Pilne! Cała Polska pod sejm! Blokujemy certyfikaty!
stopnop.com.pl
Polska
2021-12-15
Polityka

Alarm! Wszyscy dzisiaj 15.12.2021 o godz. 14:30 pod SEJM! Blokujemy certyfikaty!


Poseł Czesław Hoc z grupą posłów PiS bez konsultacji publicznych wrzucili do procedowania druk nr 1846 wprowadzający do masowego stosowania certyfikaty covidowe. To segregacja i dyskryminacja wszystkich bez wyjątku! To wprowadzenie totalitarnego systemu rodem z Australii, Włoch, Austrii i Kanady, co wyprowadziło na ulice miliony ludzi. Teraz kolej na Polaków. Tej granicy nie pozwolimy przekroczyć!!!

 

Totalitarny projekt posła Czesława Hoca o certyfikatach w sejmie! Przeczytaj go tu http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/dok?OpenAgent&9-020-753-2021

 

Wzywamy wszystkich pod Sejm!


Mundurowi, medycy, nauczyciele, przedsiębiorcy i pracownicy, rodzice! Jesteście tu potrzebni!


Posłowie, którzy poprą ten projekt trafią na listę hańby na stronie www.czarnalistaRP.pl

 

 

Napisz list do Komisji Zdrowia!

 

Szanowni członkowie Komisji Zdrowia Sejmu RP

 

Mając na uwadze sprzeczność z prawem rozpatrywanego przez Komisję Zdrowia Sejmu RP projektu ustawy  nr 1846 o wprowadzeniu sprawdzania przez przedsiębiorców czy pracownik i klient ma paszport covidowy oraz możliwości wprowadzania obowiązku szczepień, również przez kierownika podmiotu leczniczego, wyrażam stanowczy sprzeciw ! To nakłanianie komisji i posłów do popełnienia przestępstwa i sam fakt złożenia aktu niezgodnego w mojej ocenie z poniżej podanymi aktami prawnymi ma znamiona przestępstwa i proszę o skierowanie do Prokuratury natychmiast zawiadomienia o możliwości nakłaniania do popełnienia przestępstwa na terenie Sejmu RP!

 

ryb złożenia wniosku bez konsultacji społecznych będzie też przedmiotem skargi do Marszałka Sejmu oraz NIK.

 

Każdy, kto zgłosił lub przekazał do prac komisji, lub będzie głosował w Komisji Zdrowia w Polsce za tym projektem ustawy świadomy informacji zawartych w tym piśmie jest od tej pory w pełni odpowiedzialny za swoje podjęte decyzje wobec organów ścigania, znając już wszelkie inne prawdopodobieństwa niezgodności z prawem tego projektu.

 

RODO Artykuł 9 – Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

 

W rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

 

1.    Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

 

Art. 47 Konstytucji RP 

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

 

Art. 51. Konstytucji RP

Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.

Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.

 

Art. 40. Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej

Dz.U.2021.0.790 t.j. – Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

1.    Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

 

Ustawa o prawach pacjenta art. 13 prawa pacjenta

Prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych

Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

 

WSA Lublin: „Zaświadczenie o szczepieniu jest dokumentem objętym tajemnicą, a zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, nie mieści się w katalogu niezbędnych informacji potrzebnych do nawiązania stosunku pracy. Badania lekarskie, którym są okresowo poddawani pracownicy, nie obejmują swoim zakresem informacji o przebytych szczepieniach, nawet tych obowiązkowych. W aktualnym stanie prawnym pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o fakcie zaszczepienia się lub nie przeciw Covid-19, a pracodawca nie jest uprawniony tego rodzaju informacji od swojego pracownika wymagać.”

 

WSA Wrocław: „Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia i stanowią szczególne dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, (Dz.U.UE.L.2016.119.1).”

 

WSA Kraków: „Obecny stan prawny nie daje pracodawcy prawda do pozyskania informacji na temat poddania się przez pracownika szczepieniu przeciw Covid-19.”

 

WSA Gdańsk: „Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szczepienia związane ze zwalczaniem Covid-19 nie są obowiązkowe. Poddanie się szczepieniu jest decyzją prywatną.”

 

WSA Białystok: „Tego rodzaju dane dotyczą sfery prywatnej pracowników.”

 

To nie wszystko. Przypominamy, że Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) również jasno i wyraźnie informuje wszystkich przedsiębiorców i organizatorów wydarzeń, że żądanie paszportu covidowego jest ZŁAMANIEM PRAWA. Pamiętajmy o tym wszyscy, zarówno organizatorzy, jak i klienci. Rząd wprowadził limity dla niezaszczepionych za pomocą rozporządzenia, które NIE MA PODSTAWY PRAWNEJ!

 

UODO: „Organizatorzy imprez, zobowiązani do stosowania limitów uczestników, nie mają prawa żądać okazywania dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia. Tylko sam zainteresowany skorzystaniem z usług takiego podmiotu może wyjść z inicjatywą okazania zaświadczenia czy certyfikatu szczepienia.

 

Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, a zatem stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Przepisów rządowego rozporządzenia nie można uznać za podstawę uprawniającą podmioty zobowiązane do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do pozyskiwania od uczestników takiego wydarzenia informacji o odbyciu przez nich szczepienia ochronnego. Tym samym nie mają one prawa żądać podania od nich takich danych, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania.”

 

Jak widać SEGREGACJA SANITARNA nie ma podstaw nie tylko logicznych, ale również PRAWNYCH. Jest bezsensu (osoby zaszczepione również zarażają i roznoszą wirusa) i bezprawna.

 

Totalitaryzm

Totalitaryzm (dawniej też: totalizm, łac. totalis – cały, całkowity) – system rządów (reżim polityczny) oparty na obowiązującej wszystkich ideologii, w którym państwo w pełni kontroluje społeczeństwo i stara się nadzorować wszystkie aspekty życia publicznego i prywatnego na tyle, na ile jest to możliwe[1][2]. Wikipedia.pl

 

Art. 256. – [Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego] – Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

 

Dz.U.2020.1444 t.j. 

 

Art.  256.  [Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego]

 

§  1. 

 

Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,

 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Korespondencję proszę kierować na adres email: ……..

 

______________________

 

Każdy może wysłać do członków komisji równocześnie tak, jak sympatycy i biuro Posła Grzegorza Brauna.

 

Formularz kontaktowy Komisji Zdrowia

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/contact.xsp?type=ZDR

 

Oto lista maili członków Komisji Zdrowia wystarczy skopiować i wysłać podając swoje dane adresowe. Tomasz.Latos@sejm.pl
Czeslaw.Hoc@sejm.pl
Anna.Kwiecien@sejm.pl
Rajmund.Miller@sejm.pl
Boleslaw.Piecha@sejm.pl
Monika.Wielichowska@sejm.pl
Zbigniew.Ajchler@sejm.pl
Tadeusz.Chrzan@sejm.pl
Anna.Dabrowska-Banaszek@sejm.pl
Barbara.Dziuk@sejm.pl
Elzbieta.Gelert@sejm.pl
Marcin.Gwozdz@sejm.pl
Jerzy.Hardie-Douglas@sejm.pl
Malgorzata.Janowska@sejm.pl
Dariusz.Klimczak@sejm.pl
Wladyslaw.Kosiniak-Kamysz@sejm.pl
Radoslaw.Lubczyk@sejm.pl
Wojciech.Maksymowicz@sejm.pl
Elzbieta.Plonka@sejm.pl
Monika.Rosa@sejm.pl
Pawel.Rychlik@sejm.pl
Andrzej.Sosnierz@sejm.pl
Jozefa.Szczurek-Zelazko@sejm.pl
Zdzislaw.Wolski@sejm.pl
Dominika.Chorosinska@sejm.pl
Katarzyna.Czochara@sejm.pl
Marcin.Duszek@sejm.pl
Jadwiga.Emilewicz@sejm.pl
Marta.Golbik@sejm.pl
Riad.Haidar@sejm.pl
Marek.Hok@sejm.pl
Fryderyk.Kapinos@sejm.pl
Janusz.Korwin-Mikke@sejm.pl
Pawel.Kowal@sejm.pl
Katarzyna.Lubnauer@sejm.pl
Gabriela.Maslowska@sejm.pl
Violetta.Porowska@sejm.pl
Marek.Rutka@sejm.pl
Krystyna.Skowronska@sejm.pl
Katarzyna.Sojka@sejm.pl
Jan.Szopinski@sejm.pl
Patryk.Wicher@sejm.pl
Marcelina.Zawisza@sejm.pl
Zbigniew.Ajchler@sejm.pl
Wojciech.Maksymowicz@sejm.pl

 

 

Link do oryginalnego artykułu: LINK

 

 

|  Świat zaczyna zauważać jak wielu młodych sportowców umiera po zażyciu szczepionek przeciw Covid-19.  |  Wodorotlenek grafenu w szczepionkach na Covid-19 jest jak „żyletki” we krwi.  |  Narodowy Instytut Zdrowia USA przyznaje, że finansował badania nad wzmacnianiem funkcji koronawirusów w Wuhan.  |  Project Defuse - DARPA ujawnia granty na tworzenie Covid-19.   |  Wypłynęło ponad 900 stron materiałów związanych z finansowaniem przez USA badań mutowania koronawirusów w Chinach.  |  Anthony Fauci sponsorował badania nad bojowym wzmacnianiem funkcji koronawirusów w Wuhan tworząc Covid-19.  |  Immunizacja szczepionkami przeciwko koronawirusowi SARS prowadzi do immunopatologii płuc.  |  Szczepienia na Covid-19 i kodeks norymberski.  |  Brak jest naukowych dowodów na to, że maski chronią! Szwecja zakazuje używania masek.  |  Szczepienia na Covid-19 i kodeks norymberski.  |  Legenda baseballa Hank Aaron umiera dwa tygodnie po otrzymaniu szczepionki przeciwko COVID-19.  |  Kalifornijski Departament Zdrowia wydał nakaz wstrzymania szczepień szczepionką Moderna, powołując się na niezwykle dużą liczbę reakcji niepożądanych.  |  Koszmar szczepionki na Covid-19.  |  Uczestnicy prób szczepień ostrzegają: skutki uboczne po drugiej dawce są „ciężkie”.  |  Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!  |  Dr Francis Boyle stwierdza, że w szczepionkach Pfizera jest HIV.  |  Szczepionka na koronawirusa to broń biologiczna. Osoby, którym wstrzyknięto szczepionki na Covid-19, mają wynik pozytywny na obecność wirusa HIV.  |  Szczepionka SARS-CoV-2 może wywoływać bezpłodność.  |  Eksperci ostrzegają, że szczepionki mRNA na Covida mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia genetyczne.  |  Po podaniu testowej szczepionki na koronawirusa badany dostał poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego.  |  Finansowany przez DARPA wszczepialny czip do wykrywania COVID-19 może trafić na rynek w 2021 r.  |  Niemalże każdy kto przyjął szczepionkę na koronawirusa miał niepożądane reakcje.  |  Kolejna szczepionka Gatesa okazuje się być porażką.  |  Przypadek? Unia Europejska od 2018 planuje wprowadzenie paszportu szczepionkowego do 2022 roku.  |  Fauci przyznaje, że szczepionki na COVID-19 nie będą działały i oskarża o to antyszczepionkowców.   |  Szczepionka koronawirusowa mRNA Moderny spowodowała poważne obrażenia u 20% pacjentów.  |  Szykowana szczepionka RNA na koronawirusa to globalny eksperyment na ludzkości.   |  Austriackie badanie wskazuje na „oznaki ludzkiej interwencji” w koronawirusie.  |  Odkrywca wirusa HIV twierdzi, że COVID-19 jest wirusem stworzonym przez człowieka, i że „mógł powstać tylko w laboratorium”.  |  Światowe laboratoria potwierdzają: koronawirus został opracowany przez naukowców za pomocą inżynierii genetycznej.  |  Koronawirus posiada podobną do HIV „mutację”, która powoduje, że jest wyjątkowo zakaźny.  |  Naukowcy potwierdzają, że koronawirus został stworzony przez człowieka… Zawiera sekwencję „pShuttle-SN” potwierdzającą laboratoryjne pochodzenie.  |  Szykowana szczepionka RNA na koronawirusa to globalny eksperyment na ludzkości.   |  Naukowcy z USA i wirusy z Kanady w Wuhan.  |  Trzy miesiące po tym jak Bill Gates tworzył symulację pandemii koronawirusa, obecnie ten patogen rozprzestrzenia się na cały świat.  Anglo-amerykański establishment buduje systemy wojskowe Chin.  |  Bill Gates od miesięcy opłaca skoordynowaną akcję propagandową na temat nadchodzącej pandemii.   |  Na życzenie Billa Gatesa: ”Choroba X” wybuchła w Chinach.  |  Bill Gates: Największe zagrożenie dla świata to człowiek. Afryka osiągnęła "punkt zwrotny”.  |  Bill Gates ostrzegł światowych liderów, że bioterroryzm może zabić więcej ludzi niż wojna nuklearna.  |  Bill Gates współpracował z Jeffreyem Epsteinem przy przekazywaniu milionów dolarów do MIT.  |  Bill Gates ostrzegł światowych liderów, że bioterroryzm może zabić więcej ludzi niż wojna nuklearna.  |  Scenariusze przyszłości fundacji Rockefellera.   |

 

Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Polityka

Rosja rozpoczyna manewry na Białorusi w celu udaremnienia „agresji NATO”.

Rosja rozpoczyna manewry na Białorusi w celu udaremnienia „agresji NATO”.

Po ustabilizowaniu próby destabilizacji Kazachstanu, obecnie Rosja i Zachód szykują się do konfrontacji na terenie Ukrainy. Z...

Dlaczego kryzys w Kazachstanie jest o wiele większym problemem, niż mówią o tym zachodnie media?

Komentator geopolityczny Clint Ehrlich podczas pobytu w Moskwie doniósł, że „sytuacja w Kazachstanie jest o wiele...

Trump idzie w zaparte promując zabójcze szczepionki mRNA.

Dołącz do ogólnopolskiej akcji POLSKA STREFĄ WOLNĄ OD SEGREGACJI SANITARNEJ.

Pilne! Cała Polska pod sejm! Blokujemy certyfikaty!Programy Infowars:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Ekonomia

Galopująca inflacja i kryzys zaufania do państw.

Galopująca inflacja i kryzys zaufania do państw.

Coroczne aukcje New York Coin ustanowiły w tym roku niewiarygodne rekordy. Ta piękna Dekadrachma z Syracuse, która...

MFW ostrzega przed "upadkiem ekonomicznym", chyba że G20 rozszerzy pomoc kredytową.

MFW w czwartek wezwał zaawansowane gospodarki G20, aby rozszerzyły i poprawiły inicjatywę pomocy kredytowej, ostrzegając, że bez...

Co oni wiedzą? Wtajemniczeni sprzedają akcje w najszybszym tempie w historii.

Czekając na czarnego łabędzia.

Plan infrastrukturalny Bidena doprowadzi do jeszcze wyższej inflacji.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone