Zmierzch kościoła. #2
PrisonPlanet.pl
Polska
2016-05-21
Kultura
Kontynuacja artykułu: Zmierzch kościoła. #1

Fatima.
Siedemdziesiąt jeden lat później, w 1917 roku, kiedy w Rosji do władzy doszli komuniści (ruch zapoczątkowany przez francuską masonerię) miało miejsce objawienie w Fatimie (Portugalia). Oprócz masywnych cudów na niebie obserwowanych przez około 100.000 ludzi Matka Boska pozostawiła trzy komunikaty, tzw trzy tajemnice fatimskie. Dwie pierwsze zostały opublikowane do ogólnej wiadomości, natomiast trzecia miała być opublikowana w 1960 roku, natomiast została wstrzymana przez kolejnych Papieży.

W opublikowanych materiałach Matka Boska m.in. stwierdziła: “Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca. Jeśli uczynią to, co wam powiem, zbawi się wiele dusz i zapanuje pokój. Wojna się skończy. Jeżeli jednak nie przestanie się obrażać Boga, za pontyfikatu Piusa XI zacznie się inna, gorsza (…) Aby temu przeszkodzić, przyjdę prosić o poświęcenie Rosji Memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Jeśli posłuchają moich próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój; jeśli nie, rozsieje ona swoje błędy po całym świecie, prowokując wojny i prześladowania skierowane przeciw Kościołowi; dobrzy będą wydani na męczeństwo, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał, wiele narodów będzie unicestwionych. Na końcu Moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a światu będzie dany pewien czas pokoju.”


To co jednak jest bardziej interesujące w kontekście wyżej opisanych “planów zmian kościoła” to tak zwany trzeci sekret. Jak stwierdził Mario Luigi Ciappi (The Papal Encyclicals, vol.5 (1958-1981) s. 252), papieski teolog Piusa XII “W trzecim sekrecie stwierdza się oprócz innych rzeczy, że wielka apostazja (odstępstwo od religii) zacznie się od góry.” Podobnie kardynał Ottaviani, prefekt papieski, który w maju 1955 roku przybył do Carmel, Coimbra aby przeprowadzić rozmowę z siostrą Lucią na temat trzeciego sekretu stwierdził na swojej konferencji w 1967 roku “Wiadomość nie miała być otwarta przed 1960 rokiem. Zapytałem siostrę Lucy “Dlaczego ta data?”. Odpowiedziała “Ponieważ wtedy będzie bardziej jasna.”” (La Documentation Catholique, 19 marzec, 1967 r., col 542). To co jednak się stało na rok przed tą datą w życiu kościoła było niezwykle istotne. 25 stycznia 1959 roku Jan XXIII nagle zakomunikował, iż chce zwołać kolejny sobór, który stał się Soborem Watykańskim II. To co stało się na tym soborze było otwarciem instytucji na humanistyczne tendencje i odwróceniem się od ogólnie przyjętych od setek lat prawd wiary. Jak zobaczymy “Stałe instrukcje Alta Vendita” zostały wprowadzone w życie.

Rewolucja Soboru Watykańskiego II. Nowa religia.
Sobór Watykański II miał miejsce w latach 1962-65 i jak zaraz zobaczymy był rewolucją skierowaną przeciw dwu tysiącletniej tradycji nauk Kościoła i obaleniem jego biblijnych prawd. Zawarł on w swoich ustaleniach anty biblijne stwierdzenia i wiele herezji, które były potępiane przez wcześniejszych papieży, otwierając się na liberalizację chrześcijaństwa. De facto sobór był próbą, wydaje się że skuteczną, przekazania Katolikom nowej religii. Odszedł on od tradycji i zasad ustanowionych przez Boga jak i kościół, stawiając człowieka i jego aspiracje jako nadrzędny element. Wytworzył nowy rodzaj mszy, nowe liberalne postawy i praktyki wewnątrz kościoła jak i w stosunku do innych religii. Efekty tych zmian są wszechobecne i pobieżnie musimy im się przyjrzeć.

Efektem prac soboru na który zaproszono nie tylko katolików ale również wyznawców innych grup religijnych był dokument “Sobór Watykański II. Konsytucje, dekrety, deklaracje.” SWII, wydany w Polsce m.in. przez Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1968. Z tego dokumentu cytujemy w dalszej części artykułu.

Antychrześcijańskie dekrety:
Jak czytamy w Biblii “Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie.” (Mat 10:33) Jednym słowem ten kto odrzuca Jezusa będzie odrzucony przez niego i nie wstąpi do nieba. Mimo tych słów SWII stwierdza “Chociaż Kościół jest nowym Ludem Bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma świętego.” (Nostra Aetate #4)

W tym samym duchu wobec muzułmanów “Ale plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów, oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny. (Lumen Gentum #16)”. To są przykłady niesamowitej herezji. Katolicy wierzą w Jezusa Chrystusa i Trójcę Św. a muzułmanie nie. Nawet dziecko zrozumie fakt, że obie religie wierzą w innego Boga. I dalej “Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który przemówił do ludzi; Jego nawet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podporządkować, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego wiara islamu chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego nie uznają wprawdzie za Boga, oddają cześć jako prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz pobożnie Ją nawet wzywają.” (Nostra Aetate #3)

Wobec ateistów dokument SWII twierdzi, że człowiek może być ateistą i zostać zbawionym. “Nie odmawia też Opatrzność Boża koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują nie bez łaski Bożej, wieść uczciwe życie.” (Lumen Gentum #16) W ten sposób po raz kolejny sobór zaprzeczył prawdom objawionym w biblii, tworząc własną humanistyczną antytezę. 

Wobec Buddyzmu “Buddyzm, w różnych swych formach, uznaje całkowitą niewystarczalność tego zmiennego świata i naucza sposobów, którymi ludzie w duchu pobożności i ufności mogliby albo osiągnąć stan doskonałego wyzwolenia, albo dojść, czy to o własnych siłach, czy z wyższą pomocą, do najwyższego oświecenia.” (Nostra Aetate #2)

Wobec Hinduizmu “Tak więc w hinduizmie ludzie badają i wyrażają boską tajemnicę poprzez niezmierną obfitość mitów i wnikliwe koncepcje filozoficzne, a wyzwolenia z udręk naszego losu szukają albo w różnych formach życia ascetycznego, albo w głębokiej medytacji, albo w uciekaniu się do Boga z miłością i ufnością.” (Nostra Aetate #2)

Wobec pogaństwa i wszelkich innych form religijnych i kultów “Podobnie też inne religie, istniejące na całym świecie, różnymi sposobami starają się wyjść naprzeciw niepokojowi ludzkiego serca, wskazując drogi, to znaczy doktryny oraz nakazy praktyczne, jak również sakralne obrzędy.” (Nostra Aetate #2)

Doprawdy można wiele dyskutować o pojednaniu kościoła katolickiego z innymi odłamami chrześcijaństwa ale akceptacja innych religii jako drogi do Boga jest antytezą Chrześcijaństwa. Na tym jednak fundamencie Sobór zapoczątkował ruch ekumeniczny jednoczący wszelkie religie chrześcijańskie i inne, które według tej antychrześcijańskiej wizji modlą się do tego samego Boga. Ruch ten tworzy de facto nową religię w której mylnie pojęta tolerancja i otwartość na innych tworzy nowy obraz Boga jako konglomeratu wszystkich idei religijnych. W ten sposób wszelki konflikt, wszelka odmienność są zatarte dla wspólnego, mylnie pojętego dobra. Jest to idea wprost wzięta z loży masońskich gdzie funkcjonuje zasada, iż może się do nich przyłączyć wyznawca każdej religii byle by na końcu oddawał cześć tzw. wielkiemu architektowi.Podczas Soboru z pomocą protestanckich pastorów zmieniono również mszę, obrzędy chrztu, małżeństwa, święceń, sakramentów, konsekracji i wiele innych. Według nowego rytu mszę można dosłownie odprawić w restauracji, dzieląc się czipsami i pizzą zamiast opłatka. Tego typu msze nie są widoczne w Polsce gdzie utrzymano częściowo tradycję ale na Zachodzie msza z klaunem, drakulą, koncertem rokowym, disko czy tańcami nie jest czymś obcym. Poświęcono tysiącletnią tradycję aby się ustawić frontem do człowieka, odwracając się tym samym tyłem do Boga (patrz msze w kościele). Co ciekawe głównym architektem nowej mszy był kardynał Annibale Gugnini który był masonem który według rejestrów z 1976 roku przeszedł inicjacje 23 kwietnia 1963 roku.

Jednak należy ponownie zaznaczyć, iż najbardziej jaskrawym odejściem od religii chrześcijańskiej są posoborowe, wspólne msze odprawiane w kościołach wraz z wyznawcami innych religii. Na wielu spotkaniach ekumenicznych hindusi, poganie, buddyści, żydzi, wudu, muzułmanie, czy animiści modlili się w katolickich kościołach. Na dobrą sprawę brakowało na nich tylko satanistów aby dopełnić ostatecznie obraz tego panteistycznego liberalnego chrześcijaństwa, które daleko nie odbiega od praktyk i obrzędów wykonywanych w lożach. Można powiedzieć, że w ten sposób cel konwersji chrześcijaństwa został osiągnięty, kompletnie wypierając pojęcie zła z obrazu innych religii.


Wraz z akceptacją i przyjęciem postanowień Soboru nastąpiło załamanie się i powolny rozpad instytucji i powołań, mimo tego, że wzrasta ilość liberalnych członków tego kościoła, który oferuje bezwarunkowe zbawienie dla wszystkich. Forma odpustu tylko, że obecnie kompletnie darmowego. Opór był doprawdy niewielki i trwa do dziś w m.in. zgromadzeniach lefebrystów, których obecnie próbuje się uciszyć i zneutralizować. Tym samym, co jest niezwykle istotne każdy kolejny papież który nie odrzucił tej nowej religii stał się automatycznie, świadomie bądź nie jej głosicielem a tym samym antypapieżem.

I tak papież Jan XXIII (Angelo Roncalli), który zwołał Sobór według Yvesa Marsaudona, francuskiego masona został przyjęty do loży we Francji i osiągnął 33 stopień. Potwierdziły to również periodyki Wielkiego Orientu we Włoszech. Był on również bliskim przyjacielem Edouarda Herriota z radykalnego antychrześcijańskiego ruchu socjalistów we Francji. Co by nie mówić pontyfikat Jana XXIII był wychwalany zarówno przez masonów jak i komunistów na całym świecie.


Paweł VI (1963-1978) rozpropagował rewolucyjne ustalenia posoborowe i doprowadził kościół w wielu krajach du ruiny. Dla przykładu w Holandii w 1970 roku nie pojawił się ani jeden kandydat na księdza i po roku zamknięto wszystkie seminaria. Sam papież podpisał ponad 32 tysiące podań o odejście księży z kościoła, co było największym eksodusem księży od czasów reformacji. Sprzedał również w 1964 roku na aukcji papieską tiarę, symbol papieskiego autorytetu. Ludzie przestali praktykować uczęszczanie na msze, które nic nie oferują skoro nawet dobry animista czy wyznawca wudu może być zbawiony. Co ciekawe w czerwcu 1972 roku stwierdził on publicznie, że “Dym szatana zstąpił do świątyni Boga przez pewne pęknięcia...”. W tamtym czasie wszyscy patrzyli na biskupów, księży, na wszystkich tylko nie na sprawcę całego zniszczenia. Co ciekawe dokładny opis tzw "dymu szatana" znajduje się w książce ex-jezuity ks. Malachiego Martina pt. "Dom smagany wiatrem." w której autor opisuje satanistyczne rytuały intronizacji Księcia Piekła, Lucyfera, które miały miejsce w kaplicy św. Pawła w Watykanie, 29 czerwca 1963 r., zaledwie tydzień po koronacji Pawła VI.

Kolejny papież Jan Paweł I był synem znanego, oddanego socjalisty i został mianowany na biskupa przez Jana XXIII a na kardynała przez Pawła VI. Był papieżem 33 dni i został zabity co jedynie pokazuje, iż Watykan został zinfiltrowany podłóg instrukcji Alta Vendita.

Kolejny papież Jan Paweł II (1978-2005),
nie tylko nie zatrzymał rewolucji ale ją potężnie wzmocnił swoim pontyfikatem. Budując globalny ruch w kierunku unifikacji wszystkich religii głosił antychrześcijańskie idee zawarte m.in. w Redemptor Hominis. “A czy niejednokrotnie zdecydowane przekonania w wierze wyznawców religii pozachrześcijańskich — będące również owocem Ducha Prawdy przekraczającego w swym działaniu widzialny obręb Mistycznego Ciała Chrystusa — nie mogłoby wprawić w zakłopotanie chrześcijan...” (Redemptor Hominis #6, 1979) Tymi słowami Jan Paweł II wyrażał wiarę, iż niechrześcijańskie religie zostały stworzone przez Ducha Świętego, Ducha Prawdy, mimo, iż z Biblii wiadomo, że autorem wszystkich pozachrześcijańskich religii jest Szatan. “Bo wszyscy bogowie pogan to demony.” (Ps 96.5, tekst usunięty w wielu nowych tłumaczeniach, ponieważ tekst Biblii jest cały czas modyfikowany podług nowych wymagań. Tekst z wulgaty "quoniam omnes dii gentium daemonia at vero Dominus caelos fecit”). I w podobnym duchu Jan Paweł II stwierdził na piśmie “Inne religie stanowią pozytywne wezwanie dla Kościoła: pobudzają go bowiem zarówno do odkrywania i rozpoznawania znaków obecności Chrystusa i działania Ducha, jak też do pogłębiania własnej tożsamości i dawania świadectwa integralności Objawienia, którego jest stróżem dla dobra wszystkich.” (Redemptoris Missio, #56, 1990). To o czym jest tutaj mowa to porównanie Ducha Świętego do Szatana, a tym samym kompletna inwersja tego co powinien reprezentować kościół.

Co robią inne religie:


Dla przykładu w kontrze do tych kompletnie antychrześcijańskich, modernistycznych poglądów można postawić proste stwierdzenie Papieża Piusa IX “Do tego zmierza przerażająca i nawet z samym naturalnym światłem rozumu sprzeczna teoria, głosząca brak różnicy pomiędzy jakimikolwiek religiami. Zniósłszy w ten sposób wszelką różnicę między cnotą a występkiem, prawdą a błędem, uczciwością a ohydą, zmyślają ci oszuści, że ludzie mogą dostąpić zbawienia wyznając jaką bądź religię - tak jakby mogło istnieć jakiekolwiek uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością lub społeczność światła z ciemnością czy umowa Chrystusa z Belialem.” (Redemptoris Missio, 1846, #15)

W pontyfikacie Jana Pawła II słowa jednak łączyły się jak nigdy wcześniej z czynami. Dla przykładu 2 lutego 1986 roku Jan Paweł II przyjął na swe czoło znak Tika, czerwony znak Hiindusów ukazujący uznanie wśród wyznawców boga Sziwy. 27 października 1986 roku papież zorganizował spotkanie w Asyżu, Włochy na które zaprosił przedstawicieli ponad 100 religii by modlili się wspólnie obalając w ten sposób 2000 lat tradycji które zakazują modlitw w ramach innych religii, ponieważ “wszystkie ceremonie są wyznaniem wiary” jak twierdził Św Tomasz z Akwinu. Podczas tego spotkania w kościele Św. Franciszka Dalai Lama zdjął krzyż i postawił na jego miejsce statuetkę Buddy. Animiści, Zaratusztrianie, Żydzi, Baha, Islamiści, Hindusi, Dźiniści itd itd itd modlili się razem w jednym duchu o pokój na świecie. Pytanie tylko w jakim duchu? Duchu Świętym czy duchu oświecenia masonerii Alta Vendita?

Podobne spotkanie powtórzono w 1999 roku, gdzie wszelkiej maści kulty modliły się razem dla powszechnego dobra. W 2002 roku zorganizowano spotkanie Asyż II w którym dosłownie wzięli również udział wyznawcy Wudu. To nie jest jak już można zauważyć chrześcijańska religia ale forma generalnego okultyzmu.W ramach aktów publicznych papież Jan Paweł II w 1999 r. całował Koran, stwierdzając wielokrotnie przy różnych okazjach, że katolicy i muzułmanie wierzą w tego samego Boga. Zmienił różaniec, dodając do niego wszechobecny w masonerii element oświecenia jako “tajemnicę światła.” Brał udział w obrzędach w synagogach, spotykał się z lożami masonerii żydowskiej B’nai B’rith, którzy jak już stwierdziliśmy odrzucają Chrystusa. A biblia mówi wyraźnie “Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.”

Zwieńczając cały proces w grudniu 1996 roku Wielki Orient włoskiej masonerii, który zapoczątkował wraz z ruchami Mazziniego atak na Kościół Katolicki wręczył Janowi Pawłowi II najwyższe odznaczenie Order Galileii jako wyraz podziękowania za działania na rzecz promowania i wspierania oświeconych ideałów masonerii.

Generalnie informacji na temat tych działań Jana Pawła II jest wszędzie bardzo dużo i nie będziemy zamieszczać ich tutaj w całości. Zajęło by to kilkadziesiąt stron. Jednak ważne jest aby zrozumieć generalny tok zmian, który przetoczył się przez Kościół Katolicki.

Kolejny papież Benedykt XVI, który był najbardziej radykalnym teologiem podczas Soboru Watykańskiego II, kontynuował rozwijanie procesu wdrożonego przez siebie i Jana Pawła II. Opublikował w 2000 roku wcześniej wspomniany trzeci sekret Fatimski, który nic nie stwierdza, a nawet robi z przyszłego papieża bohatera. To jest zaiste sfabrykowany dokument dla niczego nie podejrzewającej masy wiernych mający na celu ukryć to co się stało z całą instytucją na przestrzeni 50 lat. Co więcej istnieje wielu badaczy i księży którzy zwrócili uwagę na zniknięcie siostry Łucji która przekazywała tajemnice Fatimskie i podmianę jej na kompletnie inną osobę (patrz zdjęcia poniżej). Benedykt XVI kontynuował rewolucyjny proces aż do skandali pedofilskich które zmusiły go do abdykacji i ukrycia się w Watykanie.

Żeby skonkludować dzieło Benedykta XVI możemy przytoczyć jego pisane słowa z 2004 roku: “Fakt, iż w każdej epoce byli i wciąż są “pogańscy święci” wynika z tego, że wszędzie w każdej epoce- aczkolwiek często z trudnością i fragmentarycznie- słyszany jest głos serca, ponieważ może w nas być słyszany Bóg Tory...” (Benedykt XVI, “Wiara, prawda, tolerancja.”, 2004, s. 207, tłumaczenie z angielskiego) Jak twierdzi autor każda religia ma swoich świętych przez których przemawia bezosobowy Bóg.
 
To co jednak dzieje się obecnie od 2013 roku z nowym papieżem jezuitą Franciszkiem doprawdy wydaje się być zwieńczeniem całego procesu zapoczątkowanego w XVIII wieku. Jezuici bowiem są odpowiedzialni za promowanie i organizowanie rewolucji komunistycznych m.in. w krajach Ameryki Łacińskiej i byli zawieszani za to m.in. przez Jana Pawła II. Są oni najbardziej postępową i rewolucyjną grupą wśród katolickich zakonów, która obecnie ma swojego papieża.Ponieważ nie wytworzyła się do tej pory żadna realna opozycja wobec tego całego procesu w duchu postępu nasila się dalsza liberalizacja chrześcijaństwa. Podobnie następuje pełna liberalizacja hierarchii kościoła gdzie powszechnym jest zanikanie powołań przy jednoczesnym dla przykładu zakładaniu zakonów katolickich Buddyzmu Zen. Odprawia się już (nawet w Polsce) msze za sodomitów, a nawet próbowano w 2015 roku podczas synodu poświęconego rodzinie zredefiniować pojęcie rodziny.

To co widzimy to rewolucjoniści u steru kościoła. Ostateczny krok rewolucji wydaje się, iż będzie przeprowadzony przez kościół, rękami nic nie podejrzewających ludzi dobrej woli podłóg instrukcji “Zgromadzicie się wokół tronu apostolskiego jako jego przyjaciele. Zrealizujecie rewolucję w tiarze i habicie, maszerując z krzyżem i pod sztandarem rewolucji, którą wystarczy jedynie lekko wzniecić  by wybuchła w czterech krańcach świata.”

I tak na naszych oczach widzimy zmierzch kościoła, który doprowadzi do wojny i ostatecznej jego redefinicji w nową globalną religię podłóg wytycznych masonerii nakreślonych w 1949 roku w książce “Eksternalizacja Hierarhii” oraz Klubu Rzymskiego, który do 2050 roku chce zmienić chrześcijaństwo w nową zieloną, humanistyczną, zglobalizowaną religię.Przyszłość.
Opisana problematyka tego co stało się z kościołem katolickim na przestrzeni ostatnich 50 lat nie jest łatwa do przełknięcia jednak jest obiektywnie rzecz biorąc prawdziwa. Większość wiernych i regularnych księży, jak to się mówi “to dobrzy ludzie”. Ludzie nie chcą widzieć problemu, uciekają przed nim, jednocześnie dziwiąc się postępującemu zepsuciu i pasywności hierarchii kościoła. Szatan i jego dzieła zniknęły ze światopoglądu większości osób, zło przestało istnieć, przestano oceniać, piętnować, nawracać, ponieważ i tak według nowej posoborowej wiary wszyscy mają rację i wszyscy zostaną zbawieni; wystarczy być tylko dobrym. Idea masonerii wpleciona w kościół wytworzyła sytuację w której antyteza chrześcijaństwa stała się jego tezą. Zło stało się dobrem które czczą niezliczone rzesze chrześcijan nie zdając sobie z tego kompletnie sprawy, i co najgorsze będą bronili status quo przed jakimkolwiek powrotem do tradycyjnego chrześcijaństwa. Wydaje się więc, iż sytuacja w której się znalazła instytucja Kościoła Katolickiego jest beznadziejna, i nie ma możliwości jej uzdrowienia, chyba, że do władzy powrócą tradycjonaliści i usuną z instytucji wszelkiej maści komunistów, innowatorów, czy masonów.

Realnie jednak patrząc na całą sprawę prawdziwy kościół będzie mógł przetrwać jedynie wśród regularnych księży i ludzi czytających Biblie, zdających sobie sprawę z tego w co wierzą, co robią i jak uniknąć wszelkich pułapek modernizmu. Utrzymanie tradycji i wiary będzie mogło być realizowane tylko poprzez sprzeciw, świadomy indywidualizm i powolne schodzenie do podziemia jak za czasów początków Chrześcijaństwa. Tradycjonaliści bowiem będą atakowani jako wariaci i antypapiescy fundamentaliści niszczący porządek i pokój. Kiedyś, w przyszłości z tego podziemnego fundamentu wyrośnie nowy kościół. Póki co najgorsze wydaje się być przed nami.


Plik PDF: Stałe Instrukcje Alta Vendita


Do 2050 Klub Rzymski planuje konwersję Chrześcijaństwa w zieloną religię.  |  Nowa globalna religia.  |   Religia, kultura i wielka wojna. #1   |  Religia, kultura i wielka wojna. #2   |  Przeciwko masonerii.  |   Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age )   Film: Megiddo 1. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  Film: Megiddo 2. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  A teraz w ramach pogłębiania religijnej tolerancji sataniści chcą publicznie odprawiać czarne msze.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Kto rządzi światem. Wykład Stanleya Monteitha, Braterstwo Mroku.   |  Papież porównał Jezusa do ISIS i stwierdził, że muzułmanie muszą rozmnażać się z Europejczykami!  | 
Globalna religia: Franciszek stwierdza, że wszystkie główne religie łączą się z tym samym bogiem.  |   Papież Franciszek i Szimon Peres rozmawiają na temat stworzenia "religijnego ONZ".   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2016-05-22 13:32:11
Lucia2 ma kompletnie inne zęby i owal twarzy. Czyli ją zabili i zrobili podmiankę.
misio   dodano: 2016-05-22 13:33:35
Trzeci sekret to musi być naprawdę ważna rzecz jak to zrobili.
blueboy   dodano: 2016-08-09 00:03:00
Przypominam, że Jezus Chrystus zapowiedział odstępstwo przed swoim powrotem na Ziemię. Odwrócenie się kościoła od Boga do człowieka zostało zasygnalizowane w stwierdzeniu : \"...jak było w czasach Noego...\"

Co do ostatniego zdania tego artykułu, napiszę, że kościół chrystusowy (w podziemiu) istniał od ok IV wieku i istnieje również dziś.

Reformatorzy protestanccy otwarcie nazywali KRK systemem antychrysta więc problem nie jest nowy. Proszę pamiętać, że Jezus zapowiedział, że powróci \" jak złodziej po nocy \". A ponieważ większość proroctw dotyczących stanu Świata w przeddzień jego przyjścia wypełnia się na naszych oczach, jestem pewien, ze to już niedługo. Nie wyrośnie nowy kościół.

Więcej
Kultura

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Procesy oswajania i przyzwyczajania społeczeństwa co do nadchodzącej rzeczywistości polegają na powolnej normalizacji nowych norm...

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Na początku tego roku senator stanowy Scott Wiener z San Francisco, przedstawił projekt ustawy dotyczącej dekryminalizacji osobistego...

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

Żona premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona promowała sztukę A. Crowleya.

UNICEF mówi, że pornografia nie zawsze jest szkodliwa dla dzieci.Programy Infowars:
Protesty AntyDavos w Karpaczu:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Polityka

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Wstrząsający nowy materiał filmowy pokazuje ponad 8 000 migrantów czekających na przekroczenie granicy pod mostem w przygranicznym...

Wypłynęło ponad 900 stron materiałów związanych z finansowaniem przez USA badań mutowania koronawirusów w Chinach.

Gazeta Intercept pozyskała niedawno dokumenty odnoszące się do sponsorowania eksperymentów na koronawirusach przez Narodowy...

Australia: COVID będzie z nami „na zawsze”, ludzie będą musieli „przyzwyczaić się” do niekończących się szczepionek przypominających.

Poseł w Wielkiej Brytanii stwierdził, że blokady gospodarek służą kontroli społecznej a nie walce z wirusem.

Protesty przeciwko paszportom szczepionkowym i przymusom szczepień wybuchły na całym świecie.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone