Etyka czasów mesjańskich. #1
PrisonPlanet.pl
Polska
2018-08-19
Kultura
Od XVII wieku trwa szeroko zakrojony proces powolnej transformacji chrześcijańskiej etyki zachodniego świata w kabalistyczno-gnostycki konstrukt, który objawił się publicznie w takich ruchach jak różokrzyżowcy czy późniejsza masoneria. Proces ten rozpoczął się absorbując w obszary swych wpływów monarchów, magnatów, generalnie elity krajów, oferując im różne formy mistycyzmu, włącznie z chrześcijańskim kabalizmem jako odpowiedź na wąskie etyczne ramy chrześcijaństwa w coraz bardziej makiawelistycznym świecie. Proces ten został wnikliwie opisany w wydanej w Polsce książce historyka biblioteki kongresu USA Jamesa H. Billingtona „Płonące umysły. Źródła rewolucyjnej wiary”.

W wyniku tej religijnej infiltracji dwory możnowładców zaroiły się od neoplatonistów, alchemików, magów, wróżbitów czy kabalistów. Aby nakreślić zakres infiltracji w XV wieku dwór rodziny Medyceuszów miał astrologa i neoplatonistę, Marsilio Ficino (1433-1499), który tłumaczył prace hermetyczne, którego zastąpił później Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) potępiany przez papieża kabalista; dwór Elżbiety I miał Johna Dee (1527-1608) kabalistę, który podążał za okultystyczną tradycją Agrippy i stworzył m.in. magię Henoha, a którego syn Arthur Dee (1579-1651) pracował na dworze Cara Michała I (później jego prace zostały wykradzione przez Rasputina). Rabbi Yaakov Moelin (1365-1427) pracował na wielu dworach, m.in. Hrabiego Warwick, Zygmunta Luksemburskiego, Księcia Bawarii, czy Markiza Magdeburga. Na czeskim dworze Rudolfa II pracował Dee jak i Sir Edward Kelley (1555 – 1597). Na dworze Ludwika XVI i Marii Antoinette pracował Alessandro Cagliostro (1743 – 1795). Michel de Nostredame (Nostradamus) (1503–66) pracował dla wielu dworów Europy. Michael Scot (1175 – c. 1232), pracował na dworze Fryderyka II Hohenstaufa.

Można stwierdzić, iż pewne rody od wieków zatrudniały osoby trudniące się okultyzmem, a ich publiczne chrześcijańskie zaangażowanie było jedynie grą na pokaz. Po rozprzestrzenieniu się w Europie chrześcijaństwa to właśnie w domach możnowładców (często obwiniających chrześcijaństwo za upadek imperium rzymskiego) i wąskich grupach przetrwały okultystyczne tradycje sięgające eonów.

W XVI-XVII wieku proces rozpowszechniania tych religijnych tradycji nabrał tempa wraz z utworzeniem otwartych organizacji i klubów w kręgach arystokracji, mieszczaństwa i wojskowych. Mimo popularyzacji tych zagadnień, ich dokładne doktryny były strzeżone przez procesy stopniowej inicjacji, i nawet tak jak w wypadku Masonerii na 33 stopniu członek nie dowiadywał się niczego nadzwyczajnego, jedynie, że staje się częścią pogańsko-templariańsko-kabalistycznych misteriów i zginie jeżeli je zdradzi. Dokładna etyka wyłaniającej się nadrzędnej religii nie była więc nigdy zdefiniowana i ogłaszana wprost, i co ciekawe najczęściej oficjalnie powoływano się na tradycje chrześcijańskiej etyki pomocy bliźnim, aby manipulować potencjalnymi członkami. Innym powodem dla którego nie definiowano tego systemu był ciągły jego rozwój, odkrywanie i łączenie działających elementów wszelkich minionych religii pogańskich w jeden coraz szerszy synkretyczny system.

Okultystyczny synkretyzm i mesjanizm.
Techniki i skodyfikowana wiedza na temat okultyzmu istniała od czasów pierwszych imperiów, które wyłoniły się po wielkim kataklizmie określanym jako potop lub wielkie zlodowacenie gdzie wody w takiej czy innej formie przykryły połowę naszej planety niszcząc wcześniejsze cywilizacje i ich systemy religijne.


Istniejące wtedy systemy religijne, podobnie jak dziś, wierzyły w świat duchowy i materialny na styku których żył człowiek aspirujący do wiecznego życia. W wielu przypadkach bogowie i ich potomstwo żyli na ziemi. Pomiędzy tymi światami możliwa była komunikacja i przenikanie się ich dzięki dosłownie setkom technik: zaklęć, magicznych przedmiotów, wprowadzania człowieka w odmienne stany świadomości, ofiar, wróżb czy astrologii. Techniki te były rozpowszechnione na całym świecie i przemigrowały do czasów chrześcijańskich dzięki pracom neoplatońskim skodyfikowanym przez Porfiriusza (204–270), pracom hermetycznym (I-II wiek, patrz Hermes Trismegistos), które dały początek pracom gnostyckim i alchemicznym (III-IV wiek), oraz proto-kabalistycznym (II-III wiek, mistyka rydwanu). Wszystkie te szkoły przenikały się wzajemnie (głównie na Bliskim Wschodzie) i później, w dużej mierze ich techniki i koncepty przetrwały w zamrożeniu w kulturze Islamu, w sektach sufickich (patrz np prace al Farabi (872-950)). Ponowne wyłonienie się na widok publiczny okultyzmu w przeewoluowanej formie miało miejsce pomiędzy X a XII wiekiem gdzie doszło do dalszego synkretyzmu wraz z gnostyckimi ruchami Bogomiłów (X wiek) i potem Katarów (XII-XIII wiek), oraz ekspansji na Europę zbudowanego na Sufizmie, neoplatonizmie i mistycyzmie żydowskim Kabalizmu z Hiszpanii. Ruchy te miały na tyle duży wpływ, iż przeniknęły do zakonów chrześcijańskich wraz z pracami Albertusa Magnusa (1200–1280, dominikanin), Ramona Llulla (1232 – 1315, franciszkanin), Rogera Bacona (1214–94, franciszkanin), czy Joachima z Fiore (1135-1202, cysters). W kontrze do tych ruchów, które tworzyły odrębne sekty, angażowały księży, a obejmowały niekiedy całe miasta i obszary krajów organizowano pogromy, wypędzenia całych społeczności i ustanowiono z czasem Inkwizycję. Walka z tymi potężnymi ruchami nie była jak to niektórzy określają polowaniem na jakieś tam czarownice, ale z wyłaniającym się polityczno-religijnym blokiem ewoluującego wciąż okultyzmu. Mimo wielkich starań ruchy te zdążyły jednak zaabsorbować zbyt wiele wpływowych osób, zbyt wiele grup, by kompletnie zaniknąć i jak zaznaczyliśmy przeniknęły (głównie dzięki połączeniu wielu nurtów okultyzmu w Kabale) dwory możnowładców.

Ponad to, ruchy te wytwarzały nurty mesjańskie, nadejścia czasów ostatecznych i wyłonienia się oczekiwanego mesjasza, który przyniesie nowe złote czasy, nowe prawo i jak zobaczymy nową etykę.

Od czasów Chrystusa w kulturze żydowskiej wyłoniło się kilku znaczących mesjaszy:
- Szymon Bar-Kochba („Syn Gwiazdy”) (zm. 135) promowany przez największego w historii rabina Akive (50–135), który jest postacią występującą w Talmudzie Babilońskim, Jerozolimskim, Bahirze czy Zoharze. Obydwaj zostali zabici przez Rzymian.
- Mojżesz z Krety (440-470) Powołał się na mesjasza i ostatecznie miał przejść z ludem żydowskim przez morze jak Mojżesz co skończyło się katastrofą.
- Serene z Syrii VII wiek. Ogłosił się mesjaszem, który jak Mojżesz wyzwoli żydów i wprowadzi ich do ziemi obiecanej. Kazał jako pierwszy wstrzymywać prawa religijne.
- David Alroy (ok. 1160) Ogłosił się mesjaszem. Z jego działań powstała sekta Menahemitów.
- Abraham ben Samuel Abulafia (1240-1291) Pierwszy kabalistyczny mesjasz, twórca profetycznej Kabały mającej w sobie elementy filozofii greckiej/neoplatonizmu i Sufizmu. Opisał techniki kontaktu z zaświatami używane do dziś. W 1280 chciał nawrócić papieża Mikołaja III na judaizm, który w tym samym czasie zmarł. Był przetrzymywany przez miesiąc w więzieniu przez franciszkanów.
- Sabataj Cwi(1626–1676) to kabalistyczny mesjasz, którego prorok i powiernik Nathan z Gazy oparł cały ciężar religijny na kabale Luriańskiej. Zevi jako mesjasz dokonał paradoksalnego aktu religijnego- zbawienia przez przejście na inną religię oraz, co najważniejsze, odwrócenia wszystkich przykazań (10 starotestamentowych i 613 talmudycznych). Na bazie jego działań powstała sekta Donmeh, która zrodziła całą serię kabalistycznych mesjaszy (Barukhia Russo (1695–1740); Osman Baba (XII w.); Mordecai Mokia (1650–1729); Jacob Querido (zm. 1690), który stworzył sekty Dönmeh, İzmirli, Karakashi i potem Lechli; Miguel (Abraham) Cardoso (1630–1706); Löbele Prossnitz (Joseph ben Jacob) (?–1750))
- Rabbi Moshe Chaim Luzzatto (1707–1746) Mesjasz który był pod silnym wpływem prac Cwi, a który kontaktował się z demonem o nazwie Maggid, dzięki któremu pisał prace kabalistyczne (Nowy Zohar (czasów zbawienia)). Twierdził on, że jako mesjasz połączył się z szekiną żeńskim aspektem kabalistycznego boga.
- I ostatecznie Jakub Frank (1726–1791); działający w Polsce żydowski mesjasz z sekty Sabateistów, który pozostawił po sobie spuściznę przykazań, która pozwoli nam na dokładną analizę mesjańskich doktryn i nowej etyki.

W całym okultystycznym ruchu (do którego obecnie zaliczają się takie ruchy jak m.in. Kabalizm, Sabateizm/Frankizm, Hasydyzm, Różokrzyżowcy, Masoneria, Martyniści, Teozofiści, New Age, Sataniści (z których wszystkie oparte są na kabalizmie)) nie chodzi jedynie o ciągły proces synkretyczny i proces powolnej transformacji chrześcijańskiej etyki zachodniego świata w kabalistyczno-gnostycki konstrukt, powrót do pogańskich praktyk i pogańskiej cywilizacji, ale również istnieje w nich element mesjański, wybawiciela, który ma oczyścić świat i przynieść na cały świat złoty wiek, nową erę raju na ziemi. Podobnie jak religie monoteistyczne czekają na ponowne przyjście mesjasza, okultyści również mają swoje rozległe oczekiwania co do tej kwestii.

Gnostycyzm i Kabalizm.
Szeroko zakrojony proces powolnej transformacji chrześcijańskiej cywilizacji i jej etyki w nowy system etyczny, oparty jest na synkretyzmie kabalizmu (konkretniej Sabateizmie/Frankizmie) z elementami gnostyckimi.

System gnostycki opiera się na chrześcijaństwie, z wpływami żydowskimi (patrz pre-kabalistyczna mistyka rydwanu) i grecko-egipskim hermetyzmie. System ten był tworzony głównie w Egipcie przez żydów, pogan (wpływy greckie i egipskie) i chrześcijan we wczesnych etapach rozwoju chrześcijaństwa.


Zakłada, że materialny świat został stworzony przez szatana, zwanego też Demiurgiem (budowniczym), natomiast świat duchowy przez androgenicznego Boga zwanego Monadą (z którego jak w kabalizmie wypłynęły liczby i litery z których powstał świat). Ponieważ w Biblii to Bóg stworzył świat, to wierzono, iż biblijny Bóg był Demiurgiem, Szatanem, którego trzeba pokonywać za pomocą gnosis (wiedzy). Duch Św, jak w kabalizmie to kobieta, która zradza mesjasza i wiedzę (Sofia). Wszystko zatem co istnieje w świecie materialnym niszczy to co w człowieku idealne (duch/pneuma) i człowiek musi dążyć przez wiedzę (gnoza), objawienie i iluminację do wyrwania się z więzów świata. Bóg w gnostycyzmie, podobnie jak w kabalizmie, jest odległym bytem nie mającym możliwości wpływu na obecny świat i musi być wspierany przez działania człowieka.


Do gnostyków również należały grupy ofitów, „czcicieli węża”, którzy uważali że Chrystus to wąż, który wcześniej, za sprawą Sofii, w raju dawał ludziom wiedzę (gnosis) na temat zła i dobra. Czcili oni wszystkie negatywne postacie biblii (od szatana przez Kaina a kończąc na Judaszu) jako swoich sojuszników.

Mamy więc dualizm materii i ducha w którym Chrystus jest nauczycielem uczącym człowieka jak ma wyrwać się z tego świata, przy czym według gnostyków on nigdy nie umarł na krzyżu, by zbawić ludzkość i co więcej, jego linia rodowa trwa do dziś. Jest to promowane od lat 80-ych XX wieku przez serie książek Holy Blood, Holy Grail.” i organizację Priory of Sion, które popularyzują postać mesjasza (boga-człowieka), który będzie rządził światem jako potomek Chrystusa i Marii Magdaleny. Będzie w sobie dosłownie łączył to co ziemskie z tym co niebiańskie, jednym słowem linię szatana (pana tego materialnego świata) z linią Chrystusa. W gnostycyzmie zbawienie podobnie jak w kabalizmie nastąpi gdy ostatnie odłamy światła wylane na ten świat powrócą przez mesjasza do stwórcy.

Poniżej powszechne w starożytnym Rzymie elementy systemu gnostyckiego:


Jednym z szerokich ruchów gnostyckich był wyżej nadmieniony Kataryzm, którego członkowie odrzucali wszystko co materialne do tego stopnia, że odrzucali eucharystię, oraz chrzest ponieważ woda była również tworem szatana a tym samym nie można było nią błogosławić; odrzucali ludzkie ciało ponieważ człowiek był dziełem szatana. Wierzyli, podobnie jak buddyści, że aby opuścić cykl reinkarnacji i uzyskać status anioła człowiek musi się w pełni wyrzec siebie i wszystkiego co ziemskie, do tego stopnia, że niektóre ceremonie oczyszczenia kończyły się śmiercią przez zagłodzenie. Kapłani katarów byli jaroszami i unikali jedzenia wszystkiego co było wynikiem prokreacji. Nawet prokreacja ludzi była grzechem kontynuacji cyklu reinkarnacji. Współcześnie elementy gnostycyzmu uwydatnione są w okultystycznych grupach takich jak Masoneria, Teozofia, czy Golden Dawn. Gnostycyzm również miał wpływ na Kabalizm poprzez takie wczesne dzieła jak Sefer ha-Bahir.

System kabalistyczny opiera się na judaizmie, gnostycyzmie (patrz np Sefer ha-Bahir) i grecko-egipskim neoplatonizmie. Ma on podobnie jak gnostycyzm niewiele wspólnego z Biblią (nowym i starym testamentem), i jest stale rozwijanym systemem w którym dosłownie każdy adept może mieć nowe objawienie. Bóg kabalizmu, zwany Ein Sof (choć ma on dosłownie setki innych imion tj. Zahariell, Totrohiel, Totrosia, Totrosai Zortak, Nehoria YHY, YVY, OTOT, HAVAYAH, EHEYEH, Ah-Tzitzah-ron, Aklithah-ron, Shemaqtharon, Demushah-ron, Ve-Tzaphtzaphithron, Hurmyron, ETBS, MZPZ, THVA, THVH i dosłownie setki innych), podobnie jak w Gnostycyzmie jest odległym, androgenicznym, niedostępnym bytem, którego eksperyment tworzenia wszechświata nie powiódł się a rozsypane elementy światła (oświecenia/gnozy) muszą być pozbierane przez ludzi, by doszło do zbawienia świata. Tak samo jak w Gnostycyzmie stworzył On litery, liczby jako podstawę świata i całego systemu religijnego, pozwalając, by poprzez wiedzę człowiek opanował świat materialny (wszechświat i 7 innych ziem (Eretz, Adamah, Gey, Nashiya, Tziya, Arka, Tevel) Zohar Hadasz 20b) i duchowy. Duch Św to w kabalizmie Szekina, z którą łączą się kabaliści (również intymnie, patrz Jacob Cordovero (1522–1575)), jest to żeński aspekt Boga, i jego kolejne imię. Podobnie jak gnostycyzm (hinduizm, buddyzm i wiele innych religii) kabalizm uznaje reinkarnację do różnych form, nie tylko ludzkich, gdzie celem człowieka jest wyrwanie się z tego zapomnianego przez Boga świata.

Żeński aspekt kabalistycznego, androgenicznego boga i "łączenie się z nim" został dobrze zobrazowany przez Hasa w stricte kabalistycznym filmie "Sanatorium pod Klepsydrą" (scena w ok. 25 min filmu):


Co więcej, kabalizm uznaje, że w tym samym czasie dusza może być w wielu równoległych światach i osobach. Jak stwierdził Hayyim ben Joseph Vital oryginalna dusza mesjasza po raz pierwszy pojawiła się w Kainie, pierwszym mordercy, pierwszym synu Adama. Tym samym najwyższe zło i dobro są połączone w mesjaszu. Oddzielne części duszy mesjasza pojawiły się w prominentnych ludziach historii w każdym okresie/pokoleniu i ostatecznie złączą się w ostatnim mesjaszu. Kabaliści tacy jak Rabbi Yehoshua syn Leviego wierzyli również, iż po zbawieniu, wyrwaniu się z tego ziemskiego padołu osoba podobnie jak w mormonizmie otrzyma od Boga na własność 310 planet.

Aby komunikować się z Bogiem kabalizm najpierw oparł się na mistycyzmie rydwanu, gdzie adept wykonując odpowiednie inkantacje (imion Boga) może sprowadzić na ziemię rydwan i podążyć nim do nieba. Rozszerzono to poprzez systemy numerologii, astrologii, hiromancji, transu, medytacji, autohipnozy, wywoływania demonów i aniołów, itd. co z czasem nie tylko służyło komunikacji ale również pozyskiwania ziemskich uciech i bogactw. Również system kabalistyczny wykracza daleko poza biblijne ograniczenia etyczne pozwalając adeptom na współpracę i kontrolowanie mocy Lucyfera, Lewiatana, Szatana, Beliala, Asmodeusza i setek innych upadłych bytów dla własnych celów. Jak stwierdził to jeden z kabalistów XIII wieku techniki te działają bez względu na przynależność do jakiejkolwiek religii, stąd bez problemu mogły one przenikać do współczesnych grup okultystycznych tj. Masoneria czy Satanizm.

Co jednak najważniejsze to Kabalizm około XV wieku za sprawą prac Isaaka Lurii przekształcił się ze sztuki poznania tajemnic stworzenia w proces ostatecznego zbiorowego zbawienia, którego bezpośrednim efektem był sabateizm/frankizm i później sekta chasydów. Według niego dosłownie każdy partycypuje w zbawieniu świata, i to od ludzi a nie od Boga czy mesjasza zależy zbawienie świata. Luria skodyfikował również fakt, iż Bóg był źródłem zarówno dobra jak i zła, co stawia człowieka w podobnym do gnostyckiego dualistycznym systemie etycznym. Człowiek biorąc Boga za wzór etyczny staje poza dobrem i złem mogąc robić dosłownie wszystko dla „wyniosłych celów zbawienia” rozumianego jako zbieranie pozostawionych przez Boga iskier światła.


CZYTAJ DALEJ>>>


Dönmeh: Największy sekret Bliskiego Wschodu.  |  Armageddon i Kolektywny Chrystus.  |  Zmierzch kościoła.  |  Nowa globalna religia.  |  UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.  |  Papież Franciszek i Szimon Peres rozmawiają na temat stworzenia "religijnego ONZ".  |  Papież realizuje cele Klubu Rzymskiego tworząc nową zieloną globalną religię.Globalna religia: Franciszek stwierdza, że wszystkie główne religie łączą się z tym samym bogiem.  |  Do 2050 Klub Rzymski planuje konwersję Chrześcijaństwa w zieloną religię.  |  Nowa globalna religia.  |  Religia, kultura i wielka wojna. #1   |  Religia, kultura i wielka wojna. #2   |  Przeciwko masonerii.  |   Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age )   Film: Megiddo 1. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  Film: Megiddo 2. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  A teraz w ramach pogłębiania religijnej tolerancji sataniści chcą publicznie odprawiać czarne msze.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Kto rządzi światem. Wykład Stanleya Monteitha, Braterstwo Mroku.   |  Ostatni Papież?  |  Roboty z mobilnym in-vitro.  |  Człowiek postindustrialny.  |  Przemysłowy kanibalizm i druk ludzkich organów.  |  Technologie ulepszania ludzi i przyszłość pracy w najbliższej dekadzie.  |  Kolejne dwie dekady i znikające zawody.  |  Kontrola mózgu i rozwój technologii ulepszania ludzi.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |  Destrukcja obrazu człowieka. Od transseksualności przez transrasowość do transsprawności.   |  ONZ: Wielka technologiczna transformacja.  |  Nowe technologie i rekonstrukcja człowieka.  |  Amerykańscy naukowcy próbują otworzyć ścieżkę ku genetycznej modyfikacji człowieka.   |  Bill Gates: Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile miejsc pracy zostanie wkrótce zastąpionych przez boty.  |  "Nowa ekonomia" to ekonomia braku pracy.  |  Wielka Globalna Transformacja.  |  Ban Ki Moon deklaruje, że "model konsumpcji jest martwy", opisując świat przymusowej pracy na rzecz środowiska.  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Era technotroniczna.   |  Internet Rzeczy. 2025.  |  NBIC. Wizja świata w 2025 roku. | Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje. |  Chiny zaczęły otwarcie rozpylać smugi chemiczne za pomocą bezzałogowych samolotów.   |  Google kupił Boston Dynamics, firmę budującą roboty dla DARPA.  |  Eric Schmidt: Sztuczna Inteligencja Google nie do odróżnienia od ludzkiej w przeciągu dekady.   |  Atlas. Nowy humanoidalny robot DARPA.   |  WildCat- nowy robot bojowy z DARPA.   |  Chameleon 2.0: Amerykański robot kamuflujący się jak kameleon.   |  Niedługo na ulicach miast- robot kapo.   |  PETMAN: kolejny potężny krok w kierunku budowy armii robotów DARPA.   |  Skynet, robotyka i globalne trendy strategiczne.   |  Nowe drony i roboty. Przedsmak przyszłości.   |  Pentagon będzie budował roboty z "prawdziwym" mózgiem.   |  Chińska odpowiedź na inflację: Foxconn wymieni pracowników na miliony robotów.   |  Robotyzacja rolnictwa.   |  Amazon chce dostarczać przesyłki dronami.   |  MAV: Szpiegowskie drony-insekty.   |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością.Czy Robo-Reporterzy zastąpią dziennikarzy głównego nurtu?   |  Uzbrojone drony będą patrolowały ulice w 2025.   |  Przyszłość dronów: Zautomatyzowane zabijanie.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
mart   dodano: 2018-08-19 20:20:04
W tym filmie oni wchodzą po drabinie jak do kur...y by z nią... to by się zgadzało.
mart   dodano: 2018-08-19 20:22:01
Ta drabina to pewnie drabina jakubowa do nieba...
semperparatus   dodano: 2018-08-20 08:29:52
Stek bzdur...prawdziwa gnoza i gnostycyzm(nie ta \"pseudognoza\"sfałszowana przez masonerię)nie ma nic wspólnego z judaizmem...przeciwnie...jest jego biegunowym przeciwieństwem...(np.u Marcjona).Odsyłam do pracy żydowskiego badacza Michy Brumlika pt.\"Gnostycy\"
prisonplanet.pl   dodano: 2018-08-20 09:57:22
@semperparatus - a co dokładnie nie jest prawdą w tym tekście? My opisujemy system gnostycki tak jak on wyglądał na początku, a nie w XIX i XX wieku. To był magiczny system jak wiele w tamtych czasach -patrz zdjęcie z muzeum.
semperparatus   dodano: 2018-08-20 14:54:49
System gnostycki był i jest zaprzeczeniem judaizmu...a tak naprawdę-właściwym pełnym chrześcijaństwem...w przeciwieństwie do niepełnego i niekonsekwentnego tzw.\"chrześcijaństwa\"kościelnego(ortodoksyjnego)...które-przyjmując do swojego kanonu Stary Testament...ideologicznie i etycznie obcy osobie i nauczaniu Jezusa Chrystusa Arcygnostyka o miłości bliźniego i prymacie ducha nad materią-\"zanieczyszcza\" i \"deprecjonuje \" Chrystusową doktrynę...(Łk.4,1-13,1J,5,19,J,18,36,J,14,30...i inne).Chrystus nie miał nic wspólnego z ideologią i etyką starotestamentową...oraz z postacią zbrodniczego jahwe(żydowskiego bożka plemiennego)...błędnie przez tzw.\" chrześcijaństwo ortodoksyjne \" nazywanego \"Bogiem\"
prisonplanet.pl   dodano: 2018-08-20 15:55:22
@semperparatus - Gnostycyzm, podobnie jak kabalizm w istocie są antytezą tego co jest zapisane w starym testamencie. Oba systemy są synkretycznym konstruktem i mają niemalże identyczną kosmogonię, hierarchię bóstw itd. Proszę przeczytać "Bahir", protokabalistyczną księgę opartą na gnostycyzmie. Wygląda to tak jakby w tym samym czasie w Egipcie powstawały takie same systemy religijne, tylko jeden był dla żydów a drugi dla chrześcijan. Podobnie jak religijny system grecki przystosowano dla Rzymian.
semperparatus   dodano: 2018-08-20 16:41:26
Jednak chyba muszę dokładniej opisać antagonizmy i sprzeczności między obu religiami(czy pseudo-religiami)....

1.Judaizm jest zakotwiczony w doczesności i materii...gnostycyzm-odrzuca świat doczesny jako zły(wytwór i panowanie żydowskiego jahwe-demiurga-szatana).Natomiast za Boga uznaje \"Dalekiego Boga Miłości i prymatu ducha nad materią\"...którego wysłannikiem był Jezus Chrystus.Sam Chrystus twierdzi , że nie ma z jahwe nic wspólnego(J,14,30)

2.Chrystus...jako wysłannik tego Prawdziwego Boga...każe kochać każdego człowieka...nawet nieprzyjaciół(Mt,5,43-48)...a nie tylko innego żyda...a innych(gojów)nienawidzić i niszczyć jak nakazuje judaizm(\"Setnik z Kafarnaum\",Mt,8,11-13)

3.Żydowska kabała(poprzez kontakt ze złem duchowym)próbuje wzmocnić swoją pozycję i dominację w świecie doczesnym...gnostycy...rozwijając się duchowo....w kierunku dobra i wiedzy-postulują opuszczenie na zawsze tego okrutnego , nieudanego ,rządzonego przez demiurga świata...i powrót do duchowej ojczyzny...z której wszyscy...jako istoty duchowe- pochodzimy

A więc...różnice między judaizmem i gnostycyzmem są zasadnicze i fundamentalne...większe niż między judaizmem i chrześcijaństwem kościelnym(ortodoksyjnym)...dlatego utożsamianie obu tych myślowych prądów(tak czyni zjudaizowany KK) jest błędem i nadużyciem...
prisonplanet.pl   dodano: 2018-08-20 17:22:26
Ponownie- kabalizm i grnostycyzm mają taką samą kosmogonie.
1. Kabalizm tak jak Gnostycyzm jest antytezą starego testamentu. Pan tego świata to odniesienie do szatana.
2. Kabalizm uznaje iż wszyscy działają na rzecz zbawienia świata.
3. W gnostycyzmie Lucyfer to zbawcza siła (kontakt ze złem duchowym) W kabalizmie kontroluje się Lucyfera.

Zresztą pracując nad tymi zagadnieniami wielu naukowców (żydów, np. Gershom Scholem) przyznało, że kabalizm powstał pod wpływem gnostycyzmu. Po prostu o tym się głośno nie mówi.
semperparatus   dodano: 2018-08-20 18:26:34
Jeśli już mówimy o badaczach żydowskich...polecam pracę Michy Brumlika pt.\"Gnostycy\"...Pisze on właśnie o nieprzezwyciężalnym antagonizmie między gnostycyzmem i judaizmem...Jako wyznawca judaizmu chyba najlepiej orientuje się w tych sprawach...
prisonplanet.pl   dodano: 2018-08-20 21:07:23
@semperparatus - Może Brumlika nie wie, że podstawy kabalizmu w które wieży dziś każdy rabin powstały na bazie wpływów neoplatońskich i gnostycyzmu. To jest fakt.

A kim jest w gnostycyzmie Lucyfer?
semperparatus   dodano: 2018-08-21 12:14:26
I na koniec wróciliśmy do WIEŻY\"...może Babel?I jak tu dalej prowadzić dyskusję?
prisonplanet.pl   dodano: 2018-08-22 12:07:23
@semperparatus- Na tej stronie można dyskutować do woli. Nie usuwamy komentarzy. Z gnostycyzmem i kabalizmem jast jak z religią starożytnych greków i rzymian. Obydwie miały swe źródło w egipcie gdzie szkolono głównych filozofów i pisarzy. Dla greków i rzymian zrobiono modyfikacje egipskiego wariantu. To jest fakt. To, że wierni w tych religiach mogą się nienawidzieć czy nawet zabijać to nie oznacza, że ich źródło nie jest takie samo.

Niech Pan odpali ten link i kliknie na książkę by zobaczyć spis treści, rozdział 2: https://www.amazon.com/Origins-Kabbalah-Princeton-Paperbacks-Gershom/dp/0691020477#reader_0691020477

semperparatus   dodano: 2018-08-22 16:31:10
Myślę,że obie strony wyczerpały swoje argumenty i dalsza dyskusja jest niecelowa...ja zostaję przy swoim...

Więcej
Kultura

Biden wprowadza wsparcie dla wojska: bezpłatne „zmiany płci”, „hormonoterapię” i odwracanie „przejścia płciowego”.

Biden wprowadza wsparcie dla wojska: bezpłatne „zmiany płci”, „hormonoterapię” i odwracanie „przejścia płciowego”.

W środę reżim Bidena zdecydował się, by przyjąć skrajną, ekstremistyczną ideologię transpłciową, cofając zakaz Trumpa...

Okultystyczny bal UNICEF-u.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF, którego misją podobnież jest „odpowiadanie na potrzeby dzieci...

Pełna Covidoza: Noworodek owinięty plastikiem zamiast ramionami matki.

Bliźniacze fantomy planetarnego ludobójstwa.

Australia: 10 lat więzienia za podważanie trans-płciowej orientacji.Programy Infowars:

Co łączy plany epidemii SPARS z epidemią Covid-19:


Rzetelne informacje rządu na temat szczepień na Covid-19:
Ostatnie Audycje:
5G zabija drzewa... a ludzi?

TECH. Krytyka rozwoju technologicznego:

Część druga. Człowiek jako maszyna:

Część trzecia. Kultura jako maszyna:

Jesz genetycznie modyfikowaną żywność? To obejrzyj to:

Globalne trendy

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

Od trzech dekad w kręgach naukowych rozwija się na małą skalę różnego rodzaju poważne zastosowania dla systemów...

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.

Scenariusz rozwoju rynku pracy do roku 2050.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone