Człowiek postindustrialny. #1
PrisonPlanet.pl
Polska
2015-07-18
Globalne trendy
Według instytutów i think-tanków globalistycznych XXI wiek jest okresem budowy kompletnie nowej formy cywilizacji gdzie odejście od systemu industrialnego doprowadzi do kompletniej redefinicji życia na ziemi i co za tym idzie miejsca człowieka w świecie. Era postindustrialna lub jak niektórzy ją nazywają technotroniczna charakteryzuje się rozwinięciem metod produkcji do poziomu w którym praca człowieka nie jest już dłużej potrzebna by podtrzymać system cywilizacyjny, wysokim poziomem naukowej kontroli i manipulacji środowiskiem, biologicznym życiem jak i masami ludzi....

Obecny człowiek ery industrialnej nie jest fizycznie ani mentalnie przygotowany na szoki wynikające z daleko idącej zmiany środowiska w którym przyjdzie mu żyć, dlatego naukowcy poświęcili wiele uwagi adaptacyjnym zdolnościom człowieka oraz potencjalnym modelom i metodom kontroli psyche by w sposób płynny ludzkość mogła mentalnie przejść w nowy, globalny system. Obecnie w całym spektrum kultury widzimy kontrolowaną odgórnie eksplozję kompletnie nowych postaw, zmian moralnych, kulturowych, zmian metod pracy itd, które jeszcze będą się pogłębiały, a stereotypy dotyczące świata zachodniego w którym obecnie żyjemy będą musiały być drastycznie zrewidowane ponieważ świat zachodni zmienia swoje oblicze.

Jednym z istotnych badań dla zrozumienia przejścia systemowego w kontekście społecznym jest opublikowany w 1974 roku przez Instytut Badawczy Stanforda (Stanford Research Institute) raport zatytułowany “Changing Images of Man” (Zmieniające się obrazy człowieka) O. W. Markleya i Willisa W. Harmana (Pergamon Press). Raport ten bada przyczyny fundamentalnych zmian w dziedzinie generalnych koncepcji, praw, postaw i etyk dla budowania "dobrze działającej” przyszłości. Rozpatruje też obecnie trwającą postindustrialną przemianę, która jest równie drastyczna jak przejście cywilizacji renesansowej w erę industrialną. Opisuje założenia i metodologię modyfikacji człowieka jak również opisuje zręby nowego postindustralnego świata.

Aby zatem zrozumieć obecne czasy i zaplanowaną w pozademokratyczny sposób mutację psyche człowieka i przyszłość świata przejdziemy krok po kroku przez całość badania.

Wstęp.
Generalnie według publikacji przejście z epoki industrialnej w epokę postindustrialną charakteryzuje ogólny obraz w którym w pierwszej epoce przetrwanie ludzkości zależało od indywidualnych działań jednostek, od przetrwania najlepiej dostosowanych i skutecznego współzawodnictwa z innymi formami życia, natomiast w drugiej epoce ludzkość musi znieść aktywności które podważają dobrostan ekosystemu, gdzie przetrwanie ludzkości będzie zależało bardziej od zbiorowych niż indywidualnych działań, bardziej od kooperacji niż współzawodnictwa, podkreślając przetrwanie nie najlepiej dostosowanych ale najinteligentniejszych. W takim przejściu systemowym dostosowanie się jednostki w obszarach obrazu społeczeństwa, zachowań, motywacji, podstawowych wartości i percepcji jest niezwykle istotne. Badanie to stwierdza, iż niezbędne jest wcześniejsze mentalne przygotowanie/modyfikacja ludzkości na zmiany w tych obszarach tzn: redefinicji czym jest społeczność w której funkcjonuje jednostka, jakie są nowe prawa, obowiązki i funkcjonowanie systemu; jakie są akceptowalne czy represjonowane zachowania czy tabu; co jest motorem motywującym do działań; jakie są podstawowe nowe wartości i etyka oraz percepcja jednostki w systemie.

Poniżej trzy wykresy obrazujące: 1. przejście pomiędzy epokami; 2. zmiany obrazu ekonomicznego człowieka pomiędzy epokami oraz  3. rozwoju kultury w fazie zmian pomiędzy epokami:

Jak podaje publikacja “wraz z tym jak społeczeństwo staje się coraz bardziej rozwinięte, to logiczną konsekwencją jest to iż system staje się coraz bardziej złożony i współzależny. Coraz bardziej złożony system, w odniesieniu do biologicznych, edukacyjnych i mechanicznych limitów zdolności do podejmowania decyzji, wskazuje na potrzebę podziału pracy i wzrostu specjalizacji tj. potrzeby ekspertyz. Dalej, coraz bardziej współzależny system potrzebuje coraz większej regulacji by zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie i by zapobiec niszczącym perturbacjom.”


W konsekwencji we wcześniejszych czasach gdzie społeczność składała się głównie z samowystarczalnych jednostek, zła decyzja miała bardzo mały wpływ na cały system, natomiast dziś zła decyzja może mieć szerokie konsekwencje dla całego społecznego systemu. Człowiek staje się tym samym elementem systemu, któremu musi się podporządkować i ze względu na zwiększającą się jego złożoność ma coraz mniej nad nim kontroli.

Z badań podanych w publikacji wynika, iż obraz znajdujący się w świadomości jednostki ekspansji obecnego zachodniego systemu nie zawiera w ludzkiej psyche pozytywnych elementów utopijnych jako czegoś do czego można dążyć. Utopie te są raczej znakami ostrzegawczymi wyrażanymi w takich klasycznych dziełach jak “1984” Orwella, “Nowy wspaniały świat” Huxleya i temu podobnych. Nie istnieją tym samym w świadomości ludzi pozytywne metafory przyszłości, obrazy czy pożądane wizje organizujące zmiany. “Współczesny człowiek “naturalnie” nie postrzega już siebie jako potrzebnego i niezbędnego członka całości społeczeństwa, wprzęgniętego w sensowny plan istnienia w całości kosmicznego świętego porządku.” czytamy w publikacji gdzie zauważono, iż obecne, industrialne zmiany doprowadziły do wyalienowania człowieka ze środowiska i częstokroć wobec samego siebie. Według zaleceń, nowy postindustrialny system powinien zatem reintegrować człowieka przez nowy obraz, sens istnienia/życia oraz wprowadzane do środowiska zmian (technologii i silnych kryzysów), które zmuszą człowieka do adaptacji do nowych realiów.

Wpływ nauki na obraz człowieka.
"Eksplozja nauk i rodzaju wiedzy na temat człowieka i jego świata, która była rezultatem zmiany w strukturze autorytarnej, przekształciła naukę w jeden z najpotężniejszych czynników wpływających na nasz wiek i dzisiejszą koncepcję ludzkości. Teraz jednak nauka stoi na progu kolejnej serii zmian, których konsekwencje mogą być jeszcze bardziej dalekosiężne, niż te, które pojawiły się od kopernikańskiej, newtonowskiej, darwinowskiej i freudowskiej rewolucji." zaznacza publikacja. Istnieje dynamiczny proces pomiędzy rozwojem nauki i aplikacją wynikających z niej technologii a kulturowym kontekstem wdrażanych technologii. Gdy nowa wiedza generuje nowe technologie a te z kolei są wykorzystane by wpływać na fizyczne i społeczne środowisko, to wpływa to na kulturowy kontekst. To z kolei wpływa na rodzaj i formę i zastosowania nowej wiedzy. W ten sposób narasta konflikt pomiędzy celami kulturowymi a konsekwencjami stosowania technologii rzucając wyzwanie założeniom aktywności naukowej.

Do niedawna system naukowy kontrolowany był przez etykę blokującą rozwój nauki (konflikt pomiędzy celami kulturowymi a konsekwencjami stosowania technologii). System naukowy w relacji do kultury/człowieka będzie musiał naruszyć społeczne normy i tabu, aby mógł realizować badania nad człowiekiem, a tym samym go kontrolować. W ten sposób to nauka wyrwana z jakichkolwiek ograniczeń kulturowych zdominuje człowieka. W odniesieniu do obrazu człowieka najważniejsze tabu określone w publikacji to: sny, hipnoza, śmierć, samobójstwo, homoseksualizm, parapsychologia, podświadoma percepcja, i psychodeliczne narkotyki. Te tabu będą zniesione by pozwolić na dezintegrację obrazu człowieka i ekspansję systemu naukowego.


Według badania podstawowy mit funkcjonujący za społecznym kontekstem procesu naukowego to mit prometejsko-epimetejski, gdzie Prometeusz wykradł ogień (wiedzę) bogom dając ludziom możliwość kontrolowania swojego losu. W konsekwencji bogowie za karę zesłali jego bratu Epimeteuszowi żonę- Pandorę z przeklętą puszką, z której wydostały się na ludzkość choroby i inne przypadłości. Mamy zatem generalizując prometejsko-epimetejski dynamiczny konflikt pomiędzy nauką a społeczeństwem, z którego wyłania się coraz to nowy obraz człowieka. Dodatkowo jak stwierdza publikacja pod wieloma względami relacje pomiędzy nauką a społeczeństwem przypominają wcześniejsze relacje pomiędzy religią a społeczeństwem. Nauka stała się nową religią, z klasą ekspertów zastępujących kapłanów.

W obszarze symbolicznym koncept ten jest tematem całej serii filmów, wpływających na nieświadome procesy myślowe oglądających:


W nowym postindustrialnym świecie w obszarze motywacji ważnym będzie by człowiek zdobył świadomość limitów obecnej naukowej, redukcyjnej, obiektywnej metody badań oraz z nierozwiązywalnych bez pomocy technologii problemów ekologicznych jak również by pożądał wdrożenia technologii zarządzania społeczeństwem i jego psychologią. Ułatwi to rozwój nowego humanistycznego obrazu człowieka poddanego przez wprowadzane technologie adaptatywnym zmianom.

Dla rozwoju nowego obrazu człowieka niezbędnym jest jednak aby jednostka miała przeświadczenie, iż jest integralną częścią natury (mentalnie, iż wszystko jest ze sobą powiązane), i jest gotowa do harmonizacji siebie z naturą poprzez indywidualność i kolektyw. Aby rozwijać taki obraz niezbędne jest przejście w kierunku myślenia orientu i syntezy z systemowymi teoriami (m.in. cybernetyka, ekonomia, socjologia), i teoriami nauczania. W rezultacie nowy obraz będzie zawierał zbalansowaną “moralną” naukę i ekonomię skierowaną na ekologiczny dobrostan z naciskiem na fizyczne technologie, społeczne technologie i psycho-technologie.

Javier Solana o transformacji Zachodu w kierunku Orientu:


Co ciekawe publikacja wciąż zaznacza, iż wszelkie formy niewolnictwa oddane w ręce ludzkości mają negatywny wpływ na produktywność i ekonomiczny obraz człowieka. Człowiek starożytnej Grecji mimo dostatecznej wiedzy naukowej nie miał potrzeby rozwoju technologii i przemysłu ponieważ miał niewolników wykonujących wszelkie fizyczne prace. Nauka była więc zajęciem samym w sobie. W nowym systemie, nowe technologie pracujące bezpośrednio na człowieka (np. roboty idące do pracy za ludzi) będą tym samym wykluczone. 

Charakterystyka adekwatnego obrazu człowieka.
W niniejszym rozdziale badanie określiło minimalne charakterystyki jakie musi posiadać obraz przyszłego postindustrialnego człowieka (w nawiasach dodane są dodatkowe informacje):
“Jako minimum wierzymy, iż [obraz] musiał by:
(1) zapewnić holistyczny sens perspektywy życia [wszystko jest ze sobą połączone, człowiek współuczestniczy w tworzeniu];
(2) zawierać ekologiczną etykę [człowiek musi wbudować w psychikę nowy model niedoborów (np. braki wody, jedzenia, paliw itd), robienia więcej mniejszym nakładem, oraz satysfakcjonujące metody recyklingu);
(3) zawierać etykę samorealizacji (ma zastąpić etykę człowieka ponad stworzeniem i etykę wzrostu materialnego i konsumpcji);
(4) musi być wielopoziomowy, wieloaspektowy, i integrujący;
(5), dążyć do zbalansowania i koordynacji spełnienia na wielu przestrzeniach oraz;
(6), być eksperymentalny i otwarty.”CZYTAJ DALEJ>>>


Technologie ulepszania ludzi i przyszłość pracy w najbliższej dekadzie.  |  Kolejne dwie dekady i znikające zawody.  |  Kontrola mózgu i rozwój technologii ulepszania ludzi.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |  Destrukcja obrazu człowieka. Od transseksualności przez transrasowość do transsprawności.   |  ONZ: Wielka technologiczna transformacja.  |  Nowe technologie i rekonstrukcja człowieka.  |  Amerykańscy naukowcy próbują otworzyć ścieżkę ku genetycznej modyfikacji człowieka.   |  Bill Gates: Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile miejsc pracy zostanie wkrótce zastąpionych przez boty.  |  "Nowa ekonomia" to ekonomia braku pracy.  |  Wielka Globalna Transformacja.  |  Ban Ki Moon deklaruje, że "model konsumpcji jest martwy", opisując świat przymusowej pracy na rzecz środowiska.  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Era technotroniczna.   |  Internet Rzeczy. 2025.  |  NBIC. Wizja świata w 2025 roku. | Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje. |  Chiny zaczęły otwarcie rozpylać smugi chemiczne za pomocą bezzałogowych samolotów.   |  Google kupił Boston Dynamics, firmę budującą roboty dla DARPA.  |  Eric Schmidt: Sztuczna Inteligencja Google nie do odróżnienia od ludzkiej w przeciągu dekady.   |  Atlas. Nowy humanoidalny robot DARPA.   |  WildCat- nowy robot bojowy z DARPA.   |  Chameleon 2.0: Amerykański robot kamuflujący się jak kameleon.   |  Niedługo na ulicach miast- robot kapo.   |  PETMAN: kolejny potężny krok w kierunku budowy armii robotów DARPA.   |  Skynet, robotyka i globalne trendy strategiczne.   |  Nowe drony i roboty. Przedsmak przyszłości.   |  Pentagon będzie budował roboty z "prawdziwym" mózgiem.   |  Chińska odpowiedź na inflację: Foxconn wymieni pracowników na miliony robotów.   |  Robotyzacja rolnictwa.   |  Amazon chce dostarczać przesyłki dronami.   |  MAV: Szpiegowskie drony-insekty.   |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością.Czy Robo-Reporterzy zastąpią dziennikarzy głównego nurtu?   |  Uzbrojone drony będą patrolowały ulice w 2025.   |  Przyszłość dronów: Zautomatyzowane zabijanie.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Globalne trendy

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska...

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.

Więcej
Kultura

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Procesy oswajania i przyzwyczajania społeczeństwa co do nadchodzącej rzeczywistości polegają na powolnej normalizacji nowych norm...

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Na początku tego roku senator stanowy Scott Wiener z San Francisco, przedstawił projekt ustawy dotyczącej dekryminalizacji osobistego...

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

Żona premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona promowała sztukę A. Crowleya.

UNICEF mówi, że pornografia nie zawsze jest szkodliwa dla dzieci.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone