Rosja. Geostrategiczna długa pętla.
prisonplanet.pl
Polska
2011-01-20
Polityka
Jakie plany ma administracja Rosji, jaką długofalową politykę przyjęły władze Politbiura po rozpadzie ZSRR? Na te i szereg innych pytań postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Drugi kongres Kominternu, 28 lipca 1920; wypowiedź Leona Trockiego.
“Federacja jest etapem przejściowym do kompletnej unii...wszystkich narodów”. Dwa lata później Leon Trocki, główny organizator rewolucji Leninowskiej, napisał w “Biuletynie Opozycyjnym”, że “Sowieckie Zjednoczone Kraje Europy są jedynym poprawnym sloganem wskazującym drogę/przeznaczenie dla Europy”.

Edward Heath (premier Wielkiej Brytanii, członek fabiańskiego socjalizmu- czytaj socjalista), oraz inni ideolodzy politycznej Europy otwarcie wyrażali poparcie dla wykorzystania modeli Marksistowskiej taktyki (po raz pierwszy wprowadzonej w życie we wczesnym roku 1900 przez Rosyjskich Socjalistycznych Demokratów), która zakładała wykorzystanie rozwoju ekonomicznego jako głównego wsparcia dla ustanowienia rewolucyjnego fundamentu, na którym polityczna federacja Europy może być zrealizowana.

Gdy instytucje demokratyczne zostaną wykorzystane, (bazując na modelu Kominternu) mogą być pokierowane do samozniszczenia. Drugi kongres Kominternu, który odbył się w Moskwie w 1920 roku, określił taktykę “jedyny możliwy do akceptacji model wykorzystania organizacji burżuazyjnych, jest ten którego celem jest ich destrukcja”. Lenin sam pisał “żaden parlament w jakichkolwiek okolicznościach nie może być dla Komunisty areną walki o reformy [...] Jedyna problematyka, która może nas zastanawiać, to ta, jak użyć instytucji burżuazyjnych by je zniszczyć.”

Taki model wykorzystania demokratycznych instytucji miał miejsce po drugiej wojnie światowej w Czechosłowacji, gdzie parlament sam przegłosował przyjęcie dyktatury komunistycznej. I jak pisał oficjalny historyk Czeskiej Komunistycznej Partii, Jan Kozak “Nasze doświadczenie jest ważnym i praktycznym dowodem na to, że możliwa jest transformacja parlamentu z instrumentu burżuazji w organ władzy, i bezpośredni element siły do pokojowego rozwoju socjalistycznej rewolucji.” (czytaj komunistycznej dyktatury).

Model Lenina zakłada geostrategicznie fakt, że granice pomiędzy krajami są bytami tymczasowymi, zmiennymi, przejściowymi i przez to zbędnymi i bez znaczenia.
Oznacza to, że dekompozycja ZSRR w grudniu 1991 roku, była aktem bez znaczenia ponieważ finalnym celem wszystkich Leninistów jest obalenie wszystkich granic. Co więcej było to kompletnie koherentne z modelem Putina, który publicznie w telewizji (2001r) wygłosił tezę, że ”Rosja jest de fakto krajem bez granic, a już na pewno w jego południowych granicach.” Podobnie w modelu Leninowskim wszelkie instytucje, struktury, pozycje, porozumienia, koncepcje, wartości (inne niż rewolucja), normy, religie i moralność są przejściowymi, nie pernamentnymi tworami.

Mając to na uwadze, spójrzmy jaki model transformacyjny znosi formalne granice nie tylko w Europie ale i na całym świecie. “Globalne problemy wymagają globalnych odpowiedzi”. Oczywiście mowa tu o globalizacji. Globalizacja rozmywa granice, ponieważ złożone wyzwania z nią związane, są zbyt duże i wymagają kolektywnej reakcji zjednoczonej Europy, a nawet zjednoczonego świata. Tak więc ostatecznym celem po integracji ekonomicznej europy jest jej polityczna integracja. Podobnie z całym światem, który obecnie jest w trakcie integracji ekonomicznej poprzez strefy wolnego handlu. Po zakończeniu tego procesu rozpocznie się proces konsolidacji politycznej.

Tak więc błędnie zrozumiany Leninistyczny zwrot “Pierestrojka” (proces zapoczątkowany przez Gorbaczowa, który doprowadził do rozpadu ZSRR), każdy rozumiał jako restrukturyzację (co wmawiało nam wielu polityków rosyjskich m.in. Gorbaczow) gospodarki sowieckiej i jego ustroju. Tymczasem prawdziwe znaczenie tego słowa wg Leninistów oznaczało “re-formację”, tak jak przy militarnej terminologii -przeformowanie szyków. Jednym słowem, nie był to koniec komunizmu, ale początek, podjęcie na nowo Leninowskiej rewolucji, na prawdziwie globalną skalę.

Upadek ZSRR był zresztą od początku pilotowany przez KGB, aż do dnia dzisiejszego. Jurii Andropow (szef KGB)- M. Gorbaczow (KC KPZR, Politbiuro, protegowany Andropowa)- B. Jelcyn (KC KPZR, KGB, Politbiuro)- W. Putin (KC KPZR, KGB). W Rosji nigdy nie nastąpił przewrót. Nikt nie obalił struktur władzy!

Jedną z zasad strategii Leninowskiej była teza “separacja poprzedza federację”. Widać, że główny dalekosiężny “rozpad” ZSRR ma ułatwić stopniowe przyciąganie różnych ”elementów i kawałków” byłego ZSRR wraz z członkami Unii Europejskiej (którzy należeli do bloku sowieckiego) i w konsekwencji całej Europy.
Europa wraz z jej całym systemem prawnym i tzw kooperacją, zajmuje się przede wszystkim kolektywizacją poprzez system wszechobecnych regulacji, co jest esencją systemu komunistycznego. Nie było więc żadnym zaskoczeniem, gdy 23 marca 2000 roku Michaił Gorbaczow nazwał Unię Europejską “nową Sowiecką Europą”. System tzw regionów Europy nie służy regionom ale kolektywowi. Najpierw tworzy “rewolucyjne” anty-narodowe relacje pomiędzy regionami a centrum (patrz Bruksela), by następnie zmniejszać zależność regionów w stosunku do centrum narodowego (na przykładzie Polski- Warszawa).

Słowa klucze ze słownika socjalistycznego wykorzystywane są w procesie transformacji mentalnej społeczeństwa. Warto zrozumieć jak przebiega komunikacja pomiędzy ośrodkami socjalistycznymi w sposób niezauważalny dla zwykłego obywatela. Słowa klucze: “zmiana” (wyrażana bez jakichkolwiek konotacji) (stąd “change” Barracka Obamy), “solidarność” (stąd globalna solidarność Wałęsy), “harmonizacja”, “kolektyw”, “uniwersalny”, “wspólny”, “zbiorowy”, “nie dyskryminowany” etc.

Polityczna integracja staje się rzeczywistością, jak tylko liderzy polityczni jak i obywatele dochodzą do przekonania, że “wspólne” wartości- wolności, pokoju i stabilności, demokracji, praw człowieka, tolerancji, równouprawnienia płci, solidarności, i braku dyskryminacji mogą być najlepiej urzeczywistnione poprzez “wspólną” politykę i instytucje państwowe. W szerokim geostrategicznym sensie Unia Europejska jest przebiegłym mechanizmem, który ma na celu konwergencję (schodzenie się, zbieganie) zachodniej europy z transformującym się Leninowskim/Marksistowskim systemem na wschodzie.

Aby teraz zagłębić się dalej w koncepcję strategiczną Rosji musimy spojrzeć ponownie na filozoficzne podstawy strategii Marksistowskiej. Aby wprowadzić zmianę w politycznych systemach stosowany jest konstrukt Hegeliański (teza-antyteza-synteza). Oznacza to, że aby skierować politykę na odpowiednie strategicznie tory, należy stworzyć dwie skrajnie przeciwstawne tezy, których konkluzją będzie zaplanowany wynik.

I tak tezą będzie, percepcja zinstytucjonalizowanego konfliktu pomiędzy wschodem a zachodem, z zagrożeniem nuklearnej anihilacji i brakiem zainteresowania sprawami środowiska.
Antytezą będzie nagłe zakończenie postrzegania konfliktu wschód-zachód (zniszczenie obrazu wroga) z pozornym (tymczasowym, prowizorycznym, odwracalnym i w ten sposób fałszywym) ponownym zjednoczeniem przeciw zagrożeniu nuklearnemu przy jednoczesnym położeniu nacisku na sprawy środowiska (ekologiczna polityka CO2).
Synteza: Konstrukcja nowego światowego socjalistycznego porządku (tzw. Nowy porządek świata) wg linii, którą nakreślił Gorbaczow w 1992 roku w Misuri określając upadek bloku sowieckiego jako ukłon w stronę zachodu. Aby wschód i zachód mogły podążać jednym torem, w tym samym politycznym kierunku. Alternatywą jest 3 wojna światowa, a o tym nikt nie chce myśleć.

Tak więc jaka jest strategia Rosji w kontekście długofalowym? Po pierwsze inkorporacja Europy jako jednego bloku/ciała, pod swoją strefę wpływów a następnie do nowego systemu międzynarodowego. Po drugie transformacja świata zachodniego w “Nowy Światowy Socjalistyczny Porządek” aka “Nowy Porządek Świata”, gdzie model kontroli oparty będzie na rozbrojeniu i zarządzaniu środowiskiem. W tym celu zaraz po upadku bloku Sowieckiego, socjaliści przejęli wszystkie liczące się organizacje zajmujące się ochroną środowiska. Gorbaczow powołał za pieniądze z zachodu, fundację Zielonego krzyża. Opracował z Stevenem C. Rockefellerem (multimilionerem) i Maurice Strong-iem (multimilionerem) dokumenty “Karty ziemi” i wspomagał opracowanie Agendy 21 (dokument współfinansowany przez królową Holandii- Beatrix), które to obydwa dokumenty zakładają stworzenie socjalistycznej utopii.Co ciekawe ten sam model transformacji, ale z zachodniej perspektywy opisuje Zbigniew Brzeziński (sam promujący naukowy socjalizm) główny strateg USA w książce “Pomiędzy dwoma Wiekami”, ang “Between Two Ages”.
Po stworzeniu nacjonalizmu, i okresu wojen pomiędzy państwami narodowymi, świat będzie skierowany na tory internacjonalizmu i komunizmu. Nowy świat określa jako “Era technotroniczna”, gdzie wszystko jest podporządkowane systemowi racjonalnego humanizmu obejmującego cały świat. Dodaje również ”System jest bezpośrednio wynikiem impaktu technologii (na społeczeństwo), i zawiera w sobie powstanie bardziej kontrolowanego i kierowanego społeczeństwa. Takie społeczeństwo będzie kontrolowane przez elity pozbawione wszelkich tradycyjnych etycznych ograniczeń. Takie Elity nie zawahają się przed wykorzystaniem najnowszych technologii dla własnych celów, aby wpływać na opinie ludzi i utrzymać społeczeństwo pod ciągłą kontrolą.” itd.

Dodatkowo wiemy o opracowanych planach przez administrację zachodnią transformacji świata właśnie w ten model. Czytaj artykuł “Raport z Iron Mountain. Co powinieneś wiedzieć o formującym się nowym świecie.”

Czy M. Gorbaczow, Z. Brzeziński, J. Andropow, H. Kissinger, A. Putin, B. Obama i inni politycy zarówno wschodu i zachodu myślą o tym samym systemie?

Transformacja krajów narodowych w jeden globalny system jest w trakcie realizacji. System zachodni transformuje się poprzez ekologiczną politykę w formę faszystowskiego/socjalistycznego ustroju. Wschód za sprawą transferu pieniędzy z zachodu transformuje swoją gospodarkę w faszystowski/oligarchiczny model. Poprzez strefy wolnego handlu, gospodarka świata się harmonizuje. Po tym etapie nastąpi polityczna konsolidacja.

Mapa Podziału świata opracowana przez klub rzymski. "Regionalized and Adaptive Model of the Global World System"  CLUB OF ROME


Artykuł opracowany na podstawie:
“The Perestroika Deception” i “New Lies for Old” Anatoliya Golitsyna, oraz książek Z. Brzezinskiego.


Oryginalna mapa KOR-u LINK


| Model KGB, obalania państw. | Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu. | Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce. | Putin: Euroazjatycka Unia do 2013 roku. | Klub Rzymski. Czyli kto wymyślił problem CO2. | Degrowth - cofanie rozwoju. Nowa polityka ekologicznych fanatyków.Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
fufek   dodano: 2011-02-28 12:35:27
\"Upadek ZSRR był zresztą od początku pilotowany przez KGB, aż do dnia dzisiejszego. Jurii Andropow (szef KGB)- M. Gorbaczow (KC PZPR, Politbiuro, protegowany Andropowa)- B. Jelcyn (KC KPZR, KGB, Politbiuro)- W. Putin (KC PZPR, KGB). W Rosji nigdy nie nastąpił przewrót. Nikt nie obalił struktur władzy!\" - Nie KC PZPR a KC KPZR;)
tornado   dodano: 2011-03-13 18:24:19
Od samego początku procesu integracji europejskiej można było wnioskować, że integracja ta odbywa się pod kierunkiem sił lewicowych. Świadczyło o tym preferowanie rządów lewicowych w poszczególnych państwach przy jednoczesnym zwalczaniu rządów narodowych. Rządy narodowe doprowadzano poprzez stosowanie odpowiednich technik do upadku. A mapa podziału świata na regiony wskazuje na to, że obecny nasz rząd został zainstalowany po to, aby wciągnąć ponownie Polskę w rosyjską strefę wpływów. Plany globalistów mogą jednak ulec diametralnej zmianie wskutek nieprzewidzianych sytuacji. Tak jak kryminalistyka nie uznaje terminologii zbrodni doskonałej, tak i globalizm potknie się o swoje założenia, które z pewnością doskonałymi nie są.

Więcej
Polityka

Założono pierwszą na świecie sprawę o morderstwo przeciwko Billowi Gatesowi.

Założono pierwszą na świecie sprawę o morderstwo przeciwko Billowi Gatesowi.

Według doniesień, przeciwko Billowi Gatesowi i założycielowi Serum Institute w sądzie najwyższym w Indiach wniesiono...

Rostrzelania za kupowanie lub sprzedaż fałszywych kart szczepień.

Wzrost liczby fałszywych certyfikatów szczepionkowych wprawił w furię jednego z rosyjskich prawodawców, który...

Szczepionkowy stan wojenny w Austrii i przymus szczepień dla całej populacji.

Armia australijska zaczyna przenosić osoby ze zdiagnozowanym Covid do obozów.

Kolejne protesty przeciwko Lockdownom na świecie.Programy Infowars:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Nauka i technologia

Naukowcy twierdzą, że pierwsze „żywe roboty” mogą się „spontanicznie” replikować.

Naukowcy twierdzą, że pierwsze „żywe roboty” mogą się „spontanicznie” replikować.

Jak wynika z nowego raportu naukowego maleńkie maszyny biologiczne opracowane z komórek żab – powszechnie określane jako...

Nowy szczep Covid-19 Omicron i cudotwórstwo firm farmaceutycznych.

Obecnie media zaczynają promować nowy szczep Covid-19, który jak podają jest trzykrotnie bardziej zaraźliwy. Zgodnie z publicznymi...

Trendy Google w kontekście skutków szczepień.

23 listopada NASA będzie prowadziła testy zestrzeleń asteroidów.

Pfizer modyfikuje formułę szczepionki przeciw COVID dla dzieci, potajemnie dodając lek na atak serca.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone