Instytut Tavistock. #5
PrisonPlanet.pl
Polska
2017-12-27
Polityka
Kontynuacja artykułu: Instytut Tavistock. #4

Media - główne narzędzie wojny psychologicznej.
W połowie XX wieku pojawił się jeden wynalazek kontroli umysłu, który zrewolucjonizował obszar masowego oddziaływania na społeczeństwa. Mówimy oczywiście o telewizji, która w pierwotnych założeniach miała być . okultystycznym instrumentem do komunikacji z zaświatami, a która z czasem przewoluowała w instrument komunikacji i kontroli ludzkiej psyche.


Kiedy ogląda się telewizję prawa półkula mózgu jest dwa razy bardziej aktywna od lewej, co samo w sobie jest neurologiczną anomalią. Zwrot od lewej do prawej półkuli uwalnia falę naturalnych opiatów w organizmie: endorfin, które obejmują beta-endorfinyenkefaliny. Endorfiny są strukturalnie identyczne z opium i jego pochodnymi (morfina, kodeina, heroina, itp.) Innymi słowy telewizja działa jak zaawansowany technologicznie system dostarczania narkotyków i jest elementem systemów rozwijanych później przez MK-Ultra. Innym efektem oglądania telewizji jest to, że wyższe obszary mózgu, takie jak śródmózgowie i kora mózgowa, są niemalże wyłączone, a większość aktywności przenosi się do układu limbicznego, niższego obszaru mózgu. Niższy lub gadzi mózg odpowiedzialny jest za odruchowe/instynktowne reakcje na środowisko za pomocą głęboko osadzonych programów reakcji "walcz lub uciekaj”. Ponadto te, niższe obszary mózgu nie mogą odróżnić rzeczywistości od sfabrykowanych obrazów (praca wykonywana przez korę mózgu), więc reagują na treści telewizyjne tak jakby były prawdziwe, uwalniając odpowiednie hormony. W latach 60-ych opublikowano również badania wykazujące, iż po zaledwie minucie oglądania telewizji mózg przechodzi w fazę snu-REM, będącym obszarem pomiędzy snem a jawą, w którym jest on otwarty na sugestie hipnotyczne. Wiele badań dowiodło również, że w dłuższej perspektywie, zbyt duża aktywność w niższych obszarach mózgu prowadzi do atrofii w wyższych regionach mózgu. Jednym słowem telewizja sprawia, iż ludzie stają się głupsi i bardziej podatni na sugestie.


W raporcie z 1944 r. Theodore Adorno, jeden z głównych myślicieli Szkoły Frankfurckiej postulował, że media, takie jak radio, a zwłaszcza telewizja, mogą być wykorzystane by "przymusowo upośledzić” ludzi. "Telewizja zmierza do syntezy radia i filmu i jest wstrzymywana tylko dlatego, że zainteresowane strony nie doszły jeszcze do porozumienia, ale konsekwencje będą ogromne i obiecują drastycznie zintensyfikować zubożenie estetycznej materii.” Dwanaście lat później Adorno napisał, że "telewizja jest medium o niewyobrażalnej kontroli psychologicznej.” W swoim przełomowym eseju pt. "How to look at Television" Adorno pisze: „...badane systematycznie bodźce społeczno-psychologiczne typowe dla materiału telewizyjnego, zarówno na poziomie opisowym jak i psychodynamicznym, pozwalają przeanalizować ich założenia, a także ich ogólny wzorzec, i ocenić efekt jaki prawdopodobnie wytworzą. Procedura ta może ostatecznie dostarczyć wielu zaleceń dotyczących radzenia sobie z tymi bodźcami w celu uzyskania najbardziej pożądanego efektu.” Adorno stwierdza, że ​​wszystkie programy telewizyjne zawierają jawne wiadomości określone przez fabułę, postacie, itp. i ukrytą wiadomość; o wiele mniej oczywistą. Te ukryte wiadomości same w sobie są treścią programu prania mózgów, podczas gdy jawna wiadomość, taka jak fabuła, jest nośnikiem prania mózgów.

Telewizja była zatem od samego początku bronią masowego rażenia w rękach rządów, które za pomocą „programów” programowały populacje całych krajów, prowadząc do wysokiej standaryzacji populacji. Poprzez radio a następnie medium telewizji Instytut Tavistock wdrażał programy bojowe. Pierwszym na dużą skalę eksperymentem wpływu mediów na zachowanie mas była audycja z 1938 roku „Wojny Światów” wspomnianego już agenta Wellington i MI6, H.G. Wellsa, które w efekcie doprowadziły do masowej psychozy w całych Stanach Zjednoczonych i śmierci wielu osób.Każdy komunikat w masowych mediach ma więc swoją funkcję i jest elementem wpływu. Nie istnieje coś takiego jak wysterylizowany przekaz. Za wszystkim stoi jakaś motywacja, nawet za tym artykułem. Wiedzieli o tym ludzie zaangażowani w prace Instytutu Tavistock, tacy jak wspomniany już Dorwin Cartwright, który napisał w Human Relations (Vol. II, No. 3, 1949) artykuł pt. ”Some Principles of Mass Persuasion" w którym opisał procedurę wdrażania kampanii informacyjnej by wpływać skutecznie na szerokich odbiorców. Kampania przechodzi przez cztery fazy łamania tzw. struktury poznawczej jednostek w populacji:

1. "Przekaz" (tzn. informacje, fakty itp.) muszą dotrzeć do narządów, zmysłów osób na które się wpływa. Całkowita sytuacja bodźcowania jest akceptowana bądź odrzucana na podstawie wrażenia co do jej ogólnej charakterystyki.
1b. Kategorie stosowane przez osobę w charakteryzowaniu sytuacji bodźcowania mają tendencję do ochrony przed niechcianymi zmianami w jego strukturze poznawczej. Struktura poznawcza jest obszarem, który jest wdrukowany od urodzenia i rozwija się w człowieku w trakcie jego rozwoju poprzez wychowanie, edukację, relacje z bliskimi i środowiskiem. Reakcje zależą tym samym od indywidualnej struktury poznawczej. Stąd aby kampanie medialne były skuteczne istnieje fundamentalna potrzeba unifikowania i standaryzowania od najmłodszych lat indywidualnej struktury poznawczej poprzez edukację. W innym wypadku każda jednostka z bagażem swoich własnych doświadczeń będzie inaczej reagowała na „Przekaz".
2. Po dotarciu do narządów zmysłów komunikat musi zostać zaakceptowany jako część struktury poznawczej osoby. Komunikat musi być tym samym wyrażony w znajomym dla jednostki języku i kontekście aby wpisał się w strukturę poznawczą.
2a. Po otrzymaniu danej "wiadomości" będzie ona zazwyczaj akceptowana lub odrzucana na podstawie bardziej ogólnych kategorii, do których wydaje się należeć.
2b. Kategorie stosowane przez osobę w charakteryzowaniu "wiadomości" mają tendencję do ochrony przed niechcianymi zmianami w jej strukturze poznawczej.
„Każdy, kto chce wpłynąć na zachowanie innych, musi stale pamiętać o bardzo prostym i oczywistym fakcie, że wszyscy od najwcześniejszych stadiów niemowlęctwa posiadają niezwykle stabilną strukturę poznawczą, od której zależy zadowalające dostosowanie się do otoczenia. Wszelkie próby zmiany zachowania poprzez modyfikację tej struktury poznawczej muszą pokonać siły, które dążą do utrzymania obecnej struktury. Tylko wtedy, gdy dana struktura poznawcza wydaje się być niezadowalająca dla dostosowania, prawdopodobnie łatwo przyjmie wpływ mający na celu zmianę tej struktury.” pisałj Cartwright. Obecnie promuje się w mediach całe spektrum dysfunkcjonalnych postaw podważających strukturę poznawczą, można by rzec instynkt przetrwania by łatwiej nakłaniać populację do przyjmowania nowych postaw.
2c. Kiedy "przesłanie" jest niespójne z dominującą strukturą poznawczą danej osoby to albo (a) zostanie odrzucone, (b) zostanie zniekształcone, aby pasowało, albo (c) spowoduje zmiany w strukturze poznawczej.
3. Aby wywołać dane działanie poprzez masową perswazję osoba musi postrzegać to działanie jako drogę do osiągnięcia określonego celu. „Dalsza analiza faktów wskazuje jednak, że istniały poważne ograniczenia co do rodzajów powiązań, które można ustalić między działaniem a osobistymi celami. Dopóki ludzie nie zobaczą czegoś w rodzaju związku pomiędzy tym działaniem jako rozsądnej ścieżki do danego celu, cała siła masowej perswazji, którą można zmobilizować nie może uzyskać akceptacji dla tego związku.” czytamy dalej w artykule Cartwrighta. I tu ponownie indywidualna struktura poznawcza jest problemem dla masowych operacji propagandowych. Dlatego też siły wpływu od najmłodszych lat starają się wpływać na dzieci aby modyfikować, i redukować indywidualizm standaryzując reakcję na bodźce.
3a. Dana czynność zostanie zaakceptowana jako droga do celu tylko wtedy gdy związek pokrywa się z szerszą strukturą kognitywną osoby.
3b. Im więcej osoba będzie widziała, że osiągnie celów przez dane działanie tym bardziej jest prawdopodobnym, że dana osoba podejmie działania. Jeśli dana akcja pojawi się jako prowadząca do kilku celów, to zwiększa się prawdopodobieństwo, że ta akcja zostanie wybrana.
3c. Jeżeli działanie nie osiągnie pożądanego celu lub prowadzi do niepożądanego rezultatu, to nie zostanie wybrane.
3d. Jeśli działanie jest ścieżką wiodącą do celu, to nie będzie wybrane jeśli łatwiejsze, tańsze lub inne, bardziej pożądane działania są również postrzegane jako prowadzące do tego samego celu.
4. Aby zainicjować dane działanie, odpowiedni system poznawczy i motywacyjny musi uzyskać kontrolę nad zachowaniem danej osoby w danym czasie.
4a. Im bardziej konkretnie zdefiniowana jest ścieżka działania prowadząca do celu (w przyjętej strukturze motywacyjnej), tym bardziej prawdopodobne jest to, że ta struktura uzyska kontrolę nad zachowaniem.
4b. Im dokładniej ścieżka akcji umiejscowiona jest w czasie, tym bardziej prawdopodobnym jest, że struktura zyska kontrolę nad zachowaniem.
4c. Dana struktura motywacyjna może przejąć kontrolę nad zachowaniem, jeśli umieści się osobę w sytuacji wymagającej podjęcia szybkiej decyzji.

Tak właśnie wygląda opisana przez Cartwrighta kampania masowej perswazji, która stosuje się jednakowoż do wszystkich mediów. Jeden temat angażuje ludzki umysł w taki właśnie labirynt decyzyjny. Ten jednak informacyjny kanał oddziaływania społecznego przez media może być pociągnięty do maksimum stawiając umysł przed bez końca rozszerzającym się labiryntem decyzyjnym. W Instytucie Tavistock, Eric TristFrederick Emery opracowali teorię "społecznych zawirowań”, w których populacja może zostać „zmiękczona” przez masowe zjawiska, takie jak niedobory energii, załamanie gospodarcze i finansowe lub ataki terrorystyczne. Jeśli takie wstrząsy będą następowały wystarczająco blisko siebie i jeśli będą następowały z coraz większą intensywnością to możliwe jest doprowadzenie całego społeczeństwa do stanu masowej psychozy, twierdzili Trist i Emery. "Przyszłe wstrząsy" definiowano jako "fizyczny" i psychologiczny stres wynikający z nadmiernego obciążenia mechanizmu decyzyjnego ludzkiego umysłu. Przy takim ataku seria bardzo szybko pojawiających się zdarzeń sprawia, że ludzki mózg nie może wchłonąć informacji i nie jest tym samym w stanie podejmować decyzji.


Jest to obecnie najbardziej szeroki front wojny psychologicznej emitowany w mediach 24 godziny na dobę. Jednostki obserwują codziennie szokujące wydarzenia powodujące u nich określone reakcje jednak nie są one dostatecznie analizowane. Emery i Trist wskazali, że im więcej człowiek ogląda telewizję tym mniej rozumie i więcej akceptuje, jednocześnie oddalając się od własnego procesu myślenia. Telewizja ma znacznie bardziej magiczny charakter niż jakikolwiek inny produkt konsumencki, ponieważ normalizuje, pakuje i homogenizuje fragmentaryczne aspekty rzeczywistości. Konstruuje akceptowalną rzeczywistość (mit) ze składników w dużej mierze nie do zaakceptowania. Jednym słowem pofragmentowane obrazy telewizyjne stają się i są prawdą. W ten sposób telewizyjne programy informacyjne służą wzmocnieniu opinii na temat tego, jak wygląda świat. Ale czym jest ta opinia? ​​Żyjemy w świecie z wszechobecną przemocą i perwersją, gdzie ​​ludzie pchani są w coraz bardziej poniżającym, zbestializowanym i zbrutalizowanym kierunku. A jednak telewizja normalizuje taki stan a nawet sprawia, iż staje się on pożądany.

W technice "społecznych zawirowań” Trist i Emery uważali, że jednostki poddane są dysocjacji (usuwanie treści ze świadomości), próbując uciec przed terrorem i wyłaniającą się szokującą rzeczywistością. Ludzie cofają się do stanu zaprzeczenia, popularnych rozrywek i świata iluzji, będąc jednocześnie podatnymi na wybuchy wściekłości i czynności obsesyjnych. Ta technika z jednej strony pozwala na ukrytą, subtelną manipulację, kontrolę myśli i ludzkiej świadomości przez szeroko pojęte media a z drugiej strony, bezpośrednio i jawnie zmienia paradygmaty, zmieniając podstawowe pojęcia i zmieniając zasady na jakich określa się społeczeństwo. Jednym słowem, zgodnie z tą techniką osoby lub społeczeństwa borykające się z serią kryzysów będą starały się zmniejszyć napięcie poprzez adaptację i ostatecznie wycofanie się psychologiczne podobne do "ochronnej reakcji hamowania" Pawłowa.Według Emery'ego i Trista, po licznych szokach duża grupa docelowa odkrywa, że ​​nie chce już dokonywać wyborów, zmniejszając wartość swoich intencji. Ta strategia może być realizowana tylko poprzez wyrzeczenie się przez społeczeństwo głębokich wartości charakteryzujących człowieczeństwo i zaprzeczenie własnej indywidualnej psychiki. Po tym etapie, pojawia się apatia, często poprzedzana przez bezmyślną przemoc, co według Emeryego i Trista jest społeczną odpowiedzią na dysocjację. Społeczeństwo staje się zdominowane przez infantylną wściekłość. W wyniku takiego ataku psychologicznego społecznymi zawirowaniami masy stają się łatwe do kontrolowania i bez buntu posłusznie podążają w określonym przez rząd kierunku.

Ponadto poddani takiej technice dorośli nie mogą również wywierać nacisku jako autorytet moralny na własne dzieci, ponieważ są oni zbyt zaangażowani w swoje dziecięce fantazje, sprowadzone na nich za pośrednictwem telewizji lub innych mediów. Jest to wyraźnie widoczne w obecnym pokoleniu (30-40 lat), które poddaje się moralnej dekadencji, taniej rozrywce, grom komputerowym tracąc tym samym kontrolę nad przyszłym pokoleniem. Zamiast podchodzić krytycznie do mediów i szukać konfliktów dorośli pod takim atakiem akceptują niższy standard moralny. Mamy więc technikę kontroli wykorzystującą serię kryzysów prowadzących do demoralizacji i apatii społeczeństwa.

Eskapizm staje się coraz większą wartością stając się coraz bardziej brutalny i realistyczny:


Ta technika może się rozwijać w kilku kierunkach:
Scenariusz 1:
1. Na początku populacja jest w stanie stabilnym gdzie ludzie w mniejszym lub większym stopniu są w stanie adaptować się do tego co się z nimi dzieje. W tym punkcie następuje zawirowanie, w którym ludzie albo podejmują działania by rozładować napięcie albo adaptują się do wypełnionego napięciem środowiska.
2. Jeśli zawirowania nie zanikną albo się podniosą to w pewnym momencie ludzie przestaną być zdolni do adaptacji w pozytywny sposób. Według Trista i Emery'ego ludzie staną się nieprzystosowani. Wybierają nieadekwatne odpowiedzi na napięcia, które pogarszają ich pozycję życiową. Zaczynają represjonować rzeczywistość, zaprzeczają jej istnieniu i konstruują coraz bardziej dziecinne fantazje, które pozwalają im poradzić sobie w takim świecie. W warunkach narastających turbulencji społecznych ludzie zmieniają swoje wartości, poddając się nowym, zdegradowanym wartościom; wartościom, które są mniej ludzkie i coraz bardziej zezwierzęcone.

Scenariusz 2:
Drugi scenariusz to podział społeczeństwa na małe części. W tym scenariuszu każda etniczna, rasowa czy seksualna grupa jest skierowana na konflikt z innymi. Narody rozpadają się na grupy regionalne, te mniejsze obszary z kolei pękają na jeszcze mniejsze obszary wzdłuż linii etnicznych. Można to chociażby obserwować w polityce regionalnej Unii Europejskiej czy segmentacji Bliskiego Wschodu począwszy od obalenia Saddama Husaina w Iraku. Trist i Emery określają to jako wzmocnienie przesądów wewnątrz grupy i poza nią. Wraz z tym jak ludzie starają się uprościć swoje wybory, naturalne linie podziałów społecznych stają się barykadami.

W konsekwencji społeczną odpowiedzią na taką dezintegrację psychologiczną i polityczną jest orwellowskie faszystowskie państwo, wzorowane na książce "1984". W książce "Wielki Brat" reguluje życie i konflikty ludzi w społeczeństwie. Niekończący się konflikt jest prowadzony przez każdą rządzącą grupę przeciwko własnym obywatelom, a przedmiotem wojny nie jest podbicie terytorium lub uniemożliwienie podboju ale by w ten sposób utrzymać kontrolę nad społeczeństwem.

Scenariusz 3:
Trzeci scenariusz obejmuje wycofanie i ucieczkę do prywatnego świata oraz wycofanie się z więzi społecznych, które mogą wikłać ludzi w sprawy innych. Jest to wyraźną tendencją dysocjacyjną współczesnej młodzieży, która oddala się od ogólnie przyjętego moralnego i społecznego poglądu.

W takim scenariuszu Trist i Emery są przekonani, że ludzie będą skłonni zaakceptować przewrotną formę antyludzkiego nazistowskiego, nowego człowieka nie w obiektywnie widocznej formie nazistowskiego państwa, ale w moralnej perspektywie nazistowskiego społeczeństwa. Nie będzie obwieszczenia globalnego faszystowskiego państwa ale jego struktura będzie miała taką formę.

Aby jednak przetrwać w takim stanie ludzie będą musieli stworzyć nową religię, nowy kult. Stare formy religijne, zwłaszcza zachodnie, domagają się, aby człowiek był odpowiedzialny za innych ludzi, a nowe formy religijne będą formą mistycznego anarchizmu, religijnego doświadczenia podobnego do okultystycznych praktyk nazistów gdzie jednostka składana była w ofierze by podnosić ogół społeczeństwa ku aryjskiemu ideałowi.

Efektem tej techniki jest zaistnienie zapotrzebowania na Jungowski "New Age”, „Erę Wodnika" promowaną przez Tavistock i Szkołę Frankfurcką wraz z jej wschodnimi, mistycznymi kultami religijnymi, które absorbują, wypraną z mózgu, zdegenerowaną młodzież. I tutaj ponownie telewizja zapewnia "spoiwo społeczne", które wiąże umysły populacji w ich nową religijną formę będącą efektem wojny psychologicznej. Ten scenariusz bojowy zrealizowany był w latach 60-ych wraz z zainicjowaniem opisanych wcześniej festiwali muzycznych. Twórcą Woodstock był Artie Kornfeld, dyrektor Capitol Records, którego właścicielem jest EMI. EMI, pod przewodnictwem arystokraty Sir Josepha Lockwooda, to "Electric and Musical Industries", firma która jest jednym z największych brytyjskich producentów elektroniki wojskowej i kluczowym podwykonawcom dla brytyjskiego wywiadu wojskowego i Brytyjskiego Biura Wojny. Ponadto cichy partnerem EMI jest kolejna znacząca wytwórnia muzyczna RCA, która jest również aktywna w dziedzinie elektroniki wojskowej i kosmicznej oraz łączności satelitarnej. Jest to klasyczny przykład tego co prezydent Dwight Eisenhower określił jako "wojskowy kompleks przemysłowy”, który prowadzi nieustawiczną wojnę ze współczesnym człowiekiem. Obecnie poprzez media powtarzany jest scenariusz lat 60-ych, gdzie promuje się otwarcie wszelkie formy okultyzmu opakowanego kiczowatą popkulturą.POP-Satanizm w muzyce serwowanej od rana do wieczora na kanałach muzycznych:


Obecnie możemy obserwować te trzy scenariusze przeplatające się z różnym nasileniem w różnych częściach świata co jedynie unaocznia proces „niewidzialnej wojny”, wojny prowadzonej przez Instytut Tavistock.

Media zatem są najważniejszym kanałem poprzez, który realizowane są programy masowej wojny psychologicznej, uzależniającym przez specyfikę działania ekranu ludzkość od nowego opium, lub jak to stwierdził jeden ze współczesnych specjalistów wojny informacyjnej „nowej kokainy i kraku.” Współczesne wojny podbijają kraje bez ani jednego wystrzału, budują totalitarne struktury bez głosów sprzeciwu i deprawują społeczeństwo, które prosi o więcej.

Zakończenie.
Choć ta seria artykułów w żaden sposób nie wyczerpuje tematu i zakresu działania Instytutu Tavistock to daje wgląd w zakres współczesnej problematyki wojny psychologicznej i informacyjnej oraz frontów i linii demarkacyjnych.

Co ciekawe w latach 90-ych Instytut Tavistock nie tylko rozpoczął wydawanie nowego dziennika o nazwie „Evaluation”, ale również wraz z Komisją Europejską pracował nad studium wykonalności w celu zbadania wpływu zastosowania "inteligentnych kart" w potwierdzaniu kompetencji. Badanie przeprowadzono w USA i częściach Europy. Projekt ERB-SOE2-CT-96-2011 obejmował ocenę i potwierdzenie umiejętności uczniów, z informacjami zapisanymi na Inteligentnych kartach, które "stałyby się prawdziwymi paszportami do zatrudnienia". Oznacza to oczywiście, że bez tego "prawdziwego paszportu" w przyszłym wymarzonym przez Tavistock, uwarunkowanym psychologicznie, faszystowskim, feudalnym ustroju nikt nie będzie w stanie być zatrudnionym.

Ostatecznie można stwierdzić, iż przy ekspandujących programach wojny psychologicznej wdrażanych przez Instytut Tavistock nie istnieje inna realna alternatywa jak jedynie podnoszenie świadomości społeczeństwa poprzez angażowanie się w walkę o prawdę. Nie można mieć złudzeń co do tego, iż w tej wojnie ktokolwiek bierze jeńców, nie można liczyć na pertraktacje czy rozejm. Trwa bezwzględna wojna o umysły ludzi co widać w szerokiej normalizacji nienormalności, wzrastających raptownie odsetkach osób chorych psychicznie czy medykalizacji społeczeństwa.Powyżej opisane techniki wprowadzania globalnego „faszyzmu z ludzką twarzą” zbliżają się wielkimi krokami do ostatniej fazy w której większość społeczeństwa bezpowrotnie zacznie odrywać się od realiów żyjąc w wyimaginowanych, wirtualnych światach, akceptując parareligijny kult siły mający przywrócić „normalność”. Ostatecznie syntezą technik wojny psychologicznej będzie totalny chaos społeczny w którym wielu postrada zmysły szukając wybawienia w regresywnym mistycyzmie Jungowskiej zbiorowej jaźni czy freudowskiego wyzwolenia w kolektywie.Jeśli osoba spędza przed telewizorem czy innych mediach średnio 4-6 godzin to jest narażona na efekty tej wojny i wyżej opisanych technik i prędzej czy później stanie się dysfunkcjonalna. Kto jest dzisiaj gotów przetrwać przy zdrowych zmysłach pod ostrzałem serwowanych od rana do nocy wyimaginowanych kryzysów, deprawacji i drastycznych obrazów z całego świata? Nie chcesz być ofiarą? Walcz, albo przynajmniej dla własnego zdrowia wyłącz telewizor!


KONIEC


Szkoła Frankfurcka i przyszłość kultury.  |  Pornografia i wojna kulturowa.   |  Polski rząd z ONZ będzie promował pedofilię.  |  Demokracja= deprawacja?  |  Pozwólmy na seks 13 latkom, mówi prawnik i zakończmy "polowanie na czarownice".   |  UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.  |  ONZ tresuje dzieci by akceptowały aborcję.   |  ONZ promuje aborcję jako kluczowy element w walce z emisjami CO2.   |  Przymusowa aborcja w Chinach sponsorowana przez USA i ONZ.   |  ONZ i Bank Światowy naciskają suwerenne kraje do przyjęcia dyktatu globalnej redukcji populacji.  Attali: Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość. #1   |  NSSM200. Skutki globalnego wzrostu populacji dla bezpieczeństwa USA.  |  Etycy argumentują, że zabijanie nowo narodzonych dzieci powinno być dozwolone.  |  Miliarderzy biorą populację na celownik.  |  Film: Neo-Eugenika. Wojna przeciw ludzkości.  |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja. #4Śmierć na kołach: Holandia uruchomi mobilne kliniki eutanazji, aby uśmiercać ludzi w ich własnych domach.  |  Brytyjscy etycy chcą by kobiety rezygnowały z macierzyństwa, używając sztucznych łon.  |  Przejęcie kraju. Jak to działa?  |  Niewidzialna wojna- Wykład o procesach przejmowania krajów. Transkrypt  |  Wall Street i Rewolucja Bolszewicka.  |  Warunki wstępne rewolucji.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2017-12-30 15:15:51
Dobry artykuł...daje do myślenia. Albo coś robisz w życiu albo idziesz z innymi baranami, a masy zostaną zniszczone. Wybieram ponad wszystko wolność. Może potrzebujecie kogoś do pomocy na stronie? Trzeba działać!
prisonplanet.pl   dodano: 2017-12-31 18:05:51
@misio - Niech Pan wyśle do nas maila to pogadamy.

Więcej
Polityka

Żółte Kamizelki chcą zorganizować masowe wypłaty z kont bankowych.

Żółte Kamizelki chcą zorganizować masowe wypłaty z kont bankowych.

Protestujący z Żółtych Kamizelek mają nadzieję uruchomić bank-run - ogólnokrajową skoordynowaną wypłatę gotówki z banków....

We Francji premier ogłasza represje wobec żółtych kamizelek i chce zakazać wszelkich protestów.

Francja sygnalizuje, że przygotowuje się do masowego ataku na gilety jaunes lub antyrządowe protesty "żółtych kamizelek", które od siedmiu...

Lewicowi terroryści w Niemczech próbowali zabić prawicowego przewodniczącego AfD.

Prezydent Xi rozkazuje chińskiej armii aby "przygotowała się do wojny”.

Francja płonie. Żółte kamizelki prowadzą demonstracje po aresztowaniu jednego z założycieli ruchu.

Więcej
Ekonomia

Panika na Wall Street i polityczne wstrząsy.

Panika na Wall Street i polityczne wstrząsy.

Po podwyżkach stóp procentowych przez FED obecnie mamy do czynienia z paniczną wyprzedażą na giełdach. Jak podaje Michael Snyder...

Ekonomia USA po pierwszym roku kadencji Trumpa.

Manipulacje statystykami są chlebem powszednim każdej dużej instytucji a przede wszystkim instytucji państwowych. Obecnie publikacja statystyk...

Google dzięki tajnym porozumieniom z Mastercard śledzi 70% zakupów detalicznych w Stanach.

Inwestorzy uciekają od Facebooka i Netflixa.

Lord Rothschild: Nowy porządek świata zagrożony.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone