Inteligentna sieć: Wdrożenie technokracji? #1
Patrick Wood, augustreview.com
USA
2012-04-01
Nauka i technologia
Wstęp.
Według Rady Zarządzającej Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), "nasz dominujący model gospodarczy można nazwać "brązową ekonomią". Klarownie sformułowanym celem UNEP jest obalenie "brązowej ekonomii" i zastąpienie jej "zieloną ekonomią ":


"Zielona ekonomia zakłada oddzielenie wykorzystania zasobów i wpływów środowiskowych od wzrostu gospodarczego... Inwestycje te, zarówno publiczne jak i prywatne, zapewniają mechanizm do rekonfiguracji przedsiębiorstw, infrastruktury i instytucji, oraz do przyjęcia zrównoważonej konsumpcji i produkcji." [str. 2]

Zrównoważona konsumpcja? Rekonfiguracja firm, infrastruktury i instytucji? Co znaczą te słowa? Nie oznaczają one bynajmniej przebudowy istniejącego porządku, lecz zastąpienie go zupełnie nowym systemem gospodarczym, jakiego w historii świata, nigdy wcześniej nie widziano, ani nie używano.
Artykuł ten udowodni, że obecny kryzys bankowy wykorzystywany jest do wdrożenia nowego radykalnego systemu ekonomicznego, który ma całkowicie zastąpić stary. Nie jest to jakaś nowa idea powstała w trzewiach Organizacji Narodów Zjednoczonych: jest to wskrzeszona próba wdrożenia technokracji, która, w 1933 roku, w samym środku Wielkiego Kryzysu, została całkowicie odrzucona przez społeczeństwo amerykańskie,.

Technokraci powrócili i tym razem nie zamierzają ponieść klęski. Czy uda im się tym razem, będzie zależało od przyszłych niewolników technokracji - obywateli świata.

Tło.
Założona przez Howarda Scotta i M. Kinga Hubberta w 1932 roku, w czasie Wielkiego Kryzysu, technokracja zaproponowała radykalne nowe rozwiązanie na bolączki gospodarcze świata. W 1932 roku Harry A. Porter w książce Roosevelt i Technokracja napisał,
 "Tak jak reformacja ustanowiła wolność religijną, i tak jak Deklaracja Niepodległości przyniosła nam wolność polityczną, technokracja obiecuje wolność gospodarczą." [Przedmowa, iii]

Plan Portera przewidywał porzucenie standardu złota, zawieszanie giełd i upaństwowienie kolei oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Ignorując wolność, Porter wezwał w konsekwencji prezydenta-elekta Franklina D. Roosevelta, aby w celu obalenia istniejącego systemu ekonomicznego na rzecz technokracji, zaprzysiągł się na dyktatora, a nie na prezydenta:

"Bez względu na to jak drastyczne miałyby być zmiany przy porzucaniu obecnego porządku rzeczy , spełnią one swoje zadanie, tylko wtedy, gdy utorują one drogę do rewolucji gospodarczej - i technokracji." (S. 63)

Gdyby technokracja naprawdę została wyeliminowana przed rozpoczęciem II wojny światowej, dzisiaj nie musielibyśmy się jej obawiać. Jednakże, gdy Zbigniew Brzeziński napisał książkę „Between Two Ages: America’s Role in the Tech­netronic Era” w 1968 roku, to był to w istocie neo-technokratyczny traktat, wzywający do czwartego i ostatniego etapu historii świata, tzw. Ery Technotronicznej.


Kiedy David Rockefeller wybrał Brzezińskiego na współzałożyciela Komisji Trójstronnej (Trilateral Commission) w 1973 roku, miało to konkretny cel stworzenia "nowego międzynarodowego ładu gospodarczego". Bez pewnej wiedzy historycznej o technokracji, trudno byłoby zrozumieć, co dokładnie Komisja Trójstronna miała ostatecznie na myśli przyjmując sobie taki cel.

Dziś koniecznym jest przemyślenie tych kwestii w celu ustalenia: a) czy ten radykalny ruch nadal działa, b) jakie są cele technokratów i c) w jaki sposób zamierzają je osiągnąć...

W artykule "Waluta CO2: Nowy początek dla Technokracji?" przedstawiony został temat historycznej technokracji w kontekście tworzenia nowego systemu gospodarczego, opartego bardziej na księgowaniu energii, niż księgowaniu cen. Oparty na energii system rachunkowości wykorzystuje "certyfikaty energetyczne" lub walutę węglową/CO2 zamiast dolara i innych walut fiducjarnych. Obywatele otrzymują okresowe i równe przydziały (alokacje) dostępnej energii, ale muszą wykorzystać je w określonym czasie, zanim nie utracą one ważności. Ponadto, możliwość posiadania własności prywatnej i gromadzenia bogactwa uznane były by za zbędne.

Pilnym i pozostającym bez odpowiedzi pytaniem jest: w jaki sposób taki technokratyczny system miałby być konkretnie wdrożony?


Niniejsze sprawozdanie zajmie się teraz strategią, taktycznymi wymogami i postępem w ustanowieniu, opartego na energii, technatu w Ameryce Północnej. ["technat" jest terminem używanym do opisania regionu geograficznego funkcjonującego na zasadach technokracji. Tak więc, technat północnoamerykański obejmowałyby Kanadę, Meksyk i USA, które wszystkie znalazłyby się pod wspólną kontrolą.]Wymogi.
Technocracy Study Course, napisany przez Howarda Scotta i M. Kinga Hubberta w 1932 roku, nakreślił szczegółowy zarys dla technokracji w kategoriach produkcji, dystrybucji i zużycia energii.

Według Scotta i Hubberta, aby system działał, dystrybucja zasobów energetycznych musi być nadzorowana i mierzona - i to jest kluczem: nadzorowanie i mierzenie.
Napisali oni, że system musi spełniać następujące wymogi:
1. “Rejestrować całkowitą konwersję energii netto przez 24 godziny na dobę”
2. “Poprzez rejestrację energii skonwertowanej i skonsumowanej, umożliwić równoważenie poboru energii.”
3. “Zapewnić ciągły zapis całkowitej produkcji i konsumpcji”

4. “Zapewnić szczegółową rejestrację typu, rodzaju, itp., wszystkich towarów i usług, gdzie są produkowane i gdzie zużywane."

5. “Zapewnić szczegółową rejestrację konsumpcji każdej osoby, oraz zapis(akta) i opis tej osoby.”

[Scott, Howard i wsp., Technocracy Study Cource, s. 232]

W 1932 r. taka technologia jeszcze nie istniała. Czas stanął jednak po stronie technokratów, gdyż technologia ta istnieje dziś, i jest szybko wdrażana, robiąc dokładnie to, co sformułowali Scott i Hubbert: mianowicie, precyzyjnie nadzoruje, mierzy i kontroluje każdy amper energii dostarczanej konsumentom i przedsiębiorstwom w oparciu o wszystkich jej użytkowników.

Nazywa się to: inteligentna sieć.

Czym jest inteligentna sieć?
Inteligentna sieć to rozległe pojęcie techniczne, które obejmuje wytwarzanie, dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, włączając w to również gaz i wodę. Starzejąca się sieć energetyczna Ameryki jest coraz bardziej niewydolna i podatna na awarie. Inteligentna sieć jest inicjatywą, która zmierza do całkowitego przeprojektowania sieci energetycznej przy użyciu zaawansowanej technologii cyfrowej, w tym instalacji nowych, cyfrowych liczników we wszystkich amerykańskich domach i przedsiębiorstwach.

System elektronicznych liczników w Australii:


Te cyfrowe liczniki zapewnią całodobowy nadzór zużycia energii konsumenta przy użyciu nieprzerwanej, dwukierunkowej komunikacji między przedsiębiorstwem komunalnym i nieruchomością konsumenta. Co więcej, liczniki będą mogły komunikować się ze sprzętami elektrycznymi wewnątrz domu konsumenta w celu zbierania danych dotyczących zużycia oraz bezpośredniej kontroli poszczególnych sprzętów bez jego udziału.


Według publikacji amerykańskiego Departamentu Energii,
"Departamentowi Energii powierzona została koordynacja  ogólnokrajowej modernizacji sieci elektrycznej naszego kraju... Zadaniem tym kieruje Urząd Dostaw i Gwarancji Energii Elektrycznej. Uwzględniając swoje nowatorskie badania i programy polityki energetycznej, nowo powołana przez urząd, wielozadaniowa Grupa Operacyjna Inteligentnej Sieci odpowiedzialna jest za koordynowanie opracowywania norm, prowadzenie badań i  projektów rozwojowych oraz harmonizowanie programów szerokiego kręgu udziałowców." (patrz  The Smart Grid: An Introduction)

Jest to stosunkowo nowa inicjatywa, ale rozwija się niezwykle dynamicznie. Urząd Dostaw Energii Elektrycznej powstał w 2003 roku - za czasów prezydenta George'a W. Busha, a zyskał na prestiżu w 2007 roku przez utworzenie, w celu kierowania nim, stanowiska Zastępcy Sekretarza ds. Dostaw i Gwarancji Energii Elektrycznej.


Nie jest sprecyzowane kto "powierzył" Departamentowi Energii to zadanie, ale skoro Sekretarz ds. Energii podlega bezpośrednio prezydentowi, można założyć, że była to dyrektywa prezydenta. Z pewnością nie była to dyrektywa, ani mandat Kongresu.

Wdrażanie.
27 października 2009 r., administracja Obamy przedstawiła swój plan inteligentnej sieci dotując 3,4 miliarda dolarów na sfinansowanie 100 projektów inteligentnych sieci (100 Smart Grid projects). Według komunikatu prasowego Departamentu Energii, dotacje te doprowadzą do instalacji:

- ponad 850 czujników ,zwanych „miernikami wskazowymi", w celu nadzorowania całej sieci energetycznej kraju

- 200.000 inteligentnych transformatorów

- 700 zautomatyzowanych podstacji (około 5 procent całego kraju)

- 1.000.000 wyświetlaczy wewnątrz-domowych

- 345.000 urządzeń do kontroli obciążenia w domach.

To prawdziwa katapulta dla inteligentnej sieci w USA. 8 stycznia 2010 r., prezydent Obama przedstawił dodatkowy program federalnego finansowania "sektora wytwarzania energii", w wysokości 2,3 miliarda dolarów, jako część $787 miliardowej ustawy American Reinvestment and Recovery Act. Finansowanie, oczekujące tylko potwierdzenia Obamy, zostało już przyznane 183 projektom w 43 stanach.
Jeden z takich projektów na północnym-zachodzie USA, koordynowany przez Battelle Memorial Institute, obejmuje pięć stanów i przeznaczony jest dla 60.000 klientów. W rzeczywistości projekt opracowany został przez Bonneville Power Administration (BPA), urząd federalny podlegający Departamentowi Energii. Ze względu jednak, że ubieganie się urzędu federalnego o fundusze federalne jest ewidentnie nielegalne, BPA przekazał projekt Battelle, charytatywnej i pozarządowej organizacji (NGO), która od ręki dostała 178 milionów dolarów.

Warto zauważyć, że BPA przypisuje się inicjację przedstawienia koncepcji inteligentnej sieci na początku lat 1990', którą nazwała "energetyczną siecią ". Na ilustracji graficznej BPA, można zauważyć, że jej zasięg, od produkcji po konsumpcję, jest bardzo rozbudowany."Proponowana demonstracja, łącząc systemem elektryczny, miejsca wytwarzania z miejscami ostatecznego przeznaczenia, i zawierając wiele kluczowych funkcji przyszłej inteligentnej sieci, przetestuje korzyści sieci w bezprecedensowej rozpiętości geograficznej, obejmującej pięć stanów." powiedział Mike Davis, wiceprezes Battelle. "Zamierzone oddziaływanie tego projektu znacząco wykroczy poza granice terytorialne tradycyjnych przedsiębiorstw komunalnych, pomagając uruchomić przyszłą sieć, która rozładuje, niecierpiące zwłoki. lokalne, regionalne i krajowe potrzeby."

Battelle i BPA zamierzają ściśle ze sobą współpracować i oczywiście nie jest jasne, kto  w okresie próbnym naprawdę kontroluje zarządzaniem tego projektu.

W dokumencie "tylko do użytku wewnętrznego", napisanym w sierpniu 2009 roku, BPA oferuje swoim partnerom szereg ujednoznacznień. Stwierdza on np., że "Technologia inteligentnej sieci zawiera wszystko, od interaktywnych urządzeń w domach po inteligentne liczniki, automatykę podstacji oraz czujniki na liniach przesyłowych."

CZYTAJ DALEJ>>>

Tłumaczenie: city-zen


Link do oryginalnego artykułu: LINK


Karta Ziemi. Marks w zielonej kominiarce.  |  Klub Rzymski. Czyli kto wymyślił problem CO2.  |  Kto kontroluje rynek CO2. Rothschild Australia.  |  ONZ żąda 76 bilionów dolarów na “zielone technologie”.  |  Ekologia= Podwojenie rachunków za energię w ciągu kolejnych pięciu lat.  |  Miasta przyszłości, jak będą żyć ludzie w nowym świecie.  | Szef CIA: Będziemy szpiegować wszystkich Amerykanów poprzez urządzenia elektryczne.  |  Internet rzeczy. Planeta więzienie 2025.  |

Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Włochy nakazują firmom nie wypłacać pensji nieszczepionym pracownikom.

Włochy nakazują firmom nie wypłacać pensji nieszczepionym pracownikom.

Włoski rząd wydał dekret dotyczący zarówno sektora prywatnego jak i publicznego, nakazujący firmom wstrzymanie wypłat...

Japonia chce sprzedawać ryby GMO.

Japonia genetycznie modyfikuje ryby dorady, aby uzyskać u nich 50 procent więcej mięśni. Oczekuje się, że firmy wkrótce uzyskają na...

Naukowcy tworzą jadalne rośliny zawierające szczepionki mRNA, by zastąpić nimi szczepionki.

Po osiągnięciu 81-procentowego wskaźnika szczepień Singapur doświadcza eksplozji chorób.

Opublikowane badanie ujawnia jak Iwermektyna blokuje rozwój wirusa SARS-COV-2.Programy Infowars:
Mariusz Najda z Fundacji Tesli o procesie skazywania rządu na karę dożywocia za przestępstwa:

Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Multimedia

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Na tej stronie będziemy na bieżąco umieszczali nadsyłane do redakcji materiały wideo i linki do kluczowych informacji dotyczących...

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

W tym miejscu zamieszczamy filmy z protestów organizowanych przeciwko wprowadzaniu medycznego państwa policyjnego pod przykrywką...

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone