Człowiek postindustrialny. #3
PrisonPlanet.pl
Polska
2015-07-21
Globalne trendy
Kontynuacja artykułu: Człowiek postindustrialny. #2

Nowy globalny system.
W dalszej części badania autorzy opisują jak będzie wyglądał nowy globalny system, do którego nowy obraz człowieka musi być adekwatnie dostosowany.

W akapicie “Społeczne wybory i konsekwencje zmieniającego się obrazu.” badanie porusza efekt wprowadzenia nowego obrazu człowieka i zmian systemowych pisząc "Wydaje się całkiem prawdopodobne, iż te tendencje mogą zaostrzyć nasze problemy społeczne i doprowadzić do żądań natychmiastowych i drastycznych rozwiązań, aby zapewnić stabilność i przeżycie społeczeństwa. Metody regulacji, które znacznie ograniczają wolności jednostki mogą być mile widziane w obliczu poważnych wstrząsów. Moglibyśmy wtedy szybko lub bardziej prawdopodobne, stopniowo przejść do rodzaju społeczeństwa, które Bertram Gross (1970) określił  jako "przyjazny faszyzm." Jest to faszyzm, który "przyjdzie pod hasłami demokracji i 100% amerykanizmu”... w formie zaawansowanego społeczeństwa technologicznego, wspieranego przez jego techniki- będzie to techno-miejski faszyzm w Amerykańskim stylu "(str, 44). Gross opisuje go jako:

"... nowa forma lub państwo garnizonu lub totalitaryzm, zbudowany przez starsze elity by rozwiązać rosnące konflikty lub post-industrializm. Dokładniej: zarządzane społeczeństwo [które] przez anonimowe i rozproszone kompleksy biurokracji opieki społecznej-wojny-policji-przemysłu- komunikacji będzie pochwycone przez nowy typ imperium oparty na ideologii technokratycznej, kulturze alienacji, wielu kozłach ofiarnych i konkurencyjnych sieciach kontroli... Pluralistyczny w naturze, techno-miejski faszyzm nie potrzebowałby charyzmatycznego dyktatora, rządów jednej partii, masowej partii faszystowskiej, gloryfikacji państwa, rozpadu zgromadzeń ustawodawczych, przerywania wyborów, braku zaufania do rozumu... ten styl zarządzania i planowania nie będzie ograniczony do gospodarki: będzie zarządzał politycznymi, społecznymi, kulturowymi i technologicznymi aspektami społeczeństwa... w związku z tym głównym tematem nie będzie zarządzanie gospodarką ale raczej, zarządzanie społeczeństwem. (Str. 46 i następne) "


Dalej publikacja wymienia jakie muszą być spełnione warunki by wdrożyć taki system:
Potrzeba- Nasze problemy społeczne mogą połączyć się z wieloaspektowym trendem tworząc potrzebę budowy tego typu przyjaznego totalitaryzmu. Być może popyt został zapowiedziany w niedawnym oświadczeniu szefa telekomunikacji Białego Domu stwierdzającego "Wielu ludzi w "1984" lubiło to co w ich interesie i trosce robił Wielki Brat." (Whitehead, 1973).
Możliwość wdrożenia- Choć można postawić zarzut metafizycznym konsekwencjom modyfikacji zachowań to nie można zaprzeczyć, iż one działają. Dziś jesteśmy świadkami szybkiego powstawania "psycho-technologii”, które mogłyby skutecznie kształtować i modyfikować wzorce zachowań, a także stany motywacyjne i emocjonalne. Może to przybrać formę kierowanego warunkowania emocjonalnego w dzieciństwie; obiektywnie zbudowanych wzmocnień wzorców w dorosłym życiu; wykorzystania szerokiej gamy leków; elektrycznych implantów mózgowych; modyfikacji genetycznej aktywującej różne potencjały ludzkie; zastosowania zaawansowanych mechanizmów nadzoru elektronicznego w celu wykrycia "nieprawidłowych" wzorców zachowań.
Wspierający obraz człowieka - wykorzystanie i uzależnienie się od tych psycho-technologii może stopniowo doprowadzić do zgubnej postaci ekstrapolacyjnego obrazu człowieka. Jest to prawdopodobne w samopotwierdzający się sposób, ponieważ wiele aspektów obecnej formy ekstrapolacyjnego obrazu wydają się popierać wzrost użycia i uzależnienia się od tych technologii. Człowiek jest postrzegany jako wyrafinowane urządzenie (zatem należy opanować ludzką naturę podobnie jak już opanowaliśmy fizyczną naturę): Uważa się, że człowiek jest określony w dużej mierze przez jego zachowanie (zatem należy obiektywnie kształtować jego zachowanie w najbardziej efektywny sposób.); Człowiek jest z natury antyspołeczny (zatem z pomocą nowych technologii należy powstrzymać tendencje antyspołeczne): indywidualny człowiek jest podrzędny w stosunku do potrzeb zbiorowych (zatem należy nakładać na jednostki wszystko co jest z korzyścią dla szerszego społeczeństwa.).
Przyzwolenie - W naszym społeczeństwie wiele psycho-technologii jest już w ograniczonym użyciu i wydają się być do przyjęcia przez ogół społeczeństwa, jeśli będą asymilowane stopniowo, i tłumaczone odpowiednim językiem; na przykład zamiast dyskutować o kontroli stanów emocjonalnych i motywacyjnych można mówić o zabezpieczeniu pokoju i harmonii poprzez zmianę zachowania tych "irracjonalnych" osób, które zagrażają stabilności i bezpieczeństwu naszego społeczeństwa.”


Quarton (1967) zbadał wiarygodność powszechnego stosowania takich procesów i stwierdził:
"Jeśli te wzorce ochrony i unikania będą w przyszłości znacznie rozszerzone, to można sobie wyobrazić społeczeństwo, które pozwala na powszechne stosowanie leków blokujących ból i niepokój, operacje mózgu zapobiegające zarówno cierpieniu jak i agresywnym działaniom jednostek, szerokie wykorzystanie urządzeń monitorujących, ograniczających indywidualne zachowania osób z "potencjałem destrukcyjnym”. (str. 850)"

Jak podkreśla publikacja "Już dziś [lata 70-te] wyłaniają się kluczowe elementy scenariusza "przyjaznego faszyzmu" Grossa:
- Aplikacja wojskowych technologii nadzoru do rozwiązywania policyjnych problemów.
- Wykorzystanie leków zmieniających zachowanie i warunkowanie instrumentalne w szkołach.
- Rządowe próby zarządzania wiadomościami.
- "Badanie osób" i utrzymanie "pre-przestępczych" akt dzieci, poprzez współpracę między administracjami szkół oraz lokalnymi, stanowymi i federalnymi władzami.
- Krzyżowa korelacja komputerowych akt zawierających dane osobowe (np kredytu, ewidencji zatrudnienia, statusu podatkowego, ubezpieczeń, niekaralności, edukacji).
- Wprowadzenie ustawodawstwa kontrolującego dostęp do technik inicjujących zmianę świadomości (zarówno za pomocą leków i nie)."


Rozwijając kwestię przejścia systemowego badanie również zaznacza, iż w trakcie całego przejścia systemowego mogą w społeczeństwie pojawić się analogie do irracjonalnego zachowania jednostek. Mogą one przyjąć formę społecznych wstrząsów, brutalnej przestępczości, symptomów alienacji, ekstremalnych form hedonizmu, pojawienia się dziwnych kultów religijnych, czy zaprzeczeniu realiów itd.Dalej w akapicie “Niezbędne warunki dla rozwiązania podstawowych anomalii.“ czytamy o tym, iż w ramach nowego systemu nastąpi podobnie jak w systemie socjalistycznym PRL sztuczne wprowadzenie reglamentacji dóbr dla celów kontroli człowieka. “str 191. Nie jest to miejsce na wyczerpującą dyskusję co do niezbędnych zmian społeczeństwa mających rozwiązać ten podstawowy dylemat. Dla naszych celów ważnym jest jednak aby zrozumieć niektóre z warunków, które muszą być spełnione by pogmatwać lub zaplanować drogę do satysfakcjonującego wyniku.

Po pierwsze, będzie musiało nastąpić jakieś satysfakcjonujące pogodzenie się z "nowymi niedoborami". Niedobory (żywności, wody pitnej, materiałów budowlanych, itp) zawsze były aspektem kondycji ludzkiego życia. W przeszłości z powodzeniem rozwiązano ten problem przez poszerzanie granic i odpowiednią technologię. W rozwiniętych krajach w pewnym sensie niedobory zostały w pełni wyeliminowane. "Nowe niedobory" będą innego rodzaju. Będą wynikały z funkcji planetarnych ograniczeń (1) naturalnych pokładów paliw kopalnych i strategicznych materiałów (2) zdolności środowiska naturalnego do absorpcji produktów przemiany społeczeństwa przemysłowego, (3) świeżej wody, (4) gruntów ornych, (5) od powierzchni zamieszkania, oraz (6) zdolności naturalnych systemów ekologicznych do absorpcji interwencji bez ryzyka katastrof ekologicznych, które zagrażają ludzkiemu życiu. (Mówiąc o "ograniczonych limitach", uznajemy, że limity te nie są sztywnymi ograniczeniami, i są od siebie zależne. Gdyby były dostępne "czyste" paliwa kopalne w nieograniczonej podaży, to ograniczenia w innych kategoriach uległyby zmianie.) Musi nastąpić pogodzenie się z "nowymi niedoborami" i kulturą oszczędności z warunkami zdrowej gospodarki.“

Dalej na stronie 195 autorzy opisują system gospodarczy i mechanikę manipulacji człowieka w tym systemie "Dwie dodatkowe charakterystyki "niezbędnej transformacji" zasługują na wzmiankę. Obie odnoszą się do sposobów, w jaki zmiany są stymulowane i prowadzone. Pierwsze odnoszą się do obserwacji Adolfa Lowe (1965), że stan systemu gospodarczego zależy od zachowań, które z kolei zależą od motywacji, które zależą od obrazów, przekonań i wartości. Tym samym interwencje dla zmian mogą być brane pod uwagę na każdym z tych poziomów. Wzorce zachowań mogą być zmieniane przez autorytarną kontrolę, motywacje mogą być zmieniane przez psychologiczne uwarunkowania a przekonania i wartości są modyfikowane przez edukację."

Podsumowanie. Ofiary historii i świadomy indywidualizm.
Jak widzimy z zaprezentowanego badania z lat 70. i obecnych obserwacji, procesy wdrażania systemu postindustrialnego i dostosowawcze modyfikacje człowieka są już dalece zaawansowane. Również, co jest bardzo istotne widzimy, iż zmiany te są kompletnie pominięte przez media głównego nurtu, w debatach politycznych, społecznych konsultacjach czy w jakichkolwiek formach demokratycznych. Przejście systemowe odbywa się więc poza świadomością zdecydowanej większości, która staje się tym samym ofiarą historii.

Po 40 latach od badania i zaproponowanych zmian, mutacje mentalnej sfery człowieka świata Zachodniego są już w dużej mierze zrealizowane. Transformacja kulturowa w kierunku cywilizacji Wschodu jest dalece zaawansowana, podobnie jak przenikanie się etyczno-kulturowo-filozoficzno-religijne. To zbliżenie kulturowe otwiera drogę do destabilizacji i redefinicji obecnych systemów. Również zmiany kulturowe w percepcji środowiska z całą plejadą zielonych polityk są podstawą na której buduje się znaczny obszar świadomości nowego człowieka. Z drugiej strony ekspansja technologii informatyczno-komunikacyjnych pozwoliła na realizację współdzielenia własnego “Ja” z potencjalnie nieograniczoną ilością osób na ziemi, gdzie badania zmierzają do pogłębienia takiego stanu rzeczy. Człowiek ma telepatycznie, z pomocą technologii współdzielić osobowość z innymi ludźmi. Tak więc zręby aspektu “superświadomości” którą ma posiadać nowy postindustrialny człowiek możemy już obserwować. Ekspansja tych technologii przyspieszy około 2025 roku wraz ze wdrożeniem Internetu RzeczyNBIC oraz pogłębianiem się konwergencji pomiędzy Wschodem i Zachodem.W ramach ekspansji technologicznej modyfikującej drastycznie środowisko człowieka, badania strategiczne brytyjskiej armii przewidują “Upadek etycznych Ograniczeń: Bardziej liberalne podejście do rozwoju i badań środowiska może przyspieszyć upadek etycznych restrykcji i ograniczeń. Szybkość zmian technologicznych i kulturowych, może przeciążyć zdolność społeczeństwa do absorbcji konsekwencji etycznych i do opracowania stosownych krajowych i międzynarodowych regulacji. Taka próżnia prawna byłaby wzmacniana gdyby państwa i organizacje handlowe musiały uczestniczyć w wyścigu do stworzenia i wykorzystania gospodarczego, politycznego i wojskowego tych technologii. Najbliższa temu modelowi zasad etycznych była by forma filozofii świeckiego utylitaryzmu, w innym wypadku określana jako amoralna kultura naukowa.” Jest to jeden z kryzysów w obszarze technologicznym który objawi się około 2030 roku. Drugi kryzys technologiczny obejmie “opracowane i gotowe do implantacji układy informacyjne (chipy) mogące być bezpośrednio podłączone do mózgu użytkownika. Informacja i rozrywka byłyby dostępne poprzez świadomość i mogły by dodatkowo obejmować syntetyczną percepcję zmysłową, transmitowaną bezpośrednio do mózgu. Szersze odkrycia związane z tymi technologiami mogą obejmować wynalezienie syntetycznej telepatii, w tym formy dialogu telepatycznego. Ten typ rozwoju miałby oczywiste implikacje w systemach, wojskowych, bezpieczeństwa, kontroli, prawnych i etycznych.”

Oprócz “superświadomości”, mamy w obszarze obszaru świadomego człowieka inne wyłaniające się już kryzysy:
- modyfikacji genetycznej człowieka (2025-2035),
- rozwoju autonomicznych maszyn/robotówsztucznej inteligencji wypierających ludzi z miejsc pracy (2020-2035),
- kryzys depopulacyjny, gdzie załamuje się system ubezpieczeń społecznych, popytu, i gdzie reprodukcję przejmuje przemysł (2025-2050),
- narastający kryzys finansowy gdzie “Klasa średnia może stać się klasą rewolucyjną, wcielając się w rolę przewidzianą dla proletariatu przez Marksa.” (2020-2035)
- pogłębiające się procesy dehumanizacyjne w ramach realizacji zmian kulturowych Szkoły Frankfurckiej, (do około 2050)
- mutacja etyki i religii w jedną globalną religię. (do około 2050)

Te kryzysy będą budowały kontekst dla świadomej modyfikacji obrazu człowieka.

Wykład dr Persingera na temat technologii współdzielenia świadomości:


Na poziomie nieświadomości i budowania globalnej mitologii i wykorzystywania archetypów w oparciu o globalną kulturę wypływającą z Hollywood, widzimy szybki proces wypierania lokalnych kultur, wzorców reagowania, myślenia, języka, stereotypów, tabu i zastępowania ich nowymi globalnymi elementami. Dla przykładu bohaterzy narodowi, mitologiczni, religijni zastępowani są superbohaterami, na których ludzie projektują swoje nieświadome procesy myślowe. Wraz z globalizacją systemów telewizyjnych/satelitarnych/internetu Hollywoodzki erzac jest wszechobecny, unifikując w skali światowej procesy nieświadome. Wraz z unifikacją tego poziomu mentalnego szerokie zastosowanie edukacji, propagandy, socjotechnik, cybernetyki pozwalają na kontrolę procesów świadomych i zachowań się mas. 

W obszarze technologii już pojawiają się urządzenia kontrolujące nieświadome procesy mentalne, które globalista Jacques Attali opisywał jako systemy samodozoru. Te technologiczne substytuty sumienia będą trwale badały aktywność mózgu i ciała, czyli to co człowiek myśli, jak reaguje na bodźce aplikując ćwiczenia korekcyjne, bodźcowanie by standaryzować te procesy i unifikować je w skali całej populacji. Będą one aplikowane przez systemy rozrywki “Podobnie przemysł odciągania uwagi/rozrywki użyje technologii dozoru by zaoferować ludziom przedstawienia nieustannie dostosowane do reakcji widzów, których emocje będą na trwale zapisywane, monitorowane, i włączone do gry. Fakt, że spektakl będzie bezpłatny będzie służyć jako wsparcie nowej konsumpcji. Aby nie wydawało się to ograniczonym do zarządzania strachem, samodozór będzie przedstawiony jako informacja, gra, lub jako rozrywka." Obecnie testowane są na szeroką skale hełmy czytające aktywność mózgu jak również wszczepiane do mózgu czipy. Podobnie dalszy rozwój broni technotronicznych pozwoli na podobne działania i wpływanie na nieświadome procesy całych populacji.

Rysując szkic nowego człowieka można założyć, iż będzie to kontrolowany na wielu poziomach twór na którego złożą się: modyfikacja genetyczna, wszczepiane i zewnętrzne technologie kontrolujące różne poziomy stanu mentalnego, które to stany będą współdzielone z innymi, oraz nowa zielona kultura i religia z całą serią technik psychomanipulacji, represji i przeniesień dla blokowania naturalnych ludzkich popędów (samorealizacji, prokreacji, agresji, eksploracji, kontroli środowiska itd.) i wyższych religijno kulturowych aspiracji. Wydaje się, iż najbliższa temu jest analogia biologicznego robota kontrolowanego od urodzenia do śmierci przez zewnętrzny system oparty na logice roju.

Zaznaczony szkic systemu "przyjaznego faszyzmu" nie wymaga szerszego komentarza, jedynie głębszej analizy charakterystyk systemu faszystowskiego Niemiec z rozwinięciem go o najnowsze zdobycze nauki.

Film: Neo-Eugenika. Wojna przeciw ludzkości:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

Kończąc ten artykuł należy stwierdzić, iż przyszłość obecnego człowieka będzie usłana walką o zachowanie swojej integralności, świadomego indywidualizmu co dobrze oddał badacz globalizmu Alan Watt, który w odniesieniu do przyszłych przemian ludzkości napisał: "Wzrastamy w kompletnej iluzji skomponowanej dzięki technikom znanym od tysięcy lat, i jeśli nie uda nam się z niej uwolnić ludzkość jaką znamy dosłownie przestanie istnieć.".Technologie ulepszania ludzi i przyszłość pracy w najbliższej dekadzie.  |  Wielka Globalna Transformacja.  |  Kolejne dwie dekady i znikające zawody.  |  Kontrola mózgu i rozwój technologii ulepszania ludzi.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.   |  Destrukcja obrazu człowieka. Od transseksualności przez transrasowość do transsprawności.   |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Era technotroniczna.  |  Nowe technologie i rekonstrukcja człowieka.  |   ONZ: Wielka technologiczna transformacja.  |  Amerykańscy naukowcy próbują otworzyć ścieżkę ku genetycznej modyfikacji człowieka.   |   Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |  Bill Gates: Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile miejsc pracy zostanie wkrótce zastąpionych przez boty.  |  "Nowa ekonomia" to ekonomia braku pracy.  |  Ban Ki Moon deklaruje, że "model konsumpcji jest martwy", opisując świat przymusowej pracy na rzecz środowiska.  |  Internet Rzeczy. 2025.  |  NBIC. Wizja świata w 2025 roku. | Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje. |  Chiny zaczęły otwarcie rozpylać smugi chemiczne za pomocą bezzałogowych samolotów.   |  Google kupił Boston Dynamics, firmę budującą roboty dla DARPA.  |  Eric Schmidt: Sztuczna Inteligencja Google nie do odróżnienia od ludzkiej w przeciągu dekady.   |  Atlas. Nowy humanoidalny robot DARPA.   |  WildCat- nowy robot bojowy z DARPA.   |  Chameleon 2.0: Amerykański robot kamuflujący się jak kameleon.   |  Niedługo na ulicach miast- robot kapo.   |  PETMAN: kolejny potężny krok w kierunku budowy armii robotów DARPA.   |  Skynet, robotyka i globalne trendy strategiczne.   |  Nowe drony i roboty. Przedsmak przyszłości.   |  Pentagon będzie budował roboty z "prawdziwym" mózgiem.   |  Chińska odpowiedź na inflację: Foxconn wymieni pracowników na miliony robotów.   |  Robotyzacja rolnictwa.   |  Amazon chce dostarczać przesyłki dronami.   |  MAV: Szpiegowskie drony-insekty.   |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością.Czy Robo-Reporterzy zastąpią dziennikarzy głównego nurtu?   |  Uzbrojone drony będą patrolowały ulice w 2025.   |  Przyszłość dronów: Zautomatyzowane zabijanie.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Globalne trendy

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

Od trzech dekad w kręgach naukowych rozwija się na małą skalę różnego rodzaju poważne zastosowania dla systemów...

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.

Scenariusz rozwoju rynku pracy do roku 2050.

Więcej
Ekonomia

Gwałtownie spada szybkości obiegu pieniądza...

Gwałtownie spada szybkości obiegu pieniądza...

Demokraci naprawdę niszczą miejsca pracy i gospodarkę, aby zrealizować przez administrację Bidena stworzony przez Klausa...

„Mission Possible Partnership” Forum Ekonomicznego rozpoczyna drastyczne postindustrialne przejście.

Obecnie Światowe Forum Ekonomiczne jest główną instytucją skupiającą, motywującą i wdrażającą mające wiele dekad plany...

Think-Tank Imperium Brytyjskiego chce narzucić światu ograniczenia produkcji żywności.

Odejście Trumpa i Wielki Reset.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy proponuje oparcie oceny kredytowej na personalnej historii korzystania z Internetu.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone