Globalne Trendy Strategiczne 2014-2045. #1
PrisonPlanet.pl
Polska
2016-03-03
Globalne trendy
W niniejszym artykule prezentujemy wybrane tematy nowego wydania brytyjskich trendów strategicznych “Strategic Trends Programme. Global Strategic Trends - Out to 2045”.  Do tej pory przetłumaczyliśmy wydanie pierwsze z 2007 roku (współtworzone przez Grupę Bilderberg) oraz wydanie czwarte z 2011 roku. Obecnie więc skupiliśmy się na uzupełnieniu istotnych informacji w odniesieniu do wcześniejszych badań.CZYTAJ DALEJ>>>

W streszczeniu publikacji trendów strategicznych pojawiło się kilka istotnych elementów na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim istotny jest impakt zmian technologicznych na ludzkość, który obejmie m.in. cyborgizację, genetyczne i technologiczne ingerencje w ludzi jak również wszechobecną inwigilację. W dokumencie czytamy, iż “Taka ilość zmian z pewnością wpłynie na nasze postrzeganie tożsamości. I znowu, rozwój technologiczny będzie napędzał te zmiany. Postępy w rozszerzaniu zdolności ludzi mogą oznaczać, iż będziemy w stanie zwiększać nasze zdolności sensoryczne, będziemy mieli większe możliwości fizyczne i poprawimy nasze funkcje poznawcze. Jest jednak mało prawdopodobnym, iż ta technologia będzie dostępna dla wszystkich, potencjalnie przyczyniając się do wzrostu nierówności na świecie.”Streszczenie.
Urbanizacja.

Z 70% światowej populacji żyjącej w 2045 roku w miastach, urbanizacja będzie szczególnie ważnym zagadnieniem dla krajów rozwijających się. Urbanizacja prawdopodobnie wzmocni gospodarczy i społeczny rozwój, ale - bez środków łagodzących - może również doprowadzić do presji na infrastrukturę (i środowisko), która mogłyby przyczynić się do napięć społecznych w obrębie populacji miejskiej.

Główne centra populacji:

Transport.
Nowe materiały, techniki produkcyjne i systemy energetyczne a także postęp w dziedzinie technologii informatycznych mogą otworzyć nowe możliwości dla zautomatyzowanego transportu i generować postępujące zmiany w szybkości i wydajności. Autonomiczny transport może być rozpowszechniony do 2045 r. zapewniając większą niezależność osobom starszym i upośledzonym. Bezzałogowe systemy mogą odegrać kluczową rolę w środkach masowego transportu ludzi i towarów.

Automatyka i praca.
Roboty lub "systemy bezzałogowe", maszyny zdolne do przeprowadzania skomplikowanych zadań bez bezpośredniego udziału człowieka mogą być tak wszechobecne w 2045 r. jak obecnie komputery. Bezzałogowe systemy będą coraz częściej zastępowały ludzi w miejscu pracy, wykonując zadania z postępującą skutecznością i wydajnością przy jednoczesnym zmniejszeniu zagrożenia dla ludzi.

Może to ostatecznie doprowadzić do masowego bezrobocia i niepokojów społecznych. Gdy roboty staną się bardziej realistyczne i będą zdolne do wyrażania emocji, ich interakcje z ludźmi mogą stać się bardziej skomplikowane. Zwiększone możliwości robotów mogą zmienić oblicze wojny gdzie w 2045 r. niektóre kraje mogą zastąpić potencjalnie dużą liczbę żołnierzy, marynarzy i pilotów robotami. Jednak wojskowe decyzje prawdopodobne ze względów etycznych pozostaną w gestii ludzi, przynajmniej w krajach zachodnich. Inni mogą nie być skłonni do podobnych kompromisów pomiędzy prędkością a odpowiedzialnością. Do 2045 odsetek osób starszych w globalnej sile roboczej może się zwiększyć z możliwością odpowiedniego zmniejszenia szans dla młodych ludzi. Elastyczne formy pracy mogą stać się bardziej powszechne, z osobami zatrudnionymi na umowy krótkoterminowe i wzrostem pracujących zdalnie. Pracownicy będą mieli prawdopodobnie mniej przewidywalne dochody i będzie wzrastała ich ekonomiczna niepewność.Korupcja i pieniądze.
Wspólna waluta międzynarodowa w tym okresie nie jest prawdopodobna a dolar do 2045 r. prawdopodobnie pozostanie najważniejszą walutą światową. W ciągu najbliższych 30 lat Chiny prawdopodobnie pozwolą na większą liberalizację finansową przyczyniając się do ewentualnego wyprzedzenia USA pod względem PKB. To może przyczynić się do pewnej erozji prymatu dolara jako dominującej globalnej waluty rezerwowej. Zwiększona globalizacja może również sprawić, że rozprzestrzenianie się szoków finansowych będzie bardziej powszechne.Tożsamość i rola państwa.
Szereg udoskonaleń technologicznych ma potencjał do przekształcenia tożsamości człowieka poprzez poprawę percepcji zmysłowej, sprawności fizycznej, a może nawet dając nam możliwość kontrolowania strachu i innych stanów emocjonalnych.

Podsumowanie
■■ Presja globalizacji prawdopodobnie oznacza, że poszczególnym krajom będzie coraz trudniej działać jednostronnie, większość krajów będzie mniej potężnych. Może to prowadzić do zmniejszenia konfliktów. Prawdopodobne państwo będzie miało wciąż najważniejszy głos w sprawach międzynarodowych, ale do 2045 r prywatny sektor i niepaństwowe prywatne organizacje mogą stać się bardziej wpływowe. Prawdopodobnie zwiększy się wykorzystanie prywatnych firm ochroniarskich przez rządy - współzależności mogą się wzmocnić pomimo w dużej mierze odrębnych motywacji.
■■ Do 2045 r. może nastąpić rozszerzenie ludzi przez wbudowanie czujników i urządzeń komputerowych. Może to zapewnić korzyści takie jak poprawa świadomości sytuacyjnej, monitorowanie stanu zdrowia i zdolność modyfikowania stanów fizjologicznych i psychologicznych w celu zwiększenia wydajności i zwiększenia odporności. W 2045 maszyny kontrolowane umysłem staną się bardziej wyrafinowane, jak również powstanie komunikacja mózg-mózg.Globalna Populacja.
Zmniejszająca się populacja w sile roboczej w połączeniu z rosnącymi kosztami opieki społecznej mogą prowadzić do wzrostu wieku emerytalnego (co miało już miejsce w niektórych rozwiniętych krajach). Dla niektórych rządów rosnący ciężar opieki społecznej może prowadzić do ponownego rozpatrzenia jak zapewnić opiekę społeczną. W społeczeństwach o aktywnej zawodowo starzejącej się populacji starsi ludzie mogą piastować proporcjonalnie więcej stanowisk zarządzających i mogą mieć więcej wpływów, które jeśli nie będą efektywnie zarządzane mogą pozbawić młode pokolenia praw. Może to być wzmacniane tym, iż młodzi ludzie mogą czuć się sfrustrowani rosnącymi kosztami wspierania rosnącej populacji osób starszych, zwłaszcza jeśli będą uważali, że zostali pokrzywdzeni przez starszych.

Migracja.
Migracja prawdopodobne wzrośnie lub będzie stała. W 2005 roku 191 milionów osób mieszkało poza swoim krajem pochodzenia. Obecnie istnieje 232 mln takich obywateli (liczba ta przekracza już naszą wcześniejszą ocenę z 4 edycji Global Strategic Trends) Kraje próbujące ograniczyć imigrację będą jedynie częściowo skuteczne. W poprzednich dekadach migracja charakteryzowała się przemieszczaniem ludzi z Azji i Afryki do Ameryki Północnej i Europy.Jednak do 2045 r. rosnąca liczba imigrantów będzie prawdopodobnie poruszać się pomiędzy Azją i Afryką, gdzie Azja stanie się coraz ważniejszym docelowym kierunkiem. Kraje rozwinięte prawie na pewno w dalszym ciągu będą przyciągały znaczną liczbę imigrantów. Większość imigrantów może poszukiwać pracy jak to ma miejsce obecnie, jednak postęp technologiczny może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na migrujących mniej wykwalifikowanych pracowników oraz zwiększyć zapotrzebowanie na wysoko i wielokierunkowo wykwalifikowanych ludzi. Tymczasowe duże przemieszczenia wynikające z kryzysów będą prawdopodobnie nadal występować. Lokalny impakt i poziom tych wydarzeń może być wzmacniany poprzez zwiększenie gęstości zaludnienia.

Rosnąca klasa konsumentów.
Gwałtownie rosnąca klasa konsumentów (ci, którzy wydają więcej niż dziesięć dolarów dziennie) prawie na pewno będzie główną siłą napędową światowej gospodarki. W 2030 roku, grupa ta może z dwóch miliardów dzisiaj, wzrosnąć do ponad pięciu miliardów. Odsetek konsumentów, którzy są w Europie i północnej Ameryce prawdopodobnie skurczy się z 50% obecnie do zaledwie 22%.

Zasoby.
Woda.
Nawet przy obecnych poziomach populacji dostawy słodkiej wody są prawdopodobnie niedostateczne. Czynniki takie jak wzrost liczby ludności, rosnące zapotrzebowanie ze strony przemysłu i rolnictwa, oraz poleganie na niezrównoważonych źródłach wody (takich jak zbiorniki wodne) mogą oznaczać, że wiele osób może nie mieć pewnego dostępu do odpowiednich dostaw wody. Do 2045 globalne zużycie wody w rolnictwie może wzrosnąć o 19%, z globalnym zapotrzebowaniem na pitną wodę wzrastającym o 55% w tych samym okresie. Osoby cierpiące na niedobory wody wahają się dziś od 450 milionów do ponad 1,3 mld. Bez odpowiednich środków do 2045 roku lub wcześniej około 3,9 miliarda ludzi - ponad 40% ludności na świecie - może odczuwać braki wody.


Żywność.
Inflacja cen żywności może być również napędzana przez niedobór gruntów ornych, zwłaszcza w Afryce i rozwijających się częściach południowej i wschodniej Azji. Szereg czynników może wywrzeć nacisk na dostępność gruntów pod uprawy, takich jak: szybki rozwój biopaliw; skutki zmian klimatycznych; kurczące się zasoby wodne; wzrastający popyt na grunty dla rozwoju przemysłowego i urbanistycznego. [...] Osiągnięcia, takie jak genetycznie modyfikowane uprawy, laboratoryjnie hodowane mięso, ulepszone techniki rolne i ostatnie dokonania wiązania azotu z powietrza mogą również zwiększyć wydajność przy minimalizowaniu oddziaływania rolnictwa na środowisko.

Energia.
Rosnąca liczba ludności na świecie będzie prawie na pewno zwiększała zapotrzebowanie na energię. Większość analityków spodziewa się, że do 2045 roku popyt na nią może wzrosnąć ponad dwukrotnie.

Krytyczne i nowe materiały.
Miniaturyzacja:
Nanotechnologia DNA do wytwarzania urządzeń w nanoskali. Mechanizm samo-aranżowania DNA może być wykorzystany do produkcji wyrobów mechanicznych, elektrycznych i optycznych, urządzeń i układów, które mogą być dziesięć razy mniejsze niż obecnie pozwala na to technologia. Znaczące rozszerzenie możliwości komputerów, takie jak poprawa mocy obliczeniowej; lepsza zdolność do syntezy projektowanych materiałów; rozwój zaawansowanych systemów terapeutycznych i dostarczania leków; i ostatecznie, rozwój nanobotów.

Nowe zmiany w materiałach piezoelektrycznych. (materiały, które zamieniają energię kinetyczną w energię elektryczną) mogą umożliwić by urządzenia bez baterii pracowały na mocy pobranej z drgań i działały w ekstremalnych temperaturach. Urządzenia zdolne do pracy w normalnie niedostępnych lub niebezpiecznych miejscach, takich jak monitorowanie warunków środowiskowych w miejscach zbyt niebezpiecznych dla ludzi. Zamienniki tradycyjnych materiałów.

Mikro-stopy. Takie jak stopy szkła na bazie palladu o wytrzymałości i twardości większej niż znane materiały. Może być stosowany w małych elementach, co prowadzi do lepszej konstrukcji statków powietrznych i kosmicznych.

Papier grafenowy. Elastyczny i tani w produkcji i około dziesięć razy mocniejszy od stali. Zamienniki dla wielu konwencjonalnych, jak i istniejących kompozytowych materiałów konstrukcyjnych, znacznie mocniejszych od obecnie dostępnych. Może również wspierać miniaturyzację i czujniki o większej czułości i dokładności.

Stopy magnetyczne z pamięcią kształtu. Materiały, które zmieniają właściwości mechaniczne i kształt przy zastosowaniu pola magnetycznego. Ultra-wydajne zawory silnikowe, które otwierają i zamykają się automatycznie; Narzędzia pozycjonujące do zabiegów mikrochirurgicznych; czujniki do wykrywania zanieczyszczeń środowiska naturalnego; i mniej toksyczne baterie. Aplikacje będą prawdopodobnie ograniczone do niewielkiej skali, ze względu na wyzwanie wymaganej integracji z systemami wyzwalającymi wysokie pole magnetyczne.

Samonaprawiający się metal. Metal, który reaguje na uszkodzenia przez "leczenie", podobnie jak super-stopy niklu, które umożliwiają regenerowanie pęknięć przy normalnych warunkach obciążenia.
Lepsze materiały konstrukcyjne, które mogą być stosowane w łopatkach turbin, co daje lepszą wytrzymałość na zmęczenie materiału.

Powłoki ochronne przekazujące informacje. Reakcje chemiczne, które są wywoływane przez różne mechanizmy zniszczenia, prowadząc do zmiany wyglądu wizualnego, aby wskazać, gdy wymagana jest konserwacja lub naprawa. Systemy aktywnej ochrony przed korozją; Powłoki, które wskazują narażenie na czynniki chemiczne lub biologiczne; Powłoki, które wskazują na starzenie się.

Nanosfery. Przezroczysty materiał wykonany z samo-montujących się nanosfer czyli najsztywniejszego materiału organicznego jaki kiedykolwiek stworzono, wyprzedzający właściwościami stal nierdzewną a nawet Kevlar. Rewolucyjna poprawa jakości kamizelek kuloodpornych z potencjałem na nowe sposoby tworzenia produktów, np drukowanie kamizelek kuloodpornych. Komponent do wzmocnienia istniejących metali i kompozytów; tworzenie implantów medycznych.

Ultralekkie i bardzo chłonne materiały. Wysoko porowaty konstrukt węglowy mający jedną szóstą gęstości powietrza i bardzo chłonny. Aktualne materiały użyte do czyszczenia wycieków ropy absorbują około dziesięć razy więcej w stosunku do wagi ropy, ale nowe materiały wykazują 900 razy większy potencjał absorpcji ropy z bardzo wysokim wskaźnikiem absorpcji. Wychwytywanie i transport aerozoli takich jak zanieczyszczenia i para wodna.

Polimery tworzące żele. Pozwolą na to by kilogram tego związku skutecznie zamienił olimpijski basen pełen wody w żel. Leczenie ran; zmiana lub odmowa dostępu do dróg wodnych.

Programowalna materia. Materiały, które mogą być programowane, aby zmienić się na poziomie molekularnym w różne kształty, by potem zmieniać się w zupełnie nowe. Związki, które podobnie jak hologramy mogą zmieniać formę/kształt elementów w czasie rzeczywistym. Mogą umożliwić zdalne projekcje repliki osoby lub przedmiotu lub pozwolić robotom na zmianę wielkości (a nawet stanu materii), by poruszały się przez wąskie przejścia lub wokół przeszkód.


Środowisko.
Koncentracja w miastach i wzrost poziomu mórz.
Jedno z badań sugeruje, że w nadchodzących dziesięcioleciach szacunkowo 135 milionów ludzi będzie zagrożonych pustynnieniem z powodu braku wody i zmniejszenia plonów. W Afryce Subsaharyjskiej, oczekuje się, że do 2020 około 60 milionów ludzi przeniesie się z obszarów "pustynnienia" do północnej Afryki i Europy a liczba ta jest wysoce prawdopodobne, iż się zwiększy do 2045 r.

Interwencja i zapobieganie.
Teoretycznie wiarygodne metody geoinżynieryjne (zamierzone działania na dużą skalę mające na celu przeciwdziałanie aspektom zmian klimatu) zostały zaproponowane na przestrzeni kilku ostatnich lat. Zaczęły się niedawno pojawiać szczegółowe badania dotyczące ekologicznych skutków różnych działań geoinżynierii, ale badania na dużą skalę i wdrożenie takich metod nie nastąpiło - w niektórych przypadkach ze względu na opozycję publiczną. Jedna z teoretycznych metod "zarządzania promieniowaniem słonecznym" dąży do rozpylania siarczanów w górnych warstwach atmosfery odbijając promienie słoneczne z powrotem w przestrzeń tworząc efekt chłodzenia. Jednak, jak w większości technik geoinżynierii pojawiają się pytania dotyczące utrzymania interwencji i minimalizacji potencjalnie szkodliwych skutków ubocznych. Na przykład, nie są znane efekty długoterminowego rozpylania dużej ilości siarczanów do atmosfery.Zdrowie.
Do 2045 roku rozwój technologii może prowadzić do znacznej poprawy w dziedzinie medycyny i zdrowia, takiej jak potencjał dla rozwoju leków na niektóre rodzaje raka. Postępy w technikach diagnostycznych, rozwój sztucznych narządów i kontrolowanych umysłem protez kończyn oznaczają, że będziemy prawdopodobne żyli dłużej i będziemy mieli bardziej produktywne życie.

Leki i dostarczanie leczenia.
W 2001 roku została przez US Federal Drug Administration zatwierdzona pierwsza do zastosowań diagnostycznych pigułka z kamerą. Siedem lat później elektronicznie sterowana programowalna tabletka dostarczająca lek według zdefiniowanego profilu była gotowa do seryjnej produkcji i używana do badań i jako narzędzie rozwoju technik. Obecne postępy dały nam tabletkę, która może monitorować pacjenta komunikując się z zewnętrznymi systemami diagnostycznymi odpowiadając na instrukcje ukierunkowanego dostarczania leków w przewodzie pokarmowym. Kolejny etap ewolucji najprawdopodobniej obejmie dalszą integrację monitorowania i dostarczania leków, ze zautomatyzowanymi systemami diagnostycznymi. Wraz z postępem technologii rozmiar urządzeń może być zmniejszony przy zachowaniu tych samych zdolności. Wydaje się prawdopodobne, że w przyszłości urządzenia medyczne będą wystarczająco małe by podróżowały w krwiobiegu.

Płodność i reprodukcja.
Niedawne opracowane urządzenia, w których płody myszy były zaimplantowane i zdolne do wzrostu przez krótki okres czasu w sztucznie utworzonym środowisku otwierają możliwość rozwoju ludzkiego embrionu poza ciałem.


Transport.
Personalny transport.
Bardziej wydajne silniki i ewentualne przyjęcie ogniw paliwowych mogą sprawić, że systemy transportowe będą bardziej efektywne i prawdopodobnie tańsze. Rosnąca automatyzacja może umożliwić znacznie większe zagęszczenie ruchu, wyższe prędkości, zapewnienie automatycznego trasowania, aby uniknąć korków i zagrożeń. Do 2045 r. autonomiczny transport może być rozpowszechniony zapewniając indywidualne rozwiązania transportowe dla wielu osób, które obecnie mają trudności aby uzyskać dostęp do samochodów, takich jak osoby starsze, dzieci i wizualnie, psychicznie i mentalnie ułomnych.

Informacje.
Jeśli informatyka kwantowa stanie się rzeczywistością to zaletą będzie rewolucja w cyberbezpieczeństwie poprzez wykorzystanie kryptografii kwantowej aby zagwarantować bezpieczeństwo wiadomości oraz wykrywania podsłuchów. Tradycyjne metody zabezpieczania danych polegają na kluczach szyfrowania i deszyfrowania. Gdy klucz zostanie odkryty zaszyfrowana informacja jest dostępna dla wszystkich, którzy mają klucz.

■■ Informatyka kwantowa mogłaby “złamać” wszystkie kody i sprawić, że prawdziwe szyfrowanie stanie się niemożliwe, ponieważ komputer kwantowy mógłby teoretycznie próbować wszystkich możliwych kombinacji kodów jednocześnie aby odblokować system. Jeśli do tego dojdzie to siły zbrojne i bezpieczeństwa będą musiały fizycznie oddzielić swoje systemy komputerowe od Internetu, co stwarza ogromne problemy dla sieci i efektywności. Alternatywna kryptografia kwantowa może zagwarantować bezpieczeństwo komunikacji.
■■ Coraz większa liczba urządzeń zdolnych do zbierania danych z czujników może nasilać poziomy inwigilacji.

Systemy kwantowe D-Wave, są już sprzedawane na rynku:


Internet rzeczy.

Liczba urządzeń podłączonych do Internetu szybko rośnie: od telefonów komórkowych po samochody, a nawet lodówki posiadające połączenie z Internetem. "Internet rzeczy" jest już rzeczywistością z połączonymi obecnie 20 miliardami urządzeń, wzrastającymi do około 40 miliardów w roku 2020. Jeśli ta trajektoria będzie utrzymana to będziemy mieli około 100 miliardów urządzeń podłączonych do internetu od 2045 r.


podłączone urządzenia (miliardy)
na osobę
2003
0.5
0.08
2010
12,5
1.81
2013
20
2.79
2015
25
3.41
2020
40
5.18
2040
95+
10.22


CZYTAJ DALEJ>>> Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości.   |  Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040.  | Bilderberg 2013 i Globalne Trendy Strategiczne. Wywiad z Danielem Estulinem.   |  Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.  |  Nanotechnologia, genetyka, informatyka w perspektywie do 2025 r. Raport NBIC.  |  Obywatele i “szoki strategiczne”.  |  Film: Geoinżynieria- Co oni rozpylają? "What in the world are they spraying?"


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
aalfa.oomega   dodano: 2018-02-26 00:44:28
O przyszłości Unii Europejskiej, USA, państwa Izrael, dżihadzie oraz III. wojnie światowej - zob.: ‘2021, Moonwars’ (na: docer.pl)

Więcej
Globalne trendy

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Jedenaście lat temu pisaliśmy o wprowadzeniu około 2025 r. do masowej produkcji urządzeń i usług typu NBIC. Technologie NBIC obejmują...

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.Programy Infowars:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Kultura

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Stolica Apostolska po raz kolejny promuje eksperymentalne szczepienia Big Pharmy wśród swoich wyznawców kościoła katolickiego,...

Święta Bożego Narodzenia i przemysłowy szczepionkowy kanibalizm.

Choć wiele osób rozważa branie szczepionek na Covid-19 w kategoriach medycznych - jako “lek” lub...

ONZ odsłonił w swojej nowojorskiej siedzibie posąg przypominający bestię z Księgi Objawienia.

Nowy Jork organizuje miejsca podawania obywatelom heroiny.

Teraz w Niemczech eutanazja tylko dla zaszczepionych.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone