Nowa globalna religia. #2
Prisonplanet.pl
Polska
2014-07-22
Kultura
Kontynuacja artykułu: Nowa globalna religia. #1

Gdzieś pod koniec procesu mutacji religii plan zakłada pojawienie się zbawiciela w osobie Chrystusa. Według Teozofii Chrystus nie jest jednak Jezusem Chrystusem ale duchem zstępującym na wybrane osoby, awatarów na przestrzeni wieków. Chrystusem był więc niemalże każdy wielki twórca religii świata i może to być wybrana osoba w obecnych czasach.

Tenże Chrystus, określony w późniejszej religii, która wyszła bezpośrednio z Teozofii, religii New Age, jako Mistrz Maitreya zstępował przez tysiąclecia na twórców światowych religii. Jak mówi jeden z głównych przedstawicieli tego ruchu Beniamin Creme, obecnie, po tysiącleciach wyznawcy religii oczekują jego ponownego przyjścia. Buddyści oczekują Mistrza Maiteya, muzułmanie Imana Mahdi, chrześcijanie Jezusa, hindusi Kriszny itd.

Montaż wywiadów z B. Creme na temat nadejścia Chrystusa Maiteya:


Wszystkie te oczekiwania mają być spełnione przez przygotowywaną przez Teozofów postać awatara na którego zstąpi Chrystus, jednak przed nim jak pisze Bailey ma przyjść pomniejszy awatar “Jeździec na Białym Koniu”. Po jego działaniach struktura kościołów upadnie a “oświecone duchowo duchowieństwo, które, z wizją i pewną wiedzą, wolne od dogmatyzmu i nienawidzących organów kościelnych - będzie rozwijać nową światową religię.”

[...] 3. Ciągłość Objawienia. W ciągu wieków i przy każdym kryzysie ludzkości, zawsze w godzinach konieczności, przy tworzeniu nowej rasy, lub obudzeniu przygotowanej ludzkości na nową i szerszą wizję, Serce Boga - powodowane przez prawo współczucia - wysyła nauczyciela, Zbawiciela Świata, Oświeconego, Awatara. Przekazuje on komunikat, który będzie uzdrawiał, który wskaże kolejny krok jaki powinna podjąć rasa, który będzie rozświetlał problemy świata i da człowiekowi wyraz dotychczas niezrealizowanego aspektu boskości. Na tym fakcie, ciągłości objawienia i na sekwencji tego stopniowego objawienia boskiej natury opiera się doktryna Awatarów, boskich posłańców, boskich objawień i natchnionych proroków. Wobec ich wszystkich historia bezbłędnie zaświadcza.

[...] Ten pomniejszy Awatar pracuje dziś jako jeden z wysokich rangą członków Wielkiej Białej Loży i jest w bliskim kontakcie z Chrystusem, z Manu i z Panem Cywilizacji, Mistrzem R.; Będzie on działał jako koordynator między hierarchią a Szambalą. Będzie on łączył w sobie, dzięki jakości swego własnego życia, trzy wielkie energie: Siłę duchowej woli. Wolę do miłość w jej duchowej konotacji. Wolę do duchowej manifestacji.
b. Antyczność realizacji Tego Który na Nadejść znajduje się w nadanej mu nazwie, która znajduje się w tak wielu Świętych Pismach świata: Jeździec na Białym Koniu. Odnosi się ona do czasu przed zwrotem tak dobrze znanym w dziedzinie chrześcijańskiej: "Baranek zabity od założenia świata" We wcześniejszym cyklu, ówcześni wtajemniczeni mówili o "koniu ofiarnym, zabitym na całą wieczność." Przywołuje on te same podstawowe pojęcia.
c . Ten Avatar może zejść na płaszczyznę fizyczną i tam pojawić się, aby prowadzić swój lud - jako książę który prowadzi przez wojnę do pokoju.
d . Cały problem stojący przed Hierarchią i ludzkością dzisiaj, w związku z nadchodzącym Awatarem, można podsumować w następujących czterech kwestiach:
Czy może On przynieść ze sobą energię syntezy, a tym samym doprowadzając do szybkich zmian? Zależy to od tego czy będzie nawiedzony przez Awatara Syntezy i poprzez wywołanie tego Awatara będzie wywołane silne pragnienie ludzkości, wspomagane przez Hierarchię.”
Światowy kryzys z punktu widzenia hierarchii. Kwiecień- maj 1940

Bailey i teozofia posiadają również dwie główne modlitwy/inwokacje, które kolportowane są na cały świat tak aby masy mogły się ich uczyć i by poprzez ich recytację, jak wierzą teozofiści, można było przywołać wyżej wymienionych awatarów, z których jeden ma przynieść totalne zniszczenie (jeździec na białym koniu) a drugi na zgliszczach zbudować nowy byt.

Wyjaśniam to, ponieważ warunki w dzisiejszym świecie gwarantują zastosowanie obydwu Stanzas. Wielka Inwokacja, stosowana jak wcześniej, powinna zostać ponownie udostępniona masom. Druga Stanza powinna być stosowana przez myślicieli, okultystów i uczniów, i przez wszystkich, którzy odpowiedzieli na jej przekaz. W ten sposób z twojej strony będą wymagane wielkie umiejętności w działaniu, aby słusznie i mądrze rozprowadzać dwie inwokacje. Pierwsza wywoła jeźdźca z ukrytego miejsca i wspomoże jego przywołanie. To jeździec z sekretnego miejsca jest tym do kogo się odnosi i kogo wywołuje w pierwszej inwokacji; kolejne będą wywoływać Panów Wyzwolenia.” Zbliżająca się kluczowa decyzja. grudzień 1941

“Dwie rzeczy muszą być realizowane jako wydarzenie eksternalizacji :
1. Starsi członkowie Hierarchii nie będą początkowo tymi, którzy podejmą potrzebne działania. Pod ich kierownictwem i ich ścisłą kontrolą, takie podejście będzie w początkowych etapach, realizowane przez wtajemniczonych trzecim stopniem inicjacji, a także przez tych uczniów, którzy będą wybrani i wyznaczeni do realizacji działań, pracując pod ich kierunkiem. Dopiero w późniejszych etapach, kiedy nadejdzie czas powrotu Chrystusa do uznanej fizycznej ekspresji, prowadząc do zdecydowanego przywrócenia Misteriów, wtedy niektórzy ze starszych członków Hierarchii objawią się i przejmą rozpoznawalną fizyczną kontrolę nad sprawami świata. Czas ten będzie zależny od udanego zakończenia podjętych działań członków Hierarchii, którzy nie są tak zaawansowani.


[...] Pierwsza grupa przygotować będzie ludzkość na możliwość; Druga grupa będzie zdecydowanie przygotowywała się na sam powrót. Będą budować na przyszłości, która wynika ze zniszczonej przeszłości, której zgliszcza usuną; będą ludziom wpajać pewne podstawowe pojęcia, właściwych relacji. Bezpośrednio, ich grupowa praca, kiedy przyjdą do władzy i uznania, będzie składać się ze słodzenia i wyjaśniania sytuacji politycznej i z prezentacji tych idei, które w końcu będą prowadziły do fuzji tych zasad, którymi rządzi się demokracja i którymi również rządzi się metoda hierarchiczna- która jest nieco inna. Ten wysiłek przyniesie trzecią sytuację polityczną, która nie będzie całkowicie zależna od wyborów nierozumnej publiki lub kontroli, która zawiera się w hierarchicznej technice. Ten nowy tryb, rodzaj politycznego kierownictwa pojawi się później.
[Technokracja?]

Ta druga grupa będzie implementować nową religię; do czasu kiedy przejmą kontrolę, stare teologiczne działania będą całkowicie złamane; Judaizm będzie szybko znikał; Buddyzm będzie się rozprzestrzeniał i stanie się coraz bardziej dogmatyczny; Chrześcijaństwo będzie w stanie chaotycznych podziałów i przewrotów. Kiedy to będzie miało miejsce, a sytuacja będzie na tyle zaogniona, mistrz Jezus podejmie pewne wstępne kroki w kierunku przejęcia kontroli nad jego kościołem; Budda wyśle dwóch wyszkolonych uczniów by zreformować buddyzm; inne kroki zostaną również podjęte w tym dziale religii i edukacji, nad którym rządzi Chrystus, i będzie on działał by przywrócić starożytne orientacyjne punkty duchowe, by wyeliminować to, co jest zbędne, i zreorganizować całe pole religijne- ponownie, przygotowując przywrócenie Misteriów. Te Misteria, gdy zostaną przywrócone, zjednoczą wszystkie religie.

Chrześcijańskie Zen:

O. David Steindl-Rast- mówi o wspaniałym połączeniu Buddyzmu i Chrześcijaństwa i że ten kierunek jest nieunikniony (październik 2007):


[...] W międzyczasie gdy pierwsza grupa walczy z bezpośrednim problemem w świecie zewnętrznym, druga grupa - nadal w granicach Hierarchii - będzie czyniła przygotowania wnętrz, szkoląc i reorientując wybranych członków, a Chrystus i mistrzowie zajmą się zadaniem przygotowania do przywrócenia Misteriów. To przywrócenie będzie można podzielić na trzy etapy obejmujące i zawierające w swojej symbolice wszystkie etapy ludzkiego objawienia. Historia ludzkości będzie zilustrowana. Te trzy fazy odpowiadają szeroko w sensie ogólnym, trzem stopniom Niebieskiej Loży w masonerii. Analogia nie jest całkowicie poprawna, ze względu na nieuniknioną degenerację masonerii, ale wraz z przywróceniem Misteriów, masoneria również dojdzie do swego.

Fazy te, są następujące:
1 . Etap ogólnego uznania światła we wszystkich działaniach ludzkiego życia. To wynika z pierwszej strofy nowej inwokacji. Jeśli rytuał E.A. będzie badany w świetle znaczenia tych informacji to wyłoni się jego znaczenie. Biedny i pozbawiony środków do życia kandydat wyjdzie ku światłu.
2 . Etap pełnej reorientacji gospodarczej; w tym etapie, ludzkość będzie zwolniona od wszelkiego zamętu gospodarczego i będzie wolna aby otrzymać swoje należne wynagrodzenie i właściwą nagrodę za wszystkie świadczone usługi w budowaniu świątyni Pana; ta budowa będzie przebiegała szybko.
3. Etap, w którym nagroda światła będzie odebrana a nagroda za świadczone działania odebrana; stan duchowy będzie uznany za pośrednictwem tego, co jest uważane za główną inicjację, dla której pierwsze dwa stopnie inicjacyjne są jedynie przygotowaniem. Pierwsza, wielka inicjacja będzie obiektywnie zorganizowana a ogół publiki rozpozna ją jako główny obrzęd i rytuał nowej instytucji religijnej. Jest to etap, w którym siły zmartwychwstania są aktywne, kiedy Pan jest ze swoim ludem i Chrystus powróci na ziemię. Religia będzie wtedy uznawana jako postawa regulująca wszystkie etapy ludzkiego doświadczenia.

[...] Chrześcijańska koncepcja powrotu triumfującego Chrystusa, przychodzącego na obłokach nieba do Jerozolimy, aby tam królować przez tysiąc lat, jest prawdziwa na jeden sposób i całkowicie fałszywa, co do jak projektu, miejsca i sposobu. Chrystus powróci; Jerozolima, o której mowa (dosłownie "miejsce pokoju") nie jest głównym miastem w małym kraju o nazwie Palestyna lub w Ziemi Świętej; słowo jest po prostu symbolem pokojowego świata - świata, który korzystając z własnych starań, osiągnął ogólną cichość i nabył pewną miarę właściwych stosunków międzyludzkich. Jego przyjście z powietrza może być interpretowane dosłownie, oznaczając, że w odpowiednim czasie przyleci samolotem od miejsca na ziemi, w którym żył przez wiele pokoleń, czuwając nad synami ludzkimi; słowa "każde oko ujrzy Go" może oznaczać, że do czasu przybycia telewizja będzie tak dopracowana, iż będzie go wtedy widać, w nawet najbardziej odległym miejscu na ziemi.

[...] Kościoły, obecnie już kierowane ku porażce i braku wizji, ostatecznie i nieuchronnie upadną pod własnym nieuzasadnionym i nadużywanym autorytetem, ale z tych zgliszczy wyłoni się prawdziwe i oświecone duchowo duchowieństwo, które, z wizją i pewną wiedzą, wolne od dogmatyzmu i nienawidzących organów kościelnych - będzie rozwijać nową światową religię.“
Konflikt między starożytnymi siłami. sierpień 1939

Chrześcijańska joga. Coraz bardziej popularna również w Polsce:


[...] Chrystus powróci, ale nie będzie taki jak Chrystus, który (pozornie) odszedł. Nie będzie "Mężem boleści"; nie będzie cichą, zamyśloną postacią; będzie głosicielem duchowych oświadczeń, które nie będą wymagały wykładni (i nie będą prowadziły do błędnej interpretacji) ponieważ będzie obecny, by wskazać prawdziwe ich znaczenie. Był on przez dwa tysiące lat najwyższym zwierzchnikiem Niewidzialnego Kościoła, hierarchii duchowej, składającej się z uczniów wszystkich wyznań. Rozpoznaje i kocha tych, którzy nie są chrześcijanami, ale którzy zachowują wierność ku swoim założycielom- Buddzie, Mahometowi i innym. Nie obchodzi go jaka jest wiara, jeśli celem jest miłość Boga i ludzkości. Jeśli ludzie wypatrują Chrystusa, który opuścił swoich uczniów wieki temu to nie rozpoznają Chrystusa, który jest w trakcie powrotu. Chrystus nie ma w świadomości żadnych religijnych barier. Nie ma dla niego znaczenia, z jaką wiarą się człowiek identyfikuje. Syn Boży jest w drodze, a nie przychodzi sam. Jego straż jest już tu a plan, którym muszą podążać już jest stworzony i jasny.” Cykl konferencji, marzec 1945

W procesie formułowania się nowej globalnej religii istotna jest również zmiana samych ludzi, ich potrzeb, aspiracji i mentalności. Według Bailey mają oni stać się istotnym elementem powstającej nowej mentalności, pozbawionej indywidualizmu, egocentryzmu, i własnego celu. Celem jest deindywidualizacja, jedność, współdzielenie, współzależność, bycie częścią masy. JA czyli samoświadomość musi być podporządkowana, dosłownie Lucyferowi i siłom “oświecenia”.

"[...] Podstawową metodą, która leży u podstaw trzech metod opisanych w The Secret Doctrine [A. Blavatsky], o których mowa powyżej, była prezentacją (bardzo słabo i niewyraźnie) pojęcia jaźni, z nisko zintegrowanym Ja i jego skorelowanym wewnętrzne egocentryzmem i poczuciem własnego ukierunkowania. Dzisiejsza prezentacja samoświadomości człowieka i samodzielnej jednostki jest objawieniem większej całości, której jednostka jest częścią. Do tej całości, Ja musi podporządkować swoje życie, miłości i światłu.

1. Shamballa ----------- Wola lub Władza --------- planetarne centrum głowy
Święte Miasto ------------- Cel .. Plan --- ------- duchowy gruczoł szyszynki

Aspekt życia
Władca: Sanat Kumara, Pan Świata, Przedwieczny, Melchizedek

2. Hierarchia ----- Miłość - Mądrość --------- Centrum planetarnego Serca
Nowa Jerozolima ------ Jedność ------------------ pokuta

Świadomość grupy
Władca: Chrystus,
Zbawiciel Świata

3. Ludzkość -------------- aktywna Inteligencja --- Centrum gardła planety,
miasto, stojący sześcian------Kreatywność

Samoświadomość:
Władca : Lucyfer Syn Poranka
Syn Marnotrawny"          Konflikt między starożytnymi siłami, sierpień 1939

"Siły Oświecenia
[...] Organizatorem tych sił w tej chwili jest Budda. On jest symbolem oświecenia i iluminacji. Niezliczone miliony przez wieki uznały Go jako tego, który niesie światło z wysoka. Jego Cztery Szlachetne Prawdy wskazały przyczyny ludzkich kłopotów i wskazały lekarstwo. [...] Budda, którego festiwal odbywa się zawsze podczas pełni księżyca w maju działa już jako agent tego wielkiego życia, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, który sam jest prawdziwym Światłem świata i oświecającym planetę. Nawiązuję do Przedwiecznego (jak jest on nazywany w Starym Testamencie), do Boga-Miłości, do Sanat Kumara, Wiecznego Młodzieńca, tego który posiada życie wszystkich ludzi,  który prowadzi całe stworzenie wzdłuż ścieżki ewolucji ku wypełnieniu jego celów- wypełnieniu celów o których nie mamy jeszcze zielonego pojęcia. Rok po roku, od tego czasu gdy Budda osiągnął swój cel, jakim było oświetlenie, starał się zwiększyć przepływ oświecenia do świata i rzucić światło mądrości, doświadczenia i zrozumienia w umysłach ludzi." 
Cykl konferencji, marzec 1945

Jak widzimy w tekstach Bailey jak i na wielu przykładach zmian jakie miały miejsce w okresie ostatnich 70 lat restrukturyzacja Chrześcijaństwa jest daleko zaawansowana. Generalny scenariusz budowania nowej globalnej religii przez Teozofistów jest w wielu tematach niemalże zrealizowany. Niewidzialna, bezkonfliktowa konwergencja pomiędzy Chrześcijaństwem i Buddyzmem trwa, a okultyzm Masonerii wylewa się dzień po dniu z telewizji, popularnej prasy i literatury dopełniając cały obraz. Chrześcijanie nie widzą w tym nic złego, nie rozumieją i nie widzą problemu. “Przecież wszystkie religie są takie same” można usłyszeć bardzo często z ust szczególnie młodego pokolenia. Do takiego właśnie pokolenia ma przyjść nowy, przygotowany przez Teozofistów Chrystus, który z punktu widzenia religii chrześcijańskiej jest ostatecznym antychrystem.

Proces tworzenia nowej globalnej religii jest więc niezwykle realny i namacalny. Pytanie pozostaje- czy można go zatrzymać?


CZYTAJ DALEJ>>>


Do 2050 Klub Rzymski planuje konwersję Chrześcijaństwa w zieloną religię.  |   Religia, kultura i wielka wojna. #1   |  Religia, kultura i wielka wojna. #2   |  Przeciwko masonerii.  |   Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age )   Film: Megiddo 1. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  Film: Megiddo 2. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  A teraz w ramach pogłębiania religijnej tolerancji sataniści chcą publicznie odprawiać czarne msze.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Kto rządzi światem. Wykład Stanleya Monteitha, Braterstwo Mroku.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
Pomidor   dodano: 2014-07-22 20:16:03
Bez składu i ładu.To się nie uda.
Wieniec   dodano: 2014-07-23 11:03:18
Garść podobnych informacji z \"Innego Źródła\" (jest ich tam o wiele więcej)http://paruzja.info/oredzia-przeglad/70-maj-2014/1549-26-05-2014-16-22-bog-ojciec-modlitwa-wyznanie-wiary-ktora-potwierdza-kim-ja-jestem-zostanie-zmienionahttp://paruzja.info/oredzia-przeglad/68-kwiecien-2014/1494-04-04-2014-23-20-doprowadza-miliony-katolikow-do-powaznego-bledu-a-moje-koscioly-utraca-swoja-swietoschttp://paruzja.info/oredzia-przeglad/12-listopad-2010/1468-15-11-2010-11-00-swiatowa-wladza-antychryst-i-znak-bestii

Więcej
Kultura

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Procesy oswajania i przyzwyczajania społeczeństwa co do nadchodzącej rzeczywistości polegają na powolnej normalizacji nowych norm...

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Na początku tego roku senator stanowy Scott Wiener z San Francisco, przedstawił projekt ustawy dotyczącej dekryminalizacji osobistego...

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

Żona premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona promowała sztukę A. Crowleya.

UNICEF mówi, że pornografia nie zawsze jest szkodliwa dla dzieci.Programy Infowars:
Mariusz Najda z Fundacji Tesli o procesie skazywania rządu na karę dożywocia za przestępstwa:

Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Polityka

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Wstrząsający nowy materiał filmowy pokazuje ponad 8 000 migrantów czekających na przekroczenie granicy pod mostem w przygranicznym...

Wypłynęło ponad 900 stron materiałów związanych z finansowaniem przez USA badań mutowania koronawirusów w Chinach.

Gazeta Intercept pozyskała niedawno dokumenty odnoszące się do sponsorowania eksperymentów na koronawirusach przez Narodowy...

Australia: COVID będzie z nami „na zawsze”, ludzie będą musieli „przyzwyczaić się” do niekończących się szczepionek przypominających.

Poseł w Wielkiej Brytanii stwierdził, że blokady gospodarek służą kontroli społecznej a nie walce z wirusem.

Protesty przeciwko paszportom szczepionkowym i przymusom szczepień wybuchły na całym świecie.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone