Cykliczne trendy.
Prisonplanet.pl
Polska
2014-12-29
Globalne trendy
Tłumacząc artykuły ekonomiczne natknęliśmy się na prace dotyczące cyklicznych trendów ekonomisty Martina Armstronga, które wydają się być bardzo ciekawe i rzeczowe. W jego dostępnych opracowaniach, opartych o analizę historyczną i opracowany własny Model Zaufania Ekonomicznego ECM wskazuje On na kluczowe zmiany trendów w wielu aspektach cywilizacyjnej rzeczywistości. Według niego wszelkie aspekty rzeczywistości mają swój stały, falowy pod względem czasu trwania cykl (geometria czasu). Czy mówimy o cyklu ekonomicznym czy cyklu wojny czy cyklach geopolitycznych, wszystkie zachodzą w niemalże symetrycznych odstępach czasu i wszystkie generują takie same efekty. Daje to oprócz ogólnego wglądu w mechanikę zjawisk i ich następstw, ciekawą mapę przyszłych wydarzeń, które bez względu na manipulacje polityczne czy ekonomiczne będą się pojawiały w najbliższym czasie.

Większość prac Martina Armstronga pozostaje nadal niedostępna, jego książka wydana w latach 80. jest nie do dostania, chyba że za astronomiczne kwoty tysięcy dolarów. Istnieje również duża przerwa w jego publikacjach ponieważ ze względu na trafność przewidywań cykli koniunkturalnych i zmian na rynkach akcji został on oskarżony o “manipulację globalnym rynkiem” i za niewspółpracowanie z CIA oraz nie oddanie kodu źródłowego do programu, który przewidywał cykle został osadzony w więzieniu. Firmy będące jego klientami skutecznie uprzedzały spadki na giełdach wyprzedając aktywa.

Tym samym, opierając się na dostępnych publikacjach jego newsletterów bez zbytniego wnikania w metodologię przeanalizowaliśmy co bardziej interesujące globalne trendy i zamieściliśmy je w niniejszym artykule. Są one ciekawym dodatkiem do oficjalnych globalnych planów, rządów, instytucji, czy korporacji i jakby nadrzędnym rytmem zmian cywilizacyjnych.Cykle wojny
.
Człowiek jest istotą bardzo przewidywalną. Tak długo, jak cieszy się dobrym życiem, nie chce angażować się w wojny czy rewolucje. Zabierz mu jego standard życia poprzez nadmierne opodatkowanie (amerykańska i francuska rewolucja) lub przez niegospodarność fiskalną (Iran, Ameryka Południowa, Europa Wschodnia czy Rosja), a powstanie przeciwko swemu oprawcy. Upadek Europy Wschodniej i Rosji nie różnił się od upadku Rzymu. W obu przypadkach, lata ciągłego złego zarządzania fiskalnego spowodowały deprecjację waluty i ostateczny upadek gospodarczy. Te z kolei generowały fale narastających konfliktów.

Generalny cykl wyznaczany jest przez daty
1914.5671 (365 dni w roku *.5671=207 dzień (24/25 lipiec))
1939,6471 (24 sierpnia)
1964,7271 (22 wrzesień)
1989,8071 (21 październik)
2014,8871 (19/20 listopad)
który w sumie ma długość fali 25.8 lat.
Konsekwentnie obecnie jesteśmy w krytycznym punkcie 2014,8871 narastających wojen a kolejny skok to data 2040.6871.

Ostatnie dno cyklu miało miejsce 21 września 1989 roku, określając pierwsze drastyczne zmiany polityczne w Europie i Chinach. Mając to na uwadze tegoroczne głosowania szkockiejkatalońskiej separacji, odbyły się na czas, podobnie jak konflikt na Ukrainie. Patrzymy począwszy od 2014 r. na początki wzrostów separatyzmu i niepokojów społecznych na całym świecie zachodnim. Następnie od 2016 roku zaznacza się początek bolesnego upadku gospodarczego i możliwość większych zmian politycznych gdzie ekonomia będzie napędzała zapotrzebowanie na rewolucje i polityczne zmiany. Te przenikające się wojenne i ekonomiczne trendy wytworzą prawdziwie wybuchowy okres.

Cykl wojny, który pojawia się od 2014 roku ma kluczowe punkty, w których możemy zobaczyć wzmożenie aktywności, tj. 2016 rok, z ważnymi zmianami w 2017. Pojawi się kolejna seria zmienności w tym cyklu  około roku 2019. Pierwsza wojna światowa rozpoczęła się w czerwcu 1914 i zakończyła gdy Niemcy poddali się Wielkiej Brytanii w dniu 21 listopada 1918 - około 52 miesiące o łącznym czasie trwania (8 fal po 8,6 lat). Cały okres II wojny światowej trwał 68 miesięcy w Europie i 98 miesięcy w Azji lub nieco ponad 8 lat. To przenikanie jest bardzo interesujące. Pearl Harbor odbył się w drugim roku w skali europejskiej, ale w roku 4 w skali Azji. Tak czy inaczej, będziemy mięli do czynienia z najbardziej intensywnym okresem niepokojów społecznych w 2020 r.To co obserwujemy obecnie na Ukrainie jest powtórką scenariusza rewolucji komunistycznej w Rosji. W trakcie 1917 roku, po wybuchu rosyjskiej rewolucji, te same niepokoje społeczne przeniosły się później do Chin, i podobny cel przyświeca obecnym wydarzeniom. Konsekwentnie wiele cyklicznych trendów pokazuje, że rok 2021 może być bardzo wybuchowym rokiem w Chinach.

Zamieszki odbywają się na całym świecie od Europy, jak we Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Bułgarii, na Ukrainie, Włoszech, Brazylii, Argentynie, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. Nie ma chyba miejsca, gdzie nie widzimy wzrostów niepokojów społecznych. Podstawy tego są zawsze ekonomicznie, bez względu na różne inne wyjaśnienia. W Stanach Zjednoczonych, zobaczymy także wzrost niepokojów społecznych gdy ludzie będą coraz bardziej naciskani przez podatki na poziomie federalnym i lokalnym. Widzieliśmy ruch Occupy Wall Street, który rozprzestrzenił się z Nowego Jorku na cały świat. Chociaż burmistrz Michael Bloomberg starał się aresztować wszystkich, których się dało by zatrzymać protesty przeciwko swoim klientom, to jednak pokazuje, że w następnej turze ekonomicznych zmian zobaczymy jeszcze większe liczby protestujących.

Obszary konfliktu wewnątrz USA skierowane będą przeciwko cudzoziemcom podejmującym pracę i na poziomie lokalnym gdy władze samorządowe będą bankrutowały a programy emerytalne zostaną zniszczone lub poważnie ograniczone.


Cykle ekonomiczne i ekonomii politycznej.
Podstawowym założeniem pracy M.Armstronga jest to, iż ekonomia opiera się na interakcji człowieka z instrumentami. Nic nie porusza się samo, ceny złota, energii czy jabłek nie wzrastają i opadają same z siebie. Wykresy giełdowe pokazują ludzkie zapotrzebowanie jak również migrację do, jak i od instrumentu. Czas jest przestrzenią którą dzielimy na odcinki by oznaczyć jego przemijanie, stąd czas można podzielić na falowy cykl. Podobnie jak słońce funkcjonuje w cyklu falowym, podobnie wszystko ma swój cykl z własnymi kompleksowymi strukturami fal tworzącymi różne efekty. Konsekwentnie mechanika zjawisk cywilizacyjnych również jest podporządkowana nadrzędnym zasadom odnoszącym się do osób prywatnych i instytucji działających dla własnej korzyści, które to działania tworzą poddające się analizie cykliczne fale.

Cykl biznesowy wyznaczany jest przez daty 1998.55, 2007.15, 2015.75 itd gdzie długość fali wynosi 8.6153846615 lat (3141 dni; pi*1000). Naprzemienny cykl zaufania do aktywów prywatnych lub państwowych 1929.75-1981.35 (publiczne), 1981.35-2032.95 (prywatne) z długością fali 51.692 lat (co odpowiada 6*cykl biznesowy 8.6). Podobnie bardzo zbieżny jest cykl niestabilności ekonomicznej 1966, 2038 z długością fali 72 lat (patrz wykresy) i cykl ekonomii politycznej i rewolucji 1917, 1989, który ma długość fali 72 lata (długi cykl zmian politycznych to 224 lata). Cykl kryzysów monetarnych to 1934, 1971, 2008 z dnem 2015.75 gdzie długość fali wynosi 37.33 lata.

Polityczno-ekonomiczny model Armstronga sugeruje, że epicki zwrot wydaje się, iż będzie miał miejsce w 2016 roku. Bretton Woods miał miejsce w 1944 roku a 72 lata prowadzą nas do roku 2016. To będzie następny cel odzwierciedlający nie tylko następne wybory prezydenckie w USA, ale patrzymy też na szczyt ogromnych problemów ekonomicznych w systemie monetarnym, co ostrzega nas, iż możemy zobaczyć początek poważnych pęknięć w statucie dolara jako rezerwowej waluty świata. Ta fala modelu zaufania Gospodarczego która osiągnie szczyt w 2015,75, będzie bardzo ważna politycznie. Jest to zwieńczenie kolejnego kryzysu zadłużenia prowadzącego ku depresji. Depresje mają generalną długość 23 lat z zewnętrznym potencjałem 26 lat.Konsekwentnie będziemy świadkami naprawdę nieprzyjemnego upadku gospodarczego pomiędzy 2016-2020 r. Wraz z tym jak kapitał będzie uciekał z sektora publicznego będą miały miejsce poważne lokalne bankructwa zadłużenia zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych.

Ciekawym cyklem jest również 72 letni cykl zmienności rynkowej, który swój szczyt osiągnie około 2038 roku i zakończy się przejściem fazowym. Oznacza to coraz mocniejsze wahania rynkowe, coraz większe wahania w cenach aktywów wraz z tym jak duży biznes będzie uciekał z miliardami dolarów w kolejne produkty. Kapitał ucieka od konfliktów w kierunku stabilności. Obecnie instytucje rządowe wyhamowują większość z tych wahań, jednak wraz z pogłębianiem się kryzysu zadłużenia i ograniczaniem rządowych interwencji te fluktuacje będą coraz bardziej widoczne.

Można to zaobserwować na przykład na cenach złota (cykl 21 lat) gdzie rozrzut cen jest coraz większy i który jest niejako spięty z cyklem kryzysów monetarnych. Przeszliśmy od skoków o dziesiątki dolarów, do setek i obecnie niemalże tysięcy dolarów na uncji. Im bliżej końca cyklu zmienność może być jeszcze bardziej dramatyczna.

Dla poprawy sytuacji ekonomicznej według badań analogicznych sytuacji w historii potrzebny jest szok systemowy, który odwróci jej bieg. Zaufanie na rynku jest kluczem. Upraszczając całość należy pozbyć się uprzedzeń i marksistowskich teorii, wyeliminować podatek dochodowy i monetyzować wydatki jako procent PKB, przywrócić zakaz lichwy, regulować lewarowanie i banki które zawsze tworzą problem zadłużenia. Nadmierne regulacje rzeczy które nie tworzą systemowych problemów są zbędne. Ci posiadający najwięcej będą w naturalny sposób opodatkowywani przez stałą inflację. Generalnie w historii nie zaistniał inny mechanizm powrotu do koniunktury jak poprzez mocną obniżkę opodatkowania. Generuje to nowe miejsca pracy, inwestycję i zmusza inne kraje do dokładnie takich samych ruchów, co rewitalizuje gospodarkę również w światowym aspekcie. W wyjątkowych sytuacjach rząd może przyśpieszyć trend, jednak nie może go stworzyć czy odwrócić. Obniżanie stóp procentowych do zera nie odwróci ekonomicznego upadku, najlepszym tego przykładem jest Japonia stosująca bezskutecznie tego typu rozwiązania od dekady. Podobnie zwrot w kierunku budowy infrastruktury w trakcie kryzysu zadłużenia nie ma kompletnie sensu. Historyczne dane wskazują, iż tego typu działania ograniczają ogólny poziom bezrobocia o nie więcej niż 10-20% i długofalowo nie rewitalizują gospodarki, wręcz przeciwnie alokując fundusze w bezproduktywne działania kosztem prywatnych oszczędności.

To przed czym obecnie stoimy to jak niektórzy twierdzą jest koniec kapitalizmu, jednak obserwując racjonalnie system polityczno ekonomiczny zachodu, obecny upadek jest upadkiem zachodniego socjalizmu.

Miasta Państwa.
Komunistyczno-socjalistyczna teoria Marksa ponownie upada wciągając nas w niezwykle dramatyczny okres w historii. Jeśli upadek ten nie będzie powstrzymany to stoi przed nami nowe średniowiecze feudalizmu z rozpadem organizacyjnym państw narodowych. Taki rozwój scenariusza zawiera się w przedziale 2030-32 r. do roku 2071.Cykl centralizacji władzy politycznej i zwiększania populacji miast, na drugim swoim krańcu ma proces suburbanizacji czyli ucieczki populacji na rubieże cywilizacji ku samowystarczalności, który w bardziej skrajnych przypadkach tworzy załamanie się cywilizacji. Mówimy tutaj o cyklu cywilizacyjnym. Rzym w II wieku naszej ery miał milionową populację, która w VI wieku spadła poniżej 50.000. Dopiero po upadku Bizancjum w 1453 roku uczeni, kupcy i wiele innych wpływowych ludzi wyemigrowało do Rzymu rewitalizując go. W ten sposób widzimy cykl- rozkwit Rzymu i jego ekspansja, następnie upadek, suburbanizacja w luźno powiązany, samowystarczalny system feudalny i ponownie dzięki samowystarczalności odbudowa centralizacji poprzez miasta-państwa takie jak Wenecja, Genua, czy Florencja. Do XVI wieku Rzym miał już ponad 100 tysięczną populację.

Kluczowym elementem przyciągania i odpychania cywilizacyjnego jest opodatkowanie. Rządzący muszą się obudzić zanim będzie za późno. W innym wypadku czeka nas rozpad obecnego modelu cywilizacji w kierunku miast państw i głębokie załamanie się populacji.

Epidemie.
Jak podają analizy Armstronga gdy przeanalizował historię plag stwierdził silną korelację do, Pi (π). Zakres głównych plag, zarejestrowanych przez Rzymian, to 474 lata podzielone przez 6 zdarzeń co daje 79 i podzielone przez Pi 3,14 daje nam 25,15 lat z okresem połowicznym około 13 lat. Stąd 1983, 2009, 2034 r. Kolejna data potencjalnych, realnych epidemii to połowiczny okres 2022 gdzie poważne kryzysy ekonomiczne i wojenne będą obniżały poziom życia obywateli.

Z historycznych analogii wiadomo również, że nieuchronność nadchodzącej śmierci, czy to poprzez pandemie czy wojny czy rozpady sytemu prowadzą do masowego pojawiania się okultyzmu, magii, kultów śmierci, wróżbiarstwa, zanikania liberalizmu, i wszelkich form eskapizmu. Wszystko staje się dozwolone ponieważ śmierć jest blisko.

Produkty rolne.
Rynki rolne, które osiągnęły swój szczyt w 1919, 1947 i 1973 roku, miały miejsce 5, 8 i 9 lat po rozpoczęciu punktów zwrotnych cyklu wojny. Może to oznaczać, że możemy zobaczyć wzrosty cen na towary rolne w 2019, 2022 lub 2023 roku.

Stąd już od kilku lat wielu inwestorów przenosi swoje zaangażowanie z bańki inwestycyjnej nieruchomości, które obecnie rokują jedynie spadki w ziemię rolną, która przy kolejnym cyklu 8,6 letniej fali ECM osiągnie szczyt w 2024,35 roku i powinna generować pokaźne zyski.

Podsumowanie.

Analiza historyczna i czysta matematyka jak widzimy potwierdzają popularną tezę, iż “historia lubi się powtarzać”. Racjonalnie rzecz ujmując historia się powtarza i to w niezwykle symetryczny sposób. Raz uruchomiony cykl daje zawsze takie same rezultaty, stosując takie same procedury uzyskamy zawsze taki sam wynik. Problem ze zrozumieniem tego wynika jedynie z faktu, iż wiele z tych cykli wykracza poza długość życia zwykłego obywatela i musi on opierać się na wiedzy historycznej a nie własnym doświadczeniu.

W wielu opisanych na naszej stronie trendach mogliśmy się zapoznać z planami globalnych elit. Ich planom choć rzeczowym i konkretnym brakowało jednak wspólnego mianownika. Wydaje się, iż tym wspólnym mianownikiem, są naturalne cykliczne trendy funkcjonujące w obecnej cywilizacji określające rytm nadchodzących zmian. Połączenie oficjalnych planów z tymi cyklami daje znacznie szerszy obraz obecnego, zglobalizowanego świata i kierunków jego rozwoju.

Zachodnie elity oficjalnie planują upadek cywilizacji zachodniej (cykl zmian cywilizacyjnych to długość fali 309.6 lat, 6*51.692, niemalże zbieżny cykl z 300 letnim cyklem słońca), depopulacjęnową feudalną erę z zaawansowanymi technologicznie miastami państwami. Obecne zmiany i trendy nie są więc przypadkowe co również możemy przeczytać w wielu opracowaniach zachodnich think-tanków. W jednym z opracowań polskiego Klubu Rzymskiego pt “Turning Points in the Transformation on the Global Scene” oprócz wielu porównań nadchodzących zmian do czasów “potopu” padają ostrzeżenia do samych elit iż “Długotrwałe obniżenie poziomu życia i powszechne rozczarowanie perspektywami może spowodować wybuch publicznych niepokojów. Byłby one skierowane przeciwko politycznym, ekonomicznym i medialnym guru które budują swoją pozycję sprzedając optymizm. W tym samym czasie, dżin nietolerancji może być uwolniony z zaplombowanych poprawnością polityczną butli. Sfrustrowane masy mogą szukać przyczyn ich frustracji w sferach dotychczas zamkniętych przez kulturalne tabu. Może to prowadzić do wielu teorii spiskowych i paranoicznych reakcji. Rebelie mogą być bardzo destruktywne jeśli nie będzie żadnych uznanych alternatywnych elit, które mogą kontrolować ich rozwój.” Możemy zatem spodziewać się poważnych problemów społecznych, krwawych obaleń rządów i uzbrojonych po zęby centrów władzy broniących swojego destruktywnego status quo co widać bardzo wyraźnie w poziomie militaryzacji policji w całym zachodnim świecie. Coraz bardziej świadome tego są również osoby powiązane z polskim rządem. W rozmowach polityków opublikowanych przez gazetę Wprost Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, iż zachodni świat będzie wyglądał jak strefy wojny na Bliskim Wschodzie i nie odbiega to od słów globalisty Jacquesa Attali, który stwierdził, że niedługo Europa będzie przypominała Afrykę. "Ludność cywilna zostanie złapana pomiędzy dwiema liniami ognia. Jak już wspomniano, w tym tempie, to nie jutrzejsza Afryka będzie pewnego dnia przypominała dzisiejszy Zachód, ale cały Zachód będzie przypominał dzisiejszą Afrykę." napisał w książce “A brief history of the future” (2006).

Pytanie czy takiej przyszłości chce jakikolwiek zdroworozsądkowo myślący człowiek i czy politycy będą w stanie odwrócić cykl w kierunku rozwoju i stabilizacji. Jeśli nie, to czekają nas naprawdę dramatyczne czasy.


Armstrong Economics


Wielka Globalna Transformacja.   |  Alan Watt. Wielka Globalna transformacja.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |  W najnowszym raporcie ONZ proponuje system globalnej regulacji wody i żywności.  |  ONZ pyta: Ile osób może żyć na Ziemi?  |   2025- Globalny rząd. Raport NIC i ISS.  |  Gerald Celente. Trendy 2013.   |   Gerald Celente: wojna głównym trendem na rok 2013.   |  Gerald Celente. Trendy 2012.   | Gerald Celente. Trendy roku 2011.| Arabska wiosna + europejskie lato = światowe zimowe zamieszki. | PIIGS, sprzedajni dziennikarze i globalny upadek.  | Nadchodzi katastrofa! Czy jesteś przygotowany?  | Gerald Celente. Trendy 2012: Wielka wojna. | Gerald Celente. Strajki, zamieszki, protesty...co dalej? |  Rozszerzający Krąg. Elity budują oddolny ruch żądający budowy globalnego rządu. Pierwsza Globalna Rewolucja. Czyli kto wymyślił problem CO2.  |  ONZ: Wielka technologiczna transformacja.   |  Scenariusze przyszłości fundacji Rockefellera.  |  A teraz rząd światowy.   |  IMF: Nowy raport. Dolar- SDR- Nowa światowa waluta.  |  Poza system Dolarowy. Raport z Chatham House.  |  NBIC- zabawa w Boga. Obraz świata w 2025 roku.  |  Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości. |  Raport z Iron Mountain. Co powinieneś wiedzieć o formującym się nowym świecie.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2014-12-30 09:29:44
Czy o tym człowieku nie powstał przypadkiem film pt. \"Pi\" Aronofskyego?
prisonplanet.pl   dodano: 2014-12-30 13:48:14
Tak

Więcej
Globalne trendy

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Jedenaście lat temu pisaliśmy o wprowadzeniu około 2025 r. do masowej produkcji urządzeń i usług typu NBIC. Technologie NBIC obejmują...

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.Programy Infowars:


Czytaj więcej nt temat>Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Polityka

Architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przechwala się, że WEF „infiltruje” rządy świata.

Architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przechwala się, że WEF „infiltruje” rządy świata.

Założyciel Światowego Forum Ekonomicznego i architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przyznał, że jego organizacja pozarządowa jest...

Wiceprezes EcoHealth Alliance twierdzi, że dr Peter Daszak pracował dla CIA a firma była przykrywką dla Agencji.

Według raportu opublikowanego na Substack a sporządzonego przez niezależnego dziennikarza Kanekoa, Huff zanim został zastępcą...

Globaliści atakują populacje zabójczymi seriami szczepionek.

Rosja zestrzeliła amerykański samolot transportowy?

Rosja rozpoczyna manewry na Białorusi w celu udaremnienia „agresji NATO”.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone