Globalna oligarchia i rząd światowy. #2
PrisonPlanet.pl
Polska
2015-04-21
Kultura
Kontynuacja artykułu: Globalna oligarchia i rząd światowy. #1

Dalej w książce w rozdziale “Demokracja i technika naukowa.” Russell określa dość ciekawą ścieżkę rozwoju poprzez rozwój technologii i ludzką jej fascynację, która obecnie zamienia się przy okazji wielu produktów w bezkrytyczny kult. Russel określa relacje i role jednostek w systemie, który może przy skrajnej formie ubezwłasnowolnić technologicznie ludzi których jednym celem będzie podtrzymywanie systemu i bycie jego częścią.


“W dobrym systemie społecznym, każdy człowiek będzie jednocześnie bohaterem, zwykłym człowiekiem, i trybem, w możliwie największym stopniu. Jeśli jest którymś z nich w najwyższym stopniu to inne role mogą być zmniejszone. Jako bohater, człowiek powinien mieć możliwość inicjatywy; jako zwykły człowiek, powinien mieć bezpieczeństwo; jako tryb, powinien być przydatny. Naród nie może osiągnąć wielkiej doskonałości posiadając tylko jeden z tych typów. W Polsce przed rozbiorem wszyscy byli bohaterami (przynajmniej cała szlachta); Bliski Zachód jest domem zwykłego człowieka; oraz w Rosji wszyscy poza Politbiurem są trybami. Żaden z tych trzech systemów nie jest całkowicie zadowalający.

Teoria trybu, choć mechanicznie możliwa, to po ludzku jest najbardziej niszczycielską z trzech. Tryb, jak powiedzieliśmy powinien być użyteczny. Tak, ale użyteczny do czego? Nie można powiedzieć, że przydatny do promowania inicjatywy, ponieważ mentalność trybu jest mentalnością przeciwstawną do bohatera. Jeśli mówisz, że przydatny dla szczęścia zwykłego człowieka, to podporządkowujesz maszynę wpływom ludzkich uczuć, co odrzuca teorię trybu. Można jedynie uzasadniać teorię trybu przez kult maszyny. Musisz sprawić, aby maszyna/system była celem samym w sobie a nie środkiem do tego co produkuje. Człowiek stałby się wtedy jak niewolnik lampy Arabskich Nocy. Nie ma już znaczenia co wytwarza maszyna jednak na pewno bomby byłyby bardziej korzystne od żywności, ponieważ wymagają one bardziej skomplikowanych mechanizmów do ich produkcji.

Z czasem ludzie będą się modlić do maszyn: "O wszechmogąca i najmiłosierniejsza maszyno, popełniliśmy błędy i zeszliśmy z dróg twoich, jak zagubione śruby, musimy wejść w te nakrętki, w które nie weszliśmy, a my opuściliśmy te nakrętki które weszły w zębatki i nie ma w nas zatrybienia."- i tak dalej. To naprawdę do niczego nie prowadzi. Bałwochwalstwo maszyny jest obrzydliwością. Maszyna jako przedmiot adoracji jest nowoczesną formą Szatana, a jego kult jest nowoczesnym diabolizmem.“Nauka i wartości.
"W przeszłości było wiele suwerennych państw które mogły w każdej chwili się ze sobą kłócić. Próby na linii Ligi Narodów były skazane na niepowodzenie, ponieważ, gdy powstał spór, strony sporu były zbyt dumne by zaakceptować postronny arbitraż, a państwa neutralne były zbyt leniwe by go wymusić. Obecnie istnieją tylko dwa suwerenne państwa: Rosja (z satelitami) i Stany Zjednoczone (z satelitami). Jeśli którykolwiek kraj przeważy albo poprzez zwycięstwo w wojnie albo przez oczywistą przewagę militarną, zwycięzca będzie mógł ustanowić jeden rząd na całym świecie, a tym samym sprawić by przyszłe wojny stały się niemożliwe. Na początku rząd ten, w niektórych regionach opierać się będzie na sile, ale jeśli państwa zachodnie będą kontrolowały świat to siła będzie szybko przeniesiona w kierunku ugód. Gdy to zostanie osiągnięte, najtrudniejszy światowy problem zostanie rozwiązany, a nauka stanie się całkowicie dobroczynna.

Nie sądzę by należało się obawiać, iż taki system raz ustanowiony będzie niestabilny. Głównymi przyczynami przemocy na dużą skalę są: zamiłowanie ku władzy, konkurencja, nienawiści i strach. Zamiłowanie ku władzy nie będzie miało narodowego pola do realizacji gdy wszystkie poważne siły wojskowe będą skoncentrowane w międzynarodowej armii. Konkurencja będzie skutecznie regulowana przez prawo i ograniczana przez rządową kontrolę. Strach w silnej formie, w jakiej go znamy zniknie, gdy wojna nie będzie mogła zaistnieć. Pozostaje nienawiść i wrogość. Mają one głębokie zakorzenienie w ludzkiej naturze. [...] Ta wszechobecna wrogość jest jedną z najbardziej nieszczęśliwych rzeczy w naturze ludzkiej i musi być zmniejszona jeśli globalne państwo ma być stabilne."


Dalej w rozdziale "Czy społeczeństwo naukowe może być stabilne?" Russell pisze: "[...] Obecnie ludność świata rośnie około 58.000 per diem. Wojna, jak dotąd, nie miała bardzo dużego wpływu na ten wzrost, który trwał niezmiennie przez każdą wojnę światową. Przez ostatnią ćwierć XIX wieku ten wzrost był szybszy w rozwiniętych krajach niż w zacofanych, ale teraz ogranicza się niemalże do bardzo biednych krajów. Spośród nich, Chiny i Indie są numerycznie najważniejsze, podczas gdy Rosja jest najważniejsza w polityce światowej. Jednak chcę, na razie ograniczyć się do względów biologicznych pozostawiając światową politykę.

Co jest nieuniknionym rezultatem braku ograniczenia wzrostu populacji? Bardzo ogólne obniżenie standardu życia w krajach określanych obecnie jako zamożne. Wraz z tym nastąpi obniżenie popytu na produkty przemysłowe. Detroit będzie musiało zrezygnować z budowania prywatnych samochodów ograniczając się do samochodów ciężarowych. Takie rzeczy jak książki, fortepiany, zegarki staną się rzadkim luksusem dla kilku potężnych ludzi, zwłaszcza tych, którzy kontrolują armię i policję. W końcu przyjdzie wszechobecna nędza a prawo Malthusa będzie szaleć bez ograniczeń. W świecie który ujednolici się technicznie, populacja wzrośnie, gdy światowe zbiory będą dobre a zmniejszy się przez głód ilekroć są złe. Większość obecnych miejskich i przemysłowych centr opustoszeje a ich mieszkańcy, jeśli jeszcze będą żyli, powrócą do trudów chłopskich swoich średniowiecznych przodków. Świat osiągnie punkt równowagi, ale kosztem wszystkiego, co daje wartość ludzkiemu życiu."
[...] "Nie oszukujmy się że antykoncepcja jest jedynym sposobem, który może powstrzymać wzrost populacji. Istnieją też inne, które należy przypuszczać preferowali by przeciwnicy antykoncepcji. Wojna, jak zauważyłem przed chwilą była dotychczas w tym zakresie rozczarowująca, ale być może wojna bakteriologiczna może okazać się bardziej skuteczna. Jeśli Czarna Śmierć mogłaby być wypuszczona na cały świat raz na generację to ci którzy przetrwają mogliby się swobodnie rozmnażać bez przepełniania świata."

[...] "Istnieją trzy sposoby zabezpieczenia społeczeństwa, które powinno być stabilne w odniesieniu do populacji. Pierwszym jest kontrola urodzeń, drugim dzieciobójstwo lub naprawdę niszczycielskie wojny, a trzecim ogólna nędza z wyjątkiem panującej mniejszości. Wszystkie te sposoby były praktykowane: po pierwsze, na przykład, przez Australijskich aborygenów; po drugie przez Azteków, Spartan i władców Republiki Platona; po trzecie w świecie Rosji Sowieckiej. (Nie należy przypuszczać, że Hindusi i Chińczycy lubią głodować, ale muszą to wycierpieć ponieważ uzbrojenie Zachodu jest dla nich zbyt potężne). Z tych trzech, tylko kontrola urodzeń unika skrajnego okrucieństwa i nieszczęścia dla większości ludzi. Tymczasem, tak długo jak nie zaistnieje rząd światowy będzie istniała rywalizacja o władzę między różnymi narodami. [...] Te rozważania naukowe dowodzą, że społeczeństwo świata nie może być stabilne, chyba że zaistnieje rząd światowy."[...] "Potrzeba światowego rządu, jeśli problem populacji ma być rozwiązany w jakikolwiek humanitarny sposób, jest całkowicie oczywista w odniesieniu do zasad Darwina. Biorąc pod uwagę dwie grupy, z których jedna ma zwiększającą się a inna stabilną ludność, to ta z rosnącą populacją będzie (przy innych niezmienionych czynnikach) z czasem silniejsza. Po zwycięstwie, będzie odcinać dostawy żywności pokonanym, z których wielu umrze! W związku z tym ciągle będą trwały zwycięstwa tych narodów, które z punktu widzenia świata, są nadmiernie płodne. To jest tylko nowoczesna forma starej walki o byt. A biorąc pod uwagę naukowe możliwości zniszczenia, świat, który pozwala na kontynuację tej walki nie może być stabilny.

Po drugie, jeśli chodzi o populację. Jeśli nie mamy mieć stałych i coraz większych braków żywności, rolnictwo musi być prowadzone za pomocą metod, które nie marnotrawią gleby a wzrost populacji nie może wyprzedzić wzrostu produkcji żywności możliwej dzięki usprawnieniom technicznym. Obecnie żaden z tych warunków nie jest spełniony. Ludność świata rośnie, a jej zdolność do produkcji żywności maleje. Taki stan rzeczy nie może oczywiście trwać bardzo długo bez wytworzenia kataklizmu."

Film: Neo-Eugenika. Wojna przeciw ludzkości.


OGLĄDAJ DALEJ>>>


"Aby poradzić sobie z tym problemem będzie koniecznym, by znaleźć sposoby na powstrzymanie wzrostu liczby ludności na świecie. Jeśli to ma być zrobione w inny sposób niż przez wojnę, zarazę, i głód, to wymagać będzie potężnego międzynarodowego organu władzy. W chwili ustanowienia taki organ powinien się zajmować żywnością na świecie w odniesieniu do różnych narodów, i proporcjonalną jej ilością do populacji. Jeśli jakiś naród zwiększy swoją populację to nie powinien z tego tytułu otrzymywać więcej żywności. Motyw nie rosnącej populacji będzie zatem bardzo przekonujący. Krajowe metody zapobiegania wzrostowi populacji należy pozostawić każdemu państwu do decyzji."

Na chwilę zatrzymując się należy stwierdzić, iż taka polityka jest już wprowadzana na całym świecie przez Bank Światowy i ONZ. Podobnie Unia Europejska szykuje drakońskie rozwiązania mające na celu zmniejszenie populacji poprzez wdrażanie całej gamy polityk, łącznie ze wspieraniem przez państwo aktów samobójczych.

Dalej Russell kontynuuje "Mój wniosek jest taki, że społeczeństwo naukowe może być stabilne przy podanych pewnych warunkach. Pierwszym z nich jest jeden globalny rząd, posiadający monopol na użycie siły zbrojnej, a więc będący w stanie wymusić pokój. Drugim warunkiem jest ogólna dyfuzja [redystrybucja] dobrobytu tak, że nie ma okazji do zazdrości jednej części świata wobec drugiej. Trzeci warunek (który zakłada spełnienie drugiego) jest to globalny niski wskaźnik urodzeń tak, że ludność świata stanie się stabilna lub prawie stabilna. Czwarty warunek jest przepisem na indywidualną inicjatywę, zarówno w pracy, w zabawie i największą dyfuzję władzy kompatybilną z utrzymaniem niezbędnych ram politycznych i gospodarczych.”

Przedłożone przez Russella tezy bez większych trudności można zaobserwować w dzisiejszym świecie. Odnosząc się choćby do ostatniego akapitu, monopol na użycie siły powoli zaczyna być wdrażany przez instytucję NATO które działa pod mandatem ONZ, czego dobitnym przykładem był atak na Libię w 2011 roku; redystrybucja dobrobytu na cały świat trwa nieprzerwanie od podpisania na początku lat 90-ych ONZ-owskiej Agendy 21; globalne wskaźniki dzietności i płodności jednoznacznie wskazują na globalne załamanie się tendencji, co nie może być zbiegiem okoliczności a jedynie wdrożeniem taktycznie przemyślanej polityki; ostatnim elementem jest dyfuzja władzy, która w ramach Agendy 21 określana jest jako współzależność gdzie żaden kraj nie może być samowystarczalny a tym samym niezależny. Wszystkie zatem kluczowe aspekty wdrażania globalnego rządu są już dookoła nas.Znacznie bardziej precyzyjne projekty rozwijające tezy Russella publikowane są w raportach ONZ  nieustannie przez grupy eksperckie na całym świecie. Obecnie oficjalnym celem na powołanie globalnego rządu jest rok 2025. Czy to nastąpi czy nie nie jest tutaj istotne, ważne jest to, że wszystkie kluczowe aspekty budowy tego systemu są wdrażane na całym świecie i prędzej czy później taki konstrukt może stać się realny. Tak czy inaczej może stać się tylko realny wtedy gdy większość ludzkości będzie kompletnie nieświadoma tego procesu co niestety nadal ma miejsce.


Kolejne milion lat i kontrola globalnej populacji.  |  Aldous Huxley: Ostateczna rewolucja.   |  UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Chińska fabryka eugeniczna zbiera DNA "geniuszy" by wytwarzać "ulepszonych" ludzi.   |  Homo-bomba i mutacja ludzkiego gatunku.   |  Film: Zasoby Ludzkie - Inżynieria Społeczna XX wieku.  |  Film: Neo-Eugenika. Wojna przeciw ludzkości.  |  NeoEugenika: Skazani na niepowodzenie przez "gen ubóstwa".   |  Prawdziwy cel projektu poznania ludzkiego genomu- genetyka behawioralna.  Naukowcy żądają debaty nad zwierzętami z ludzkimi genami.   |  Zniewieszczające substancje chemiczne odkryto w markowej odzieży.   |  Chemia z plastikowych opakowań wpływa na zniewieszczenie mężczyzn.   |  Chemikalia, które “sprawiają, że trzyletnie dziewczynki są agresywne i nadpobudliwe".   |  BPA jest zabójcze dla mózgów dzieci będących w łonie matki.   |  Po spożywaniu zup z puszki poziom BPA w organizmie wzrasta o 1200%.   | Film: Ecoscience - plan globalnej eksterminacji ujawniony.  |  Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Kultura

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Od 1 października każdy, kto chce pracować lub odwiedzać Watykan, będzie musiał zostać „zaszczepiony” na koronawirusa...

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Procesy oswajania i przyzwyczajania społeczeństwa co do nadchodzącej rzeczywistości polegają na powolnej normalizacji nowych norm...

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

Żona premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona promowała sztukę A. Crowleya.Programy Infowars:
Mariusz Najda z Fundacji Tesli o procesie skazywania rządu na karę dożywocia za przestępstwa:

Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Multimedia

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Na tej stronie będziemy na bieżąco umieszczali nadsyłane do redakcji materiały wideo i linki do kluczowych informacji dotyczących...

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

W tym miejscu zamieszczamy filmy z protestów organizowanych przeciwko wprowadzaniu medycznego państwa policyjnego pod przykrywką...

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone