UE i drakońskie scenariusze kontroli populacji do 2050 roku.
Jurriaan Maessen,
 ExplosiveReports.Com
USA
2012-10-19
Globalne trendy

Raport opracowany w 2011 roku, finansowany przez Komisję Europejską i World Wildlife Fund WWF, opisuje modele drakońskich środków kontroli populacji, podatków osobistych od CO2, kontrolowanie przez rząd mediów oraz legalizację dobrowolnego i wspomaganego samobójstwa we wszystkich krajach UE.

Finansowany przez UE think tank opracował w 2011 roku projekt o nazwie One Planet Economy Network (OPEN:EU), który nie został opisany w jakichkolwiek głównych lub alternatywnych mediach. Oczywiście aż do tej pory.

Dokument zatytułowany Scenariusze Gospodarki Jednej Planety w Europie (Scenarios towards a One Planet Economy in Europe) składa się z kilku scenariuszy lub "ścieżek", którymi UE może podążać w celu osiągnięcia przewidywanej "Gospodarki Jednej Planety". Finansowany przez Wspólnotę Europejską w ramach siódmego programu ramowego i World Wildlife Fund WWF dokument, precyzyjnie podąża za narracją Agendy 21. W dokumencie przesyconym takimi terminami jak "zrównoważony rozwój""ślad ekologiczny", autorzy opisują cztery różne drogi dojścia do tego, co grupa określa jako "Gospodarkę Jednej Planety". Jak podano na wstępie raportu: "Istnieją cztery narracje, które zapewniają alternatywy, choć niekoniecznie idealne, wizje transformacji w kierunku Gospodarki Jednej Planety (ang. One Planet Economy) w Europie do roku 2050. Przedstawiają one zarówno ilustrację życia w Europie w 2050 jak i impementację polityk, które są niezbędne, aby wspierać proces przejścia do tego wspólnego punktu końcowego w ramach różnych założeń dotyczących przyszłości."

Te cztery "narracje" to:
1: Mądry i troskliwy  (ang. Clever and Caring)

2: Szybko na przód  (ang. Fast Forward)

3: Na granicy wytrzymałości  (ang. Breaking Point)
4: W zwolnionym tempie (ang. Slow Motion)


Aby uzyskać wyraźny obraz drakońskich środków na drodze ku przewidywanemu globalnemu finałowi konieczne będzie zacytowanie autorów bezpośrednio i w całości, zwłaszcza w scenariuszu "Na granicy wytrzymałości".

Wymienione w dokumencie "ukierunkowanie polityki" zawiera:
"UE musi podjąć zdecydowane działania, aby ograniczyć wzrost populacji, zarówno w Europie, ale przede wszystkim w pozostałej części świata, w obliczu rosnącego popytu, w czasie, gdy innowacja technologiczna jest w stagnacji a globalne niedobory (np. paliw kopalnych i gruntów rolnych) pchają ceny w górę. W niektórych krajach europejskich, oczekiwana długość życia ustabilizuje się, w innych spadnie".

Nieco dalej, na nagłówku "Demografia" czytamy, co następuje:
"Od 2012 roku, jednym z działań podjętych w celu kontroli wzrostu populacji było wycofywanie świadczeń na dzieci dla rodzin wielodzietnych. Do 2020 r. świadczenia te były realizowane wyłącznie na maksymalnie dwójkę dzieci. W gospodarce, która w ogóle stała się bardziej pracochłonna, polityka imigracyjna została złagodzona w celu przyciągnięcia pracowników o niskich kwalifikacjach, zwłaszcza w sektorze rolnictwa. To dodatkowo zwiększa napięcia społeczne w UE. Dwustronne umowy handlowe wymagają od partnerów handlowych wdrożenia środków kontroli populacji."Mimo, iż dokument przedstawia "istotne politycznie" modelowanie jako celowo niejasne pojęcie "scenariusza", wiele z wymienionych środków zostało już faktycznie wdrożonych. Kiedy autorzy stwierdzają, że "Dwustronne umowy handlowe wymagają od partnerów handlowych wdrożenia środków kontroli populacji", to należy zauważyć, że takie wymagania są już wdrażane. W moim artykule pt “ONZ i Bank Światowy naciskają suwerenne kraje do przyjęcia dyktatu globalnej redukcji populacji.” udowadniam ponad wszelką wątpliwość, że takie oferty handlowe zawierające cele redukcji populacji już działają. W “dokumencie dyskusyjnym” Banku Światowego z 2007 roku rola banku w odniesieniu do takich wymagań została wyjaśniona bardziej szczegółowo: "Bank ma potencjalną przewagę by zająć się tymi kwestiami na najwyższych szczeblach kształtowania polityki państw, nie tylko poprzez odpowiedników urzędników służby zdrowia, ale także poprzez urzędników od finansów i planowania. Jest to ważne ze względu na rosnąca świadomość, że ekonomia polityczna jest krytycznym czynnikiem w realizacji populacyjnych programów zdrowotnych i reprodukcyjnych, zwłaszcza w krajach o wysokiej płodności."

W dokumencie określono dwa narody, które są obecnie pod tym systemem kontroli populacji Banku Światowego. Pierwszy przykład to Niger, wobec którego Bank Światowy stosuje tzw "standardy", według których naród ten musi funkcjonować, aby cieszyć się stałym wsparciem Banku Światowego. W przypadku Nigeru, określonego przez IMF jako "wysoko zadłużony i ubogi kraj" - a tym samym łatwy do opanowania, dokument stwierdza: "Przyrost ludności jest udokumentowany a ESW ludności (Ekonomiczny i Sektorowy rynek Pracy) zaplanowany. Strategia populacji krajowej i strategia w zakresie zdrowia reprodukcyjnego jest nie tylko punktem odniesienia dla CAS (Strategii Pomocy dla Krajów, ang. Country Assistance Strategy), ale także elementem dla udzielania pożyczek, podczas gdy zdrowie reprodukcyjne jest jednym z filarów CAS."OGLĄDAJ DALEJ>>>

"Wysoka płodność i gwałtowny wzrost liczby ludności nie tylko zostały uznane za główne problemy, ale płodność została również użyta jako jeden z punktów odniesienia wydajności CAS. Ponadto wielkość ludności ESW, została zaplanowana a następnie wdrożona. ESW było najważniejsze w zwiększeniu wewnątrzkrajowego dialogu politycznego na temat kwestii społecznych, i doprowadziło do powstania niezależnego programu populacyjnego w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Międzynarodowego (IDA), obecnie w przygotowaniu, który jest pierwszym programem populacyjnym działającym od wielu lat w Banku Światowym dla regionu Afryki. Przygotowanie strategii populacyjnych i zdrowia reprodukcyjnego były także punktem odniesienia CAS jak również elementem niezbędnym dla udzielenia pożyczek, podczas gdy zdrowie reprodukcyjne zostało dodane jako jeden z filarów CAS".

W tym technokratycznym języku, jest wyjaśnione prawdziwe modus operandi, a partnerzy w zbrodni zostali nazwani całkiem otwarcie: "Inni partnerzy Banku tacy jak UE dołączyli do wysiłków. Wreszcie, i kwestiom demograficznym nadano wysoki priorytet w nowej reformie Wsi i Polityki Społecznej Kredytowania (Rozwoju Polityki Kredytowej)".

Ponownie. Dokument z 2011 roku podkreśla, że "handel został ograniczony z krajami, które nie mają programów kontroli populacji." Inną kwestią przedstawioną w ramach scenariusza "Breaking Point" jest dramatyczna ekspansja rządowych rozporządzeń UE: "W 2050", czytamy w dokumencie, "Europejczycy są zmuszeni do przyjęcia nawyków zielonego stylu życia, na przykład poprzez przyjęcie zakazów dla nieistotnych, indywidualnych, długodystansowych podróży. Na tym etapie podróż lotnicza od dawna jest zbyt droga dla większości ludzi. Państwo kontroluje lub silnie oddziałuje na wszystkie dostępne kanały edukacji, mediów i marketingu w celu promocji tych przekazów, nieustannie wzmacniając ich przyjęcie i formując percepcję zrównoważonego rozwoju."

Również rozpatrywany jest scenariusz zamknięcia populacji w aglomeracjach jako część Agendy 21: "Większość Europejczyków żyje w gęsto zaludnionych obszarach miejskich, w zwartych, wydajnych kwaterach. Większość gospodarstw domowych składa się z trzech lub mniej członków rodziny. Pomieszczenia mieszkalne są niewielkie, energooszczędne i zawierają inteligentne liczniki, które umożliwiają zakładom użyteczności publicznej (firmom dostarczającym np. gaz, wodę albo prąd) kontrolę obciążenia i stanu do monitorowania stosowania, egzekwowania racji, lub odcinania energii elektrycznej, jeśli jest to konieczne."

Powtórzmy to raz jeszcze: państwo będzie "monitorowało wykorzystanie, egzekwowało racje, lub w razie potrzeby odcinało prąd".

Jak miło, nieprawdaż? Jeśli podobają ci się wyżej wspomniane pomysły, pokochasz kolejne:
"W 2015 r., dobrowolne i wspomagane samobójstwo stało się w pełni akceptowanym prawnie we wszystkich krajach UE."

"W 2020, większość mediów będzie ściśle kontrolowanych przez rząd i będą wykorzystywane do próby zarządzania zmianami zachowań, sprzedając "ekscytację gry w ramach ograniczeń" oraz " wiadomości iż “zielone oznacza wzrost".”


Cytując obecnego komisarza europejskiego ds. środowiska Potočnika, który stwierdził, że "przywiązuje większą wagę do polityki zmiany zachowań społeczeństwa, takiej jak podatki ekologiczne, niż "reaktywnej" polityki, która kara trucicieli", przypomina mi się ostatnia uwaga tego samego komisarza zamieszczona na stronie internetowej Komisji Europejskiej. W przemówieniu Potočnik cytował swojego "dobrego przyjaciela" Achima Steinera, dyrektora wykonawczego Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, mówiąc, iż idea zarządzania rynkami została uzgodniona podczas Agendy 21 która została formalnie utworzona w 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro: "Dwadzieścia lat temu, ustaliliśmy, co robić, teraz mamy narzędzia, aby to zrobić. Jeśli nie przejdziemy do meritum polityki gospodarczej, spotkamy się tutaj, w Rio+40 bardziej winni. Rynki są społecznymi konstruktami. Nie są jak siła grawitacji. Mogą być regulowane."

W tych kilku zdaniach, Sekretarz Generalny UNEP ujawnia kilka rzeczy. Po pierwsze, że obecna sytuacja gospodarcza oferuje "narzędzia", aby wdrażać program Agendy 21, co do którego zgodzono się już na początku lat 90, po drugie, że nasz drogi Sekretarz generalny chce przejść do "meritum polityki gospodarczej" i po trzecie, że od początku pomysł Agendy 21 zakładał zarządzanie wolnym rynkiem.

Program poruszający m.in problematykę Agendy 21:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

W odpowiedzi na wypowiedź jego "dobrego przyjaciela" z ONZ, Europejski komisarz środowiska dodał trochę więcej absolutyzmu do i tak już potężnego stosu wniosków, stwierdzając: "Tak one mogą być zarządzane i muszą być zarządzane".

Ostatni scenariusz naszkicowany przez finansowaną przez UE grupę, zatytułowany “W zwolnionym tempie”, wspomina, że "Europejska polityka monetarna jest silnie powiązana z celami Gospodarki Jednej Planety. Europejski Bank Centralny i krajowe banki wzięły na siebie rolę kierowania europejskiej gospodarki na ścieżkę zgodną z celami Gospodarki Jednej Planety".

Dokument wymienia wiele innych rzeczy, które nie zostały jeszcze ujęte w tym artykule. Wyzwaniem dla czytelników: jest przestudiowanie tego dokumentu i innych dokumentów tworzonych przez ekologicznych radykałów, którzy obecnie pełzają wokół technokratów w Brukseli. Agenda 21, pod jakąkolwiek nazwą jest ona proponowana, jest dosłownie wbudowana w duże korporacje i rządy. Z tego powodu wszystkie ich wypowiedzi i publikacje wyrażają ducha tyranii, którego należy naświetlić szerszemu gronu obywateli.


Link do oryginalnego artykułu: LINK


Eutanazja: "Karta końca życia" rusza w Anglii.   |  ONZ pyta: Ile osób może żyć na Ziemi?  |  Eksperci DEMOS mówią, że wspierane samobójstwo jest możliwe w ramach ścisłych kryteriów.   |  Zmniejszyć populację świata i redystrybuować zasoby, doradza ekspert.   |  ONZ promuje aborcję jako kluczowy element w walce z emisjami CO2.   |  Instrumenty pochodne śmierci.   |  IMF: Starzejące się społeczeństwa mogą być mniej skłonne do spłaty długów państwowych.  |  Etycy argumentują, że zabijanie nowo narodzonych dzieci powinno być dozwolone.   |  Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.   |  Miliarderzy biorą populację na celownik.   |  Śmierć na kołach: Holandia uruchomi mobilne kliniki eutanazji, aby uśmiercać ludzi w ich własnych domach.   |  Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.  |  Agenda 21 i przeludnione megamiasta przyszłości.  |  Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.  |  W najnowszym raporcie ONZ proponuje system globalnej regulacji wody i żywności.  |  Al Gore promuje teorię kontroli populacji.   |  Audycja Wiadomości PrisonPlanet.pl: Problematyka depopulacji.  |  Ban Ki Moon deklaruje, że "model konsumpcji jest martwy", opisując świat przymusowej pracy na rzecz środowiska.   |  Profesor: Zapobiegnijcie „eksterminacji międzygatunkowej” redukując aktualną liczbę ludzi na ziemi.   |  Film: Ecoscience - plan globalnej eksterminacji ujawniony.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
remek   dodano: 2012-10-25 18:46:50
Ograniczyc to okupacje UE, a jedyne co mozna kontrolowac

to poziom IQ tych gadzich szpiegow i ich likwidacja.
MDobak   dodano: 2012-11-06 19:53:40
Aż założyłem konto w tym serwisie bo dezinformacja jaka płynie z tego artykułu jest straszna.Cały ten raport to ćwiczenie które polegało na wymyśleniu potencjalnych scenariuszy do z góry określonych założeń. Na początku wymyślone cztery wizje europy, od tej wręcz idealnej w \"Clever and Caring\" do tej strasznej w \"Breaking Point\". Następnie starali się tak dobrać decyzje, które mogłby hipotetycznie doprowadzić do tej hipotetycznej europy. A więc to co wy tutaj opisujecie jako straszne plany UE to po prostu ostrzeżenie \"czego robić nie wolno\". Przepraszam, że to mówię bo wiem, że zachowam się jak ostatni cham ale trudno - ale z was idioci!!!
prisonplanet.pl   dodano: 2012-11-06 23:06:40
Panie MDobak to jest dokładnie scenariusz Brytyjskich Trendów Strategicznych dla Europy!
http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/globalne_trendy,p1066415464
Dokłądnie takie same trendy prezentuje Gerald Celente, który jest najlepszym specjalistą w dziedzinie trendów na świecie. To samo pisze Jacques Attali, że Europa będzie przypominać Afrykę. Czy i z nich są idioci czy Pan o czymś nie wie?
dbx   dodano: 2012-11-07 08:06:11
MDobak @kiedy brakuje wiedzy, a przez to i zrozumienia, korzysta się ze słów obelżywych, dlatego, że jest nadzieja, że nimi uda się ukryć soją głupotę, przy czym, tu, głupota, jest synonimem światopoglądu, nie zaś inwektywą mającą na celu obrazę kogoś.

Czytaj więc więcej, słuchaj wiele, myśl przy tym i wnioskuj bez emocji, a nie ulegniesz pragnieniu obrażania kogokolwiek, nazywaniem go idiotą, bo nawet nie starałeś się dowiedzieć co znaczy i kogo dotyczy to określenie.

Póki co, swoim wpisem pokazałeś wszystkim, jak łatwo jesteś podatny na sterowanie i manipulację.
MDobak   dodano: 2012-11-07 10:29:40
@prisonplanet.pl No i czego to ma dowodzić? Jedynie tego, że Brytania ma też dobrych specjalistów albo, że wszyscy z siebie kopiują. W tych scenariuszach padają takie zdania jak \"Doomsday Scenario\", \"Catastrophic Space System Damage\", \"amoral scientific culture\". Chyba, nie trzeba być wybitnie inteligentnym, żeby się zorientować, że te scenariusze nie są przedstawione jako \"patrzcie co planujemy\" a jako \"tego chcemy uniknąć\". Po prostu jest to możliwy scenariusz jaki może się wydarzyć i specjaliści zdają sobie z tego sprawę. Wolelibyście, żeby o tym nie pisali? To raczej chyba bardzo pozytywnie świadczy o UE, że zdaje sobie sprawę z możliwych zagrożeń i nie chowa (a przynajmniej udaje, że nie chowa ale to już temat na inną dyskusję) głowy w piasek.Poza tym przedstawione są także bardziej optymistyczne scenariusze. Dlaczego piszecie tylko o tych złych, a nie piszecie o innych bardziej pozytywnych scenariuszach? I do jasnej cholery, dlaczego przedstawiacie te scenariusze tak jak by było to plany? No WTF? Co jest z wami?A co do raportu OPEN:UE to wzięli scenariusze opracowane przez innych specjalistów (bo po co mieli tworzyć na nowo koło) i urządzili sobie - że tak powiem - taką zabawę, polegająca na wymyśleniu potencjalnych wydarzeń które mogłyby doprowadzić do każdego scenariusza.\"There are four narratives that provide alternative, albeit not necessarily ideal, visions of

the transition toward a One Planet Economy in Europe by 2050. (...) The scenarios were developed via a back-casting exercise on the basis of stakeholder

input provided during a two-day workshop in September 2010\".W tym cytacie wyraźnie podkreślone jest, że scenariusze nie są idealne i zostały opracowane poprzez \"back-casting\" scenariuszy opracowanych przez innych specjalistów. Czyli bierzemy sobie wizje europy za 50 lat i wymyślamy sobie jakie decyzje i wydarzenia mogłyby doprowadzić to powstania takiej europy.Teraz mam pytanie do @pirsonplanet.pl, po jaką cholerę waszym zdaniem UE ma wybrać scenariusz który prowadzi do \"Doomsday Scenario\" i go realizować? A jeśli już, to czemu nazwali to \"Doomsday Scenario\" i jeszcze publicznie o tym piszą? ACTA była tajna a tutaj takie straszne plany są jawne? Serio?@dbx - Tak pokazałem... poprzez samodzielne przeanalizowanie źródeł i nie słuchanie bezkrytycznie tego, co ma do powiedzenia pirsonplanet? Czym Ty się różnisz od tych którymi łatwo manipulować? Jedyna różnica jest taka, że jedni słuchają bezkrytycznie tego co mówi \"A\" a Ty słuchasz bezkrytycznie tego co mówi \"B\".
MDobak   dodano: 2012-11-07 10:39:49
@pirsonplanet.pl I jeszcze jedno, Jacques Attali przedstawił wiele możliwych scenariuszy a wy znów piszecie tylko o tym najgorszym tak jak by inne nie istniały.
prisonplanet.pl   dodano: 2012-11-07 12:04:00
Panie MDobak istnieje różnica pomiędzy "scenariuszami" takimi jak OPENEU a "trendami".
Brytyjskie Ministerstwo Obrony czy też Gerald Celente opracowuje trendy- czyli jak rozwinie się obecna sytuacja. W tych opracowaniach nie ma opcji albo-albo. Dlatego "scenariusz" OPENUE jest istotny ponieważ jest zbieżny z trendami globalnymi. To nie jest opcja, to jest kierunek zmian- Patrz (Grecja, Hiszpania)! Myśli Pan że obecny kryzys jutro się skończy? Jeśli tak to jest Pan naiwny. Ostatnia depresja trwała dekadę, a obecna ma charakter globalny i będzie trwała dekadami. Tu, niestety, nie ma miejsca na miłe scenariusze. Optymistyczne, wyssane z palca wizje można pooglądać w TV albo posłuchać z ust ministra finansów, niestety nie mają one związku z rzeczywistością.

Attali opisał jeden kierunek. Więcej w artykule: http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/nowy_porzadek_swiata,p1421281382
oraz http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/przyszlosc_urzadze,p38483402
MDobak   dodano: 2012-11-07 12:58:17
@pirsonplanet: Ale przecież trendy opracowane przez Brytyjskie Ministerstwa Obrony nie są wyssane z palca i uwzględniają obecną sytuacje i wcale nie są optymistyczne na zasadzie \"kryzys kończy się jutro\" Prawdopodobnie na podstawie tych trendów opracowano wizje europy za 50 lat do raportu OPEN:EU do których opracowania scenariusze. We wszystkich raportach te pesymistyczne scenariusze są przedstawiane jako ostrzeżenie a Pan dalej przedstawia to jako plan.Napisze to jeszcze raz: to co znajduje się w raporcie OPEN:UE NIE jest PLANEM a próbą wymyślenia scenariusza który mógłby doprowadzić do swoistej katastrofy jaka jest opisana w \"Breaking Point\" i decyzje które do tego prowadzą są przedstawione jako ZŁE - jeszcze raz, to nie jest PLAN a OSTRZEŻENIE.
prisonplanet.pl   dodano: 2012-11-07 16:46:22
Panie MDobak, raz jeszcze Ministerstwo Obrony nie napisało ostrzeżenia, tylko to co będzie miało miejsce! A za nim, być może cała reszta, tego nie wiemy. Niech Pan to przeczyta: http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/globalne_trendy,p1066415464
MDobak   dodano: 2012-11-07 22:08:58
@prisonplanet.pl: Odniósł by się Pan do reszty moich zarzutów.

Co do raportu. To skąd oni mają wiedzieć, że to się wydarzy? Wróżki tam zatrudniają? Mogą co najwyżej przewidywać.

Co mnie bardzo interesuje, dlaczego nie napisaliście Państwo dość istotnego szczegółu, że celem raportu jest wykazanie potencjalnych zagrożeń: \"The Future Character of Conflict found that the global trends indicate increasing instability and growing opportunity for confrontation and conflict. State failure, extremists, increased competition for resources and the changing global balance of power will dictate why, where and how we engage in conflict\" - http://www.mod.uk/DefenceInternet/MicroSite/DCDC/OurPublications/Concepts/FutureCharacterOfConflict.htm.

Czego się Pan spodziewał w takim raporcie? Że opublikują jedną stronę i napiszą \"nie ma żadnych zagrożeń\"? Dlaczego gdy w raporcie pada słowo \"może\" Pan tłumaczy to jako \"stanie się\"? Dlaczego poświęcił Pan JEDNO bardzo ogólne zdanie na opisanie założeń raportu? Czy to nie jest nic innego jak manipulowanie czytelników swojego portalu?
prisonplanet.pl   dodano: 2012-11-08 18:45:21
My nie manipulujemy a jedynie podajemy cytaty z dokumentów. Rozwój obecnych wydarzeń determinuje przyszłe wydarzenia. Punktem wyjścia dla wszystkich scenariuszy jest pozytywne/negatywne rozwiązanie kryzysu. Jeśli będzie negatywne to kierunek zmian będzie na gorsze. Dlatego "negatywne scenariusze" są tak istotne. Obecny kryzys i zmiany systemowe w ekonomii wyzwolą potężną presję na obywateli, firmy i rządy. Niech Pan prześledzi historię co się wtedy dzieje. Na dobrą sprawę nie trzeba nawet czytać takich dokumentów aby zobaczyć przyszłość…wystarczy pomyśleć. Dokumenty badawcze wyostrzają jedynie wizję przyszłości.

Więcej
Globalne trendy

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska...

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.Programy Infowars:


Petycje przeciwko szczepieniom i działaniom rządu:Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Multimedia

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Na tej stronie będziemy na bieżąco umieszczali nadsyłane do redakcji materiały wideo i linki do kluczowych informacji dotyczących...

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

W tym miejscu zamieszczamy filmy z protestów organizowanych przeciwko wprowadzaniu medycznego państwa policyjnego pod przykrywką...

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone