Geoinżynieria w latach 60-ych XX wieku.
PrisonPlanet.pl
Polska
2018-01-08
Nauka i technologia
Od wielu lat piszemy na temat geoinżynierii, czyli programów modyfikacji pogody dodając coraz więcej interesujących szczegółów, budując w ten sposób jasny obraz tej technologii. Wiemy, że pierwsze odnotowane eksperymenty modyfikacji pogody były realizowane tuż po II wojnie światowej. Na przestrzeni lat 50-ych XX wieku rozpylano sadze węglowe nad zbiornikami wodnymi aby podgrzewać wodę i zwiększać powstawanie chmur, oraz rozpylano jodek srebra by wywoływać w danym miejscu opady. Natomiast już w latach 60-ych rząd USA rozpoczął szeroko zakrojony program badawczy obejmujący całe Stany mający na celu zbadanie zjawisk atmosferycznych, modelowanie ich na superkomputerach, budowę sprzętu lotniczego i obiektów naziemnych oraz określenie zakresu modyfikacji pogody. W programie brały m.in. udział departamenty obrony, handlu, lotnictwa, energii atomowej, edukacji, zdrowia, spraw wewnętrznych, departament stanu i NASA. Z zakresem tego programu możemy się zapoznać w dokumencie „A Recommended National Program in Weather Modification.” Homera E. Newella, grupy „Interdepartmental Committee for Atmospheric Sciences” w skrócie ICAS wydanym 7 listopada 1966 roku przez Departament Handlu.


„Pogoda Ziemi ma głęboki wpływ na rolnictwo, leśnictwo, zasoby wodne, przemysł, handel, transport, budownictwo, operacje w terenie, rybołówstwo, handel i wiele innych działań człowieka. Niekorzystne wpływy pogody na działalność człowieka i zasoby ziemi są niezwykle kosztowne i wynoszą miliardy dolarów rocznie, niekiedy powodując nieodwracalne szkody, jak w przypadku gdy giną ludzie w najtęższych huraganach. W związku z tym istnieje ogromna motywacja do opracowywania skutecznych środków zaradczych przeciwko niszczącym wpływom pogody, a także, z drugiej strony, do wzmacniania korzystnych aspektów. Finansowe i inne korzyści dla dobra człowieka wynikające z możliwości modyfikacji pogody, aby zwiększyć zaopatrzenie w wodę, zmniejszyć ilość wyładowań atmosferycznych, ograniczyć grad, zmniejszać tornada i hamować pełny rozwój huraganów byłoby bardzo duże. W ciągu ostatnich dwudziestu lat prowadzono eksperymenty modyfikacji pogody, w szczególności wykorzystując jodek srebra. Efekty są ograniczone. W odpowiednich warunkach możliwe było zwiększenie opadów o dziesięć do dwudziestu procent i zmniejszenie częstotliwości wyładowań tworzących pożary.” czytamy we wstępie dokumentu. I dalej na kolejnej stronie "Amerykańska Akademia Nauk, w listopadzie 1963 r., stworzyła panel zajmujący się modyfikacją pogody i klimatu w celu dokonania rewizji stanu i działań w tej dziedzinie oraz jej potencjału i ograniczeń na przyszłość" Panel przedstawił swoje sprawozdanie na początku obrad budżetowych. Komisja ICAS rozpoczęła program rewizji technologii geoinżynierii badając fizyczne, biologiczne, statystyczne, społeczne, międzynarodowe, prawne i legislacyjne, administracyjne i finansowe aspekty modyfikacji pogody."

Pierwszym programem wymienionym w dokumencie, a trwającym od 10 lat na terenie USA, czyli od 1956 roku, był program „Project Skyfire”. W kontekście tego programu napisano, iż „stanowi podstawę do osiągnięcia znacznego zmniejszenia uszkodzeń spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne w obszarach leśnych w zachodnich Stanach Zjednoczonych”. Projektem tym zajmowało się ministerstwo Leśnictwa (U. S. Forest Service) i rozpylano bardzo duże ilości jodku srebra nad burzami z wyładowaniami atmosferycznymi. Pozwoliło to na zmniejszenie wyładowań o 1/3 w porównaniu do niemodyfikowanych burz.


Publikacja na stronie 14 zaznacza rozpoczęcie programu badającego gradobicie. „Odradzam na razie, wysiłki zmierzające by hamować gradobicia w rolnictwie. Zalecam, aby Environmental Science Services Administration, w ścisłej współpracy z Departamentem Rolnictwa, objęła przewodnictwo w opracowywaniu i prowadzeniu programu mającego na celu zrozumienie podstawowej fizyki burz gradotwórczych i mechanizmów powstrzymywania gradobicia. Zalecam, aby wraz z opracowaniem niezbędnego uzasadnienia naukowego Departament Rolnictwa przejął prowadzenie w zakrojonych na szeroką skalę eksperymentach terenowych w zakresie tłumienia gradu, szczególnie na zachodnim obszarze równin, gdzie szkody gradowe w rolnictwie są największe.”Dalej wymieniono rozpoczęcie innych badań:
Modyfikacja burz z zimowych jezior: Burze te tworzą się wczesną zimą, kiedy płytkie kontynentalne zimne powietrze wieje przez niezamarznięte jeziora, zbierając wilgoć z powierzchni ciepłej wody. Lokalny charakter burzy pozwala na nadmierny przesiew i redystrybucję opadów.

Modyfikacja stabilności koloidalnej: Podjęto by próbę zasiania tropikalnych chmur morskich za pomocą zaczątków kondensacji (condensation nuclei), aby zwiększyć ich stabilność koloidalną i zapobiec deszczowi. Działania te mogą wejść w stan półoperacyjny w roku 1972.

Dynamika Cumulusów: jest to część projektu Storm Fury. Polega on na ciągłym badaniu dynamiki cumulusów za pomocą wyprowadzania ciepła fuzji poprzez zasiewanie środków pirotechnicznych. Dwuletni cykl randomizowanych eksperymentów polowych przewidziany jest na obszarze wysp Barbados, który pozwoli badać zarówno chmury morskie, jak i kontynentalne.


Badania Cumulusów: Dokonano znacznego postępu w modelowaniu komputerowym konwekcji cumulusów. Dla dalszego postępu konieczne jest dalsze uzyskiwanie danych z cumulusów. Do tego celu zainicjowany będzie program pomiarów w chmurze za pomocą nowatorskiego oprzyrządowania. Temperatura będzie mierzona przy użyciu zdalnych technik podczerwieni z penetrującego samolotu: inne parametry, np. prąd wstępny i płynność będą mierzone w miarę rozwoju oprzyrządowania.

Dalej dokument stwierdza, że wysiłki zmierzające do lepszego zrozumienia procesu powstawania huraganów oraz opracowania technik przewidywania ich powstawania i dalszej intensyfikacji są osłabione przez brak danych. „Niektóre z potrzebnych danych można uzyskać przez samoloty badawcze. Zbieranie tych danych mogłoby jednak zostać znacznie przyspieszone przy większej liczbie samolotów o większym zasięgu. Udoskonalone satelity pogodowe już pomagają w gromadzeniu danych, a synchroniczny satelita powinien być bardzo pomocny. Mamy nadzieję, że eksperyment tropikalny i lepsze działania w zakresie gromadzenia danych zaproponowane w World Weather Watch [ONZ], również będą przydatne.” stwierdza na 27 stronie dokument. Pierwsze satelity pogodowe były wystrzelone już w 1960 roku.OGLĄDAJ DALEJ>>>

Dokument również naświetla problematykę międzynarodową stosowania geoinżynierii. Na stronie 37 czytamy „Bardziej praktycznym i konstruktywnym podejściem do problemu międzynarodowego - i takim, który powinien torować, a nie blokować drogę do koniecznych eksperymentów - byłyby dwustronne lub wielostronne porozumienia. W tych przypadkach USA powinno dążyć do ustanowienia wspólnych interesów z sąsiednimi krajami w na dużą skalę eksperymentach i angażowania ich w takie eksperymenty. W ten sposób moglibyśmy kształcić coraz więcej krajów, budować dobrą wiarę, zwiększać akceptowalność programu w oczach krajów trzecich, wykazywać wartości przekraczające interesy narodowe i zdobywać popularność tam, gdzie jest to wymagane na forach międzynarodowych, i moglibyśmy odnosić się do nich na forum politycznym.” W dokumencie na stronie 45 znajdują się również odnośniki do innych rządowych dokumentów dotyczących programów geoinżynieryjnych.

Dalej w rozdziale „WNIOSKI I ZALECENIA” dokument odnosi się do obecnie najbardziej kontrowersyjnych aspektów geoinżynierii, a mianowicie jej wpływu na środowisko i życie biologiczne. „Największa pozycja ujemna związana z modyfikacją pogody najprawdopodobniej ma związek ze zmniejszeniem stabilności społeczeństw, co przejawia się podniesieniem ilości szkodników, chwastów i patogenów. Nie można przewidzieć jakie gatunki będą zaangażowane w te zakłócenia, ani ich kosztu . „Program starannie zaplanowanych eksperymentów polowych nastawionych na opady powinien być przeprowadzony pod pełną kontrolą naukowców, mających wymaganą wiedzę techniczną, ciągłość w obszarze dającym możliwość wyciągania wniosków i możliwość wyciągania szerszych wniosków geograficznych, a także prowadzenia statystyk w odniesienia do rozpylanych środków, sposobu rozpylania, typu chmur itp.” czytamy w dokumencie na stronie 57. Dalej dodaje się „Ludzkie skutki zmian pogody i klimatu: należy upewnić się, że wszędzie tam, gdzie prowadzone są eksperymenty polowe lub operacje komercyjne w ramach zmian pogody i klimatu, należy dokonać ustaleń dotyczących konsekwencji społecznych.„

Kontynuując aspekt społeczny w dokumencie tym rozpatrywano również aspekty prawne i legislacyjne geoinżynierii. „Komisja zaleca, aby rząd federalny poprzez odpowiednie ustawodawstwo był uprawniony do:
1. Opóźniania lub zatrzymywania wszelkich działań - publicznych lub prywatnych - w faktycznym lub potencjalnym konflikcie z programami modyfikacji pogody i klimatu rządu federalnego, czy to realizowane przez sam rząd, czy przez jego instytucje dostające granty lub podwykonawców;
2. Ustrzec agentów federalnych, instytucje dostające granty i podwykonawców zaangażowanych w działania związane z modyfikacją pogody i klimatu przed ingerencją władz stanowych i samorządowych; oraz 
3. Przekazać federalną ochronę instytucjom dostającym granty i kontrahentom przed płaceniem odszkodowań lub inne formy ochrony przed odpowiedzialnością za szkody spowodowane przez federalne programy modyfikacji pogody i klimatu.”
W konsekwencji jak stwierdzono wszelkie potencjalne wypadki i katastrofy sprowadzone na ludność mają być zarządzane przez rząd federalny chroniący podwykonawców.

Dalej dokument pokrótce omawia zaangażowanie wojska w geoinżynierię odnosząc się do 4 głównych problemów:
Ciepła mgła: Problem ciepłej mgły i chmur warstwowych ma największy wpływ na program modyfikacji pogody Departamentu Obrony DOD z powodu jego powszechnego występowania i niekorzystnego wpływu na tak wiele operacji wojskowych. Chociaż podjęto wiele prób, aby rozproszyć ciepłe mgły, a jedna technika polegająca na zastosowaniu ogromnych ilości ciepła wykazała pewną skuteczność, to nie ma żadnej dostępnej ekonomicznie metody do generalnego użytku.
Modyfikacja gwałtownych burz: Potrzeba wpływania na siłę najbardziej gwałtownych form zjawisk naturalnych jest oczywista. Najbardziej ambitnym atakiem na ten problem, w który zaangażowany jest DOD, we współpracy z DOC (prawdopodobnie departament handlu) to eksperymenty nad modyfikacją huraganu, znane jako Project Stormfury. Tam, gdzie to możliwe, zachęca się operatorów komercyjnych do włączenia aspektów badawczych do ich komercyjnych projektów. Ostatnie kontrakty z Wallace E. Howell Associates, aby naukowo ocenić zasolenie ciepłych chmur nad Wyspami Dziewiczymi oraz z Atmospherics, Inc. w celu oceny skuteczności ich programu zasiewu w dorzeczu Kings River w Kalifornii są przykładami tego wysiłku.
Chmury konwekcyjne: Dwa omówione obszary zainteresowania stanowią 80% środków przeznaczonych przez DOD na modyfikację pogody. Innym obszarem zainteresowania jest szeroki temat chmur konwekcyjnych. Jest to bardzo ważne nie tylko ze względu na silne burze ale także dlatego, że jest to dominujący typ chmur w regionach tropikalnych, w których skupia się duża część obszaru działań DOD.
Zimna mgła: Ta działalność stanowi zaledwie 5% nakładów na badania, głównie dlatego, że przeniosła się do użytku operacyjnego w DOD. Trwają jednak badania nad bardziej wydajnymi technikami modyfikacji, takimi jak użycie propanu lub transport suchego lodu za pomocą małych balonów.

Dalej w dokumencie czytamy „Przewiduje się ufundowanie kilku dużych obiektów do testowania schematów modyfikacji. Typowe schematy mogą polegać na zawieszeniu dyszy rozpylającej nad doliną pomiędzy dwoma szczytami górskimi w celu wytworzenia kropel tworzących chmury, w które można wprowadzić ładunki elektryczne o dowolnym biegunie, zawartości, a spektrum wielkości kropli można regulować. Ogólnie rzecz biorąc, w roku finansowym FY1970 wizualizuje się, że przejście od małej nauki do "wielkiej nauki" będzie na dobrej drodze. Badania efektywności systemu i testowego projektu przeprowadzone w roku 1967 doprowadzą do zakupu urządzeń eksperymentalnych i testowanie tych urządzeń w celu udoskonalenia i sprawdzenia możliwości i ograniczeń systemu rozpraszania mgły Przedstawione plany wymagają eksperymentów polowych w roku finansowym 1968 i osiągnięcia maksymalnego wysiłku w roku 1969 i roku 1970.”

Podsumowanie.
Przedstawiony powyżej dokument pozwala nam określić czasowy kontekst tworzenia nauki zajmującej się modyfikacją pogody i klimatu. Wszelkie badania, testy polowe, modelowanie komputerowe przez systemy satelitarne były przeprowadzane już w latach 60 i 70 XX wieku. Badania wojskowe na obszarach objętych konfliktami były realizowane m.in. podczas wojny w Wietnamie, w takich programach jak Project Popeye. Od tego czasu minęło już niemalże 50 lat, więc na śmieszność zakrawają drukowane obecnie w mediach wszelkie stwierdzenia, że do tej pory nie jest wiadomym jak działa geoinżynieria i dopiero robi się badania i testy.

W kontekście wyżej zaprezentowanego dokumentu nie szokuje również dokument amerykańskiej Armii dotyczący kontroli pogody w skali globu do 2025 roku. Jest to bowiem konsekwencją 70 lat badań i rozwoju odpowiedniego sprzętu i środków chemicznych.

Więcej na ten temat w zakładce "modyfikacja pogody":


Z zaprezentowanego dokumentu wynika, iż obecnie geoinżynieria jest doprawdy dobrze ugruntowaną nauką. Nie ma tu miejsca na pomyłki i niedomówienia. Jedyne czego obecnie poszukuje anglo-amerykański establishment to politycznej i publicznej zgody na obsypywanie ludzkości toksycznymi substancjami dla kontrolowania zjawisk pogodowych. Program ten jest wdrażany od ponad roku przez Fundację Carneeggie mając doprowadzić do opodatkowania lokalnych populacji dla wspierania tych projektów.Geoinżynieria naziemna.  |  Międzynarodowy plan wdrażania geoinżynierii 2020+.  | Chiny kontrolują pogodę. Wkrótce wywołają opady na terytorium dwukrotnie większym od Francji.  Bloomberg po raz kolejny promuje geoinżynierię.  W ramach paryskiego porozumienia COP21 kraje zgodziły się oficjalnie na stosowanie geoinżynierii.  |  Systemy kontroli pogody do roku 2025.   Chiny wydają kolejne 30 mln dolarów na projekt kontroli pogody.  |  Agencje szpiegowskie finansują badania nad klimatem by tworzyć bronie pogodowe.  |  Chiny zaczęły otwarcie rozpylać smugi chemiczne za pomocą bezzałogowych samolotów.  | Neurolog ostrzega przed eksplozją chorób neurodegeneracyjnych związanych z rozpylaniem chemtrails.  |  ONZ, zarządzanie promieniowaniem słonecznym, geoinżynieria i chemtrails.   |  Systemy kontroli pogody do roku 2025.  |  Znikanie pszczół a trwałe smugi - chemtrials.  |  Raport: Geoinżynieria nad Polską.   |  Potężna geoinżynieria w zasięgu twojego wzroku.  |  Geoinżynieria nad Polską.   |  Geoinżynieria- wojna o panowanie nad światem.  |  Programy geoinżynieryjne na świecie.  Film: Geoinżynieria- Co oni rozpylają? "What in the world are they spraying?"Ekspert zmian klimatycznych żąda wdrożenia geoinżynierii aby zapobiec globalnemu ociepleniu.  |  Geoinżynieria klimatu: Naukowcy z Wielkiej Brytanii testują "Sztuczny wulkan".  |  Naukowy doradca Obamy mówi, że rozpylanie smug chemicznych uratuje planetę.   Noworoczne opryski chemiczne nad Polską.  Audycja Wiadomości PrisonPlanet.pl: Audycja o chemtrails.  |  Era technotroniczna.  |   Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040.  |  Zmniejszenie się populacji pszczół jest również efektem działania insektycydów.  7 powodów, dla których braki żywności, staną się światowym kryzysem.   |  Poranek Vicenta. Jak pan minister Vicent R. rozsypuje pieniądze.   |  Geoinżynieria: NASA rozpyla kolorowe, toksyczne chmury.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Chrońcie dzieci przed znachorami z Warszawy.

Chrońcie dzieci przed znachorami z Warszawy.

Kochany Wnuczku! Ależ nam się narobiło w tym XXI wieku.   Najpierw starsi i mądrzejsi z City of London [ po 1945...

CDC wycofuje oszukańczy test PCR, wykorzystany do wykazywania setek milionów zachorowań na Covid-19.

Po ponad roku popełniania oszustw naukowych w celu wykazywania fałszywie dodatnich wyników za pomocą testów PCR, CDC...

Dubaj wytwarza sztuczny deszcz za pomocą dronów.

Potwierdzone! Szczepionki na Covid-19 niszczą system immunologiczny!

Opera mydlana w wykonaniu warszawskiej ferajny!Programy Infowars:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Kompilacja magnetyzmu u ludzi po szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:
5G zabija drzewa... a ludzi?

TECH. Krytyka rozwoju technologicznego:

Część druga. Człowiek jako maszyna:

Część trzecia. Kultura jako maszyna:

Jesz genetycznie modyfikowaną żywność? To obejrzyj to:

Multimedia

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

W tym miejscu zamieszczamy filmy z protestów organizowanych przeciwko wprowadzaniu medycznego państwa policyjnego pod przykrywką...

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z filmem dokumentalnym "Foliarze", przedstawiającym tematykę zabójczej dla ludzi technologii...

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

Geoinżynieria 3. Kontrola populacji.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone