Scenariusz rozwoju rynku pracy do roku 2050.
PrisonPlanet.pl
Polska
2019-07-21
Globalne trendy
Do tej pory przedstawiliśmy trzy duże opracowania dotyczące przyszłości rynku pracy aż do 2050 roku:
Znikające zawody do roku 2030. 50% zawodów ulegnie komputeryzacji, Kolejne dwie dekady i znikające zawody, Technologie ulepszania ludzi i przyszłość pracy w najbliższej dekadzie. Na bazie tych opracowań coraz bardziej wyraźnie zarysowuje się obraz przyszłości zatrudnienia. Dramatyczne zmiany na globalnym rynku pracy będą dosłownie dramatyczne, z narastającym i wszechobecnym tempem wypierania miejsc pracy przez robotykę i sztuczną inteligencję poczynając od około 2025-2030 roku.Poniżej opracowany scenariusz ONZ-owskiej grupy eksperckiej The Millenium Project, nie odbiega dalece od wcześniej już publikowanych raportów strategicznych.Zaletą tego scenariusza jest skupienie się na reakcjach społecznych i rządowych w odniesieniu do problematyki pracy w kontekście rozwoju technologii, w szczególności obecnie już obserwowaną krótkowzroczność instytucji rządowych, które kompletnie bezkrytycznie brną w destruktywną przyszłość, oraz regres społeczny w kierunku prymitywizmu jaki m.in. opisaliśmy w książce „Tech. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego.” Większość opisanych w tym scenariuszu tendencji już jest widocznych i z biegiem czasu będą się one coraz bardziej klarowały. Jedno jest pewne, jednym z kluczowych problemów nadchodzących dekad będzie konflikt pomiędzy rozwojem technologii i znikającym rynkiem pracy.2050 Scenariusz 2: Zawirowania polityczne/gospodarcze.
Na początku XXI wieku przywódcy polityczni byli tak pogrążeni w krótkowzrocznych konfliktach politycznych i skupianiu się na sobie, egoistycznym myśleniu ekonomicznym, że nie przewidzieli jak szybko sztuczna inteligencja (AI), robotyka, druk 3D / 4D,  syntetyczna biologia i inne technologie sprawią, że na początku lat 20-tych i 30-tych biznes jeden po drugim stanie się przestarzały.

Zbyt wielu ekonomistów i prawników, którzy niewiele wiedzieli o wywołanym technologią nadchodzącym bezrobociu, wyparło tych, którzy wiedzieli co nadchodzi. Korporacyjni lobbyści chronili krótkoterminowe, przynoszące zysk decyzje. Większość systemów politycznych/gospodarczych na całym świecie nie wspierało długoterminowego strategicznego planowania, ale wspierało krótkoterminowe zyski i bezpośrednie korzyści polityczne. W związku z tym nie istniały długoterminowe strategie mające na celu zmniejszenie niszczycielskich skutków dramatycznego wzrostu bezrobocia na całym świecie, zwłaszcza w krajach o wysokich i średnich dochodach.

Koncentracja bogactwa utrzymywała się w pierwszej połowie XXI wieku, podobnie jak pogłębiające się rozpiętości w dochodach i wzrost gospodarczy bez zwiększania zatrudnienia. Zwrot z inwestycji w kapitał i technologię był nadal znacznie wyższy niż zwrot z ludzkiej pracy, a liczba osób przypadających na usługi i produkty dramatycznie spadła. Mimo, że dla wszystkich przywódców problemy te były oczywiste to do 2020 r. impas polityczny przybrał wiele form (postępowy kontra konserwatywny; wykonawczy kontra legislacyjny; ludzie rozszerzeni kontra naturalni; podatnicy kontra bezrobotni; Sunnici kontra Szyici; fundamentaliści kontra liberałowie, miasta kontra wsie, zadłużone kraje kontra wierzyciele, naukowcy kontra populiści, bogaci kontra biedni) i na całym świecie stał się tak drastyczny, że do 2020 roku inteligentny dyskurs o polityce gospodarczej był martwy.

Powierzchowne relacje w mediach informacyjnych i trywialne media społecznościowe wypełniły uwagę opinii publicznej przez co poświęcono niewiele czasu na zrozumienie powagi zmian technologicznych. Mimo, że kapitalizm, socjalizm i komunizm były wczesnymi systemami ekonomicznymi epoki przemysłowej, to nie podjęły one poważnej dyskusji na temat post-informacyjnych systemów ekonomicznych.

Obecnie globalna siła robocza wynosi 6 miliardów obywateli z czego jedynie 1 miliard jest zatrudnionych, 1 miliard pracuje na własny rachunek, 2 miliardy są w szarej strefie a kolejne 2 miliardy to bezrobotni lub w okresie przejściowym. Na początku XXI wieku zatrudniono około 3 miliardy ludzi. Dzisiaj jest ich tylko 2 miliardy - zatrudnionych przez innych lub pracujących na własny rachunek. Nowe technologie wprowadzone w ciągu ostatnich kilku dekad nie stworzyły więcej miejsc pracy w porównaniu do tych jakie wyparły. W rezultacie obecnie dwie trzecie siły roboczej świata znajduje się w szarej strefie lub jest bezrobotnych. Osłabione gospodarki i systemy finansowe nie mogą wspierać starzejących się społeczeństw i masowego bezrobocia wśród młodzieży. Ponieważ nie istnieją systemy gwarantowanego dochodu to w wydarzeniach świata dominują konflikty społeczne, wzrost cyberprzestępczości, terroryzmu, milicji korporacyjnych i przestępczości zorganizowanej.

Idąc ślepo w technologiczną przyszłość.
Lokalizacja produkcji za pomocą druku 3D / 4D, robotyki i biologii syntetycznej, z których każda została ulepszona przez sztuczną inteligencję, radykalnie zmniejszyła potrzebę międzynarodowego handlu. Pod koniec lat 20. i na początku lat 30. XX wieku konkurencyjna przewaga pracowników o niskich zarobkach w Azji i Afryce szybko wyparowała. W rezultacie ich dochody z eksportu zaczęły spadać, bezrobocie zaczęło rosnąć, podsycając niestabilność, szczególnie na obszarach gdzie znajduje się duża populacja młodych ludzi. Zagregowany popyt był zbyt niski, spowalniając innowacje, powodując okresowe recesje. Rządy, nawet w bogatszych obszarach, nadal przechodzą z jednego kryzysu finansowego do drugiego, nie mogąc w pełni wypełnić zobowiązań finansowych w zakresie opieki zdrowotnej, świadczeń emerytalnych i napraw infrastruktury. To zmusiło rządy do rozpoczęcia bardziej holistycznie i synergistycznie tworzenia poważnych analiz i ustalania celów. Zaczęli poważnie oceniać technologie automatyzacji, takie jak sztuczna inteligencja, robotyka, biologia syntetyczna, druk 3D / 4D i bio-druk, IoT (Internet rzeczy), drony (i inne autonomiczne pojazdy), nanotechnologie, VR (rzeczywistość wirtualna) i AR (rzeczywistość rozszerzona), analityka w chmurze i niezwykłą synergię między tymi technologiami. Wszystkie razem stały się znane jako Next Tech lub NT. Jednak strategie stworzone przez jedną grupę przywódców politycznych były ignorowane przez kolejną grupę przywódców, co skutkowało brakiem strategicznej ciągłości, a zatem postępy w rozwiązywaniu tych problemów były niewielkie.

Akcjonariusze chcieli krótkoterminowych zwrotów z inwestycji, które koncentrowały się na obniżaniu kosztów pracy przez technologię i zmniejszanie prawdopodobieństwa długoterminowych inwestycji. Politycy ignorowali futurystów i innych z zaawansowanymi technologicznie spostrzeżeniami na temat tego, co nadchodzi. Różnica pomiędzy polityką a wiedzą stała się nie do opisania. Świat słuchał zwyczajowo spopularyzowanej ignorancji i unikania wiedzy. Zaczęły się mnożyć ruchy antynaukowe.

Systemy edukacyjne nie były w stanie nadążyć za zmianami technologicznymi, pozostawiając zbyt wielu bez możliwości zdobycia pracy lub samozatrudnienia. Wiele doskonałych globalnych systemów internetowych było i nadal jest dostępnych, ale nie wykorzystuje się ich w wystarczającym stopniu, a niektóre radykalne grupy religijne nadal blokują niektóre materiały edukacyjne. Chociaż nasze rozumienie mózgu i systemów sztucznej inteligencji uległo znacznej poprawie to w latach 2020 i 2030, niewiele uwagi poświęcono zwiększeniu inteligencji, kreatywności, krytycznego myślenia, relacji międzyludzkich, filozofii, etyki i wartości. Zamiast tego rządowe systemy edukacji koncentrowały się na nieaktualnej wiedzy i utrzymaniu porządku społecznego.W latach trzydziestych XX wieku rozwój miast zaczął spowalniać. Wielu bezrobotnych opuściło miasta, aby podjąć pracę w zaawansowanym technologicznie rolnictwie na wsi, wykorzystując technologię 3D / 4D i inne zaawansowane środki technologiczne do produkcji żywności, schronienia, odzieży i innych niezbędnych rzeczy. Był to ruch społeczny surwiwalistów wracających „z powrotem do podstaw”, żyjących poza siecią elektryczną, ale nadal podłączonych do Internetu w celu znalezienia międzynarodowych możliwości zarobkowych. Wraz z ogólnym spowolnieniem gospodarczym bezrobotni nabywali mniej towarów i usług, co dodatkowo spowolniło globalną gospodarkę i proliferację technologiczną. Dzisiaj w 2050 roku prawie 4 miliardy ludzi jest bezrobotnych lub jest w szarej strefie, z niewielką nadzieją na lepszą przyszłość dla nich i ich dzieci.

Technologiczne bezrobocie.
Wpływ wielu form inteligentnych robotów pracujących siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku bez konieczności płacenia im, jedzenia, wakacji lub świadczeń medycznych i emerytalnych, był znacznie większy w odniesieniu do bezrobocia niż wcześniej przewidywali dominujący politycy i media. Sztuczna inteligencja i systemy robotyczne popełniły znacznie mniej błędów i działały w warunkach, które wymagały znacznie większej złożoności, niż byli by w stanie obsłużyć to ludzie jak i warunkach środowiskowych nie do zaakceptowania przez ludzi. Ponieważ sztuczna inteligencja nauczyła się jak się uczyć, a roboty rozwinęły niezawodne rozpoznawanie obrazu i głosu, przejmowanie miejsc pracy zaczęło przyspieszać. Niektórzy byli wystarczająco inteligentni, aby zainwestować w to, co ich zastąpiło. Na przykład niektórzy kierowcy ciężarówek zainwestowali w autonomiczne ciężarówki i zarządzali swoimi kontraktami i trasami z domu. [W raporcie wzmianki o wprowadzeniu podstawowego minimalnego dochodu w świecie Zachodnim bez względu na to czy się pracuje czy nie obejmują połowę lat 30-tych]

Więcej nt. wdrażania robotyki i sztucznej inteligencji:


Wzrost liczby ludności w Afryce i Azji Południowej był szybszy niż tworzenie nowych miejsc pracy przez NT; pozostawiając wielu w rolnictwie wykonywanym na własne potrzeby, podczas gdy inni migrowali do bogatszych krajów. Niektóre sieroty z epidemii AIDS w Afryce, Europie Wschodniej i Azji wyrosły na zatwardziałych przestępców, czyniąc obecne miasta bardziej niebezpiecznymi.


Ponieważ we wczesnych latach 20-tych XXI wieku średnia stopa bezrobocia na świecie przekroczyła 15–20%, koalicje związków zawodowych, protesty, ruchy na rzecz praw człowieka, ekolodzy, feministki i inne sieci społecznościowe zaczęły spotykać się w dużych miastach na całym świecie, aby żądać pracy lub jakiejś formy gwarantowanych dochodów. Powstały programy robót publicznych, ale miały one niewielki wpływ na całościowy obraz rozszerzającego się przez postęp technologiczny bezrobocia w latach 30-tych. Ekonomie dzielenia się pomogły wielu osobom by nie popaść w rozpacz, ale kontrola jakości okazała się prawie niemożliwa do wdrożenia; kradzieże i brutalne zbrodnie nasiliły się wraz z atakami hakerów na oprogramowanie firm prowadzących programy wymiany/barteru. Dlatego też gospodarka dzielenia się nie mogła stać się dominującą formą ekonomiczną. Niemniej jednak odnotowano pewne sukcesy w internetowych wymianach barterowych, grupach społecznościowych druku 3D / 4D i alternatywnych walutach dla bezrobotnych. Pusta, rdzewiejąca fabryka pokryta roślinnością stała się symbolem słabego planowania i niewielkich oczekiwań co do przyszłości.

Społeczny konflikt.
W rezultacie w odpowiedzi na nieskuteczne zarządzanie na całym świecie ponownie wyłaniają się tajne stowarzyszenia i rodziny przestępcze. Ogólnie tam gdzie rządy zapewniają podstawowe usługi istnieje większa stabilność społeczna; tam, gdzie rządy nie były w stanie tego dokonać panował większy chaos społeczny. Niepowodzenie rządów krajowych i organizacji międzynarodowych w podejmowaniu poważnych decyzji uczyniło je niemal nieistotnymi. Gdy ludzie zaczęli brać prawo w swoje ręce, nasiliły się rządowe represje. Duże korporacje wynajęły legiony najemników, aby chronić swoje przedsiębiorstwa, a wiele z nich przeniosło się na małe wyspy i siedliska oceaniczne (i inne bezpieczniejsze miejsca). Wielu wierzy, że duże korporacje kontrolują świat, mając znacznie większe wpływy niż państwa narodowe.Darwinizm społeczny wydaje się być rosnącą światową „religią”, prowadzącą do bardzo trudnej struktury społecznej, w której łączenie się, oszukiwanie, przemoc fizyczna i oszustwo charakteryzują wiele ludzkich interakcji. Moc sprawcza, a nie miłość czy zaufanie, jest społeczną siłą łączącą wielu ludzi na całym świecie.

Konwencjonalna sztuka i media koncentrują się na sposobach odwracania uwagi szerokich mas, podczas gdy inne sztuki i media potępiają rząd, przestępczość i brak globalnej etyki. Nie skupiono się na potrzebie zmiany kultury, aby przewidywać i dostosowywać się do NT, zmieniając kulturę zatrudnienia, pracy i miejsc pracy.

Aby pomóc przywrócić porządek, wiele krajów wprowadziło stan wojenny, zawieszenie praw obywatelskich i zwiększenie nadzoru technologicznego. Trendy w kierunku demokratyzacji w XX i XXI wieku wyraźnie się odwróciły. Jednak wraz z osłabieniem rządów krajowych, rządy miast stały się potężniejsze niż na początku XXI wieku. Wiele międzynarodowych stowarzyszeń burmistrzów miast skuteczniej zarządzało systemami dbając o społeczeństwa. Chociaż i one są przesiąknięte przestępczością zorganizowaną, to przynajmniej nadal zarządzają infrastrukturą miejską, protestami społecznymi i ruchami rewolucyjnymi.Pogłoski o wojnie informacyjnej prowadzonej pomiędzy rządami, korporacjami, terrorystami, przestępczością zorganizowaną i konsultantami marketingu biznesowego zwiększyły poczucie paranoi. Nikt nie jest pewien, w co lub w kogo wierzyć lub komu ufać. Nawet autonomiczne statki morskie zdają się zakłócać zarządzanie robotycznymi samolotami i podwodnymi robotami na pełnym morzu, co czyni niejasnym, kto co spowodował. Rządy są niechętnie aby wiele mówić o tych cyberatakach, ponieważ nie są pewne, jakie reakcje należy podjąć i wobec kogo.

Ponieważ brak jest perspektyw to wzrasta hedonizm. Ogólnie dostępna 24/7 wirtualna rzeczywistość wciągających mediów społecznościowych („cyber heroina”) sprawia, że ludzie są zajęci, odwracając uwagę od ruchów rewolucyjnych. Powstają podziały społeczne pomiędzy pracującymi podatnikami a bezrobotnymi. Wzrastają nowe podziały społeczne między bogatszymi rozszerzonymi technologicznie obywatelami a biedniejszymi „naturalnymi ludźmi”.Od sztucznej wąskiej inteligencji (ANI) do ogólnej sztucznej inteligencji (AGI) do sztucznej super inteligencji (ASI) i innych technologii Next Tech (NT).
Wszyscy staniemy się rozszerzonymi geniuszami!” - oznajmili wizjonerzy AGI, którzy mówili o pierwszym światowym odrodzeniu lub oświeceniu, ale zapomnieli, że „wszyscy” obejmuje również przestępców, terrorystów i innych, którzy polują na bezbronnych.Wyścig zbrojeń AI między dobrem a złem przybrał przerażające rozmiary. Wydaje się, że bez względu na to, jak dobre mieli intencje wynalazcy nowych technologii, to niemoralni geniusze obrócą je przeciwko dobrej większości. Rozpacz rosła.

Jak wspomniano powyżej, nanotechnologia, biologia syntetyczna, fotonika, kognitywistyka, Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, big data, Block Chain, drony, robotyka, druk 3D i bio-druk oraz rozszerzona/wirtualna rzeczywistość stały się znane jako Next Tech lub NT. Chociaż NT wydłużyły ludzkie życie i inteligencję oraz rozwiązały wiele problemów w dziedzinie zdrowia i rolnictwa, to niewłaściwe wykorzystanie niektórych technologii spowodowało wiele problemów, z którymi mamy dziś do czynienia.


Do połowy późnych lat 20-tych ekonomia skali przyniosła tak niskie ceny okularów Internetu Rzeczy i inteligentnych ubrań, że wiele osób otrzymało te okulary i odzież za darmo w ramach świadczeń pracowniczych, polis ubezpieczeniowych, programów marketingowych i systemów kredytowych. Przyspieszyło to rozprzestrzenianie się ich w biedniejszych krajach. UNICEF, Światowa Organizacja Zdrowia, UNESCO i międzynarodowe agencje rozwoju również pomogły w ich dystrybucji w biedniejszych regionach. Zintegrowane niemal ze wszystkim rozpoznawanie i synteza mowy, sprawiły, że transfer technologii był znacznie skuteczniejszy niż początkowo uznano to za możliwe przez tele-wolontariuszy Programu Rozwoju ONZ, którzy zrobili wiele, aby pomóc najbiedniejszym regionom zrozumieć i wykorzystać korzyści z tych nowych technologii. Google i Facebook pomogły uzupełnić dostęp do Internetu w najbiedniejszych regionach świata. W rezultacie wiele odległych wiosek w najbiedniejszych krajach ma dostęp do cyberprzestrzeni dla teledukacji, telepracy, telemedycyny, tele-handlu i tele-prawie-wszystkiego. Jednak to również dało ludziom zdolność do tego by byli znacznie bardziej destruktywni.

Globalne zarządzanie NT.
[…] Chociaż eksperci ds. oprogramowania ostrzegali, że sztuczna inteligencja powinna być wyposażona w wyłączniki, to deweloperzy stworzyli jej tak wiele i tak szybko rozwijali nowe możliwości, że wprowadzono niewiele zabezpieczeń. Ponieważ istniała niewielka współpraca w tworzeniu dobrych warunków początkowych dla AGI, to ta potencjalnie korzystna technologia stała się kolejnym rozszerzeniem ludzkiej rzeczywistości, wraz ze wszystkimi jej egoistycznymi i dobroczynnymi zachowaniami.

Oczekiwano, że sztuczna inteligencja będzie kontrolowana przez ludzi, którzy będą wyznaczali jej cele, ale ponieważ w grach komputerowych awatary otrzymały sztuczną inteligencję to rozróżnienie pomiędzy generalną sztuczną inteligencją a super inteligencją zaczęło się zacierać. Niektóre AGI opracowały własne cele doprowadzając do kilku katastrof, które zażegnano dzięki oddziałom cyber-AI, korporacyjnym zespołom AI i globalnemu A-HAT (grupie która wyrosła z Anonimowych). Ci cyber-bochaterzy nadal współpracują, aby odeprzeć przyszłe katastrofy AGI i mają nadzieję dowiedzieć się jak zarządzać relacjami ze sztuczną super inteligencją (ASI).Ponieważ sztuczna wąska inteligencja (ANI) zaczęła szybko tworzyć własną ANI i równolegle AGI to w latach 30-tych XX wieku, grupy zorganizowanej przestępczości utworzyły korporacje-przykrywki w celu rekrutacji zdolnych programistów gier komputerowych do stworzenia gier finansowych, które następnie zostały dostosowane przez innych ze zorganizowanej przestępczości do wykradania aktywów finansowych i ustalania wyników wyborów, prowadząc w ten sposób do zbudowania potęgi przestępczości zorganizowanej. Również automatyczne systemy handlu AI zostały zaatakowane przez cyberprzestępców zatrudnionych w ramach skomplikowanych grup korporacji-przykrywek.

Połączenie wirtualnych i rozszerzonych rzeczywistości zatarło rozróżnienie pomiędzy „prawdziwą” rzeczywistością a tą w grach komputerowych, prowadząc do przypadkowych morderstw, paranoi i pogarszających się warunków zdrowotnych wynikających z cyber-uzależnienia lub „cyber heroiny”.

Ruchy antynaukowe i neo-luddyczne.
Wielu szanowanych ludzi, którzy w innych warunkach poparliby zaawansowaną technologię, było tak przerażonych nadużywaniem technologii, że dołączyli do antynaukowych i neo-luddyckich grup. Ruch neo-luddycki naprawdę wystartował, gdy autonomiczne systemy broni robotycznej zmasakrowały tysiące bezrobotnych demonstrantów jednocześnie w Nowym Jorku, Bombaju, Tokio, Kinszasie, Kairze i Szanghaju. Tłumy spaliły fabryki robotów i laboratoria badawcze AI.

Co obecnie robią pozbawieni jakichkolwiek ograniczeń naukowcy:Zdolność do włamywania się do systemów rządowych i korporacyjnych została stworzona przez dziwny sojusz anarchistów, terrorystów i przestępczości zorganizowanej. Późniejsze ataki cybernetyczne na Internet Rzeczy, zrobotyzowany transport i systemy opieki zdrowotnej doprowadziły do tego, że kilku anty-naukowych polityków i neo-luddytów przejęło rządy w niektórych głównych krajach i prawie jedną trzecią organizacji ONZ. Pro-naukowe A-HAT i inne kolektywy cyber-sztuki stworzyły gry komputerowe, pop-muzykę i interaktywne systemy VR, aby przeciwdziałać ruchom anty-naukowym. Niestety grupy te wydały się być zbyt zamknięte na dialog w niekończącym się wyścigu intelektualnych zbrojeń, będącym w stanie jedynie zapobiec pogorszeniu się sytuacji. Ich przesłaniem było „Nigdy więcej”, odnosząc się do „Syna Noego” - SONa, obywatela, który oddzielił się od Neo-Luddytów i stworzył ataki biologią syntetyczną, która w 2035 r. zabiła ponad 125 milionów ludzi. Biorąc inspirację z Biblii, SON wierzył, że świat stał się tak zły, że nadszedł czas, aby zacząć wszystko na nowo jak tysiące lat temu podczas „Wielkiego Potopu”.

Tego rodzaju nastroje są już obecne w skrajnie eko-lewackich grupach, które chcą realizować programy redukcji populacji aby ratować matkę ziemię:


Od tego czasu inni neo-luddycy i religijni terroryści stworzyli i rozmieścili brudne bomby, po raz pierwszy zastosowane w latach 20. XX wieku. Grupy te pozostają zagrożeniem w dużych miastach, utrzymując stan wojenny i państwo policyjne oraz wymuszając współpracę A-HAT z rządem, by zmniejszać te zagrożenia.


Nawiązano pewną współpracę pomiędzy uniwersytetami i biznesem próbując ominąć politykę, by wyznaczyć nowy kurs, ale te działania zostały udaremnione przez ignoranckie regulacje rządowe, cyniczne media i okresowe miejskie zamieszki bezrobotnych Neo-Luddytów.

Zawirowania geopolityczne.
Tworzone okresowo i doraźne grupy zorganizowanej przestępczości i sabotaż terrorystycznych separatystów sprawiły, że Internet Rzeczy IoT stał się koszmarem. Kiedy urządzenia w IoT przestały działać lub system się zapadał, ludzie nie wiedzieli, czy był to tylko nowy błąd oprogramowania, czy też sabotaż nie wiadomo dla jakiego celu i przez kogo zorganizowany.

Zwiększyło to ogólne poczucie apatii i paranoi. W związku z tym wzrastały koszty ubezpieczeń i bezpieczeństwa we wszystkich ich formach. Aby przeciwdziałać terroryzmowi i zorganizowanej przestępczości rządowe dowództwa cybernetyczne i nanotechnologiczne biznesowe czujniki połączone w rozległych sieciach i systemach wczesnego ostrzegania oparte na dużych danych sprawiły że prywatność stała się kompletną iluzją…

Ludzkość niepokoi się perspektywą sztucznej super inteligencji (ASI).
AGI, które ewoluowały poza możliwość kontrolowania ich przez ludzi, stały się nowym rodzajem inteligentnych gatunków żyjących w cyberprzestrzeni. Przewidując ten rozwój, koalicje rządów, przedsiębiorstw i środowisk akademickich stworzyły United Cyber Command (UCC), aby przeciwdziałać zagrożeniom płynącym z tego nowego gatunku (lub wielu gatunków). Jednak nikt nie stwierdził, że odniósł sukces, a wysiłki UCC zawiodły, i nic już nie jest bezpieczne. AI/roboty tworzą ulepszone AI/roboty bez żadnej kontroli ze strony ludzi.

Zaczęły się dziać rzeczy, których nie można wytłumaczyć inaczej niż to, że ASI zaczęło działać poza naszym zrozumieniem. Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z wyższą inteligencją. W czasach przednaukowych ludzkość tworzyła politeistycznych bogów, aby wyjaśniać niezrozumiałe siły natury, których nie rozumieli; dzisiaj Techno-animizm zaczyna być nowym rodzajem religii, mającym wyjaśniać nowe anomalie, które mogą być spowodowane przez ASI. Tak jak politeiści tysiące lat temu wierzyli, że istnieją bogowie pomagający i karzący ludzi, tak teraz wielu wierzy, że istnieje wiele ASI, które są dobre lub złe dla ludzkości. Można się zastanawiać, czy w jakiejś wojnie której nigdy nie zrozumiemy pro-ludzki ASI ostatecznie pokona anty-ludzki ASI.

Zmiany technologiczne w kontekście zmian religijnych:


Przepaść między inteligencją maszyn a zrozumieniem ludzi, jest tak wielka, że ludzie czują się wyobcowani i podchodzą do przyszłości krytycznie. Ten post-przyszłościowy szok wydaje się wzrastać bez końca. Krążą pogłoski, że niektórzy przywódcy polityczni, biznesowi i AI po cichu pracują nad stworzeniem pewnego rodzaju hybrydowej instytucji AGI-TransInstitution jako nowego systemu zarządzania zdolnego odwrócić globalną sytuację. Nawet jeśli to prawda, to nikt tak naprawdę nie wie jak ASI miało by sobie z tym poradzić.


Pełne opracowanie pod tym linkiem: LINK


Znikające zawody do roku 2030. 50% zawodów ulegnie komputeryzacji.  |  Bill Gates: Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile miejsc pracy zostanie wkrótce zastąpionych przez boty.  |  Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje.   Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.   |  Miliarderzy biorą populację na celownik.   Telemarketer robot, który zaprzecza, że jest robotem.   | Czy Robo-Reporterzy zastąpią dziennikarzy głównego nurtu?  Sztuczny mózg przeszedł podstawowy test IQ.Pierwsza bezzałogowa flota ciężarówek rusza w Australii.   |  Pentagon będzie budował roboty z "prawdziwym" mózgiem.   |  Armie wirtualnych przyjaciół promują propagandę poprzez sieci społecznościowe.   |  NBIC- zabawa w Boga. Obraz świata w 2025 roku.   |   Przyszłość pojazdów bezzałogowych.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.  |  Pola bitwy 2050.  |  Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje.  |  Elity Doliny Krzemowej założyły kult religijny mający czcić sztuczną inteligencję jako Boga.  |  Twórca firmy Apple: “Roboty podbiją świat, i będą nas trzymać jako zwierzęta domowe.”  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.  |  Chatboty AI zastąpią wyszukiwarki i wirtualnych asystentów. I twoich przyjaciół.  |  Elon Musk: ludzie muszą połączyć się z maszynami lub stać się nieistotnymi w wieku sztucznej inteligencji.  |  Samoświadoma sztuczna inteligencja może pewnego dnia kontrolować każde urządzenie na świecie, przewiduje wynalazca Andy Rubin.  |  Największy na świecie fundusz hedgingowy zastąpi menedżerów sztuczną inteligencją.  |  Sztuczna inteligencja Microsoftu stała się nazistą w mniej niż 24 godziny.  |  NSA i sztuczna inteligencja do wykrywania przed-zbrodni.  |  Sztuczna inteligencja: "Homo sapiens zostanie podzielony na kilku bogów i resztę".  |  Eric Schmidt: "Sztuczna inteligencja powinna mieć systemy weryfikacji, aby uniknąć niepożądanych efektów.  |  Sztuczna inteligencja będzie decydowała o życiu i śmierci ludzi.  |  Eric Schmidt: Sztuczna Inteligencja Google nie do odróżnienia od ludzkiej w przeciągu dekady.  |  Wyłączniki robotów i legalny status dla maszyn: posłowie EU poparli wniosek dotyczący sztucznej inteligencji.  |  Nowe oprogramowanie "sztucznej inteligencji" posiada niemalże ludzkie zdolności rozpoznawania obrazów.  |  Skynet, robotyka i globalne trendy strategiczne.  |  Bogaci Amerykanie szukają na czarnym rynku możliwości wszczepienia implantów mózgowych by podłączyć się do sztucznej inteligencji.  |  Pola bitwy 2050.  |  Znikające zawody do roku 2030. 50% zawodów ulegnie komputeryzacji.  |  Człowiek postindustrialny.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2019-07-22 18:52:03
I dlatego, wygląda na to że popularyzują wszędzie narkotyki bo inaczej będzie wszędzie wojna domowa. A tak to każdy przyćpa, pogra w gry i dla rządzących będzie spokój.
merz   dodano: 2019-07-22 22:37:00
To zaczyna mieć sens i ludzie będą czcili sztuczną inteligencję jak elity w Dolinie Krzemowej.
merz   dodano: 2019-07-22 22:39:20
Jak ci programiści w USA odlecieli i modlą się do sztucznej inteligencji to co dopiero zwykli obywatele.

Więcej
Globalne trendy

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska...

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.Programy Infowars:
Protesty AntyDavos w Karpaczu:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Multimedia

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Na tej stronie będziemy na bieżąco umieszczali nadsyłane do redakcji materiały wideo i linki do kluczowych informacji dotyczących...

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

W tym miejscu zamieszczamy filmy z protestów organizowanych przeciwko wprowadzaniu medycznego państwa policyjnego pod przykrywką...

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone