Tech. #3
PrisonPlanet.pl
Polska
2016-01-01
Kultura
Kontynuacja artykułu: Tech. #2

Socjalizm jako technika.

Jak pokazaliśmy we wcześniejszych częściach tego artykułu technika jest niezwykle istotnym elementem w obecnym świecie. Ekspandując wypiera człowieka z jego naturalnego środowiska jak również wyzbywa go z jego własnego Ja. Częścią tego zjawiska jest socjalizm będący techniką samą w sobie (multi-techniką) posiadającą te same charakterystyki i kierunki co technika.

W ostatnim stuleciu technika organizacji społecznej objawiła się najbardziej uniwersalnie właśnie w wielu formach socjalizmu. Generalnie do dziś utrzymały się dwa nurty socjalizmu: socjalizm marksistowski (wschodni) oraz socjalizm fabiański (zachodni), które mimo perturbacji nadal funkcjonują na całym świecie. Obydwa nurty zmierzają do realizacji różnymi metodami tych samych celów określonych m.in. jako:
- obalenie rodziny (burżuazyjnej)
- obalenie wychowania rodzinnego (kolektywne wychowanie dzieci, wspólnota żon)
- obalenie religii (moralności burżuazyjnej, połączenie wychowania z produkcją materialną.)
- obalenie własności prywatnej (i praw dziedziczenia, odebranie własności ziemskiej.)
- obalenie różnic klasowych (monoklasowość)
- monopolizacja produkcji i monopolizacja pieniądza, kredytu przez bank narodowy.
- globalna rewolucja, obalenie krajów narodowych i stworzenie komunistycznego światowego rządu
- centralizacja środków transportu w rękach państwa.

Cele te realizowane są do dziś za pomocą technik jasno przedłożonych przez Józefa Stalina, który wydał w roku 1931 oficjalne (tajne) instrukcje do komunistycznych organizatorów powiatowych i sekretariatów w Stanach Zjednoczonych. W nich wyznaczył sześć głównych obszarów, które należało atakować by destabilizować indywidualistyczne społeczeństwa zachodu.

RELIGIA. przez filozofię, mistycyzm, rozwój liberalnych kultów, oraz wspieranie ateizmu, dyskredytować wszystkie chrześcijańskie wyznania.
ETYKA. Korumpować moralność poprzez propagowanie rozwiązłości i doradzanie by uczniowie i studenci szkół wyższych robili to samo; Wprowadzać towarzyskie idee małżeństwa; promować legalizację aborcji; rozwijać teoretyczne między-rasowe praktyki; małżeństwo białych kobiet z kolorowymi- uzyskując realne zbliżenie chętnych. Zniszczyć rodziny; znieść dziedziczenie, nawet do stopnia w którym usuwa się nazwiska, wszystkie akta urodzenia i tytuły, historie rodzinne.
ESTETYKA. Kultywować obrzydliwość, futuryzm i anormalność w sztuce, literaturze, dramacie i muzyce: promować praktykowanie prymitywnego orientalizmu, modernizmu i zdegenerowanej perwersji.
SOCJOLOGIA. Znieść opozycję społeczną przez praktyki wywrotowe; pokazywanie wulgarnej ekstrawagancji, promowanie przesady we wszystkich społecznych i ekonomicznych warunkach; promowanie politycznej korupcji itp, by tworzyć niepokoje, atmosferę podejrzliwości i buntu przez intensyfikację klasowej wojny.
PRZEMYSŁ I FINANSE. Tworzyć nieufność w stosunku do banków przez puszczanie pogłosek o niestabilności i niepokojach. Niszczyć ideały rzemiosła i dumy z pracy; Stworzyć przez serię publicznych rozmów profesorów socjologii i innych obraz złotego węża zysku. Standaryzować taniości i tandetę; opowiadać się za państwowym monopolem własności; wymieniać wszystkie waluty obce z niewielkim dyskontem na złoto Stanów Zjednoczonych, stopniowo wycofując złoto z obiegu. Słać całą złotą walutę do Rosji.
POLITYKA. Tworzyć ideał myślenia "międzynarodowego", tak aby osłabić krajowy patriotyzm; osłabić wszystkie rządy przez korupcję; i środki na to. Atakować wszystkie partie polityczne i tworzyć podejrzliwość i nieufność przy wszelkich okazjach. Wzmacniać fakty przez fikcję i tworzyć zaskakujące wyjaśnienia. Ośmieszać wszystkie patriotyczne wysiłki i podważać wszystkie przygotowania do obrony przed inwazją.

W. A. Allen. Narodowy Komitet Amerykanizacji. Veterans of Foreign Wars, 1931. http://womhist.alexanderstreet.com/wilpf/doc23.htm

Realizacja tych celów niezbędna jest do osiągnięcia ostatecznego celu jakim jest wprowadzenie utopii komunizmu i jak zobaczymy dalej techniki obejmujące te działania mają szerokie konsekwencje, tożsame z ekspansją środowiska technicznego.

Szerszy kontekst socjalistycznych technik destabilizacji:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

Obecna ewolucja socjalizmu dąży w kierunku naukowego socjalizmu- socjalizmu opartego na całej serii technik do zarządzania ludzkością (po 1989 r. Polska przeszła z socjalizmu marksistowskiego w fabiański kontrolujący zachodnią cywilizację). Jak pokazaliśmy we wcześniejszych częściach tego artykułu technika wypiera człowieka z jego naturalnego środowiska osadzając go w sztucznym tworze, technicznego środowiska. Socjalizm, a w szczególności socjalizm naukowy i jego subtechniki są kluczowym elementem aranżacji społecznego życia wokół tego procesu.

Edukacja jako subtechnika socjalizmu.
Formowanie człowieka w systemie socjalistycznym zaczyna się już od żłobka. Aby zrozumieć znaczenie i psychologiczny wpływ żłobka na dziecko przytoczymy cytat z książki współczesnego etologia Eibl-Eibesfeldta:
“Szczególnie w drugiej połowie pierwszego roku życia dziecko ustanawia osobiste więzi z matką lub osobą ją zastępującą (pielęgniarką, mamką). Ten kontakt jest warunkiem rozwoju "podstawowego zaufania" (EH Erikson), który jest podstawą postawy wobec samego siebie i świata. Dziecko uczy się ufać swojemu partnerowi, a ta podstawowa pozytywna orientacja staje się podstawą zdrowej osobowości. Jeśli natomiast te kontakty są złamane, to rozwija się "podstawowy brak zaufania". Dłuższy pobyt w szpitalu w drugim roku życia dziecka może, na przykład, prowadzić do takich efektów. Choć dziecko będzie próbowało ustanowić ścisły kontakt z substytutem matki, to  pielęgniarka nie będzie w stanie poświęcić się na tyle intensywnie by zbudować z niemowlęciem  bliski osobisty związek. Pielęgniarki ciągle się zmieniają, a więc związek, który się pojawia nieustannie jest łamany. Dziecko oszukane co do oczekiwań kontaktu, po krótkim wybuchu protestu wpada w stan apatii. W ciągu pierwszego miesiąca pobytu w szpitalu jęczy i lgnie do każdej dostępnej osoby. Podczas drugiego miesiąca zwykle płacze i traci na wadze. W trzecim miesiącu takie dzieci tylko cicho płaczą i w końcu stają się całkowicie obojętne. Jeśli po oddzieleniu od trzech do czterech miesięcy są zabierane do domu, to wracają do normy. Ale jeśli ich pobyt w szpitalu się przedłuży to uraz staje się nieodwracalny. W jednym sierocińcu, gdzie R. Spitz studiował dziewięćdziesiąt jeden dzieci, które zostały oddzielone od matek w trzecim miesiącu życia, trzydzieści cztery zmarły zanim osiągnęły wiek dwóch lat. Poziom rozwoju ocalałych był jedynie w 45 procentach normy a dzieci były prawie jak idioci. Wiele z nich nie mogło ani chodzić, ani stać, ani mówić w wieku czterech lat. (148: p.234)

W kraju opartym na konsekwentnej realizacji socjalistycznych ideałów (zakładających, że im wcześniej dziecko jest odebrane rodzinie tym będzie zdrowsze) ten model dysfunkcjonalnego rozwoju może być stosowany do całości społeczeństwa. Obecnie nadal nawołuje się do realizacji tego celu budując żłobki w Polsce czy optując nawet za pozamacicznym ciążami by dziecko rozwijało się poza łonem matki jeszcze głębiej zaburzając jego naturalny rozwój.

Kolejnym krokiem formowania człowieka (pomijając media/propagandę omówione we wcześniejszych częściach artykułu) jest system szkolnictwa. Obecnie ukształtowane szkolnictwo prowadzi do unifikacji, standaryzacji procesów myślenia a tym samym regresu zabijającego kreatywność. Efektem działania wystandaryzowanego, jednorodnego programu nauczania jest stereotypizacja światopoglądu i osobistych celów. Obserwowany dziś proces wdrażania i upowszechniania obecnego sytemu nauczania zaczął się od prac Wilhelma Wundta (1832-1920), którego uczniowie zakładali programy nauczania w ZSRR (I. Pawłow, studiował w Lipsku w 1884) i USA (G. Stanley Hall->mentor Johna Deweya tworzącego amerykański model edukacji za granty Fundacji Rockefellera). Wund zakładał, że człowiek jest pozbawiony ducha i samodeterminacji, jest sumą doświadczeń, stymulantów które wpływają na jego świadomość i podświadomość. Celem edukacji nie jest więc rozwijanie talentów na bazie języków, retoryki, logiki czy historii ale modyfikowanie psychologiczne człowieka wytwarzające adekwatne reakcje na dany bodziec oraz usuwanie nieadekwatnych reakcji. Ostatecznie formowana w tym procesie jednostka jest tresowana, dosłownie jak pies Pawłowa i jak pisali uczniowie Wundta celem tej nauki jest socjalizacja a nie rozwój intelektu. Formowana jednostka ma być plastyczna i ma dostosować się do realiów, a jedyną formą samorealizacji jest samorealizacja przez realizację użytecznych społecznie celów (np. wolontariat czy konsumpcjonizm rozumiany jako gratyfikacja/nagroda za dobrze wykonane zadanie tresury). Najbardziej jaskrawym przejawem standaryzacji reakcji na bodźce w dzisiejszej edukacji są testy zabijające krytyczne myślenie, indywidualizm i subiektywizm.

Wtórnym efektem tych procesów jest mechanizacja człowieka i jego działań, która jak już wcześniej pokazaliśmy zabija nie tylko indywidualizm ale również prowadzi do zabijania rytualizacji/ekscytacji nadającej sens życia, co z kolei prowadzi do apatii. (rytualizacja obejmuje akty takie jak chociażby wzbogacanie typowych działań by podnieść ich psychologiczną, subiektywną wartość. Dla przykładu gotowanie pysznej potrawy w przeciwieństwie do spożywania witamin w proszku które zaspokoją fizyczne potrzeby.) Efektem apatii jest obniżenie mentalnych i fizycznych funkcji i wytwarzanie uległości. Co więcej wszystkie aspekty życia które nadają życiu człowieka sens i sprawiają, że jest ono atrakcyjne są połączone z ekspresją indywidualizmu. W efekcie takiej edukacji jednostki nauczone są adaptacji do środowiska a nie modyfikowania środowiska dla realizacji własnych celów. Jest to nieuświadomione, mentalne poddaństwo regulujące życie wyedukowanych w ten sposób mas. Apatia dodatkowo prowadzi do reakcji w której człowiek staje się mentalnie łatwy do zdominowania i pada ofiarą nacisków płynących ze środowiska (propagandy). Tworzony zatem przez socjalistyczne techniki nauczania człowiek jest niepełnosprawnym tworem, który w efekcie ufa i chce ufać państwu. Nie potrafi już być niezależny. Nie jest sam w stanie psychologicznie podołać fizycznym i intelektualnym problemom i je przepracować co prowadzi do masowej ignorancji, bezradności i bezbronności. Co więcej taki człowiek reaguje lękiem na każdą myśl o zniknięciu aparatu państwowego, który utrzymuje go przy życiu. Wundt optował za tym, że człowiek nie posiada samodeterminacji, co nie jest prawdą, jednak z pewnością jest jej w dużej mierze pozbawiony po przejściu socjalistycznej stereotypowej edukacji.

Zatem efektem technik edukacji socjalistycznej jest kompletnie dysfunkcjonalny, ograniczony umysłowo i fizycznie, łatwo sterowalny i uzależniony od państwa człowiek.


Psychologia jako subtechnika socjalizmu.
Generalny proces formowania jednostki polega więc na zastępowaniu naturalnych reakcji człowieka nowymi, dostosowawczymi reakcjami. Dla psychologa eksperymentalnego (szkoła Wundta) edukacja jest procesem ekspozycji ucznia na “znaczące” doświadczenie by uzyskać pożądane reakcje. Sytuacja-reakcja jest adekwatną formułą. Reakcje są wcześniej ustanawiane przez bodźcowanie a tym samym pozostają w dużym stopniu poza kontrolą jednostki. Obecnie ten proces edukacji rozszerzony jest na media/propagandę poprzez naukę przez rozrywkę i predyktywne programowanie.Przez fikcję, rozrywkę pokazuje się adekwatne/pożądane reakcje na dane zdarzenia/bodźce, które pojawią się w środowisku. Na tej bazie aparat władzy może stosować heglowski system wprowadzania zmian problem-reakcja-rozwiązanie ponieważ adekwatna reakcja jest uprzednio przygotowana w nieuświadomionych obszarach jednostki.

Te techniki ekspandują kosztem wypierania podstawowego rozsądku, reakcji obronnych, instynktu przetrwania przenosząc go na mechanizmy państwa mającego zabezpieczyć wszelkie potrzeby jednostki. Państwo represjonuje samodeterminację i instynkty samozachowawcze od zawsze odpowiedzialne za przetrwanie rasy ludzkiej przenosząc je w obszar nieświadomości. W ten sposób człowiek dosłownie składa sam siebie w ofierze na ołtarzu socjalizmu nie będąc w stanie samemu przetrwać w środowisku. Zresztą w systemie tym przetrwanie jednostki nie jest ważne, liczy się zunifikowana masa. Wynikające z tego powodu instynktowne poczucie niepokoju i braku stabilności, zagrożenia jednostki było silnie akcentowane przez psychologię Freuda wplecioną w techniki i ciąg myślowy socjalistycznych teoretyków. Tanathos czy Nirwana, popęd ku śmierci czy samozagładzie stał się świadomie czy nieświadomie nieodzowną częścią człowieka będącego wytworem socjalistycznego systemu. Socjalizm wykorzystuje popęd ku śmierci i zniszczenia jako pozytywny aspekt by zniszczyć stary świat by nadszedł nowy- utopia socjalizmu. Niszczy człowieka by stworzyć nowego. Tendencję tą widzimy bardzo wyraźnie w pracach filozofów kultury socjalizmu. Adorno (współtwórca Szkoły Frankfurckiej) pisał, iż poddana tym tendencjom kultura będzie w sztuce epatowała prymitywizmem jako podświadoma reakcja na regres, chorobami psychicznymi, sado-masochizmem a następnie wraz z pogłębianiem tej tendencji rozwijać się będzie sztuka śmierci jako reakcja na samozagładę. Wpleciony w to wszystko będzie seks będący wentylem, reakcją na narastające podświadome zagrożenie śmiercią. Jak pisał Adorno w pracy “Filozofia Muzyki” “Ostatnią perwersją stylu jest uniwersalna nekrofilia, którą wkrótce trudno już będzie odróżnić od normalności, będącej jej przedmiotem - od tego, co utrwaliło się w konwenansach muzyki jako jej druga natura.” Wraz z rozszerzaniem się socjalizmu nastąpi już dziś obserwowane spiętrzenie dysfunkcjonalności, anormalności, deprawacji, funkcjonujących jako norma a zmierzających ku samozagładzie.To co się więc dzieje finalnie to przeniesienie stłumionej przez socjalizm samodeterminacji na seks i aparat państwowy by przetrwać. Przedłużenie gatunku przez aparat państwa. Rewolucja pożera swoje dzieci, lub szerzej- socjalistyczna rewolucja jest tożsama z popędem ku samozagładzie a globalna rewolucja prowadzi do śmierci ludzkości. Jest to tożsame z pracami Bakunina (nihilizm, anarchizm), Engelsa (żyć to znaczy umrzeć [dla rewolucji], dialektyka życia wyraża śmierć), Marcuse (śmierć jest formą wyzwolenia od cierpienia i niezadowolenia) czy Saint-Simona (cel ludzkiego rodzaju- totalna susza na ziemi i śmierć ludzkości przez brak wody). W tej filozofii koniec świata jest celem a śmierć staje się symbolem wyzwolenia i ostatecznej wolności. Ponad 260 milionów ofiar tylko pierwszych rewolucji socjalizmu (Rosja, Chiny) jest tego bezsprzecznym przykładem.

Democyd: czyli masowy mord ludzi przez kolektywistyczne rządy:


Jak widzimy zarówno w procesach edukacji jak i psychologicznym obrazie, formowany przez socjalizm człowiek jest kompletnie dysfunkcjonalny i nie jest w stanie samodzielnie przetrwać co stawia pod znakiem zapytania nie tylko przetrwanie jednostek ale przy realnej implementacji w skali globalnej tych technik przetrwanie cywilizacji.


Kult jako subtechnika socjalizmu.
Jedną z generalnych tez socjalizmu było wykorzystanie nauki czy też autorytetu nauki jako celu ludzkości poprzez który wyzwoli się ona z poddaństwa, nędzy i zabobonów. Masy ludzkie po 70 latach wdrażania tego rodzaju tez uświadomiły sobie w dużej mierze, iż żadne wyzwolenie nie nadeszło a technologie zostały wykorzystane przez aparat władzy do jeszcze większych represji. Co więcej, wraz ze wzrostem edukacji i upowszechnianiem się wiedzy nauka jako autorytet straciła swój impakt, znaczenie. Dziś w epoce internetu i dostępu do danych gdzie każda osoba może sprawdzać i podważać oficjalne, naukowe tezy jest to jeszcze bardziej namacalne. Ludzkość współuczestniczy w dialogu na temat rozwoju nauki i procesów politycznych. Tym samym teza socjalizmu czasów ZSRR wyzwolenia przez naukę wydaje się coraz mniej atrakcyjna i problematyczna.

Istotnym elementem migracji socjalizmu marksistowskiego jest również fakt przechodzenia systemu w kierunku naukowego socjalizmu. Socjalizmu jako techniki czy też serii technik wyzbytych ze stricte ideologicznego podłoża. Obecnie zatem, podobnie jak przy pierwszej rewolucji proletariackiej niezbędny będzie silny element utopii połączony z technologią. Człowiek będzie pchnięty w kierunku techno abstrakcji bez formy (ratowania świata przez technologie) która jest tożsama z rewolucyjną dekompozycją świata i de facto regresem pozycji człowieka. W sztuce jest to silnie akcentowane w geometryzacji form, dysharmonii, minimalizmie i abstrakcji. Obecnie przyjmuje to formę wirtualnych gier, pofragmentowanego świata wirtualnych mediów i elektronicznej komunikacji. Artystycznie te formy silnie przykuwają uwagę niemniej jednak forma, jak w każdej utopii pozbawiona jest treści. Psychologicznie najbliższe jest to dekompozycji obserwowanej w schizofrenii. Elementem utopijnym jest obecnie eko-komunitaryzm, utopia ratowania ziemskiego ekosystemu przez redukcję wpływu ludzkości na środowisko dążąca oficjalnie do zdecydowanej depopulacji (badania ONZ optują za liczbą 1 miliarda jako optymalnej populacji).

Audycja PrisonPlanet.pl poruszająca te zagadnienia:

OGLĄDAJ DALEJ>>>

Utopia rewolucji jest tym samym wiarą, kultem opartym na jak to pokazaliśmy wcześniej abstrakcji, bez względu na temat, wyrażającej regres i śmierć. Socjalizm jako technika ekspanduje bowiem zawsze kosztem indywidualizmu. I nie jest to czymś nowym. Rewolucje socjalistyczne w ZSRR i nazistowskich Niemczech mimo, iż dystansowały się od religii chrześcijańskiej lub nawet były jej przeciwne same formowały swoje kulty, symbole, ikony kultu wystawiane we wszystkich miejscach w kraju. Analiza realiów i efektów działania tych systemów pokazuje silne analogie do systemów religijnych. Podobnie dla przykładu mamy religie takie jak Buddyzm w których życie jest cierpieniem wyrażającym bezcelowe pożądanie z którego realnie można wyzwolić się tylko przez śmierć-nirwanę. Tego rodzaju konstrukt wydaje się być zatem jak najbardziej realny do wdrożenia w socjalistycznej utopii. To będzie techno-zielona utopia, której ekspresją będzie kult śmierci i regresu dla ratowania świata. Ponowne składanie człowieka jako ofiary na ołtarzu socjalizmu.


Utopia jak każdy kult wymaga wyznawców. Narodu wybranego, który przeprowadzi ludzkość z jednego świata w drugi. W rewolucji marksistowskiej były to masy chłoporobotników (proletariat) postawione w opozycji do klasy średniej i klasy bogatej oraz mniejszość żydowska silnie zaangażowana w formowanie tej ideologii jak również w zarządzanie rewolucją (system sowiecki i tzw. piąte kolumny w satelitach ZSRR). Tu należy zaznaczyć, iż proletariat był tyko narzędziem propagandy rewolucjonistów a nie faktyczną siłą sprawczą. Po rewolucji proletariat został odrzucony ponieważ na zachodzie stał się elementem służącym kapitalizmowi. Masy zostały odrzucone a nowymi grupami pełniącymi rolę proletariatu stały się mniejszości. Głównie mniejszości rasowe w danych krajach narodowych jak również mniejszości seksualne psychologicznie wplecione w generowany przez socjalizm narastający podświadomy lęk przed śmiercią. Jest to technika opisana już przez Machiavellego: zewnętrznego wzmacniania mniejszości by te zdominowały większość. Idzie to w parze również z obserwowaną dekompozycją koherentności narodowych społeczeństw i absorpcji pofragmentowanych elementów w nową kontrolowaną przez rewolucję formę. Mamy więc kult utopii, którego narodem wybranym są mniejszości, które mają dokonać rewolucji dążącej do samozagłady ludzkości. Ta subtechnika socjalizmu jest dziś już tak widoczna, iż nie da się jej zaprzeczyć.

Aby wdrożyć tego rodzaju zmiany niezbędnym jest obalenie lokalnych religii według wyżej cytowanych technik przedstawionych przez Stalina. I tu pojawia się kolejny niezwykle destrukcyjny aspekt technik socjalizmu. Większość etnografów jest dziś zgodnych co do tego, że wiele prymitywnych grup a nawet zaawansowanych cywilizacji wyginęło z powodu zniszczenia ich świata duchowego a nie wojen, plag, czy problemów ekonomicznych. To ukazuje wcześniej już odnotowany ważny aspekt człowieczeństwa, iż człowiek nie żyje jedynie chlebem. Gdy umiera religia jednostki tracą sens przynależności a nawet życia i następuje dezintegracja społeczeństwa. Jeden z historyków amerykańskich Carroll Quigley w książce “Tragedy and Hope. A History of the World in Our Time.” ujął to tak: “s.25. Destrukcyjny wpływ zachodniej cywilizacji na tak wiele obcych społeczeństw wynika z jej zdolności do demoralizacji ideologii i kultury duchowej, jak również zdolności do niszczenia ich w sensie fizycznym używając broni palnej. [...] Kiedy społeczeństwo jest zniszczone przez impakt innego społeczeństwa, ludzie pozostawieni są na gruzach elementów kulturowych pochodzących z ich własnej zniszczonej kultury, jak również z kultury najeźdźców. Elementy te zazwyczaj dostarczają instrumentów do spełnienia potrzeb materialnych ludzi, ale nie są wystarczające dla zorganizowania funkcjonalnego społeczeństwa ze względu na brak ideologii i duchowej spójności. Tacy ludzie albo giną albo zostają włączeni jako jednostki do małych grup w innej kulturze, której ideologię przyjmują dla siebie, a przede wszystkim, dla swoich dzieci. W niektórych przypadkach, ludzie pozostawieni na szczątkach rozbitej kultury są w stanie zintegrować jej elementy w nowe społeczeństwo i nową kulturę. Są w stanie tego dokonać, ponieważ stworzona nowa niematerialna kultura, a więc nowa ideologia i moralność, która służy za spoiwo dla rozproszonych elementów minionej kultury, jest w ich rękach. Taka nowa ideologia, może być adaptacją z zewnątrz lub być rodzimym tworem, ale w obu przypadkach jest ona wystarczająco zintegrowana z niezbędnymi elementami kultury materialnej w celu utworzenia funkcjonującej całości, a tym samym nowego społeczeństwa.”

Elementy socjalistycznej rewolucji związane z obaleniem religii są zatem jednym z najbardziej niebezpiecznych elementów całego zbioru wyżej opisanych technik. Cywilizacja bowiem może przetrwać wojny, pandemie czy głód ale nie jest w stanie przetrwać gdy upada jej religia.Można przyjąć, że jeśli w ramach techniki rewolucji planowane jest tworzenie stabilnego świata po rewolucji to chrześcijaństwo musi pozostać, natomiast jego forma musi ulec zasadniczemu przekształceniu by służyło nadrzędnym celom techniki socjalizmu. To jednak będzie formą utopijnego koszmaru pełnego kontroli, przymusu i wzajemnie wykluczających się idei wolności (Chrześcijaństwo) i zniewolenia (socjalizm). Chrześcijański komunizm, czyli tak zwana teologia wyzwolenia jest już obecna w wielu krajach w których prowadzi się rewolucje komunistyczne wsparte autorytetem chrześcijańskiej wiary. Zarówno Światowa Rada Kościołów jak i kościół katolicki subsydiowały komunistyczną partyzantkę w Afryce i Ameryce południowej. Podobnie przeplatanie chrześcijaństwa z komunistyczną, zieloną ideologią zarysowuje się coraz wyraźniej i wydaje się, iż przez wyżej wymienione techniki psycho-edukacji absurd wiary w jednoczesne zło i dobro będzie mógł być ustanowiony, gdzie nowym credo, będzie kult śmierci ludzkości i jej cywilizacji dla ratowania świata.CZYTAJ DALEJ>>>


Człowiek postindustrialny.  |  Era technotroniczna.  |  Technologie ulepszania ludzi i przyszłość pracy w najbliższej dekadzie.  |  Kolejne dwie dekady i znikające zawody.  |  Kontrola mózgu i rozwój technologii ulepszania ludzi.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |  Destrukcja obrazu człowieka. Od transseksualności przez transrasowość do transsprawności.   |  ONZ: Wielka technologiczna transformacja.  |  Nowe technologie i rekonstrukcja człowieka.  |  Amerykańscy naukowcy próbują otworzyć ścieżkę ku genetycznej modyfikacji człowieka.   |  Bill Gates: Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile miejsc pracy zostanie wkrótce zastąpionych przez boty.  |  "Nowa ekonomia" to ekonomia braku pracy.  |  Wielka Globalna Transformacja.  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Era technotroniczna.   |  Internet Rzeczy. 2025.  |  NBIC. Wizja świata w 2025 roku. | Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje. |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością. Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu.   |  Cyfrowa demencja.   |  Przyszłość nadzoru nad rodzinami.   |  Kontrola umysłu. Jak to działa?   |  Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu.   |  W Maryland dzieci zmuszone są skanować dłoń aby dostać szkolny obiad.   |  W ramach programu antyterrorystycznego rząd Wielkiej Brytanii planuje szpiegować małe dzieci.   |  Okręg szkolny skanuje oczy dzieci w ramach partycypacji w programie dowożenia do szkoły.   |  Mundurki z mikroczipem poinformują rodziców, kiedy ich dzieci są na wagarach.   |  Więzienny trening: Dzieci w Austin, USA mają być śledzone za pomocą GPS.   |  Szkoły w Utach, USA planują wszczepianie dzieciom czipów RFID. |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Kultura

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Procesy oswajania i przyzwyczajania społeczeństwa co do nadchodzącej rzeczywistości polegają na powolnej normalizacji nowych norm...

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Na początku tego roku senator stanowy Scott Wiener z San Francisco, przedstawił projekt ustawy dotyczącej dekryminalizacji osobistego...

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

Żona premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona promowała sztukę A. Crowleya.

UNICEF mówi, że pornografia nie zawsze jest szkodliwa dla dzieci.Programy Infowars:
Mariusz Najda z Fundacji Tesli o procesie skazywania rządu na karę dożywocia za przestępstwa:

Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę robotyki w kontekście oficjalnych wojskowych opracowań i badań. Dokumentujemy plany...

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

W niniejszej audycji omawiamy zapowiedziane przez grupy globalistyczne cyber ataki na infrastrukturę, które w słowach Klausa...

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

Audycja PrisonPlanet.pl. Mutacja.

Nowa audycja: Wiadomości PrisonPlanet.pl.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone