Instytut Tavistock. #4
PrisonPlanet.pl
Polska
2017-12-19
Polityka
Kontynuacja artykułu: Instytut Tavistock. #3

Techniki kontroli.
Najważniejszą propozycją Lewina, dokonaną w okresie II wojny światowej i jej bezpośrednim następstwem była koncepcja wprowadzania "faszyzmu z demokratyczną twarzą”, który opisaliśmy wnikliwie w artykule pt. "Człowiek postindustrialny."

Powszechną psychopatologiczną cechą wszystkich żądań faszystów jest infantylizm, który definiuje się przez próby „narzucenia zasad autonomicznej, rozszerzonej, wielopokoleniowej rodziny i blokowania rzeczywistości” w odniesieniu do tego co się naprawdę dzieje na świecie. Lewin, ściśle obserwując swoje kadry, był pierwszym, który zdał sobie sprawę z tego, że wprowadzenie małych, organizacyjnych, faszystowskich grup i korporacyjne "reformy strukturalne” (zmiany w działaniach rządów, reorganizacja kraju) mogą narzucić faszystowską ideologię w atakowanej populacji.

Technika ta składa się z poniżej opisanych kroków.
 
A. Wprowadzanie faszyzmu.
Lewin zaproponował zastosowanie technik "prania mózgu" w małych grupach by ustanowić bardziej skuteczną formę faszystowskiej dyktatury. Stosunek i widoczność hord zdehumanizowanych egzekutorów, charakterystycznych dla nazistowskiego reżimu można zredukować tworząc faszystowskie formy małych, samo-administrujących się grup społecznych, których członkowie wpływają wzajemnie na własne zachowania. Rezultatem jest bardziej skuteczna forma faszystowskiego reżimu z powierzchownym pojawieniem się demokratycznej fasady. Co więcej, jeśli pofragmentowany świat człowieka przekształca się w kontrolowane środowisko, które jest zgodne z faszystowskimi reformami strukturalnymi to ofiara wcześniej czy później zorientuje się, że tylko jej potencjalne paranoiczne zachowania dostosowawcze pozwolą jej przetrwać uzyskując środki do przeżycia.

To co jest istotnym to fakt, iż Rees i Tavistock organizowali faszystowskie grupy, by przejąć rządy w różnych krajach na długo przed przejęciem władzy przez Hitlera.

W USA w 1933 r. amerykański generał brygady Smedley Butler został zwerbowany przez bogatych przemysłowców i bankowców, którzy spiskowali, by stworzyć faszystowską organizację weteranów zwaną "American Liberty League" i użyć ją w zamachu stanu, by obalić prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roosevelta. Smedley Butler miał być przywódcą zamachu stanu. Efektem przewrotu miała być reorganizacja kraju na wzór Włoch Mussoliniego, który notabene również był brytyjskim agentem. W 1934 r. Butler zeznał przed komisją konstytucyjną kongresu (McCormack - Dickstein) w sprawie tych wydarzeń. Zdaniem komisji zarzuty były wiarygodne i wskazały, iż działania te były zainicjowane przez potężne firmy z Wall Street: J.P. Morgan, Du Pont i Remington Arms. W swoim raporcie komisja Kongresu oświadczyła, że była w stanie potwierdzić oświadczenia Butlera. Nikt jednak nie został postawiony przed wymiarem sprawiedliwości.Model techniki ustanawiania faszystowskich rządów Reesa-Lewina składa się z następujących kroków i jest obecnie wdrażany w skali globu:

1. Rozbić istniejące demokratyczno-konstytucyjne instytucje.
Wojskowe i policyjne siły są reorganizowane do „działań cywilnych”. Zwykłe państwowe i lokalne siły policyjne są zastępowane przez krajowe siły anty-przewrotowe, wzorowane na hitlerowskim Gestapo czy Royal Canadian Mounted Police. Jednocześnie istniejące instytucje są niszczone przez "spontanicznie" organizowaną partyzantkę. Lokalne grupy kontrolujące społeczność są wykorzystane do niszczenia szeroko rozumianych instytucji politycznych. Rekrutami do grup kontrolujących społeczność są, gangi, kontr-gangi i terroryści, którzy mają propagować zbrodnie i wzajemne terrorystyczne konfrontacje. Zwaśnione grupy są pod kontrolą i kierownictwem agentów wywiadu.

To zaplanowane powstanie i walki gangów i kontr-gangów, zmieszane z dawkami kontrolowanych przez policję grup terrorystycznych, stwarzają warunki polityczne, w których większość ludności łatwiej toleruje lub nawet żąda rozszerzania różnych stopni wojskowej i policyjnej kontroli, tworząc w ten sposób "demokratyczny" faszystowski reżim.

Ten element techniki jest obecnie dobrze widoczny w Unii Europejskiej, gdzie napływowa ludność uczestniczy w działaniach terrorystycznych, zmuszając obywateli i niejako rządy do wprowadzenia stanu wyjątkowego.2. Eliminacja rządu.
Poprzez sabotaż, zamachy, interwencje militarne, embarga lub społeczne "spontaniczne" powstania usuwany jest reżim, który nie jest już przydatny i wyznaczany jest nowy "demokratyczny" cywilny rząd. Wyznaczony "demokratyczny" rząd może teraz funkcjonować tylko w ramach wyznaczonych przez przedstawicieli ponadnarodowych agencji.

Konkretne obszary powiązane z ustanowieniem faszyzmu z demokratycznym frontem są następujące:
1. Obszar psychologicznych badań populacji. Podczas II wojny światowej anglo-amerykańskie służby walki psychologicznej opracowały szereg badań wykazujących podatność różnych kultur narodowych na reakcje neurotyczne. Najbardziej znanym badaniem był US Strategic Bombing Survey, tak zwany strategiczny sondaż bombowy. Został pomyślany jako fundament do koordynowania sojuszniczych bombardowań Niemiec z propagandą i innymi kampaniami wojny psychologicznej wymierzonych przeciwko morale różnych warstw ludności Trzeciej Rzeszy. To badanie było prekursorem prowadzonej przez CIA Wietnamskiej Operacji Feniks - operacji ludobójstwa w Wietnamie Południowym wymierzonego przeciwko zwolennikom Vietcongu. Tego typu badania wskazują najlepsze sposoby na zniszczenie morale ludności cywilnej po najniższych kosztach. Obecnie tego typu programy statystyczne dzięki internetowi są budowane na bieżąco, pozwalając na utrzymywanie kontroli nad atakowaną populacją w każdym kraju na świecie.2. Media. Wykorzystanie kontroli nad głównymi wiadomościami w mediach i mediami kształtującymi kulturę by wywoływać pożądane formy częściowego szaleństwa wśród dużych populacji. Ogólnie rzecz biorąc, poprzez kontrolowanie polityki redakcyjnej, nowości dotyczących spraw krajowych i międzynarodowych, kontrolę nad kluczowymi agencjami prasowymi i głównymi środkami masowego obiegu informacji, określa się co ogół populacji wie i co uważa za wiarygodne.

Rozmyślne i stałe fałszowanie informacji jest sposobem na wywoływanie efektów znieczulających w masowej populacji gdzie społecznie akredytowana interpretacja związków przyczynowo-skutkowych narusza obserwowaną przez jednostki, racjonalną interpretację wydarzeń. Dla przykładu jednostki mogą widzieć atak terrorystyczny ale interpretować go jako wypadek ponieważ tak określiły to media. To dalej uzupełniane jest wprowadzaniem zaprogramowanego, podprogowego materiału psychologicznego, którego zadaniem jest wzbudzanie infantylnych impulsów wśród atakowanej społeczności. Obejmuje to historie „społeczne", które gratyfikują infantylne interpretacje, infantylne impulsy, jednocześnie zaniżając racjonalny i naukowy ogląd sprawy. Można to obserwować w niekończącej się ilości seriali programujących reakcje społeczne na dane treści poprzez infantylną rozrywkę.

Dodatkowo media mają za zadanie łamanie morale. W książce „Time Perspective and Morale" Lewin zilustrował jego rozumienie wojny psychologicznej: „Jedna z głównych technik łamania morale poprzez "strategię terroru" polega na tej taktyce: utrzymuj osobę niepewną co do tego gdzie się znajduje i czego może się spodziewać. Dodatkowo częste wahania pomiędzy ciężkimi środkami dyscyplinarnymi a obietnicami dobrego traktowania wraz z rozpowszechnianiem sprzecznych informacji, sprawiają, że "struktura poznawcza" danej sytuacji jest całkowicie niejasna. Wówczas jednostka może przestać nawet wiedzieć, kiedy dany plan będzie wprowadzony, odciągając ją od realizacji własnych celów. W tych warunkach nawet ci, którzy mają określone cele i są gotowi podjąć ryzyko, zostaną sparaliżowani przez poważne wewnętrzne konflikty w odniesieniu do tego, co mają robić.„

Upraszczając tą technikę Rees zauważył, że naprzemienne powodowanie stresu i ukojenia u jednostek i u szerokich mas powoduje to, iż stają się one znacznie bardziej podatne na sugestie. Było to wielokrotnie badane i wykorzystywane w rekrutacyjnych programach wojskowych. Stąd w mediach mamy nieustający baraż terroru i infantylnej rozrywki.

3. Kontrola lokalnej społeczności. Kontrola społeczności jako faszystowska taktyka kontrpartyzancka polega na podzieleniu populacji na relatywnie hermetyczne ugrupowania polityczne, zawężając skale grup przez rozróżnienie według rasy, płci, języka, pochodzenia regionalnego, pochodzenia narodowego, postaw, grup wiekowych czy sąsiedztwa. Skierowanie tych grup przeciwko sobie w warunkach ogólnego kryzysu, braków środków finansowych jest skuteczną techniką Lewina indukowania prania mózgów wśród tych grup i progresywnego pogorszenia psychologicznej sytuacji w kierunku polimorficznych, perwersyjnych pseudo-rodzin i klinicznej psychozy.

Pierwszy stopień prania mózgów osiąga się przez ustanowienie "autonomii lokalnej społeczności" w opozycji do "wielkiego biznesu; technologii i progresywnych programów.” mających na celu poprawę życia ludzi w społeczeństwie. Programy kładące nacisk na postęp technologiczny są potępiane jako wysiłki "obcych elitarnych grup" mających ingerować w autonomiczne sprawy lokalnej grupy. W tym momencie "grupa społeczna" staje się funkcjonalnie pół-psychotyczna i klinicznie paranoidalna. Zakres w jakim członkowie grupy ograniczają własną tożsamość w obrębie takiej grupy i wysiłek dostosowania się do ideałów grupy indukuje odpowiednie stany patologiczne w jednostkach.

Kierując takie grupy ku konfrontacji i dzieląc grupy wewnętrznie przez płeć, rasę, dochody itd., nasilają się tendencje paranoidalne. Ruch w stronę psychozy zwiększa się, gdy coraz mniejsze grupy w obrębie danej społeczności stają się elementami wzajemnych walk. Zatem kluczem na tym etapie jest jak największe rozdrobnienie i segregacja społeczeństwa i indukowanie konfliktów.

4. Stosowanie technik prania mózgów w małych grupach zadaniowych.
Te grupy działają na rzecz obniżenia poziomu dochodów i warunków pracy w danym środowisku. W takich warunkach kryzysu i programów oszczędnościowych, pranie mózgu polega na zmuszeniu robotników do częściowego wyrównania utraconych standardowych dochodów poprzez generalne przyspieszanie tempa pracy. Ponowne wykorzystanie zatrudnionych i bezrobotnych oraz na dużą skalę programy relokacji i wprowadzenie "pracy grupowej" oraz ustanowienie konkurencji pomiędzy grupami opartej o wyniki i adekwatne zarobki przekształca niewielki zespół produkcyjny w potencjalnie grupę która będzie sama na sobie wykonywała "pranie mózgu". W tych warunkach, pół-psychoza i psychoza powodują, że grupa "dobrowolnie” podnosi stopnie intensyfikacji pracy, co nie da się uzyskać wśród robotników przy zdrowych zmysłach. Członkowie takich samozachowawczych, pozbawionych przywódców grup roboczych naśladują syndrom "wyścigu szczurów", w histeryczny sposób prowadząc dosłownie do samobójczych tendencji w pracy.

Podsumowując tą technikę Reesa i Lewina można stwierdzić, iż mamy tu do czynienia z programem wywoływania auto-motywacji ku samozniszczeniu, przez segmentację/rozdrobnienie społeczeństwa, terror i ograniczanie środków do przeżycia co zwiększa na masową skalę zachowania dostosowawcze, produktywność i psychozy. Aby unaocznić poziom segmentacji społeczeństwa wystarczy zaznaczyć, iż obecnie do języka wprowadzono już około 50 płci oraz walczy się o samostanowienie dla coraz mniejszych grup społecznych (tzw. mniejszości).


Obecnie te techniki wojny psychologicznej stosowane są na całym globie pchając ludzkość ku psychologii odzwierciedlającej obóz koncentracyjny, który przynosi stałe podnoszenie produktywności i zyski dla rządzących kosztem zdrowia mentalnego i fizycznego ludzi. Rees również zauważył, że jednostki po przeniesieniu własnej identyfikacji/tożsamości na grupę są podatne na tworzenie abstrakcyjnych/urojonych rzeczywistości. W tej sytuacji stają się one niezwykle podatne na różne formy sugestii. Wewnętrzna identyfikacja jednostki zostaje zniszczona i może ona być sterowana jak dziecko. W takim środowisku zewnętrzny agent może manipulować członkami nie poprzez bezpośredni atak, lecz poprzez subtelne manipulowanie innymi członkami grupy, na przykład za pomocą sugestii. Grupa staje się rodziną, gdzie wszelki bunt wywołuje infantylny wstyd czy poczucie winy podobne do odrzucenia dziecka przez matkę.


Faszystowskie reformy strukturalne: kontrola społeczności lokalnej i kontrakt społeczny funkcjonują w obszarze nieświadomości, jako obszar infantylnego postrzegania (grupa jest rodziną) kosztem względnej racjonalności. Gdy świat przekształca się w psychopatologiczne kontrolowane środowisko, które jest zgodne z faszystowskimi reformami strukturalnymi jednostki widzą, iż jedynie paranoidalne i infantylne zachowania dostosowawcze pozwolą im na współistnienie z tym kontrolowanym środowiskiem. Nie ma innego wyjścia jak tylko poddać się indukowanemu odgórnie szaleństwu za którym optowała Szkoła Frankfurcka.


 
 


Szkoła Frankfurcka i przyszłość kultury.  |  Pornografia i wojna kulturowa.   |  Polski rząd z ONZ będzie promował pedofilię.  |  Demokracja= deprawacja?  |  Pozwólmy na seks 13 latkom, mówi prawnik i zakończmy "polowanie na czarownice".   |  UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.  |  ONZ tresuje dzieci by akceptowały aborcję.   |  ONZ promuje aborcję jako kluczowy element w walce z emisjami CO2.   |  Przymusowa aborcja w Chinach sponsorowana przez USA i ONZ.   |  ONZ i Bank Światowy naciskają suwerenne kraje do przyjęcia dyktatu globalnej redukcji populacji.  Attali: Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość. #1   |  NSSM200. Skutki globalnego wzrostu populacji dla bezpieczeństwa USA.  |  Etycy argumentują, że zabijanie nowo narodzonych dzieci powinno być dozwolone.  |  Miliarderzy biorą populację na celownik.  |  Film: Neo-Eugenika. Wojna przeciw ludzkości.  |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja. #4Śmierć na kołach: Holandia uruchomi mobilne kliniki eutanazji, aby uśmiercać ludzi w ich własnych domach.  |  Brytyjscy etycy chcą by kobiety rezygnowały z macierzyństwa, używając sztucznych łon.  |  Przejęcie kraju. Jak to działa?  |  Niewidzialna wojna- Wykład o procesach przejmowania krajów. Transkrypt  |  Wall Street i Rewolucja Bolszewicka.  |  Warunki wstępne rewolucji.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
manko   dodano: 2017-12-24 20:23:25
Znalazłem nową stronke z a,ukcjami gdzie można kupic np Laptopa za 50zl.

--> www.elbo.in/komi

---------

Polecam, póki co mało użytkowników i łatwo się wygr.ywa :)

====================================================

Ja wylicytowałem nowego Iphona za 200zł

Więcej
Polityka

Trump wyznaczy Antifę jako organizację terrorystyczną.

Trump wyznaczy Antifę jako organizację terrorystyczną.

31 maja Donald Trump stwierdził, iż USA wyznaczy sponsorowaną na całym świecie przez Georga Sorosa Antifę jako organizację...

ONZ stworzył stronę UNNWO.org poświęconą Nowemu Porządkowi Świata.

Organizacja ONZ, mająca być centrum Rządu Światowego obecnie ujawnia otwarcie swoje cele dosłownie pisząc o stworzeniu „Nowego...

Trump kończy współpracę z WHO potępiając „całkowitą kontrolę” Chin nad agencją.

Donald Trump podpisał dekret prezydencki dotyczący walki z cenzurą w mediach społecznościowych.

Covid 19 – Nowa doktryna szoku.Programy Infowars:

Kościół przeciwko koronawirusowi jako narzędziu wprowadzania Rządu Światowego:
Psychologiczny Syndrom Wirtualnej Epidemii. Materiał Wojciecha Wareckiego:
Współczesny Apartheid. Raport Konrada Stachnio:
5G zabija drzewa... a ludzi?

TECH. Krytyka rozwoju technologicznego:

Część druga. Człowiek jako maszyna:

Część trzecia. Kultura jako maszyna:

Jesz genetycznie modyfikowaną żywność? To obejrzyj to:

Ekonomia

Nadchodzą narodowe bankructwa. Ponad 100 krajów zwróciło się do MFW o pomoc.

Nadchodzą narodowe bankructwa. Ponad 100 krajów zwróciło się do MFW o pomoc.

Kraje Zatoki stoją przed bankructwem. Oman jest z trudem w stanie płacić rachunki za prąd. MFW lobbuje teraz na rzecz odroczenia...

ONZ chce globalnego, 10% podatku by walczyć z koronawirusem.

Każdy, kto przez sekundę myśli, że przesadzam, nazywając to globalnym zamachem stanu, nie zna mnie zbyt dobrze. Nie kupuję teorii...

Lagarde ostrzega, że bez „skoordynowanego” działania rządów ”
gospodarka europejska stoi przed „kryzysem ala 2008 r.”.

WHO zachęca ludzi do przejścia na płatności „bezgotówkowe”, ponieważ „brudne banknoty mogą rozprzestrzeniać wirusa”.

Model zaufania gospodarczego i europejska gospodarka.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone