Naukowcy ostrzegają przed potencjalnymi poważnymi skutkami zdrowotnymi technologii 5G.
Julian Rose, renesans21.pl
Polska
2018-03-24
Nauka i technologia
My niżej podpisani, ponad 180 naukowców i lekarzy z 35 krajów, rekomendujemy wprowadzenie moratorium na rozwój sieci piątej generacji, 5G, w telekomunikacji, dopóki potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego nie zostaną w pełni zbadane przez naukowców niezależnych od przemysłu. 5G w znaczący sposób zwiększy ekspozycję na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF EMF) nakładające się na 2G, 3G, 4G, wi-fi, itd., które już są stosowane w telekomunikacji. Udowodniono, że promieniowanie RF EMF jest szkodliwe dla ludzi i środowiska.

Technologia 5G prowadzi do ogromnego wzrostu ekspozycji na promieniowanie bezprzewodowe, którego nie będzie można uniknąć

Technologia 5G działa tylko na krótkich dystansach. Sygnał słabo przechodzi przez materiał stały. Konieczne będzie postawienie wielu nowych anten, a wdrożenie tej technologii na pełną skalę będzie oznaczało anteny co 10 lub 12 domów na terenach miejskich, co doprowadzi do ogromnego wzrostu ekspozycji, której nie da się uniknąć.

Przy „coraz szerszym zastosowaniu technologii bezprzewodowych,” nikt nie będzie mógł uniknąć ekspozycji. Szacuje się, że przy zwiększonej liczbie przekaźników 5G (nawet w obrębie domów, sklepów i szpitali), „10 to 20 miliardów połączeń” (do lodówek, pralek, kamer monitoringu, samochodów i autobusów bez kierowcy, itd.) stanowić będzie Internet Przedmiotów. Wszystko to razem może spowodować wzrost całkowitej, długoterminowej ekspozycji wszystkich obywateli Unii Europejskiej na promieniowanie RM EMF.Szkodliwe skutki ekspozycji na promieniowanie RF EMF zostały już udowodnione.
Ponad 230 naukowców z 41 krajów wyraziło „poważne zaniepokojenie” w związku z powszechną i zwiększającą się ekspozycją na promieniowanie EMF emitowane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe jeszcze przed dodatkowym rozwojem technologii 5G. Powołują się oni na fakt, że „liczne nowe publikacje naukowe wskazują na to, że EMF wpływa na żyjące organizmy na poziomach dużo poniżej większości międzynarodowych i krajowych wytycznych”. Wpływ ten obejmuje zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów, stres komórkowy, wzrost ilości szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia genetyczne, zmiany strukturalne i funkcjonalne systemu rozrodczego, deficyty pamięci i trudności w nauce, zaburzenia neurologiczne i szkodliwy wpływ na ogólne samopoczucie ludzi. Te negatywne skutki rozciągają się dalej, poza gatunek ludzki, ponieważ coraz więcej dowodów wskazuje na szkodliwe oddziaływanie zarówno na rośliny jak i zwierzęta.

Po tym jak w 2015 roku został napisany apel naukowców, dodatkowe badania potwierdziły przekonująco poważne ryzyko dla zdrowia ze strony promieniowania RF EMF emitowanego przez technologie bezprzewodowe. Największe badania światowe (25 milionów dolarów amerykańskich) – Narodowy Program Toksykologiczny  (National Toxicology Program - NTP), pokazują statystycznie znaczący wzrost przypadków zachorowania na raka mózgu i serca u zwierząt narażonych na promieniowanie EMF poniżej progu podanego przez ICNIRP (Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym), który uznaje większość krajów. Wyniki te podpierają wyniki badań epidemiologicznych nad ludźmi nad promieniowaniem RF i ryzykiem raka mózgu. Wiele raportów naukowych poddanych wzajemnej weryfikacji wskazuje na szkodliwość promieniowania EMF dla zdrowia ludzkiego.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) stowarzyszona ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w 2011 roku stwierdziła, że promieniowanie EMF o częstotliwości 30 Khz do 300 GHz jest prawdopodobnie kancerogenne dla ludzi (grupa 2B). Nowe badania, jak wspomniane wyżej Narodowy Program Toksykologiczny (NTP) i kilka badań epidemiologicznych z uwzględnieniem najnowszych badań nad używaniem telefonów komórkowych i ryzykiem zachorowania na raka mózgu potwierdza, że promieniowanie RF EMF jest kancerogenne dla ludzi.
 
W wytycznych EUROPA EM EMF 2016 stwierdza się, że „istnieją mocne dowody wskazujące na to, że długoterminowa ekspozycja na niektóre promieniowania EMF stanowi czynnik ryzyka dla chorób, takich jak niektóre nowotwory, choroba Alzheimera i bezpłodność u mężczyzn... Powszechne objawy nadwrażliwości na pole elektromagnetyczne obejmują bóle głowy, problemy z koncentracją, problemy ze snem, depresję, brak energii i objawy grypopodobne.”

Rosnącą liczbę populacji Europy dotykają objawy chorobowe, które przez wiele lat w literaturze naukowej łączono z ekspozycją na promieniowanie bezprzewodowe EMF. W Międzynarodowej Deklaracji dotyczącej EHS (nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne) i MCS (wieloczynnikowa nadwrażliwość chemiczna) powstałej w 2015 roku w Brukseli, stwierdza się, co następuje: „W świetle naszej obecnej wiedzy naukowej, podkreślamy niniejszym, że wszystkie krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje powinny uznać EHS i MCS jako prawdziwe stany medyczne, które, działając jako choroby wskaźnikowe, mogą stworzyć istotny problem dotyczący zdrowia publicznego w nadchodzących latach na całym świecie, to jest we wszystkich krajach wdrażających bez ograniczeń technologie bezprzewodowe oparte na polu elektromagnetycznym oraz dopuszczające do sprzedaży substancje chemiczne... Brak działania oznacza koszty dla społeczeństwa i nie stanowi już opcji... jednogłośnie uznajemy to jako poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego... że należy przyjąć zasadnicze środki zapobiegawcze i uczynić je priorytetowymi, by stawić czoło tej światowej pan-epidemii, jaką mamy w perspektywie.”Środki ostrożności.
Zasada Ostrożności (UNESCO) przyjęta przez EU w 2005 roku: zasada etyczna, zgodnie z którą „jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane, ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie zamiast ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe, konsekwencje.”

Rezolucja 1815 (Rada Europy, 2011): ”Należy podjąć wszelkie zdroworozsądkowe środki, aby ograniczyć ekspozycję na pola elektromagnetyczne, a w szczególności promieniowanie o częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych, szczególnie jeśli chodzi o ekspozycję dzieci i młodych ludzi, którzy wydają się być najbardziej zagrożeni wystąpienie guzów głowy... Zgromadzenie rekomenduje przyjęcie zasady ostrożności typu ALARA (as low as reasonably achievable), obejmującej zarówno tak zwane termiczne jak i nietermiczne lub biologiczne skutki emisji elektromagnetycznych lub promieniowania” oraz „poprawienie standardów oceny ryzyka oraz jakości”.

Kodeks Norymberski (1949) dotyczy wszystkich eksperymentów na ludziach, a więc również rozwoju technologii 5G z nową, wyższą ekspozycją na promieniowanie RF EMF. Wszystkie takie eksperymenty „powinny być oparte na dostępnej wiedzy (np. rezultatach doświadczeń  na zwierzętach) , która usprawiedliwia konieczność eksperymentu. Żaden eksperyment medyczny nie powinien być przeprowadzony tam, gdzie istnieje niejako a priori przekonanie, że doprowadzi to do śmierci lub trwałego kalectwa, z wyjątkiem być może takiej sytuacji, gdzie uczestnikiem eksperymentu jest lekarz, który dany eksperyment jednocześnie przeprowadza.” (Kodeks Norymberski, pkt. 3-5).  Opublikowane do tej pory badania naukowe wskazują, że istnieją „a priori przekonania do tego, by wierzyć” w istnienie prawdziwych zagrożeń dla zdrowia.

Europejska Agencja Środowiska (EEA) ostrzega przed „ryzykiem promieniowania od urządzeń stosowanych codziennie” bez względu na to, że promieniowanie jest poniżej standardów WHO/ICNIRP. EEA stwierdza także: „Istnieje wiele przykładów niestosowania zasady ostrożności w przeszłości, rezultatem czego były poważne, często nieodwracalne szkody dla zdrowia i środowiska... szkodliwa ekspozycja może być powszechna, zanim będziemy mieć „przekonywujące” dowody na szkodliwość długoterminowej ekspozycji oraz biologiczne zrozumienie [mechanizmów], w jaki sposób powstaje ta szkodliwość”.

“Wytyczne odnośnie bezpieczeństwa”chronią przemysł –
nie zdrowie.

Aktualne „wytyczne odnośnie bezpieczeństwa” ICNIRP są przestarzałe. Wszystkie wspomniane wyżej dowody na szkodliwość występują, mimo iż poziom promieniowania jest poniżej „wytycznych odnośnie bezpieczeństwa” ICNIRP . Dlatego konieczne są nowe wytyczne odnośnie bezpieczeństwa. Powodem wprowadzających w błąd  wytycznych jest to, że „konflikt interesów członków ICNIRP z uwagi na ich związki firmami telekomunikacyjnymi lub elektrycznymi podważa bezstronność, która powinna cechować regulacje Standardów Ekspozycji Zdrowia Publicznego w zakresie promieniowania niejonizującego... Aby ocenić ryzyko wystąpienia nowotworów, konieczne jest uwzględnienie naukowców posiadających kompetencje medyczne, a zwłaszcza z zakresu onkologii.”

Aktualne wytyczne ICNIRP/WHO opierają się na przestarzałej hipotezie, że „Efektem krytycznym ekspozycji na promieniowanie RF EMF mającym znaczenie dla zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa jest nagrzewanie się narażonej na ekspozycję tkanki”. Naukowcy udowodnili jednak, że wiele różnego rodzaju schorzeń  i uszczerbków występuje bez nagrzewania („skutki nietermiczne”) przy poziomach promieniowania znacznie poniżej wytycznych ICNIRP.


Wzywamy UE:
1) Aby powzięła wszelkie możliwe zdroworozsądkowe środki, by zatrzymać rozbudowę technologii 5G RF EMF, dopóki niezależni naukowcy nie upewnią się, że 5G i całkowite poziomy promieniowania RF EMF (5G razem z 2G, 3G, 4G i wi-fi) nie będą szkodliwe dla mieszkańców UE, a w szczególności niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży, a także dla środowiska.

2) Aby wydała rekomendacje dla wszystkich krajów UE, a w szczególności agencji nadzorujących bezpieczeństwo związane z promieniowaniem, aby postępowały zgodnie z Rezolucją 1815 i informowały mieszkańców, włączając nauczycieli i lekarzy, o zagrożeniach dla zdrowia związanych z promieniowaniem RF EMF, a także jak i dlaczego należy unikać komunikacji bezprzewodowej, a w szczególności w lub w pobliżu centrów opieki dziennej, szkół, domów, miejsc pracy, szpitali i domów opieki dla osób starszych.

3) Aby wyznaczyła niezwłocznie, bez wpływu przemysłu, unijną grupę roboczą niezależnych, prawdziwie bezstronnych naukowców z dziedziny EMF i zdrowia, bez konfliktów interesów1 aby dokonali reewaluacji zagrożeń dla zdrowia oraz:
a) Aby podjęto decyzje odnośnie nowych bezpiecznych „standardów dotyczących maksymalnej całkowitej ekspozycji” dla całej komunikacji bezprzewodowej w UE.
b) Aby przeprowadzono badania nad całkowitą i skumulowaną ekspozycją, na jaką są narażeni mieszkańcy UE.
c) Aby stworzono reguły, które będą obowiązkowe/narzucone w UE odnośnie tego, jak unikać ekspozycji przekraczającej nowe unijne „standardy dotyczące maksymalnej całkowitej ekspozycji” na wszystkie rodzaje promieniowania EMF, aby ochronić obywateli, a w szczególności niemowlęta, dzieci i kobiety w ciąży.

4) Aby zapobiegała przekonywaniu oficjeli unijnych przez przemysł telekomunikacyjny/technologii bezprzewodowych poprzez organizacje lobbystyczne, do tego, by podejmowali decyzje odnośnie dalszego propagowania w Europie promieniowania RF, włączając w to technologie 5G .

5) Aby sprzyjała implementacji kablowej telekomunikacji cyfrowej zamiast bezprzewodowej.


Oczekujemy na odpowiedź przed 31 października 2017  na ręce dwóch pierwszych sygnatariuszy odnośnie środków, jakie zostaną podjęte, by chronić mieszkańców UE przed promieniowaniem RF EMF, a szczególnie promieniowaniem 5G. Apel ten oraz odpowiedź będą dostępne do publicznej wiadomości.


Z wyrazami szacunku,

Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland (NRNyberg@abo.fi)

Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (assoc) Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, University Hospital, Örebro, Sweden (lennart.hardell@regionorebrolan.se)

Będziemy dodawać sygnatariuszy do listy do końca 2017 roku. Zaktualizowana lista sygnatariuszy i apel znajduje się
TUTAJ


1   Należy unikać podobnych błędów, jak wtedy, gdy Komisja (2008/721/EC) wyznaczyła do SCENIHR członków popierających przemysł, którzy dostarczyli UE zwodniczy raport SCENIHR dotyczący zagrożeń dla zdrowia, dając przemysłowi telekom zielone światło do napromieniowywania mieszkańców UE. Ten raport cytują teraz agencje nadzorujące bezpieczeństwo związane z promieniowaniem w UE.Sygnatariusze Apelu odnośnie technologii 5G  (Na dzień 13 września 2017):

Uwaga: poparcie jest osobiste i niekoniecznie popierane przez  powiązane uczelnie lub organizacje.

EU and European Nations

AUSTRIA
Gerd Oberfeld, MD, Public Health Officer, Salzburg

BELGIUM
Marie-Claire Cammaerts, PhD, Researcher (retired), Faculty of Science, Free University of Brussels, Brussels

CYPRUS
Stella Canna Michaelidou, PhD, Chemist Expert on Environment, Health and Food Safety, President of the
Cyprus National Committee on Environment and Children's Health

FINLAND
Marjukka Hagström, LL.M, M.Soc.Sc., Senior researcher, The Finnish Electrosensitivity
Foundation, Turku
Osmo Hänninen, PhD, Professor Emeritus (Physiology), Kuopio
Georgiy Ostroumov, PhD (in the field of RF EMF), independent researcher

FRANCE
Marc Arazi, MD, Physician (Whistleblower on Phonegate international scandal), Nogent-sur-Marne
Dominique Belpomme, MD, MSc, Full Professor in Medical Oncology; Director of ECERI, Paris
University, Paris & European Cancer and Environment Research Institute, Brussels
Philippe Irigaray, PhD, Scientific Director, Association for Research on Treatment against Cancer
(ARTAC), Paris; European Cancer and Environment Research Institute (ECERI), Brussels
Vincent Lauer, Ing. ECP, Independent Researcher, La Chapelle sur Erdre
Annie J Sasco, MD, DrPH, Former Director of Research, French National Institute of Health and Medical Research; Former Chief of Epidemiology for Cancer Prevention, International Agency for Research on Cancer; Former Acting Chief of Program, Cancer Control, World Health Organization, Bordeaux

GERMANY
Franz Adlkofer, MD, Professor, Pandora-Foundation for Independent Research
Christine Aschermann, MD (retired) member of the Kompetenzinitiative e.V., Leutkirch
Mario Babilon, Dr. rer. nat., Professor, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Stuttgart
Wolf Bergmann, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Freiburg
Rainer Frentzel-Beyme, MD, Professor emeritus, University of Bremen.
Helmut Breunig, Diploma degree in forestry, Specialty: Radio frequency injuries on trees around phone
masts, Osterode am Harz
Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP – Member of the European Parliament, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., München
Horst Eger, Dr. med., Ärztlicher Qualitätszirkel ”Elektromagnetische Felder in der Medizin - Diagnostik, Therapie, Umwelt”, Naila
Karl Hecht, Dr, Professor of Pathophysiology and Neurophysiology (Emeritus of the Medical center
Charite), Berlin
Peter Hensinger, MA, diagnose:funk, consumer protection organisation, Stuttgart
Markus Kern, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Kempten
Florian M. König, Dr.Sc. Man. Dir. & Science Header of the Company/Institute "Florian König
Enterprises GmbH”
Andrea Leute, Dr. med., Ärzteinitiative Mobilfunk Allgäu-Bodensee-Oberschwaben, Überlingen
Martin Lion, Dr. med., Allgemeinmedizin - Homöopathie, Ulm
Peter Ludwig, Dr. phil., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Saarbrücken
Willi Mast, Dr., Arzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin, Gelsenkirchen
Joachim Mutter, Dr. med., Paracelsus Clinic / Switzerland, Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Murg
Gertraud  Teuchert-Noodt, Dr.med., Professor of Neurobiology, University of Bielefeld
Peter Ohnsorge, Dr. med., European Academy for Environmental Medicine
Karl Richter, Dr. phil., Professor, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und
Demokratie e.V., St. Ingbert
Claus Scheingraber,  Dr. med. dent., German Working Group Electro-Biology, Brunnthal
Cornelia Waldmann-Selsam, Dr.med., Competence Initiative for the Protection of Humanity, Environment and Democracy e.V., Bamberg
Werner Thiede, Dr. theol., Professor, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern und Publizist, Neuhausen
Helmut Wagner, Dr. med., Ophthalmologist, Stuttgart
Harald Walach, Professor, PhD in psychology, PhD in theory and history of science, Change Health Science
Institute, Berlin; affiliation: Witten-Herdecke University, Poznan Medical  University, Poland
Ulrich Warnke, Dr.rer.nat., Academic Superior Council (retired) University of Saarland
Isabel Wilke, Diplom-Biologin, Editor ElektrosmogReport, Kassel/Berlin
Roland Wolff, Dipl.-Phys., Medical Physicist, Bremen
Ortwin Zais, PhD (Dr. med.), European Academy for Environmental Medicine
GREECE
Christos Georgiou, PhD, Member, Scientific Secretariat of ICEMS; Professor of Biochemistry, Biology
Department, University of Patras, Patras
Theodore P. Metsis, PhD, Electrical, Mechanical, Environmental Engineer, Consultant, Athens

ITALY
Domenico Agrusta, Medicina e chirurgia spec. in Odontostomatologia, Libero professionista
Iscritto ISDE,Taranto
Fernanda Amicarelli, Full Professor in Applied Biology, Department of Life, Health and
Environmental Sciences, University of L’Aquila, L'Aquila
Fiorella Belpoggi, Dr., Director, Research Department, Ramazzini Institute, Bologna
Sergio Bernasconi, Full Professor of Pediatrics, former Director, Pediatric Department, Editor emeritus: Italian Journal of Pediatrics, University of Parma
Dr Franco Berrino, MD, PhD, former Director, Department of Preventive and Predictive Medicine, Istitutonazionale dei Tumori, Milan
Ernesto Burgio, MD, Pediatrician, ECERI – European Cancer and Environment Research Institute (Bruxelles)
Dr Franco Cherubini, Degree in medicine and surgery,  Vetralla
Dott. Agostino Di Ciaula, President of Scientific Committee, Italian Society of Doctors for the
Environment - ISDE Italy, Arezzo
Dott. Andrea Cormano, MD, Italian Society of Doctors for the Environment - ISDE, Benevento
Ugo Corrieri, Medicina e chirurgia spec. in Psichiatra,  Docente della Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare, Roma; Presidente di ISDE-Medici per l’Ambiente della
Provincia di Grosseto;Coordinatore di ISDE-Medici per l’Ambiente per il Centro Italia
Dr Patrizia Difonte, Physician, Surgeon, General practitioner and occupational medicine,
Associazione Italiana Elettrosensibili, Lonate Pozzolo, Varese
Anna Maria Falasconi, MD, Primary Care Pediatrician, National Health System, Rome Dott. Filippo Maria di Fava, Laurea in Medicina e Chirurgia, Libero professionista, Rome Dr. Mario Frusi, MD, medico, Cuneo
Dr. Stefano Gallozzi, Astrophysician and technologist at the INAF Italian National Astrophysical Institute in the Observatory, President of the Comitato di Tutela e Salvaguardia dell'Ambiente in Monte Porzio Catone (ONLUS association), Rome
Dott. Roberto Gava, Pharmacologist and Toxicologist, ISDE, Padua
Teresa Pia Anna Maria Del Gaudio, Degree in Medicine and Surgery, specialist in pediatrics, Medical
Manager, ASL Salerno, Roccagloriosa (SA)
Patrizia Gentilini, Degree in Medicine (Oncology and Hematology). ISDE (International Society Doctor’s for
Environment), FORLI’
Valerio Gennaro, MD, PhD, Head ,Liguria Mesothelioma Registry (COR Liguria), UO Clinical Epidemiology
(IST Nord - CBA); IRCCS Policlinico Ospedale San Martino National Cancer Research  Institute, Genoa
Livio Giuliani, PhD, Professor, Università dell'Abruzzo - Corso di Laurea in Fisiatria, Chieti
Angelo Levis, PhD. Professor, Biologist, University of Padua
Roberto Lucchini, MD, Professor of Occupational Medicine, University of Brescia
Salvatore Magazù,PhD, Full Professor of  Experimental Physics, Dipartimento di Scienze Matematiche e
Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, Università di Messina
Fiorenzo Marinelli, PhD, Institute of Molecular Genetics (IGM), National Research Council (CNR), Member of the International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS), Bologna
Antonio Maria Pasciuto, Laurea in Medicina e Chirurgia, Specialista in Medicina Interna,  Presidente
ASSIMAS (Associazione Italiana Medicina Ambiente e Salute), Roma
Dott. Carlo Ratti, MD, Ordine dei Medici della SPEZIA, Genova
Ruggero Ridolfi, MD, Oncologist Endocrinologist, ISDE,  Forlì-Cesena
Sandro Rinaldi, Laurea in medicina e chirurgia specializzazione in Allergologia; specializzazione in
Ematologia. Medico di medicina generale convenzionato con l'Azienda Sanitaria di Bolzano, Terlano
Dott. Massimo Melelli Roia, MD, Italian Society of Doctors for the Environment - ISDE, Perugia Dott. Roberto Romizi, President, Italian Society of Doctors for the Environment - ISDE, Arezzo Dott.ssa Ida Santellocco, MD, Medico chirurgo, Pediatria, medico chirurgo - pediatra, Roma Massimo Scalia, Coordinator of the Bioelectromagnetism Section of CIRPS (Interuniversity
Research Center for Sustainable Development)
Alessandro Solerio, Degree in Medicine and Surgery, Sanremo
Franco Verzella, MD, physician, practice dedicated to autistic children, Bologna
Myriam Zucca, Dr. ssa, Medical Director, Dermatology, Cagliari University Hospital, Sardinia
MALTA
Pierre Mallia, MD, PhD, CBiol, MPhil, MA(Law), Professor of Family Medicine, Bioethics & Patients’ Rights; Chairperson, National Health Ethics Committee, Dept. of Health; Chairperson, Bioethics Consultative Committee, Ministry of Health; Coordinator, Bioethics Research Programme, Univ. of Malta; President, Malta College of Family Doctors

NETHERLANDS
Hugo Schooneveld, PhD,  Retired Associate professor (Wageningen Agricultural University), Advisor to the Dutch EHS Foundation, former president of 'Stichting elektro- hypersensitivity’, Wageningen

PORTUGAL
Paulo Vale, PhD, Auxiliary Researcher, Sea and Marine Resources Department, The Portuguese Sea and
Atmosphere Institute, Lisbon

SLOVAKIA
Jan Jakus,  MD, PhD, DSc., Professor, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, Martin
Ladislav Janousek, PhD, Professor, Department of Electromagnetic and Biomedical Engineering
Faculty of Electrical Engineering, University of Zilina, Žilina
Michal Teplan, PhD, Institute of Measurement Science, Slovak academy of sciences, Bratislava
SPAIN
Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Junta de Castilla y León, Valladolid
José Luis Bardasano, PhD, Biologist and Physician, Prof. of Medical Bioelectomagnetism, Department of  Medicine and Medical Specialties, School of Medicine, University of Alcalá. Alcalá de Henares, Madrid
Pilar Muñoz-Calero, MD, President, Fundación Alborada; Co-director, Chair of Pathology and Environment, Faculty of Medicine, Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid
Miguel Lopez-Lazaro, PhD, Associate Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, University of Seville
María Elena López Martín, MD, PhD, Associate Professor of Human Anatomy, School of Medicine,
University of Santiago de Compostela (USC)
Enrique A. Navarro, PhD, Professor, University of  Valencia, Valencia
Claudio Gómez-Perretta, MD, PhD, Chief of Section, Hospital Universitario La Fe, Valencia
SWEDEN
Mikko Ahonen, PhD, researcher, Sundsvall
Michael Carlberg, MSc, Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, University
Hospital, Örebro
Mikael Eriksson, MD, PhD, Associate Professor, Department of Oncology, Skane University Hospital, Lund
Lena Hedendahl, MD, Independent Environment and Health Research, Luleå
Olle Johansson, Associate Professor, Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm
Gunilla Ladberg, PhD, Member of the Board of the Swedish association Vågbrytaren, Lidingö
Leif G. Salford, MD, PhD, Senior Professor of Neurosurgery, Director of the Rausing Laboratory for
Translational NeuroOncology, Lund University, Lund
Elsy-Britt Schildt, MD, PhD, Senior Consultant, Department of Oncology and Radiation, County Hospital, Kalmar
Fredrik Söderqvist, PhD, Center for Clinical Research, Uppsala University, Västerås

SWITZERLAND
Daniel Favre, Dr. phil. nat., Biologist, Independent Researcher, Brent
Peter Meier, Dr.Med., Facharzt für Innere Medizin FMH, M.Sc. Präventivmedizin, Mitglied der European
Academy for Environmental Medicine, Sissach

UK
Erica Mallery-Blythe, MD, Founder of PHIRE (Physicians' Health Initiative for Radiation and
Environment) Trustee Radiation Research Trust (RRT), Soton
David Gee, Visiting Fellow, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University, London Andrew Goldsworthy, BSc, PhD, Lecturer in Biology (retired), Imperial College London, Monmouth Alasdair Philips, BSc, DAgE, Professional engineer, Powerwatch
Syed Ghulam Sarwar Shah, MBBS, MA, MSc, PhD , Post-Doctoral Research Fellow, Department of Occupational Health, Guy’s and St. Thomas’ NHS Trust; Honorary Research Fellow, Department of Clinical Sciences, Brunel University, London
Sarah Starkey, PhD, Independent Neuroscience and Environmental Health Research
Other Nations
ARMENIA
Sinerik Ayrapetyan, PhD, Professor, Life Sciences International Postgraduate Educational Center, UNESCO Chair in Life Sciences, Yerevan, Head of Research Council and Chairholder of UNESCO Chair

AUSTRALIA
Priyanka Bandara, PhD, Environmental Health Consultant, Castle Hill/Sydney, NSW
Katherine Georgouras, OAM, DDM, FACD, Professor of Dermatology, (semiretired) ,Kenthurst NSW
Ray Kearney OAM, PhD, Honorary Assoc. Professor (retired), Department of Medicine, University of Sydney
Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of ”The Procrustean Approach”, Lindisfarne, Tasmania
May Murray, PhD, Independent Environmental Health researcher, Canberra
Elena Pirogova, PhD, Associate Professor, Biomed Eng, BEng (Hons) Chem En, Discipline of Electrical and
Biomedical Engineering, School of Engineering, RMIT University
Charles Teo, AM, MBBS, Professor, Neurosurgeon, Prince of Wales Private Hospital, Randwick, NSW, Sydney
Steve Weller, BSc, Founding member of ORSSA, Brisbane

BRAZIL
Orlando Furtado Vieira Filho, PhD, Professor, Cellular & Molecular Biology, Federal University of  Rio
Grande do Sul
Claudio Enrique Fernández-Rodríguez, PhD, MSEE, Professor, Federal Institute of Rio Grande do Sul, IFRS, Canoas
Alvaro Augusto A. de Salles, PhD, Full Professor, Federal University of Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto
Alegre
Francisco de Assis Ferreira Tejo (retired) D.Sc., Professor, Grupo de Eletromagnetismo Computacional e
Bioeletromagnetismo, Electrical Engineering Dept, Universidade Federal de Campina Grande

CANADA
Frank Clegg, CEO, Canadians for Safe Technology (C4ST); Former President of Microsoft  Canada
Paul Héroux, PhD, Occupational Health Program Director, Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill University Medicine, Montreal, PQ
Anthony B. Miller, MD, FRCP, Professor Emeritus, Dalla Lana School of Public Health, University of  Toronto
Malcolm Paterson, PhD, Director, Research Initiatives, BC Cancer Agency Sindi Ahluwalia
Hawkins Centre for the Southern Interior, Kelowna, BC
Michael A. Persinger, PhD, Professor, Biomolecular Sciences, Behavioural Neuroscience and Human Studies,
Laurentian University, Sudbury, Ontario

CHINA
Wenjun Sun, PhD, Professor, Bioelectromagnetics Key Laboratory, Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou
Minglian Wang, M.M. , PhD, Associate Professor, College of Life Science & Bioengineering, Beijing
University of Technology (BJUT), Beijing

COLOMBIA
Carlos Sosa, MD, University of Antioquia, Medellín

EGYPT
Nasr Radwan, Prof. Dr., Cairo University, Faculty of Science, Cairo

INDIA
Ganesh Chandra Jagetia, PhD, Professor (ret.), Department of Zoology, Mizoram University, Aizawl, Udaipur
Sareesh Naduvil Narayanan, PhD, Assistant Professor, Department of Physiology, RAK College of Medical
Sciences, RAK Medical & Health Sciences University, Ras Al Khaimah, UAE
R. S. Sharma, PhD, Head, Scientist - G & Sr. DDG, Div. of Reproductive Biology, Maternal & Child Health and Chief Project Coordinator - EMF Health Project India, Indian Council of Medical Research, Ansari Nagar, New Delhi
IRAN
Hamid Mobasheri, PhD, Head of Biomaterials Research Center, Head of Laboratory of Membrane
Biophysics and Macromolecules, Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran
Amirnader Emami Razavi, PhD, Executive Manager and Principal Investigator of Iran, National Tumor Bank, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences
Dr. Masood Sepehrimanesh, PhD, Assistant Professor, Gastrointestinal and Liver Disease Research Center, Guilan Universtiy of Medical Sciences, Rasht


ISRAEL
Iris Atzmon, MPH, Epidemiology, University of Haifa, EMF author and researcher, Haifa
Michael Peleg, M.Sc., Radio Communications Engineer and Researcher, Technion, Israel Institute of
Technology, Haifa
Elihu D Richter, MD, MPH, Professor, Occupational and Environmental Medicine, Hebrew
University-Hadassah School of Public Health and Community Medicine, Jerusalem
Yael Stein, MD, Hebrew University - Hadassah Medical Center, Jerusalem
Danny Wolf, MD, Pediatrician, Clialit Health Services Raziel, Netanya Herzelia

JORDAN
Mohammed Saleh Al Salameh, PhD, Professor, Department of Electrical Engineering, University of Science
& Technology, Irbid

KOREA (South)
Kiwon Song, PhD, Professor,  Department of Biochemistry, Yonsei University, Seoul
Young Hwan Ahn, MD PhD, Professor, Department of Neurosurgery, Ajou Univeristy School of
Medicine, Suwon

NEW ZEALAND
Mary Redmayne, PhD, Adjunct Research Fellow, Victoria University of Wellington
Damian Wojcik, MD, MBChB, Medical director/ Northland Environmental health Clinic, Whangare, Northland

NIGERIA
Aneyo Idowu Ayisat, M.Sc., Lecturer, Environmental Biology Unit, Biological Science Department, Yaba College of Technology, Yaba, Lagos

OMAN
Dr Najam Siddiqi, MBBS, PhD, Associate Professor of Anatomy, Oman Medical College, Sohar


RUSSIAN FEDERATION

Yury Grigogiev, Professor, M. Dr Sci., Federal. Medical Biophysical Center, Moscow
Maxim V. Trushin, PhD, Associate Professor, Kazan Federal University, Kazan

TURKEY
Osman Cerezci, Professor Dr., Dept. Electrical-Electronics Engineering, Sakarya University, Adapazarı
Suleyman Dasdag,  PhD, Prof. Dr., Biophysics Department, Medical School, Istanbul Medeniyet University,
Uskudar, Istanbul
Onur Elmas, MD, PhD, Faculty of Medicine, Dept. Of Physiology, Mugla Sitki Kocman University,Mugla
Ayse Inhan Garip, Assoc. Prof., School of Medicine, Biophysics Dept., Marmara University, Istanbul
Suleyman Kaplan, PhD, Professor, President of Turkish Society for Stereology, Board member of Journal Chemical Neuroanatomy (Elsevier), Board member of Journal of Microscopy and Ultrastructure (Elsevier), Department of Histology and Embryology, Ondokuz Mayıs University, Samsun
Fulya Kunter, Assistant Professor Dr., Dept. Electrical-Electronics Engineering, Marmara University, Istanbul
Selim Şeker, Professor Dr., Department of Electrical-Electronics Engineering, Bogazici University Nesrin Seyhan, Prof. Dr., Gazi University Medical Faculty, Founder Head, Biophysics Department; Founding Director, Gazi Non-Ionizing Radiation Protection Centre (GNRK), Ankara
UKRAINE
Olexandr Tsybulin, PhD, Department of Biophysics, Bila Tserkva National Agrarian University

USA
David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, A Collaborating
Centre of the World Health Organization, University at Albany, NY
Barry Castleman, ScD, Environmental Consultant, Garrett Park, MD
Devra Davis, PhD, MPH, Visiting Prof. Medicine, Hebrew University, Hadassah Medical Center & Ondokuz
Mayis University, Medical School (Turkey); Pres., Environmental Health Trust, WY Paul Doyon, MA, MAT, EMRS, Independent Researcher, Doyon Independent Research, CA Arthur Firstenberg, BA, EMF researcher and author; President, Cellular Phone Task Force, NY Beatrice A. Golomb, MD, PhD, Professor of Medicine, University of California, San Diego, CA Peter F. Infante, DrPH, Managing Member, Peter F. Infante Consulting, LLC, VA
Toril H. Jelter, MD, MDI Wellness Center, CA
Elizabeth Kelley, MA, Electromagnetic Safety Alliance, AZ
Henry Lai, PhD, Professor Emeritus, University of Washington, WA
B. Blake Levitt, medical/science journalist, former New York Times contributor, EMF researcher and author
Marko Markov, PhD, Professor of Biophysics (emeritus), Department of Biophysics and Radiobiology, Sofia
University, Bulgaria; President, Research International, NY
Trevor G Marshall, ME, PhD, Director, Autoimmunity Research Foundation, CA
Ronald Melnick, PhD, Senior Toxicologist, (Retired radiofrequency section leader of) US National Toxicology
Program, National Institute of Environmental Health Sciences, NIH, NC
L. Lloyd Morgan, Senior Research Fellow, Environmental Health Trust; Board Member, International EMF Alliance (IEMFA), CA
S. M. J. Mortazavi, PhD, Professor of Medical Physics, Visiting Scientist, Fox Chase Cancer
Center, PA
Joel M. Moskowitz, PhD, Director, Center for Family and Community Health, School of Public Health, University of California, Berkeley, CA
Martin Pall, PhD, Professor Emeritus, Biochemistry and basic medicine, Washington State U., Pullman, WA
Jerry L. Phillips, PhD, Exec. Director, Excel Centers, Professor Attendant, Department of Chemistry and
Biochemistry, University of Colorado, Colorado Springs, CO
Camilla R. G. Rees, MBA, health researcher and author; CEO, Wide Angle Health; Sr. Policy Advisor, National
Institute for Science, Law & Public Policy, NY
Cindy Sage, MA, Sage Associates, Co-Editor, BioInitiative Reports, CA
Eugene Sobel, PhD, Professor (Retired), University of Southern California School of Medicine, CA
John G. West, MD, Director of Surgery, Breastlink, CA

5G - czyli mikrofalowe nadajniki przy każdym domu.   |  Wkrótce dojdzie do rozmieszczenia 20.000 satelitów na niskich i średnich orbitach ziemi dostarczających internet do każdego zakątka na ziemi.  |  Internet rzeczy. Planeta więzienie 2025.  |  W Kalifornii inteligentne liczniki prądu szpiegują obywateli.  |  Inteligentne liczniki energii szpiegują obywateli.  |  W październiku ONZ przejmuje Internet!  |  Wchodzimy w chiński model internetu.   |  Kraje BRICS budują nowy internet by uniknąć programu szpiegowskiego NSA.  |  NSA przekształca internet w totalny system szpiegowski.  |  Rozpoczęto cenzurę internetu: Facebook, Twitter, Microsoft i Google walcząc z mową nienawiści cenzurują wolność słowa.  |  YouTube wypowiada wojnę politycznie niepoprawnym opiniom.  |  Kredyt Społeczny: Chiny wprowadzają system oceny wszystkich obywateli.  |  Facebook blokuje konta Infowars.  |  Kredyt społeczny dla Zachodu: Każdy kogo znasz będzie cię w stanie elektronicznie oceniać czy tego chcesz czy nie.  |  Mark Zuckerberg przyłapany na cenzurowaniu Facebooka dla niemieckiego rządu.  |  Globaliści wykorzystując spotkanie ds cyberprzestrzeni chcą uchwalenia globalnego traktatu dotyczącego cenzurowania internetu.  |  Kontrola umysłu. Jak to działa?   |  Program komputerowy używa Twittera by śledzić nastrój populacji.   |  Odbierający otaczający świat zmysłami, system globalnych gier wojennych.   |  Facebook śledzi każdy twój ruch, nawet po wylogowaniu.   |  Film: Szok i trwoga. Masowe procesy manipulacji.  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Sądy moralne mogą być zmieniane za pomocą pola magnetycznego.  |  Cyfrowa demencja.   |  Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu.   |  Naukowcy stworzyli system odczytywania obrazów ruchomych bezpośrednio z mózgu.   |  Broń technotroniczna.  |  Era technotroniczna.  |  Aldous Huxley: Ostateczna rewolucja.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Dyrektor zakładu pogrzebowego opisuje „alarmujący wzrost” liczby zgonów po wprowadzeniu szczepień na Covid.

Dyrektor zakładu pogrzebowego opisuje „alarmujący wzrost” liczby zgonów po wprowadzeniu szczepień na Covid.

Dyrektor domu pogrzebowego w Wielkiej Brytanii mówi, że obserwuje wzrost zgonów związanych z zakrzepicą, którą...

Co jeszcze jest w tych szczepionkach? #3

Kontynuacja artykułu: Co jeszcze jest w tych szczepionkach? #2   W serii wcześniejszych artykułów „Co jeszcze jest...

WhatsApp, iMessage, Telegram, Line, Signal, Threema, Viber, WeChat udostępniają dane użytkowników FBI.

Wodorotlenek grafenu w szczepionkach na Covid-19 jest jak „żyletki” we krwi.

Naukowcy twierdzą, że pierwsze „żywe roboty” mogą się „spontanicznie” replikować.Programy Infowars:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Globalne trendy

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska...

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone