Ewolucja eugeniki. Amerykańskie Towarzystwo Eugeniczne.
embryo.asu.edu, Rachel Gur-Arie
USA
2018-08-05
Nauka i technologia
Amerykańskie Towarzystwo Eugeniczne (American Eugenics Society AES) zostało założone w 1926 r. w Stanach Zjednoczonych przez Madisona Granta, Harryego H. Laughlina, Henryego Cramptona, Irvinga Fishera i Henryego F. Osborna w celu promowania programów edukacji eugenicznej dla amerykańskiego społeczeństwa. AES określił eugenikę jako naukowe badanie poprawy genetyki człowieka poprzez kontrolowane rozmnażanie różnych ras i klas ludzi. AES wspomagał mniejsze wysiłki eugeniczne Galton Society w Nowym Jorku oraz fundacji Race Betterment Foundation w Battle Creek w stanie Michigan, i wpłynął na politykę eugeniczną ustanowioną przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w sprawach takich jak Buck v. Bell (1927) oraz Skinner v. Oklahoma (1942). W 1972 roku AES został przemianowany na Towarzystwo Badań nad Biologią Społeczną (ang. Society for the Study of Social Biology).


Przed utworzeniem AES kilka innych organizacji eugenicznych dało podwaliny pod powstanie Towarzystwa. Rosnące międzynarodowe zainteresowanie eugeniką w latach 1904-1926 zachęciło Carnegie Institution of Washington w 1904 roku do stworzenia stacji eksperymentalnej ewolucji Cold Spring Harbour Laboratory w Cold Spring Harbor w stanie Nowy Jork. Genetycy Albert F. Blakeslee i Charles Davenport pomogli już w 1890 roku założyć Laboratorium Cold Spring Harbor. Davenport, dyrektor Laboratorium Cold Spring Harbor, miał bliskie powiązania z Biurem Archiwów Eugenicznych (ERO), i później zrekrutował Laughlina, by służył jako dyrektor tego biura.

W 1906 roku John H. Kellogg [twórca i popularyzator płatków kukurydzianych], lekarz medycyny, założył fundację Race Betterment Foundation w Battle Creek w stanie Michigan. Fundacja Race Betterment sponsorowała trzy konferencje w latach 1914-1928, których kulminacją było utworzenie w 1928 r. Rejestru Eugenicznego dla rodzinnych zapisów biologicznych. Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku finansowało Stowarzyszenie Galtona (Galton Society). Stowarzyszenie Galtona wzięło swą nazwę od swego założyciela Francisa Galtona, brytyjskiego eugenika i kuzyna Karola Darwina. Stowarzyszenie Galtona skupiło się na antropologii rasowej i zaangażowało się w działalność Stowarzyszenia Edukacji Eugenicznej w Londynie w Anglii, które odegrało ważną rolę w założeniu Angielskiego Towarzystwa Eugenicznego (English Eugenics Society) w 1908 roku.

Współczesne programy eugeniczne:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

W 1912 roku Leonard Darwin, syn przyrodnika Charlesa Darwina, zorganizował w Londynie pierwszy Międzynarodowy Kongres Eugeników. Ponad trzysta osób z Anglii, Europy i USA wzięło udział w konferencji. Rosnące poparcie dla eugeniki w następnej dekadzie skłoniło Biuro Archiwów Eugenicznych w Cold Spring Harbor i Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej do sponsorowania II Międzynarodowego Kongresu Eugeniki w Nowym Jorku. Naukowiec Alexander G. Bell był honorowym prezesem kongresu. Podczas drugiego międzynarodowego kongresu Eugeniki, Irving Fisher z Uniwersytetu Yale w New Haven, Connecticut, zaproponował stworzenie Amerykańskiego Towarzystwa Eugenicznego. Fisher podkreślił potrzebę powszechnej edukacji eugenicznej w USA. Za sprawą tego wniosku Osborn, przewodniczący Międzynarodowego Kongresu, powołał Komitet Tymczasowy, który pracował nad AES do czasu jego formalnego zawiązania w dniu 30 stycznia 1926 r. Fisher był jego pierwszym dyrektorem a Davenport, dyrektor Cold Spring Harbor Laboratory, był pierwszym wicedyrektorem. Wśród dyrektorów Towarzystwa Laughlin (który był prezydentem od 1927 do 1929 roku) promował sterylizację eugeniczną na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych.

Wiele komisji utworzonych w ramach AES miało na celu różne aspekty edukacji eugenicznej. Przykładami takich komitetów są: Komitet ds. Zapobiegania Przestępczości, którego działania pchnęły Sąd Miejski w Chicago, Illinois, do opublikowania pracy Laughlina Eugenical Sterilization in the United States (Eugeniczna sterylizacja w USA). Wiarygodność AES wzrosła dzięki zaangażowaniu Clarka Wistera, kuratora sekcji antropologii w Amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku oraz Sewella Wrighta, amerykańskiego genetyka.

Od lat dwudziestych do trzydziestych niektóre prace AES były prezentowane na targach państwowych i lokalnych. Konkursy zwane Konkursami Odpowiedniej Rodziny obejmowały popularne konkursy między rodzinami i parami w celu ustalenia, kto wyprodukuje najbardziej żywotne potomstwo w oparciu o wygląd fizyczny, zachowanie, inteligencję i zdrowie. Na wystawach prezentowano migające czerwone światła, aby uwydatnić statystyki liczb urodzeń zdrowych jednostek w porównaniu do tego, co organizatorzy określali mianem zwyrodnialców.


Statystycy twierdzili, że podczas gdy co szesnaście sekund w USA rodziło się dziecko, to dodawali, że nie wszystkie dzieci były tego samego kalibru. Według prezentacji zdolne dziecko rodziło się co siedem i pół minuty, podczas gdy dziecko upośledzone umysłowo co 48 sekund, a przyszły przestępca co 50 sekund. Aby pokazać potencjalne korzyści ekonomiczne związane z przyjmowaniem eugeniki, prezentowano statystyki w, których co piętnaście sekund sto dolarów pieniędzy podatnika szło na wspieranie osób chorych psychicznie.

Z biegiem lat cele i działania AES zmieniały się w zależności od różnych dyrektorów. Henry F. Perkins, który był dyrektorem od 1931 do 1933 r., pracował w Lidze Kontroli Urodzeń (Birth Control League), która to organizacja była prekursorem Planned Parenthood jako amerykański ośrodek zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Margaret Sanger, powołała Noal Slee jako członka AES w 1956 r., kiedy założyła Ligę Kontroli Urodzeń w 1921 r. Amerykańska Liga Kontroli Urodzeń stała się częścią Federacji Planned Parenthood of America w 1942 r. W latach sześćdziesiątych XX wieku Prezydent Harry Shapiro stwierdził, że zwiększenie stosowania kontroli urodzeń dało możliwość poprawy jakości populacji USA.

Podczas prezydentury Perkinsa w 1932 r. AES zorganizował Trzeci Międzynarodowy Kongres Eugeniki sponsorowany przez ERO i Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej. W przeciwieństwie do wysokiej frekwencji Drugiego Międzynarodowego Kongresu Eugeniki na konferencję przybyły siedemdziesiąt trzy osoby. Po tej konferencji Perkins opublikował “A Decade in the Progress of Eugenics,” (Dekada Postępu Eugeniki) i częściowo zauważył, że teoria eugeniki nie ma empirycznego poparcia dla promowania dyskryminacji ze względu na rasę i klasę społeczną. W dokumencie podkreślono również badanie opcji dziedziczeń koncentrujące się na wadach, takich jak upośledzenie umysłowe. Ellsworth Huntington z Uniwersytetu Yale, który pełnił funkcję prezesa AES od 1934 do 1938 roku, skupił się na wadach dziedzicznych i zmienił nastawienie AES z pozytywnej eugeniki na negatywną eugenikę. Pozytywna eugenika utrzymuje, że lepsze rodziny powinny produkować więcej dzieci, w przeciwieństwie do negatywnej eugeniki, gdzie degeneraci nie powinni mieć dzieci. W swojej książce “Tomorrow's Children: The Goal of Eugenics.”, Huntington opisał nowe spojrzenie AES na negatywną eugenikę.

Współczesne programy eugeniczne:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

W październiku 1928 roku AES uruchomił swój miesięcznik Eugenics. W tamtym czasie Eugenics był jedynym czasopismem na świecie promującym eugenikę opartą na badaniach. W 1930 r. Galton Publishing Company przejęło miesięcznik Eugenics ale kiedy w 1931 r., firma została zamknięta, publikacja czasopisma została zatrzymana. Osiem lat później, w 1939 r., comiesięczna publikacja Eugenical News została przeniesiona ze Stowarzyszenia Badań Eugenicznych do AES. Od 1916 do 1953 roku, Eugenical News był głównym medium informującym na temat wydarzeń i nowości związanych z eugeniką w Stanach Zjednoczonych. W 1954 r. AES uruchomiło kwartalnik Eugenics Quarterly, poświęcony dziedzicznym defektom w badaniach naukowych.


Najwyższe członkostwo w AES miało miejsce w 1930 r. z 1260 członkami. Chociaż w stanach Nowy Jork, Kalifornia i Massachusetts było najwięcej członków, to każdy stan w USA miał co najmniej jednego członka. Kohorta AES z 1930 r. składała się głównie z zamożnych mężczyzn i kobiet oraz kilku naukowców z dziedzin powiązanych z eugeniką. Jednak w wyniku reakcji na eugenikę powiązaną z okrucieństwami II wojny światowej poparcie dla eugeniki i członkostwo w AES zaczęło spadać. Do 1960 roku AES miało mniej niż 400 członków, którymi po większości byli mężczyźni naukowcy i lekarze. Po tym czasie AES skupiło się na analizie genetycznej i badaniu czynników kierujących ludzką ewolucją.

Pięć konferencji Princeton z 1964 r. do 1969 r. w Princeton w stanie New Jersey wykazało wspólne zainteresowanie ewolucją człowieka między genetykami a specjalistami od populacji. W latach 1960-1970 AES gromadził naukowców z różnych dyscyplin i zapewniał im miejsce do dyskusji w odniesieniu do ewolucji człowieka. Naukowcy zaangażowani w tę grupę zauważyli, że czynniki środowisk społecznych i fizycznych wpływają na dziedziczność i rozwój człowieka. Naukowcy coraz częściej badali warunki życia i styl życia ludzi. W wielu dużych szkołach medycznych istniały możliwości medycznych badań genetycznych, podczas gdy nowo powstałe poradnie dziedziczenia stanowiły podstawę dla nowoczesnych ośrodków doradztwa genetycznego. Aby zredefiniować nowy cel badań, w 1969 r. oficjalna publikacja AES zmieniła nazwę z Eugenics Quarterly na Social Biology. W 1972 r. AES zostało przemianowane na Society for the Study of Social Biology. Towarzystwo stwierdziło, że zmiana nazwy nie jest zgodna ze zmianą interesów lub polityki, ale lepiej odzwierciedla nowo odkryty wspólny nacisk na badanie biologicznych, społecznych i medycznych trendów, które kształtują ludzką ewolucję.

Współczesne programy eugeniczne:


Od 2014 r. Society of Social Biology jest również nazywane Society for Biodemography and Social Biology (Towarzystwo Biodemografii i Biologii Społecznej). Czasopismo towarzystwa, Biodemography and Social Biology, odnosi się do biologicznych, społecznych i kulturowych wpływów kształtujących skład populacji ludzkiej z interdyscyplinarnym podejściem zawierającym antropologię, genetykę i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. Society of Social Biology zdystansowało się od AES.


Link do oryginalnego artykułu: LINK


NeoEugenika: Skazani na niepowodzenie przez "gen ubóstwa".  |  Naukowcy rozmawiają za zamkniętymi drzwiami by stworzyć syntetyczny ludzki genom.  |  Pojawiają się etyczne obawy wokół projektowania dzieci na zamówienie.  |  Prawdziwy cel projektu poznania ludzkiego genomu- genetyka behawioralna.  Naukowcy budują DNA od podstaw, aby zmienić kod życia.  |  Australijska ustawa umożliwia sterylizację dziecka bez zgody rodziców.  |  Facebook ma twoje dane osobowe, teraz Google chce mieć twoje DNA.  |  Naukowcy psychopaci stworzyli sztuczne łono by wkrótce hodować ludzi.  |  Epigenetyka i nowe GMO.  |  Kolejne milion lat i kontrola globalnej populacji.  |  Kontrola mózgu i rozwój technologii ulepszania ludzi.  | 150 ludzko zwierzęcych hybryd wyhodowano w Brytyjskich laboratoriach.Laboratoria rozwijają ludzko-zwierzęce chimery by hodować w nich ludzkie narządy.  |  Prawdziwy cel projektu poznania ludzkiego genomu- genetyka behawioralna.   |  Chińska fabryka eugeniczna zbiera DNA "geniuszy" by wytwarzać "ulepszonych" ludzi.   |  Nowe technologie i rekonstrukcja człowieka.   |  Zgoda na hodowanie organów ludzkich wewnątrz zwierząt może być przyznana w ciągu roku.   |  Naukowcy zaprezentowali zmutowane krowy GMO mające produkować "modyfikowane" mleko dla dzieci.   |  Naukowcy chcą wypuścić do środowiska tysiące genetycznie zmodyfikowanych owadów.   |  Ekonomista Banku Światowego: hodujmy mniejszych ludzi w celu podniesienia "wydajności metabolicznej".   |  Komary GMO mają być teraz uwolnione do środowiska w USA.   |  Gatunek ludzki może rozdzielić się na dwa podgatunki.   |  Neo-kanibalizm. Amerykańska firma produkuje spożywcze mięso z ludzkich komórek.   |  Facebook ma twoje dane osobowe, teraz Google chce mieć twoje DNA.   |  Przyszłość urządzeń mobilnych.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |  Amerykańscy naukowcy próbują otworzyć ścieżkę ku genetycznej modyfikacji człowieka.   |  Chińska fabryka rozpoczyna masowe klonowanie bydła.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Sztuczna inteligencja będzie wkrótce zastosowana w kamerach CCTV.

Sztuczna inteligencja będzie wkrótce zastosowana w kamerach CCTV.

Opracowana przez Południowokoreański Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (ETRI) technologia sztucznej inteligencji (AI) zostanie...

Niepokojące badanie ujawnia związek pomiędzy uszkodzeniem mózgu a szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Zespół naukowców z Wydziału Anatomii i Neurobiologii Uniwersytetu Sun Yat-sena w Chinach potwierdził na modelach zwierzęcych...

Pentagon przedstawia strategię wdrażania sztucznej inteligencji.

Permanentna inwigilacja w samochodach: Toyota wprowadzi do swoich samochodów Alexe firmy Amazon.

Międzynarodowa konferencja. Polska strefą wolną od 5G.

Więcej
Ekonomia

Niemcy do 2038 roku zamkną wszystkie 84 elektrownie węglowe.

Niemcy do 2038 roku zamkną wszystkie 84 elektrownie węglowe.

Niemcy, jeden z największych na świecie konsumentów węgla, zamknie w ciągu następnych 19 lat wszystkie 84 elektrownie węglowe,...

Panika na Wall Street i polityczne wstrząsy.

Po podwyżkach stóp procentowych przez FED obecnie mamy do czynienia z paniczną wyprzedażą na giełdach. Jak podaje Michael Snyder...

Ekonomia USA po pierwszym roku kadencji Trumpa.

Google dzięki tajnym porozumieniom z Mastercard śledzi 70% zakupów detalicznych w Stanach.

Inwestorzy uciekają od Facebooka i Netflixa.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone