omawiali wszystkich charakterystyk, jednak wyłania się z nich dość specyficzny obraz świadomości człowieka ery postindustrialnej. Po pierwsze, że człowiek może być opisany za pomocą logiki i tym samym zjawiska społeczne i organizacje tworzone przez człowieka mogą być precyzyjnie analizowane i zarządzane przez systemy cybernetyczne (1); jak również fizycznie przez elektronikę, narkotyki/leki, AI/SSI (3), po drugie proces zmian społecznych, kulturalnych, religijnych i indywidualnych ma charakter ewolucyjny i może być kontrolowany (5), po trzecie, iż religie wynikają z ewolucyjnego ciągu zmian w którym istnieje wspólna podstawa pozwalająca na ich połączenie w jeden koherentny system (patrz Teozofia czy Masoneria), połączenie wszystkich religii i mitologii w jedno (6, 5, 7),  po czwarte człowiek mentalnie przechodzi przez psychologiczne mitologiczne, archetypowe przemiany, podobnie dzieje się z kulturą i ewolucją cywilizacji (7), i po piąte człowiek ma być rozpatrywany przez połączenie psychologii, psychologii społecznej z transpersonalną psychologią i parapsychologią (4).      

Szczegółowy wykres takich uzupełniających się obrazów człowieka jest przedstawiony w wykresie (1). Na kolejnym (2) autorzy przedstawi metaforyczny obraz aspektów świadomości: osobowych- w odniesieniu do jednostki oraz transosobowych- czyli współdzielonych pomiędzy wieloma osobami. Obszar kolektywnej świadomości/nieświadomości był badany przez wielu naukowców. Jest to obszar w którym osoby współdzielą świadomie (Wedy, Teozofia, Filozofia Wieczysta itd.) bądź nie (Freud, Jung...) informacje.


Ostatni wykres jest zaproponowanym obrazem nowego człowieka, w którym autorzy inkorporują komplementarne obrazy razem ze współdzieleniem świadomości i nieświadomości. Człowiek przyszłości będzie więc musiał mieć potencjał współdzielenia elementów swojego Ja z innymi ludźmi, co jest obrazem daleko wykraczającym poza typowy kolektywizm. Jest to wprowadzenie rozszerzenia świadomości człowieka w kierunku świadomości roju poprzez technologię (patrz internet i obecne technologie komunikacyjno-informatyczne).


Globalny kryzys niezbędnym elementem zmian.
Na stronie 142 publikacji w akapicie zatytułowanym “Ewolucyjna transformacja w odpowiedzi na kryzys.” czytamy “Kryzys jest często katalizatorem przerysowania preferowanej "Mapy" [obraz świata w świadomości człowieka]. Ponieważ jest to właśnie kierunek, w którym zmierza nasza kultura, to warto przejrzeć się procesowi transformacji w oparciu o kryzys w innych kulturach, w nauce, w mitologii, i wśród jednostek. Wszystkie mogą zawierać spostrzeżenia, które mogą okazać się wykonalne w ramach rozwiązywania naszych problemów.”

Na kolejnej stronie w akapicie “Transformacje Kulturowe.” czytamy “Co się dzieje, gdy ze względu na zmiany środowiskowe, militarną klęskę lub międzykulturową inwazję (na przykład przez nowe technologie) kultura nie spełnia już dłużej zasadniczych funkcji? Jeśli stopień odczuwanego kryzysu nie jest zbyt duży to ma miejsce klasyczny proces przemian kulturowych (ewolucja, dryf, dyfuzja, zmiany historyczne, akulturacja); jeśli z drugiej strony stopień odczuwanego kryzysu jest ostry to transformacja kulturowa może nastąpić szybko.Antropolog Anthony FC Wallace (1956) z badania porównawczego zmian kulturowych motywowanych kryzysem wysnuł szereg wyidealizowanych etapów, przez które przechodziło wiele udanych transformacji. Dla naszych celów szczególnie istotne są ustalenia Wallacea, w jaki sposób obrazy własnej roli i społeczeństwa zmieniły się w społeczeństwach, w odpowiedzi na kryzys. Odkrył on, że w przeciwieństwie do klasycznej zmiany kultury proces rewitalizacji wymaga wyraźnej intencji ze strony członków społeczeństwa i często odbywa się w ciągu jednego pokolenia:
"Struktura procesu rewitalizacji w przypadkach pełnego przebiegu zmian składa się do pewnego stopnia z zachodzących na siebie etapów: 1. Stan stabilny; 2. Okres indywidualnego stresu; 3. Okres wypaczenia kulturowego; 4. Okres rewitalizacji (w których występują funkcje przeformułowania labiryntu, komunikacji, organizacji, adaptacji, kulturowej transformacji i rutynizacji); i wreszcie 5. Nowy stabilny stan. (Str. 264),"

Kluczowym elementem w procesie transformacji jest to co Wallace określa jako “labirynt” co jest niemal synonimem naszego terminu "obrazu człowieka we wszechświecie":

"Jest ... funkcjonalnie niezbędnym dla każdego człowieka w społeczeństwie, aby utrzymywał mentalny obraz społeczeństwa i jego kultury, a także własnego ciała i reguł zachowań, aby działał w sposób, który redukuje stres na wszystkich poziomach systemu. Osoba w rzeczywistości zachowuje taki obraz. Obraz ten nazwałem “labiryntem”, ponieważ jako model systemu lub pola komórki-ciała-osobwości-natury-kultury-społeczeństwa, organizowanego przez własne indywidualne doświadczenia, zawiera zarówno postrzeganie labiryntu obiektów fizycznych w środowisku (wewnętrznych i zewnętrznych, ludzkich i nieludzkich), jak też sposoby manipulowania labiryntem przez siebie i innych w celu minimalizowania stresu. Labirynt to widziana przez osobę natura, społeczeństwo, kultura, osobowość i obraz ciała.... Zmiana labiryntu obejmuje zmiany całkowitego Gestalt obrazu siebie, społeczeństwa i kultury, natury i ciała oraz sposobów działania. Może być również koniecznym by dokonać zmian w systemie "realnym" w celu doprowadzenia do zgodności labiryntu i “realnego” systemu."

Film: Szok i trwoga. Masowe procesy manipulacji:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

Dalej w akapicie “Podobieństwa między naukową i kulturową rewitalizacją." czytamy “145. W poszukiwaniu użytecznych wzorców historii, które mogłyby prowadzić nasze myślenie co do przyszłości, warto porównać analizy Kuhna i Wallace'a. W normalnych czasach (stan stacjonarny :: normalna nauka) funkcjonujące dominujące obrazy i sposoby działania (labirynt :: paradygmat wiedzy) "uważane są za wystarczające. Jednak, gdy stają się one niewystarczające (indywidualny stres / wypaczenia kulturowe :: kryzys) pojawia się wiele zróżnicowanych odpowiedzi, przyjmujących formę przewidywań. Niektóre osoby unikające uznania trudności (podlegają chronicznemu silnemu stresowi :: unikają anomalii) zakładają, że kontynuacja typowych działań dla rozwiązywania problemów wystarczy, inni wzywają do powrotu do podstaw. Wzrasta poziom niezadowolenia jednak "kreatywna mniejszość" (Martin, 1955) odwraca się od poszukiwania pierwotnych sposobów rozwiązywania problemów w poszukiwaniu fundamentalnego przeformułowania faktów. Nieuchronnie trudnym jest pozyskanie uznania wśród establishmentu i przyjęcia przez niego wyników tych poszukiwań, chyba że postrzeganie kryzysu stanie się powszechne.”

Opisana w badaniu “transformacja mitologiczna” kryzysu obejmuje narracje w których “147. Złożony bohater monomitu... i / lub świat, w którym się odnajduje cierpi z powodu symbolicznego braku. W bajkach może to być tak nieznaczne jak brak pewnego złotego pierścienia, podczas gdy w apokaliptycznej wizji fizyczne i duchowe życie całej ziemi może być reprezentowane jako upadłe lub w punkcie popadania w ruinę. Zazwyczaj bohater bajki osiąga mikrokosmiczny triumf a bohater mitu światowy-historyczny, makrokosmiczny triumf. Podczas gdy w pierwszym przypadku najmłodsze lub pogardzane dziecko pozyskuje niezwykłe moce pokonując osobistych oprawców, to w drugim przynosi z wyprawy środki do regeneracji swojego społeczeństwa jako całości. (Str. 37 i nast.)

Podstawowy wzór jest zatem jasny:
Bez względu na to czy bohater jest groteskowy czy wyniosły, czy jest grekiem czy barbarzyńcą, gojem czy żydem to pod względem podstawowego planu podróż niewiele się różni. Popularne bajki ukazują bohaterski czyn jako materialny; wyższe religie ukazują czyn jako moralny; bez względu na to istnieje zadziwiająco mała zmienność w morfologii przygód. ról zaangażowanych bohaterów i odniesionych zwycięstw. (p. 38)"

W akapicie “Osobista Transformacja.” czytamy, iż motywowana kryzysem transformacja jednostki przechodzi przez następujące uogólnione fazy:
- Odpowiednie opanowanie własnego życia; poleganie na mechanizmach obronnych (np zaprzeczenie, represja, sublimacja).
- Niedostateczne opanowanie własnego życia; niepokój i rozpad/dezintegracja.
- Poszukiwanie przyczyn: obwinianie i poczucie winy.
- Znalezienie przyczyny: przyjęcie odpowiedzialności.
- Poszukiwanie nowych rozwiązań: otwartość na widzenie rzeczy na nowo, zarówno w wewnętrznym świecie jak i w świecie zewnętrznym.
- Znalezienie nowych rozwiązań: spostrzeżenia przeformułujące własne egzystencjalne koncepty reintegrujące osobowość.
- Stosowanie nowych rozwiązań: uczenie się nowych sposobów zachowania, które z badań i zastosowań zwiększają opanowanie własnego życia.
- Nowy poziom adekwatności: Otwarty rozwój i uczenie się jako normalne zachowanie.

Podsumowując tą część opracowania należy podkreślić, iż badanie opisując różne aspekty kryzysu określa go jako najszybszy i najpewniejszy sposób na mentalne przejście mas do nowego systemu. Dostatecznie duży kryzys, lub seria kryzysów poza kontrolą jednostki (kryzys finansowy, wojna, globalny terroryzm, pandemia, globalne ocieplenie, katastrofy atomowe, raptowne zmiany technologiczne itp.) tworzą dostateczne środowisko dla podważania adekwatności obecnego systemu i kaskady zmian we wszystkich, makro i mikro obszarach życia człowieka. W obszarze symbolicznym mityczna transformacja jest tematem całej serii obecnie promowanych ekranizacji dzieł Tolkiena, wpływających na nieświadome procesy myślowe odnoszące się do kryzysu.Poniżej umieszczamy tabelę podsumowującą etapy przechodzenia przez kryzys, z zaznaczeniem, że wraz ze wdrażaniem systemu postindustrialnego z czasem będziemy świadkami załamania się wielu aspektów cywilizacyjnych takich jak ekonomia, kultura, polityka, czy technologia co doprowadzi do psychologicznych załamań u zagubionych w labiryncie zmian jednostek a nawet całych rzesz ludzi. CZYTAJ DALEJ>>>


Technologie ulepszania ludzi i przyszłość pracy w najbliższej dekadzie.  |  Wielka Globalna Transformacja.  |  Kolejne dwie dekady i znikające zawody.  |  Kontrola mózgu i rozwój technologii ulepszania ludzi.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.   |  Destrukcja obrazu człowieka. Od transseksualności przez transrasowość do transsprawności.   |  Nowe technologie i rekonstrukcja człowieka.  |   ONZ: Wielka technologiczna transformacja.  |  Amerykańscy naukowcy próbują otworzyć ścieżkę ku genetycznej modyfikacji człowieka.   |   Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |    Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Era technotroniczna.   |  Bill Gates: Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile miejsc pracy zostanie wkrótce zastąpionych przez boty.  |  "Nowa ekonomia" to ekonomia braku pracy.  |  Ban Ki Moon deklaruje, że "model konsumpcji jest martwy", opisując świat przymusowej pracy na rzecz środowiska.  |  Internet Rzeczy. 2025.  |  NBIC. Wizja świata w 2025 roku. | Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje. |  Chiny zaczęły otwarcie rozpylać smugi chemiczne za pomocą bezzałogowych samolotów.   |  Google kupił Boston Dynamics, firmę budującą roboty dla DARPA.  |  Eric Schmidt: Sztuczna Inteligencja Google nie do odróżnienia od ludzkiej w przeciągu dekady.   |  Atlas. Nowy humanoidalny robot DARPA.   |  WildCat- nowy robot bojowy z DARPA.   |  Chameleon 2.0: Amerykański robot kamuflujący się jak kameleon.   |  Niedługo na ulicach miast- robot kapo.   |  PETMAN: kolejny potężny krok w kierunku budowy armii robotów DARPA.   |  Skynet, robotyka i globalne trendy strategiczne.   |  Nowe drony i roboty. Przedsmak przyszłości.   |  Pentagon będzie budował roboty z "prawdziwym" mózgiem.   |  Chińska odpowiedź na inflację: Foxconn wymieni pracowników na miliony robotów.   |  Robotyzacja rolnictwa.   |  Amazon chce dostarczać przesyłki dronami.   |  MAV: Szpiegowskie drony-insekty.   |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością.Czy Robo-Reporterzy zastąpią dziennikarzy głównego nurtu?   |  Uzbrojone drony będą patrolowały ulice w 2025.   |  Przyszłość dronów: Zautomatyzowane zabijanie.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Globalne trendy

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska...

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.Programy Infowars:


Czipowanie ludzi i jego cele:

Co jest jeszcze w tych szczepionkach?:


Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Kultura

Likwidacja inteligencji, czyli dawny plan niemiecki?

Likwidacja inteligencji, czyli dawny plan niemiecki?

Motto: "Nigdy oświata nie może iść przed nauką."  Prof.F.Konieczny   Tylnymi drzwiami, od 100 co najmniej...

Gwardziści szwajcarscy rezygnują z pracy z powodu obowiązku przyjęcia szczepień przeciwko Covid-19.

Trzech gwardzistów szwajcarskich podało się do dymisji, a trzech innych zostało zawieszonych po odmowie zastosowania się do nakazu...

Armia USA przywołuje ofiary z dzieci składane dla szatana, aby promować szczepienia na Covid-19.

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone