Armageddon i Kolektywny Chrystus. #5
PrisonPlanet.pl
Polska
2018-03-14
Kultura
Kontynuacja artykułu: Armageddon i Kolektywny Chrystus. #4

Do tej pory w serii artykułów „Armageddon i Kolektywny Chrystus.” przedstawiliśmy wyrażony w literaturze New Age i Kabalizmie koncept kolektywnego samozbawienia, który realizuje się poprzez rozwój technologii prowadzący do ewolucji rodzaju ludzkiego w nową formę kolektywnego mesjasza. Proces ten jest tożsamy z budową środowiska technologicznego obejmującego m.in. Internet, Internet Rzeczy, robotykę, sztuczną inteligencję, NBIC, technotronikę, modyfikację genetyczną rodzaju ludzkiego, hybrydyzację gatunków i wiele innych kierunków rozwoju technologii, które wypełniają okultystyczny cel budowy raju na ziemi i wyniesienia ludzkości do statusu boga.

Poniżej kalendarz wdrażania tych technologii:


Przedstawiona w tych religiach wizja w sposób oczywisty kłuci się z mesjańską wizją obecną w Chrześcijaństwie i wydawało by się, że nie jest możliwym połączenie tych rozbieżnych narracji. Ani pojedynczy chrześcijanie ani jakakolwiek hierarchia kościelna nie są w stanie usprawiedliwić takiego kierunku rozwoju cywilizacji a tym samym zgodzić się na ewolucyjną modyfikację genetyczną ludzi, wytwarzanie hybrydowych gatunków, łączenia ludzi z robotami i systemami sztucznej inteligencji przez systemy NBIC i technotronikę, czy łączenia umysłów w globalną świadomość roju. Cały ten kierunek reprezentowany przez obecnie szeroko promowany ruch Transhumanistyczny jest doprawdy antytezą chrześcijaństwa, która redefiniuje to czym jest człowiek i sam Bóg.Niestety jak się okazuje obecnie, po cichu, wskrzeszana jest ideologia ewolucyjnego chrześcijaństwa, która ma być filozoficznym fundamentem dla realizacji tych scenariuszy w ramach misji kościoła katolickiego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej modernistycznej ideologii, która narodziła się w połowie XX wieku, a która w pełni pokrywa się z wcześniej omawianymi scenariuszami kolektywnego samozbawienia obecnymi w New Age i Kabalizmie.

Wyłom.
Plany modyfikacji religii chrześcijańskiej i powolnego procesu konwergencji pomiędzy wszystkimi religiami świata zostały nakreślone i upublicznione w latach 40-ych XX wieku przez Teozoficzny odłam Masonerii. Plany te zawierały w sobie nie tylko połączenie chrześcijaństwa, buddyzmu i masonerii w jeden system ale również powolne łączenie religii z nauką. Jeszcze wcześniej odłamy masonerii takie jak Alta Vendita pisały o powolnym procesie infiltracji ideologicznej kościoła tak aby był on otwarty na dialog i modyfikację swojego credo. Dokładnie w tym samym czasie kiedy była pisana teozoficzna “Eksternalizacja Hierarchii” (opisująca plan łączenia religii), w 1948 roku jezuita Pierr Teilhard de Chardin opublikował swoją książkę zatytułowaną „The Phenomenon of man”, w której nakreślił nową wizję łączącą ze sobą chrześcijaństwo i teorię ewolucji, jako punkt wyjścia dla modyfikacji poprzez technologie człowieka w wyższą kolektywną formę. Książkę tą napisał dwa lata po spotkaniu w Paryżu z szefem UNESCO i późniejszym twórcą Transhumanizmu, Julianem Huxleyem, który był mu bliski i z którym prowadził bogatą korespondencję.


De Chardin urodził się w 1881 roku we Francji i został wyświęcony na jezuickiego księdza w 1911 roku. Jako paleontolog podróżował po świecie prowadząc wykopaliska. W Chinach brał udział w wielu ekspedycjach gdzie szukano szczątków ludzi pierwotnych aby udowodnić prawdziwość teorii ewolucji. Tam za pieniądze Fundacji Rockefellera brał udział w odkryciu tzw człowieka pekińskiego, którego szczątki po krótkim czasie zniknęły i oprócz jednego zęba nic po nim nie zostało. Również był on współautorem bardziej wyraźnego i bardzo poważnego oszustwa naukowego wraz z sir Conan Doylem (członkiem okultystycznego zakonu Golden Dawn, z którego wywodził się również Aleister Crowley, twórca współczesnego satanizmu), a mianowicie odkrycia tzw. człowieka z Piltdown. Odkrycie to mające potwierdzić ewolucję człowieka okazało się po 50 latach oszustwem naukowym, jednak w międzyczasie pozwoliło na zmianę stosunku świata katolickiego do koncepcji ewolucji będącej antytezą kreacji. Widać również, że De Chardin miał bardzo bliski kontakt z anglo-amerykańskim establishmentem odpowiedzialnym za budowę współczesnej kultury i promocję ewolucji.

Choć nikt nigdy nie znalazł żadnych dowodów na ewolucję człowieka to dziś mało który katolik podważa tą teorię, która nadal pozostaje tylko teorią. Nie stało się to jednak przez przypadek ale właśnie dzięki pracom De Chardina, którego książki Watykan wielokrotnie blokował jako heretyckie.

„Czy ewolucja jest teorią, systemem czy hipotezą? Jest czymś znacznie większym: jest to ogólna teza wobec której wszystkie inne teorie i hipotezy muszą się podporządkować i być z nią zgodne, jeśli mają być rozsądne i prawdziwe. Ewolucja jest światłem oświetlającym wszystkie fakty, krzywą, za którą muszą podążać wszystkie kierunki.„
pisał na stronie 219 swojej książki de Chardin, de facto stwierdzając, iż nawet religia, jeśli ma być brana na poważnie, musi być podporządkowana teorii ewolucji.


Otwarcie wrót.
Obecnie, pod koniec 2017 roku w Watykanie Papieska Rada ds Kultury zorganizowała konferencję "Przyszłość ludzkości: nowe wyzwania dla antropologii”, w której omawiano wpływ opisanych powyżej technologii wdrażanych do 2040 roku na kulturę i Kościół. W efekcie tej konferencji nie opublikowano żadnego ostrzeżenia, że społeczność katolicka nie powinna poddawać się modyfikacjom genetycznym, nie negowano wytwarzania hybrydyzacji gatunków, i obecnie trwającej modyfikacji genetycznej całej biosfery, nie ostrzegano, iż katolicy nie powinni się czipować czy rozszerzać się poprzez implanty technologiczne itd. Zamiast tego kardynałowie, biskupi i naukowcy z Europy, Azji, Ameryki i Afryki, poparli petycję, którą wysłano do papieża Franciszka, w której proszono o zniesienie "monitum" wydanego przez Kongregację Nauki Wiary (Święte Oficjum) w 1962 r. w odniesieniu do pism Ojca de Chardina, zachwalając, iż jego „inspirujące dla teologów i naukowców prorockie wizje” pozwalają na pogodzenie chrześcijaństwa z nadchodzącymi zmianami technologicznymi.


De Chardin w odniesieniu nauki i religii pisał na stronie 279 w taki sposób: „Mówiąc to, powinniśmy teraz zapytać: zgodnie z jakim między innymi kierunkiem postępu, - sądząc po obecnym stanie sfery świadomości - jesteśmy skazani na przejście od zbliżającego się planetarnego poziomu psychicznej totalizacji i ewolucyjnego wyniesienia? Mogę wyróżnić trzy zasadnicze kierunki, w których ponownie widzimy omówione już w naszej analizie idee nauki i ludzkości. Są to: organizacja badań, koncentracja badań na człowieku oraz połączenie nauki i religii. Są to trzy naturalne terminy jednego i tego samego postępu.„ Jednym słowem De Chardin był za połączeniem religii i nauki w jedno. W tym temacie również dodał „Zewnętrznie współczesny świat zrodził się z antyreligijnego ruchu: człowiek stał się samowystarczalny a myślenie wyparło wiarę. Nasze pokolenie i dwa, które go poprzedziły, niewiele słyszało, ale mówiło się o konflikcie między nauką i wiarą. W istocie wydawało się w pewnym momencie, iż jest z góry przesądzonym, że to pierwsze miało zająć miejsce tego ostatniego. Jednak wraz z przedłużającym się konfliktem, wydaje się, iż powinien on być rozwiązany na płaszczyźnie równowagi - nie na eliminacji, ani na dualizmie, lecz w syntezie. Po blisko dwóch wiekach namiętnych zmagań ani nauka, ani wiara nie zdyskredytowały swojego przeciwnika. Wręcz przeciwnie, staje się oczywiste, że żaden z nich nie rozwija się normalnie bez drugiego. Powód jest prosty: to samo życie ożywia oba. Ani w swym pędzie ani w osiągnięciach nauka nie jest w stanie osiągnąć swych granic, nie zostając zabarwiona mistycyzmem i oskarżona o wiarę.„ (str. 283)

Uczestnicy konferencji wspomnieli również, że czterech papieży- Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, a teraz także Franciszek - dokonali "wyraźnych odniesień" do prac De Chardina. Pismo zakończyli wyrazem przekonania, że "ten akt nie tylko uzna autentyczny wysiłek pobożnego jezuity, aby pogodzić naukową wizję wszechświata z chrześcijańską eschatologią, ale będzie stanowił potężny bodziec dla wszystkich filozofów, teologów i naukowców dobrej woli do współpracy w kierunku budowy chrześcijańskiego modelu antropologicznego, który, zgodnie z encykliką "Laudato Si", "pasuje naturalnie do cudownej osnowy i wątku kosmosu."

O czym jednak dokładnie pisał De Chardin? Stworzył on koncept, iż globalna sieć coraz bardziej połączonej ludzkości doprowadzi do stworzenia istoty wyższej. W badaniach jakie prowadził obserwował ewolucję do coraz bardziej zaawansowanych form. Jak pisał, Ziemia powstała przez przypadek i na początku wypełniała ją tylko martwa materia, którą nazywał geosferą i z niej wyewoluowało życie tworząc kolejną warstwę biosferę. W biosferze zwierzęta wyewoluowały w człowieka obdarzonego świadomością tworząc sferę świadomości (noosferę), która następnie będzie dalej ewoluowała ku sferze pełnej, zbiorowej świadomości.

"O wiele bardziej spójna i tak samo obszerna, jak każda poprzednia warstwa, jest nowa warstwa, warstwa świadomości, która od czasu kiełkowania na końcu okresu trzeciorzędowego rozprzestrzeniła się nad światem roślin i zwierząt. Innymi słowy, na zewnątrz i nad biosferą jest Noosfera.„
pisał na stronie 218 swojej książki De Chardin.

W ewolucji ujawnia się skłonność materii do tworzenia coraz bardziej złożonych form uporządkowania. Świadomość samoorganizuje się i pomnaża. Jesteśmy więc, jak pisał, elementami ewoluującymi w kolejną formę wyższej świadomości, idealnego społeczeństwa, nowej wyższej formy organizacji. Ostatecznie całe życie połączy się w jedną świadomą jednostkę, którą Teilhard nazwał Punktem Omega - połączeniem człowieka z Bogiem. 

Co istotne to materia i duch były dla Teilharda de Chardina nierozerwalną całością. Jego duchowość jest „sercem” materii. Znalazł więc świat w Bogu i dusze w każdym tworzywie. (panenteizm) Dla niego Jezus jest zasadą fizyczną, która działa w celu regulowania wszystkich rzeczy i od którego otrzymuje swoją stabilność. Stąd materialny postęp naukowy ma być ostateczną drogą dla wyewoluowania człowieka ku materialnej boskości. Człowiek nie łączy się z abstraktem ale raczej z maszyną/materialnym światem, który uzyskuje ducha.


CZYTAJ DALEJ>>>  


Armageddon i Kolektywny Chrystus. #3  |  Zmierzch kościoła.  |  Nowa globalna religia.  |  UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.  |  Papież Franciszek i Szimon Peres rozmawiają na temat stworzenia "religijnego ONZ".  |  Papież realizuje cele Klubu Rzymskiego tworząc nową zieloną globalną religię.Globalna religia: Franciszek stwierdza, że wszystkie główne religie łączą się z tym samym bogiem.  |  Do 2050 Klub Rzymski planuje konwersję Chrześcijaństwa w zieloną religię.  |  Nowa globalna religia.  |  Religia, kultura i wielka wojna. #1   |  Religia, kultura i wielka wojna. #2   |  Przeciwko masonerii.  |   Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age )   Film: Megiddo 1. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  Film: Megiddo 2. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  A teraz w ramach pogłębiania religijnej tolerancji sataniści chcą publicznie odprawiać czarne msze.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Kto rządzi światem. Wykład Stanleya Monteitha, Braterstwo Mroku.   |  Ostatni Papież?  |  Roboty z mobilnym in-vitro.  |  Człowiek postindustrialny.  |  Przemysłowy kanibalizm i druk ludzkich organów.  |  Technologie ulepszania ludzi i przyszłość pracy w najbliższej dekadzie.  |  Kolejne dwie dekady i znikające zawody.  |  Kontrola mózgu i rozwój technologii ulepszania ludzi.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |  Destrukcja obrazu człowieka. Od transseksualności przez transrasowość do transsprawności.   |  ONZ: Wielka technologiczna transformacja.  |  Nowe technologie i rekonstrukcja człowieka.  |  Amerykańscy naukowcy próbują otworzyć ścieżkę ku genetycznej modyfikacji człowieka.   |  Bill Gates: Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile miejsc pracy zostanie wkrótce zastąpionych przez boty.  |  "Nowa ekonomia" to ekonomia braku pracy.  |  Wielka Globalna Transformacja.  |  Ban Ki Moon deklaruje, że "model konsumpcji jest martwy", opisując świat przymusowej pracy na rzecz środowiska.  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Era technotroniczna.   |  Internet Rzeczy. 2025.  |  NBIC. Wizja świata w 2025 roku. | Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje. |  Chiny zaczęły otwarcie rozpylać smugi chemiczne za pomocą bezzałogowych samolotów.   |  Google kupił Boston Dynamics, firmę budującą roboty dla DARPA.  |  Eric Schmidt: Sztuczna Inteligencja Google nie do odróżnienia od ludzkiej w przeciągu dekady.   |  Atlas. Nowy humanoidalny robot DARPA.   |  WildCat- nowy robot bojowy z DARPA.   |  Chameleon 2.0: Amerykański robot kamuflujący się jak kameleon.   |  Niedługo na ulicach miast- robot kapo.   |  PETMAN: kolejny potężny krok w kierunku budowy armii robotów DARPA.   |  Skynet, robotyka i globalne trendy strategiczne.   |  Nowe drony i roboty. Przedsmak przyszłości.   |  Pentagon będzie budował roboty z "prawdziwym" mózgiem.   |  Chińska odpowiedź na inflację: Foxconn wymieni pracowników na miliony robotów.   |  Robotyzacja rolnictwa.   |  Amazon chce dostarczać przesyłki dronami.   |  MAV: Szpiegowskie drony-insekty.   |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością.Czy Robo-Reporterzy zastąpią dziennikarzy głównego nurtu?   |  Uzbrojone drony będą patrolowały ulice w 2025.   |  Przyszłość dronów: Zautomatyzowane zabijanie.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2018-03-14 18:21:34
Pytanie a co na to zwykli księża? Czy na mszy będą podawali czipy zamiast komunii? To idzie w naprawde chorym kierunku.
PrisonPlanet.pl   dodano: 2018-03-15 17:30:01
@misio- To dobre pytanie, może je Pan zadać znajomemu księdzu, albo wysłać ten artykuł do swojej parafii. Ciekawiła by nas odpowiedź.

Więcej
Kultura

Jak ten czas leci, 147 rocznica Powstania Styczniowego minęła po cichu?

Jak ten czas leci, 147 rocznica Powstania Styczniowego minęła po cichu?

Kochany Wnuczku!Ale nam się narobiło w tym XXI wieku, po przejęciu przez wielkiego Brata z Zachodu, naszego biednego...

Marks i Bergoglio sabotują kościół od wewnątrz.

Po tragicznym watykańskim Synodzie Amazońskim, podczas którego Bergoglio czcił pogańską boginię Pachamame obecnie przystąpił wraz...

Niemiecka populacja osiągnęła nowy rekordowy wynik tylko z powodu „migracji”.

Chiny nasilają represję wobec chrześcijan. Katolicki biskup jest obecnie bezdomny i śpi na ulicy.

Papież Benedykt blokuje Franciszka szykującego zniesienie celibatu wśród kapłanów.

Więcej
Ekonomia

Model zaufania gospodarczego i europejska gospodarka.

Model zaufania gospodarczego i europejska gospodarka.

W czwartym kwartale 2019 r. gospodarki Francji i Włoch skurczyły się. W Europie panuje stagnacja. Negatywne sygnały nadchodzą również...

Banki centralne na całym świecie kupują ogromne ilości złota pozbywając się amerykańskiego dolara.

Jak estymuje Goldman Sachs w przyszłym roku ceny złota wzrosną do 1600 USD za uncję. Stwierdza też, że banki centralne konsumują...

EBC wciąż w potrzasku bez wyjścia.

UBS ostrzega, że ultra-bogaci przygotowują się na krach.

Bank Centralny wydał oszałamiające ostrzeżenie: „Jeśli cały system się zawali, to aby zacząć od nowa potrzebne będzie złoto”.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone