Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja. #2
Prisonplanet.pl
Polska
2012-02-17
Globalne trendy
Kontynuacja artykułu: Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja. #1

NOWY SYSTEM EKONOMICZNY
Nowa ekonomia/system ekonomiczny oparty będzie na zasobach. Ostatnia dekada upłynęła na wojnach o zasoby naturalne. Irak, Afganistan, Libia to tylko przykłady znacznie szerszego kierunku obranego przez anglo amerykański establishment. Już dziś mówi się otwarcie o dramatycznych zwyżkach cen energii, wody, żywności, a ostatnie 30% podwyżki są jedynie początkiem. Obecnie na świecie trwa dramatyczny proces redystrybucji dóbr. Polega on na transferze potężnych funduszy do krajów rozwijających się jednocześnie redukując je w tzw pierwszym świecie. Całość programu jest regulowana przez Agendę 21, która ma za zadanie wyrównanie/standaryzację poziomu życia na całym świecie, obniżając poziom życia 1 świata przy jednoczesnym podwyższaniu poziomu życia w krajach 2 i 3 świata.Zrównoważony rozwój pod Agendą 21
jest bardzo ważnym mechanizmem pozwalającym na wprowadzenie wszystkich zmian i kontrolowanie oraz regulowanie dosłownie wszystkich aspektów ekonomii jak i życia jednostek. System, który będzie efektem działania mechanizmów zrównoważonego rozwoju będzie wymuszał współzależność ekonomiczną, co oznacza brak niezależności w jakimkolwiek aspekcie działania jednostek jak i państw narodowych. Wszelkie formy niezależności energetycznej, produkcyjnej, ekonomicznej będą atakowane (patrz polski węgiel). W lokalnym odniesieniu wprowadzi to rodzaj feudalizmu z klasowym systemem. Efektem równania poziomów ekonomii poszczególnych regionów ma być to co elity nazywają 4 światem, gdzie nie będzie różnic w poziomie życia, wszyscy będą żyli na jednym, równym, minimalnym poziomie egzystencji. Tak więc na zachodzie ekonomia będzie charakteryzować się tym co Klub Rzymski określił jako cofanie rozwoju, przy jednoczesnym dyktacie i planowaniu ekonomii, coś co Klub nazwał post-demokratycznym systemem (pierwsze kraje objęte post demokratycznymi rządami to Grecja i Włochy gdzie społeczeństwu narzucono nową władzę pomijając drogę wyborów). Nowy ekonomiczny system prawdopodobnie zacznie się w Europie i potem przeniesie się do USA.Obecnie w momencie gdy cały system finansowy świata upada, wprowadzane są kolejne podatki. Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma to sensu chyba, że chcesz przetransformować system, zniszczyć wszystko co było i stworzyć nową rzeczywistość. Obecny ekonomiczno finansowy chaos posłuży elitom w realizacji planu o którym pisali 60 lat temu tj przeniesieniu zarządzania finansami wszystkich krajów do BISu (Bank of international Settlements)IMFu (International Monetary Fund) pod ONZ-tem. Carrol Quigley, który był historykiem CFR pisał w latach 60-tych o tym w ten sposób:
"Finansowe Centra dążą do stworzenia światowego systemu kontroli finansowej będącego w prywatnych rękach, który będzie w stanie zdominować każdy naród na Ziemi.
Oprócz pragmatycznych celów, siły finansowego kapitalizmu miały inny daleko idący cel, tj stworzenie światowego systemu kontroli finansowej trzymanego w prywatnych rękach będącego w stanie zdominować system polityczny każdego kraju i gospodarki światowej jako całości. Ten system miał być kontrolowany w feudalny sposób poprzez banki centralne działające wspólnie, poprzez tajne porozumienia przedkładane na częstych prywatnych spotkaniach i konferencjach. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych BIS w Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez światowe banki centralne, które same w sobie były prywatnymi korporacjami. Każdy bank centralny, w rękach takich ludzi jak Montagu Norman Banku Anglii, Benjamin Strong New York Federal Reserve Bank, Charles Rist Banku Francji, Hjalmar Schacht Banku Rzeszy, starał się zdominować rządy poprzez możliwość kontroli pożyczek dla Skarbu Państwa, manipulowanie rynkiem walutowym by wpłynąć na poziom aktywności gospodarczej kraju, i wywieranie wpływu na polityków poprzez profity płynące ze świata biznesu."
str 324 Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time. 1966, New York: Macmillan.

IMF będzie zarządzał księgami wszystkich krajów i będzie kontrolował system finansowy całego świata. IMF powstał aby rozpocząć tzw "pomoc zagraniczną" tj obciążyć kraje kredytami, wprowadzić je na ścieżkę problemów gdzie nie będą w stanie spłacać długów i w ten sposób zmusić te kraje aby spłaciły zadłużenie w zasobach naturalnych. W taki też sposób, już oficjalnie IMF ma kontrolować system w przyszłości. Twórca IMFu i Bretton Woods J.M.Keynes powiedział, że Breton Woods był tylko pierwszą częścią planu natomiast przyjdzie pora na część drugą, tj Bretton Woods 2. Koncept Bretton Woods 2 polegał na tym, że dla każdego zunifikowanego właściwie kontynentu/regionu musi powstać bank centralny, po jednym dla Ameryki, Europy i Dalekiego Wschodu.Co to wszystko oznacza dla zwykłego obywatela, który stara się przeżyć do pierwszego. Z perspektywy obywatela punktem krytycznym będzie opodatkowanie konsumpcji. VAT obejmie wszystko i będzie regulował poziom życia ludzi. Zostanie wprowadzony na całym świecie w tej czy innej formie. Wraz z otwarciem się krajów na tzw. wolny handel "free trade", który wcale nie jest wolny i służy jedynie międzynarodowym korporacjom, które mogą niemalże za darmo handlować na całym świecie czego nie można powiedzieć o zwykłym obywatelu, kraje narodowe tracą dochody z ceł i innych podatków związanych z handlem zagranicznym. Państwa szukając środków, które straciły przez otwarcie się na wolny handel nakładają VAT, który kompensuje straty i który w istocie jest przeniesieniem na całe społeczeństwo opłat, które powinny uiszczać międzynarodowe korporacje.

Nastąpi powolne wprowadzanie podatków międzynarodowych. Proces ten będzie nadzorowany przez ONZ i posłuży do budowania rządu światowego.

W świecie zwiększających się obciążeń podatkowych i uspołeczniania wszystkich kosztów jakie muszą ponosić wielkie instytucje finansowe świata, rosnące ceny podstawowych produktów obniżą jeszcze bardziej poziom życia. Pozbawieni dochodów ludzie będą migrowali do miast, które będą aranżowały im życie w komunitaryzmie pod pełną kontrolą państwa. Obecnie np Rosja walcząc z kurczącą się populacją chce przenieść większość swoich obywateli do 20 konglomeracji miejskich, co określane jest jako największa migracja od czasów Stalina, to samo będzie się działo na całym świecie w ramach Agendy 21. Ekonomia posłużyć ma również do zmaksymalizowania nacisku na wieś, by zmusić mieszkających tam ludzi aby migrowali do miast. Będzie odbywało się to poprzez podnoszenie opodatkowania rolników lub ograniczanie dotacji, zamykanie lokalnych szpitali, szkół, elementów infrastruktury takich jak drogi, wodociągi, w Polsce może wiązać się to z zamknięciem KRUSu. Będzie atakowana wszelka forma niezależności. Dla przykładu jeżeli ludzie żyją na wsi i produkują własną żywność będą zmuszeni poprzez system podatkowy by tego nie robić i przeprowadzić się do miast w poszukiwaniu pracy której tam nie znajdą. Jedynie najbogatsi będą mogli pozwolić sobie na życie na wsi.

Elementy państwa będące dotychczas w gestii rządów będą powoli prywatyzowane. Taki model zakłada Agenda 21, tj ścisłą współpracę w Publicznym Prywatnym Partnerstwie PPP. Jest to model wzięty bezpośrednio z ustroju faszystowskiego gdzie firmy/korporacje przeplatają się z instytucjami rządowymi, przejmując ich uprawnienia i zobowiązania. Państwa będą dokonywać outsoursingu, całej swojej administracji aż do momentu gdzie państwo będzie jedynie zbiorem administratorów a prywatne firmy mając mandat rządowy będą robiły to co wcześniej robił rząd. Prywatne firmy ochroniarskie, finansowe, produkcyjne itd  będą mogły nakładać kary na obywateli lub ich represjonować bez rządowego pośredniczenia. Konsorcja PPP wraz z bankami będą formą monopolistycznego konglomeratu/konsorcjum budującego nowy świat na wyłączność. Żeby łatwiej zobrazować tą zależność wystarczy cofnąć się do czasów II wojny światowej i systemu obozów koncentracyjnych, w których państwo budowało obozy i osadzało w nim ludzi a prywatne konsorcja, takie jak np IG Farben korzystały z niewolniczej pracy więźniów jednocześnie realizując rządową politykę eksterminacji. Te instytucje mają również za zadanie przejąć jeśli jest taka potrzeba z pomocą wojska, wszystkie zasoby naturalne świata, niezbędne do życia ludzi (wodę, jedzenie, minerały, paliwa itd), w ten sposób kontrolując populację świata.

Reszta firm będzie walczyć o przetrwanie w rozpadającym się zachodnim świecie, obciążonym drastycznymi podatkami. W przyszłości mają funkcjonować tylko duże konglomeraty, korporacje. Tylko Chiny i ich satelity będą miały przyzwolenie na ekspansję i produkcję dóbr, zachód czeka deindustrializacja.

W najbliższym czasie będzie niszczony cały system służby zdrowia i ubezpieczeń społecznych, które gwarantowały powszechne leczenie. System będzie prywatyzowany i podzieli się na dwie odnogi (co już ma miejsce w Polsce): upadający państwowy system z eugenicznym podejściem realizującym filozofię pozbywania się tych którzy są obciążeniem dla państwa i prywatny system medyczny dla tych, których będzie na niego stać.
 
Wraz z pogłębianiem się konfliktów militarnych ekonomia będzie coraz bardziej nabierać charakterystyk ekonomii czasów wojny, co oznacza redukcję produkcji dóbr dla konsumpcji społecznej, reglamentację ich przez państwo oraz kontrolę wszystkich zasobów.

PIENIĄDZE
Obecnie przez tą dekadę będą wprowadzone potężne cięcia finansowe, programy oszczędnościowe. Ponownie pojawią się kartki i reglamentacja dóbr dla obywateli. Obywatele dostaną ekwiwalenty pieniędzy w postaci elektronicznych kartek/kart kredytowych na żywność i inne produkty niezbędne do życia. Bertrand Russel czy Keynes pisali o tym już w latach 50-tych. Na tych kartach będą alokowane kredyty/punkty z upływającą datą ważności, nie będzie można ich oszczędzać ponieważ będą przepadać jeśli nie będą wykorzystane. System ten już jest wśród nas. Są to różnego rodzaju programy lojalnościowe operujące własnymi "pieniędzmi" czy systemami punktów, za które można nabywać produkty. Ten model transakcji będzie się coraz bardziej rozwijał obejmując państwowy system socjalny. Dokumenty elektroniczne, dowody osobiste zostaną finalnie sparowane z kontami bankowymi, tak więc aby cokolwiek kupić będzie trzeba się posługiwać jakąś formą dokumentu do czego już jesteśmy przyzwyczajani, kiedy żąda się w sklepach aby okazać dowód osobisty kiedy płaci się kartą.

Docelowo pieniądze mają przejść od systemu punktów/kredytów do formy ekwiwalentu energii. Będzie to część rozwijającego się rynku CO2. Każdy produkt, usługa jakie powstają będą wycenione na podstawie ilości energii potrzebnej do ich wyprodukowania lub impaktu na środowisko. Tak więc jednostka energii będzie podstawową uniwersalną jednostką monetarną.

Przyszły system finansowy opisaliśmy dość wnikliwie w artykułach o technokracji i jej modelu zarządzania.

CZYTAJ DALEJ>>>


www.cuttingthroughtthematrix.com


IMF: Nowy raport. Dolar- SDR- Nowa światowa waluta.  |  Spotkanie Bretton Woods II: przekształcenie porządku świata.  |  Forbes: Nowa amerykańska waluta w ciągu 5 lat.   |  Poza system Dolarowy. Raport z Chatham House.  |  Waluta CO2: Nowy początek dla Technokracji? Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.  |  Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.  |  Degrowth - cofanie rozwoju. Nowa polityka ekologicznych fanatyków.  |  ONZ żąda 76 bilionów dolarów na “zielone technologie”.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
nexus_one   dodano: 2012-02-17 17:55:51
No dobrze, ale co taki zwykly czlowiek jak ja moze zrobic, aby zmienic bieg historii? :-)
prisonplanet.pl   dodano: 2012-02-17 21:01:51
Prosimy przesyłać informacje dalej. Im więcej ludzi będzie świadomych tym większe mamy szanse by coś zrobić.

Więcej
Globalne trendy

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska...

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Więcej
Polityka

„Gwiezdny Wojownik” może strącać satelity GPS NATO.

„Gwiezdny Wojownik” może strącać satelity GPS NATO.

Zgodnie z obietnicą Rosja stworzyła nową broń, którą nazywa „Gwiezdnym Wojownikiem”. Zachodnie mocarstwa obawiają...

UE nakłania kraje by rozważyły przymusowe szczepienia.

UE musi rozważyć obowiązkowe szczepienia w odpowiedzi na rozprzestrzenianie się „wysoce zaraźliwego” wariantu Omicron Covid...

Założono pierwszą na świecie sprawę o morderstwo przeciwko Billowi Gatesowi.

Rostrzelania za kupowanie lub sprzedaż fałszywych kart szczepień.

Szczepionkowy stan wojenny w Austrii i przymus szczepień dla całej populacji.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone