Tech. #4
PrisonPlanet.pl
Polska
2016-01-02
Kultura
Kontynuacja artykułu: Tech. #3

Człowiek jako subtechnika socjalizmu.
Socjalizm jak widzimy nie tylko zagraża człowiekowi jako filozoficzna kategoria ale zagraża fizycznym aspektom życia człowieka na ziemi. Począwszy od narodzin, wychowania, edukacji szkolnej, edukacji przez media/propagandę i kult buduje dysfunkcjonalne, uzależnione od systemu jednostki, które preferują świadomie lub nieświadomie taką formę poddaństwa. Psychologia tak uformowanego obywatela pozwala na jego kontrolę poprzez proste mechanizmy tresury wyrażające śmierć indywidualizmu i wolności. Jak twierdzi Chrześcijaństwo, ci którzy nie rozumieją swoich czasów i świata w którym żyją są martwi, a że mamy tu do czynienia z antytezą cywilizacji zachodniej (zbudowanej na Chrześcijaństwie) pozostaje zrozumiałym ekspresja śmierci w obecnie obserwowanym świecie i zalew autodestrukcyjnych postaw. Ta antyteza chrześcijaństwa jest tak niebezpieczna, iż zagraża nie tylko jednostkom ale wprost całej zachodniej cywilizacji.

Człowiek zdany na te techniki sprowadzające go jedynie do bezrefleksyjnego trybu w maszynie państwowej jest rozpatrywany jedynie jako masa, klasa czy element rewolucji. Staje się elementem techniki i jest istotny dopóki spełnia, z technicznego punktu widzenia, użyteczne funkcje w mechanizmie państwa. Podobnie z punktu widzenia indywidualnej psychologii istnieje silna korelacja pomiędzy wykonywaną funkcją a poczuciem własnej wartości. I tu raz jeszcze technika socjalizmu pokazuje swoje antyludzkie tendencje: gdy z punktu widzenia mechanizmów państwa człowiek przestaje być potrzebny czy też użyteczny to automatycznie znika cały sens jego egzystencji. Egzystencja bowiem jest jedynie ekspresją zapotrzebowania systemowego a jej produkcja lub redukcja staje się elementem techniki.Ta tendencja obecnie będzie coraz bardziej widoczna wraz z rozwojem socjalizmu naukowego, kompletnie wyzbytego z etycznych zahamowań gdzie ekonomiczny bilans i utylitaryzm są najwyższą wartością. Dojdziemy wtedy do przewartościowania systemu gdzie człowiek stanie się subtechniką techniki. Człowiek stanie się jednością z techniką, bezpowrotnie tracąc swój status zewnętrznego, nadrzędnego elementu tworzącego i kontrolującego technikę. Jest to już mocno nakreślone jeśli przyjrzymy się konsekwencjom rozwoju genetyki czy NBIC. Twór (technika) wchłonie twórcę będącym ogółem społeczeństwa, a człowiek z obecnego stanu częściowego zdominowania przez technikę stanie się jedynie jej ekspresją, jeśli w ogóle będzie potrzebnym elementem obserwując obecne trendy rozwoju robotyki i sztucznej inteligencji.

Wśród kontrolujących rozwój techniki istnieje jeszcze jedno, nietzscheańskie przeświadczenie przewartościowania techniki, stworzenia techniki technik z której wyłoni się nadczłowiek wchłaniający system i to on zagwarantuje, iż ludzkość nie upadnie. Jest to transcendencja czy też upatrywana obecnie przez ruch transhumanizmu osobliwość.Socjalizm zatem będący elementem środowiska technicznego ekspandując będzie wypierał człowieka z jego fizycznego jak również mentalnego naturalnego środowiska co należy odczytywać jako śmierć ludzkiego gatunku i narodziny nowego człowieka - subczłowieka (ofiary) i nadczłowieka (beneficjenta zmian). W efekcie tych zmian dojdzie jak już zaznacza wielu analityków do tak drastycznego rozwarstwienia społeczeństwa, iż rodzaj ludzki podzieli się na dwa podgatunki. A ponieważ jak pisaliśmy wcześniej mamy do czynienia z antytezą zachodniej/chrześcijańskiej kultury, nadczłowiek, człowiek-bóg Nietzschego tożsamy będzie z tym co biblia określa jako antychryst. Jeśli przeanalizować techniki edukacji przez rozrywkę, predyktywnego programowania to motyw ten jest wciąż wtłaczany do podświadomości społecznej przez takie tytuły jak Matrix, Tron, Kosiarz Umysłów czy ostatnio Transcendencja.

Technika technik.
Jak widzimy często stwierdzane słowa, iż technika polepsza ludzkie życie są “iluzją”. Jedno jest pewne: technika zmienia życie. Podobnie technika nie niesie wolności, zdrowia, czy szczęścia, nie rozwiązuje ludzkich problemów, jedynie je przesuwa w inne strefy, rearanżuje elementy życia pozostawiając je dalej w ludzkiej przestrzeni. Do tej pory wpływ techniki na człowieka nie był tak oczywisty. Transformacja i ekspansja środowiska technicznego była powolnym procesem. Pierwszy krok techniki miał na celu dekompozycje analizowanej materii na pojedyncze elementy poprzez specjalizacje. Techniki nie rozpatrywały każdorazowo całości świata, wszystkich zagadnień dotykających człowieka, trudno zatem było stwierdzić czy ekspansja zjawiska techniki zagraża człowiekowi i jego naturalnemu środowisku. Jednak obserwowane obecnie przyspieszenie ekspansji środowiska technicznego, spiętrzenie technik i ich konwergencja są jak pokazaliśmy bezsprzecznym atakiem na integralność człowieka, na istotę człowieczeństwa.

Wcześniej rozproszony w różnych technikach obraz człowieka może obecnie być scalony w niezwykle precyzyjny model, może nastąpić fuzja/konwergencja systemów w jeden sprawny mechanizm. Pojedyncze kierunki nauki nie są już odosobnionymi wolnymi ścieżkami ale splatają się. W wyniku tego człowiek może być fizycznie i psychicznie dekomponowany i rekomponowany przez fuzje technik- technikę technik. Już dziś wykorzystuje się tego typu modele w symulatorach zjawisk społecznych przewidując zachowania całej ludzkości.

Ten tworzony idealny monolit: system-systemów, technika-technik jak pokazaliśmy ekspanduje kosztem człowieka. W tym procesie regres człowieka jest pożądany by mógł nastąpić progres technik. To hamuje rozwój kultury, społeczeństwa, jak również jednostki, nie pozwalając jej walczyć o więcej i afirmować życia. To co jest istotne to uświadomienie sobie, iż w tym systemie człowiek nie będzie już musiał podejmować jakichkolwiek decyzji, co więcej- nie będzie mógł podejmować decyzji. Będą podjęte za niego, ponieważ nastąpi pełna mechanizacja systemu i człowieka jako jego elementu.

Problemem dotychczas było dotarcie techniki do człowieka, wysycenie naturalnego środowiska techniką aby na niego wpływała. Obecnie ekspansja technicznego środowiska przez eter jest wszechobecna. Przez telefony, komputery i inne urządzenia istnieje niemalże pełny dostęp do każdej jednostki z osobna jak i całości społeczeństwa. Pozwala to na testowane na ludziach wszelkiego typu technik analizując procedury, bodźce, reakcje. Świat stał się laboratorium. Można modyfikować i testować człowieka bez fizycznego z nim kontaktu, bez przymusu, ponieważ nie wie, iż stał się de facto laboratoryjnym zwierzęciem. Konsekwencją tego jest niemalże pełna kontrola nad jednostką ale również powstanie abstraktu laboratoryjnego człowieka- wystandaryzowanego/modelowego człowieka- nadczłowieka będącego odzwierciedleniem zbioru wszystkich technik. Taka standaryzacja (będąca biologiczno-psychologiczno-techniczną segregacją ludzi) wymusza przeformowanie człowieka i naginanie go do nieustannie zmieniającego się idealnego modelu, który jak wszystko w środowisku technicznym jest dynamiczny. W hitlerowskich Niemczech praktykowano tego typu działania dosłownie eliminując odmiennych ludzi, odmienne rasy. Obecnie problem jest znacznie bardziej poważny ponieważ ideał cały czas się zmienia. Ludzkie działania dostosowawcze są tak długo skuteczne jak długo dana teoria nie przeewoluuje. Dostosowywanie powoduje też, iż wytworzony przez technikę-technik człowiek traci zdolność życia poza środowiskiem technicznym generującym informacje środowiskowe. Dla niego środowisko techniczne staje się naturalnym środowiskiem.

Opisana w powyższej serii artykułów problematyka prowadzi nas do zasadniczej konkluzji. Objawienie się w pełnym spektrum techniki-technik, jak pokazaliśmy doprowadzi do regresu mentalnego, fizycznego jak i regresu statusu majątkowego jednostek doprowadzając do zniknięcia inteligencji i klasy średniej odpowiedzialnej właśnie za rozwój technologiczny, ekonomiczny czy artystyczny. Wraz z utratą klasy średniej i wolności twórczej następuje regres w nauce, stagnacja. Było to dobitnie widoczne w krajach socjalistycznych bloku sowieckiego. Punkt osiągnięcia techniki-technik będzie zatem początkiem regresu, zaprzeczeniem całego procesu, jego antytezą. Z punktu widzenia człowieka nastąpi przewartościowanie pozytywów i próba ucieczki ze stagnacji w kierunku wolności, która dla całego systemu będzie regresem. Będzie to wyparcie techniki: powrót do naturalnego środowiska, naturalnego człowieka, jeśli oczywiście taki powrót będzie możliwy. Po drugiej stronie tego obrazu mamy jak pisaliśmy mit nadczłowieka, gdzie technika technik interpretowana jest jako portal dla wybranych elit do osiągnięcia boskości. Abstrakcyjny cel odkrywania świata przez techniki, który towarzyszył człowiekowi od zarania dziejów, odkrywania boskiego stworzenia dobiega końca przemieniając człowieka w nietzscheańskiego boga. I jak wyznawczy tej wizji- transhumaniści- stwierdzają zwykli ludzie staną się dla osobliwości połączonej z elitami jak robactwo i jeśli nie poddadzą się asymilacji to zostaną zmiażdżeni. Obie drogi jak widać są niezwykle destrukcyjne i obie prowadzą w swym finale do zniszczenia naturalnego człowieka. 


Pytaniem jest to czy w ogóle powinniśmy dążyć do rozbudowy środowiska technicznego? A jeśli rozwój jest potrzebny to gdzie go skierować by nie zagrażał człowiekowi? Nałożenie regulacji na techniki i subtechniki takie jak socjalizm aby chronić nadrzędny cel ratowania indywidualizmu oraz generalna reglamentacja kolektywnych i kolektywizujących technik miałyby głęboki sens. Problematycznym wydaje się budowanie gett bez technologii, chronionych rezerwatów/stref gdzie człowiek może żyć bez i poza ekspandującym środowiskiem technicznym. Byłyby to miejsca podobne do tych gdzie chroni się dzikie zwierzęta i naturalne środowisko. Wiemy jednak co stało się z Indianami i Aborygenami w takich rezerwatach.

Przy tej ekspansji środowiska technicznego jak widzimy naturalny człowiek stanie się zagrożonym gatunkiem na skraju wymarcia. Tym samym wydaje się, iż nie ma innego wyjścia jak tylko ograniczenie rozwoju środowiska technicznego i skierowanie go na wspieranie indywidualizmu. Albo my ograniczymy środowisko techniczne albo środowisko techniczne ograniczy człowieka doprowadzając do zniszczenia tego co wyraża jego istotę.


Człowiek postindustrialny.  |  Era technotroniczna.  |  Technologie ulepszania ludzi i przyszłość pracy w najbliższej dekadzie.  |  Kolejne dwie dekady i znikające zawody.  |  Kontrola mózgu i rozwój technologii ulepszania ludzi.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |  Destrukcja obrazu człowieka. Od transseksualności przez transrasowość do transsprawności.   |  ONZ: Wielka technologiczna transformacja.  |  Nowe technologie i rekonstrukcja człowieka.  |  Amerykańscy naukowcy próbują otworzyć ścieżkę ku genetycznej modyfikacji człowieka.   |  Bill Gates: Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile miejsc pracy zostanie wkrótce zastąpionych przez boty.  |  "Nowa ekonomia" to ekonomia braku pracy.  |  Wielka Globalna Transformacja.  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Era technotroniczna.   |  Internet Rzeczy. 2025.  |  NBIC. Wizja świata w 2025 roku. | Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje. |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością. Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu.   |  Cyfrowa demencja.   |  Przyszłość nadzoru nad rodzinami.   |  Kontrola umysłu. Jak to działa?   |  Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu.   |  W Maryland dzieci zmuszone są skanować dłoń aby dostać szkolny obiad.   |  W ramach programu antyterrorystycznego rząd Wielkiej Brytanii planuje szpiegować małe dzieci.   |  Okręg szkolny skanuje oczy dzieci w ramach partycypacji w programie dowożenia do szkoły.   |  Mundurki z mikroczipem poinformują rodziców, kiedy ich dzieci są na wagarach.   |  Więzienny trening: Dzieci w Austin, USA mają być śledzone za pomocą GPS.   |  Szkoły w Utach, USA planują wszczepianie dzieciom czipów RFID. |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Kultura

Od 30 lat, oficjalnie, w ramach “eksperymentu”, władze Berlina umieszczały dzieci z pedofilami!

Od 30 lat, oficjalnie, w ramach “eksperymentu”, władze Berlina umieszczały dzieci z pedofilami!

Od 1970 roku profesor psychologii Helmut Kentler prowadził swój „eksperyment”. Bezdomne dzieci w Berlinie Zachodnim celowo umieszczano...

Sataniści organizują marsze poparcia dla budowy Rządu Światowego.

Grupa satanistyczna organizuje międzynarodowy marsz w imieniu "upadłego", wzywając do realizacji marzenia globalistów - utworzenia Rządu...

Część kościoła katolickiego ostrzega przed wyłaniającym się Rządem Światowym.

Instytut Tavistoc - Goebbels- użyteczni idioci, czyli, jak okrada się społeczeństwo w majestacie prawa.

Węgry zapisały w prawie fakt istnienia tylko biologicznych płci.

Więcej
Multimedia

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z filmem dokumentalnym "Foliarze", przedstawiającym tematykę zabójczej dla ludzi technologii...

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Ta strona poświęcona jest zjazdowi Grupy Bilderberg 2019 odbywającemu się pomiędzy 30 maja i 2 czerwca w hotelu Hotel Montreux...

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

Geoinżynieria 3. Kontrola populacji.

TECH. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego. Prezentacja.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone