Akcja wezwania ostrzegawczego do Posłów na Sejm RP - zmiana Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
ICPPC
Polska
2020-10-21
Nauka i technologia
Trwa akcja informowania i ostrzegania posłów.

Poniżej propozycja listu napisana przez prawnika Pawła Nogala. UWAGA! Najlepiej ten list wydrukować i zanieść osobiście do posłów.

Jeśli nie możecie tego zrobić to po wysyłce należy zadzwonić/potwierdzić odbiór.Szanowna Pani Poseł/Szanowny Pan Poseł na Sejm RP!

W związku z planowanym rozpatrzeniem przez Sejm RP projektu zmiany Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którym Ustawodawca w drodze ustawy zezwoli Radzie Ministrów na nakładanie na obywateli RP obowiązku zasłaniania nosa i ust i jednocześnie odmowa wykonania takiego nakazu będzie stanowić wykroczenie, kierując się dyspozycją art. 31 ust. 3 oraz art. 39 Konstytucji RP, żądamy przeprowadzenia w tym zakresie w pełni transparentnego procesu legislacyjnego z udziałem niezależnych od rządu ekspertów, przedstawicieli strony społecznej.

Biorąc pod uwagę tak głęboką ingerencję w prawa i wolności osobiste, problemy natury zdrowotnej szczególnie osób z chorobami układu oddechowego, żądamy pominięcia publicystycznego trybu narracji i rzetelnego omówienia kwestii zasadności (skuteczności) i bezpieczeństwa zasłaniania ust i nosa. Osoby, które rekomendują takie rozwiązanie muszą być gotowe na poniesienie odpowiedzialności za negatywne skutki przyjętych regulacji prawnych dla zdrowia publicznego i zdrowia konkretnych obywateli.

Nie tylko samo nałożenie tak powszechnego obowiązku budzi wątpliwości natury konstytucyjnej, ale dodatkowo praktyka ostatnich miesięcy wskazuje na rażące nadużywanie przez Radę Ministrów prawa do ustanawiania różnych nakazów i zakazów wobec obywateli bez jakiejkolwiek rozwagi, w sposób nieprzemyślany, nietransparentny i wykraczający poza delegację ustawową. Finalnie najbardziej niedorzecznym skutkiem powszechnego (bezprawnego) obowiązku zasłaniania ust i nosa jest fakt , iż w świetle treści rozporządzeń Rady Ministrów od 7 sierpnia 2020r.,  objęte takim nakazem są także osoby ze zdiagnozowanymi ciężkimi chorobami układu oddechowego. To jest nieludzkie.

Żądamy uwzględnienia tj przedyskutowania dostępnych badań i poglądów naukowych, przeprowadzenia debaty z udziałem ekspertów i strony społecznej. Nie można delegować dla rządu prawa do ustalania przymusu stosowania środków profilaktycznych przez osoby zdrowe, co pozostaje rażąco w sprzeczności z art 31 ust. 3 oraz art. 39 Konstytucji RP.

Dla przykładu, rozważenia wymagają następujące badania:

1. https://www.jehp.net/article.asp?issn=2277-9531%3Byear%3D2020%3Bvolume%3D9%3Bissue%3D1%3Bspage%3D192%3Bepage%3D192%3Baulast%3DSharma&fbclid=IwAR0tV4Dux5d2JCTfUBwq3O8d8s02JGzbhtgu1_pYF-svBE0VAxb082IiQ7Y

Skuteczność filtracji maseczek odzieżowych jest różna i zależy od rodzaju użytego materiału, liczby warstw oraz stopnia zawilgocenia maski i dopasowania maski do twarzy. Wskazujemy, że termin „efficacy” dotyczy wyników uzyskanych w idealnych lub kontrolowanych warunkach, dlatego ekstrapolowanie tych wniosków na rzeczywiste warunki w przestrzeni publicznej jest ograniczone. Metaanaliza dotyczyła jedynie TRANSMISJI wirusa, a nie wpływu noszenia maseczek odzieżowych/przyłbic na redukcję liczby hospitalizacji czy zgonów, zarówno ogółem, jak i z powodu COVID-19.

2. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/acop-nsn040620.php?fbclid=IwAR1vS2otveD9cUO5i4qxAH7pfxtnkvda2ga4OO91qgwqWr5pQEQ7syRCIB8

Zgodnie z wynikami tego badania maseczki chirurgiczne, jak i odzieżowe nie filtrują skutecznie SARS COV-2

3.  Ong JJY et al. Headaches associated with personal protective equipment- A cross sectional study among frontline healthcare workers during COVID-19. Headache 2020;60(5):864-877 oraz Ramirez-Moreno, Jose M., et al. "Mask-associated de novo headache in healthcare workers during the Covid-19 pandemic." medRxiv (2020)

W tych artykułach wskazuje się na negatywne skutki zdrowotne (bóle głowy, spadek efektywności) dla personelu medycznego, który musi często zasłaniać nos i usta maską, co obala mit jakoby i dla lekarzy jest to procedura całkiem bezpieczna.

4. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

CDC stwierdza w artykule zatytułowanym „Niefarmaceutyczne środki zaradcze dla grypy pandemicznej w warunkach innych niż zdrowotne - środki ochrony indywidualnej i środowiskowe”, że „Naszym celem było zidentyfikowanie randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) każdego środka w celu potwierdzenia laboratoryjnego wyników dotyczących grypy dla każdego ze środków, ponieważ badania kliniczne z randomizacją zapewniają najwyższą jakość dowodów."
W tym artykule opublikowanym przez CDC w maju 2020 r. stwierdza się: „Chociaż badania mechanistyczne potwierdzają potencjalny wpływ higieny rąk lub maseczek na twarz, dowody z 14 randomizowanych, kontrolowanych badań tych środków nie potwierdziły istotnego wpływu na przenoszenie się grypy potwierdzonej laboratoryjnie”.

5. Jacobs, J. L. i in. (2009) „Stosowanie chirurgicznych masek na twarz w celu zmniejszenia częstości występowania przeziębienia wśród pracowników służby zdrowia w Japonii: randomizowane badanie kontrolowane”, American Journal of Infection Control, tom 37, wydanie 5, 417 - 419. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

"Pracownicy służby zdrowia w maskach N95 (HCW) byli znacznie bardziej narażeni na bóle głowy. Nie wykazano, aby stosowanie masek na twarz w HCW przynosiło korzyści w zakresie objawów przeziębienia lub grypy.”

6. Cowling, B. i in. (2010) „Maski na twarz zapobiegające przenoszeniu wirusa grypy: przegląd systematyczny”, Epidemiology and Infection, 138 (4), 449-456. https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/face-masks-to-prevent-transmission-of-influenza-virus-a-systematic-%20review/64D368496EBDE0AFCC6639CCC9D8BC05
(przegląd systematyczny oznacza analizę randomizowanych badań kontrolowanych RCT)

„Żadne z przeanalizowanych badań nie wykazało korzyści z noszenia maski, zarówno u pracowników służby zdrowia, jak i członków społeczności w gospodarstwach domowych.”


7. bin-Reza i in. (2012) „Stosowanie masek i respiratorów w celu zapobiegania zakażeniom grypy: systematyczny przegląd dowodów naukowych”, Influenza and Other Respiratory Viruses 6 (4), 257–267. bin-Reza i in. (2012) „Stosowanie masek i respiratorów w celu zapobiegania zakażeniom grypy: systematyczny przegląd dowodów naukowych”, Influenza and Other Respiratory Viruses 6 (4), 257–267. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1750-2659.2011.00307.x

„Zakwalifikowaliśmy 17 badań. … Żadne z badań nie wykazało rozstrzygającego związku między używaniem maski / respiratora a ochroną przed infekcją grypą.”

8. Smith, J.D. i in. (2016) „Skuteczność respiratorów N95 a maski chirurgiczne w ochronie pracowników służby zdrowia przed ostrym zakażeniem dróg oddechowych: przegląd systematyczny i metaanaliza”, CMAJ marzec 2016 https://www.cmaj.ca/content/188/8/567

"Zidentyfikowaliśmy sześć badań klinicznych…. W metaanalizie badań klinicznych nie stwierdziliśmy istotnej różnicy między respiratorami N95 a maskami chirurgicznymi w powiązanym ryzyku  potwierdzonego laboratoryjnie zakażenia dróg oddechowych, choroby grypopodobnej.”

9. Offeddu, V. i in. (2017) „Effective of Masks and Respirators Against Respiratory Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis,” Clinical Infectious Diseases, Volume 65, Issue 11, 1 December 2017, Pages 1934–1942,
https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747

"Samodzielna ocena wyników klinicznych była podatna na błędy. Dowody na działanie ochronne masek lub respiratorów przed zweryfikowanym zakażeniem dróg oddechowych (VRI) nie były istotne statystycznie.”

10. Radonovich, L.J. i in. (2019) „Respiratory N95 a maski medyczne w zapobieganiu grypie wśród personelu służby zdrowia: randomizowane badanie kliniczne”, JAMA. 2019; 322 (9): 824–833. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214

"Spośród 2862 zrandomizowanych uczestników 2371 ukończyło badanie i. ... Wśród ambulatoryjnego personelu medycznego respiratory N95 w porównaniu z maskami medycznymi, jakie nosili uczestnicy tego badania, nie spowodowały znaczącej różnicy w częstości występowania grypy potwierdzonej laboratoryjnie."


11. Long, Y. i in. (2020) „Skuteczność respiratorów N95 a maski chirurgiczne przeciw grypie: przegląd systematyczny i metaanaliza”, J Evid Based Med. 2020; 1- 9. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jebm.12381

"Łącznie uwzględniono sześć badań RCT (randomized controlled trial) z udziałem 9 171 uczestników. Nie było statystycznie istotnych różnic w zapobieganiu grypie potwierdzonej laboratoryjnie, wirusowym zakażeniom dróg oddechowych potwierdzonym laboratoryjnie, zakażeniom dróg oddechowych potwierdzonym laboratoryjnie chorobom grypopodobnym przy użyciu respiratorów N95 i masek chirurgicznych. Metaanaliza wykazała ochronne działanie respiratorów N95 przed potwierdzoną laboratoryjnie kolonizacją bakteryjną (RR = 0,58, 95% CI 0,43-0,78). Stosowanie respiratorów N95 w porównaniu z maskami chirurgicznymi nie wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia grypy potwierdzonej laboratoryjnie”

12. https://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150422121724.htm

„Powszechne stosowanie masek z tkaniny przez pracowników służby zdrowia może narazić ich na większe ryzyko chorób układu oddechowego i infekcji wirusowych, a ich globalne stosowanie powinno być odradzane, zgodnie z badaniem UNSW (...) Penetracja masek tkaninowych przez cząsteczki wyniosła prawie 97% w porównaniu do masek medycznych z 44%.”

13. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764955

"Długotrwałe stosowanie masek powoduje toksyczność dwutlenku węgla: „Stężenie tlenu wdychane przez zdrowych osobników noszących maskę chirurgiczną  N95 zmniejsza się do około 17%, a stężenie dwutlenku węgla wzrasta do około 1,2% - 3% w krótkim okresie pracy. (...)Te wytyczne należy zaktualizować, aby odzwierciedlić wyższe ryzyko infekcji stwarzane przez maski z tkaniny, jak stwierdzono w naszym badaniu”

14. https://www.qeios.com/read/1SC5L4

"Przeprowadziliśmy szybki przegląd badań i zastosowaliśmy bayesowskie podejście statystyczne do analizy eksperymentalnych i obserwacyjnych badań przeprowadzonych na dzieciach i dorosłych mieszkających w społeczności, które oceniały skuteczność noszenia masek na twarzy (w porównaniu z brakiem masek) na podstawie potwierdzonych laboratoryjnie lub klinicznie zdiagnozowanych wirusowych infekcji dróg oddechowych."

Wyniki: Jedenaście RCT i 10 badań obserwacyjnych spełniło kryteria analizy.
(...) Analiza wykazała umiarkowane prawdopodobieństwo niewielkiego efektu noszenia chirurgicznych masek na twarz w środowisku społecznym w zmniejszaniu zgłaszanej choroby grypopodobnej (ILI - influenza like illnesses). (...) dowody na zmniejszenie potwierdzonej klinicznie lub laboratoryjnie infekcji były niejednoznaczne (...) Badania obserwacyjne dostarczyły dowody na negatywny związek między noszeniem maski na twarz a ILI (…).”

15. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372

"(...)Wiemy, że noszenie maski poza zakładami opieki zdrowotnej nie zapewnia ochrony przed infekcją (...).Oczywistym jest również, że maski pełnią rolę symboliczną - maski to nie tylko środki zapobiegawcze, lecz także talizman , który może pomóc zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i zaufania pracowników służby zdrowia do szpitali. Chociaż takie reakcje mogą nie być ściśle logiczne, wszyscy podlegamy strachowi i niepokojowi, szczególnie w czasach kryzysu."

16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7087880/

Wpływ noszenia N95 i chirurgicznych masek na tętno, stres termiczny i odczucia subiektywne.

17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4868614/

Maska chirurgiczna jest nieodpowiednia w celu zmniejszenia ryzyka

18. https://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150422121724.htm

Badanie wykazało, że zachorowania na infekcje dróg oddechowych były znacznie wyższe wśród pracowników służby zdrowia noszących maski tkaninowe.

Penetracja masek tkaninowych przez cząsteczki wyniosła prawie 97% w porównaniu do masek medycznych z 44%.

Profesor Raina MacIntyre, główna autorka badania i kierownik Szkoły Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Nowej Południowej Walii, powiedziała, że ​​wyniki badań ostrzegają przed stosowaniem masek tkaninowych.

„Maski są noszone w celu ochrony przed infekcją podczas pandemii i wybuchów epidemii, zwłaszcza gdy nie ma dostępnych leków ani szczepionek do ochrony” – powiedziała profesor MacIntyre.

„Maski są szczególnie ważne dla lekarzy i pielęgniarek pierwszego kontaktu, ponieważ ich ochrona przed infekcją jest kluczem do utrzymania zdolności skutecznego zwalczania pandemii”.

„Powinniśmy zachować ostrożność w stosowaniu masek tkaninowych w placówkach opieki zdrowotnej, szczególnie w miejscach wysokiego ryzyka, takich jak oddziały ratunkowe, intensywna opieka, oddziały pediatryczne lub oddziały zajmujące się leczeniem chorób układu oddechowego”.

Maski tkaninowe są szeroko stosowane na całym świecie, ponieważ są tańszą opcją, szczególnie w obszarach, w których brakuje wyposażenia ochronnego, w tym w krajach azjatyckich, które w przeszłości były dotknięte nowymi chorobami zakaźnymi, a także w Afryce Zachodniej, która była epicentrum ostatniej epidemii wirusa Ebola.

Autorzy spekulują, że zatrzymywanie wilgoci przez maski tkaninowe, ich ponowne użycie i słaba filtracja mogą wyjaśniać zwiększone ryzyko infekcji.


Apeluję o przeprowadzenie rzetelnego procesu ustawodawczego!


Rząd federalny i Uniwersytet Yale prowadzą badania kliniczne dotyczące tego, jak najlepiej „przekonać” Amerykanów do przyjęcia szczepionek przeciwko COVID-19.  |  Obozy koncentracyjne Corona.  |  Baza danych Banku Światowego odnotowała eksport zestawów testowych na COVID-19 już w 2017 roku.  |  Czterech żołnierzy ukraińskiej armii zmarło po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19.  |  Niemalże każdy kto przyjął szczepionkę na koronawirusa miał niepożądane reakcje.  |  Rząd federalny i Uniwersytet Yale prowadzą badania kliniczne dotyczące tego, jak najlepiej „przekonać” Amerykanów do przyjęcia szczepionek przeciwko COVID-19.  |  Kolejna szczepionka Gatesa okazuje się być porażką.  |  Przypadek? Unia Europejska od 2018 planuje wprowadzenie paszportu szczepionkowego do 2022 roku.  |  Fauci przyznaje, że szczepionki na COVID-19 nie będą działały i oskarża o to antyszczepionkowców.   |  Szczepionka koronawirusowa mRNA Moderny spowodowała poważne obrażenia u 20% pacjentów.  |  Szykowana szczepionka RNA na koronawirusa to globalny eksperyment na ludzkości.   |  Austriackie badanie wskazuje na „oznaki ludzkiej interwencji” w koronawirusie.  |  Odkrywca wirusa HIV twierdzi, że COVID-19 jest wirusem stworzonym przez człowieka, i że „mógł powstać tylko w laboratorium”.  |  Światowe laboratoria potwierdzają: koronawirus został opracowany przez naukowców za pomocą inżynierii genetycznej.  | 


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Eksperci ostrzegają, że szczepionki mRNA na Covida mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia genetyczne.

Eksperci ostrzegają, że szczepionki mRNA na Covida mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia genetyczne.

Mimo, iż istnieje wiele powodów na to, aby unikać szczepionek przeciwko COVID-19, które są nam narzucane, to Robert F. Kennedy Jr....

Światowe Forum Ekonomiczne zachęca plebs do jedzenia chwastów i picia ścieków.

Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało na swojej stronie internetowej dwa artykuły, w których badano, w jaki sposób ludzie mogą...

Prezydent Bolsonaro mówi, że nie przyjmie szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Chiny „użyły tajnej broni mikrofalowej, aby ugotować żywcem indyjskich żołnierzy” i zmusić ich do odwrotu z himalajskiej górskiej granicy.

ONZ ogłasza biometryczny cyfrowy identyfikacyjny portfel.Programy Infowars:
Infowars.com od miesiąca niedostępne ponieważ jest pod atakiem DDoS z Chin:

Biedujący celebryci i Kameradenpolizei. Materiał Konrada Stachnio:

Ostatnie Audycje:
5G zabija drzewa... a ludzi?

TECH. Krytyka rozwoju technologicznego:

Część druga. Człowiek jako maszyna:

Część trzecia. Kultura jako maszyna:

Jesz genetycznie modyfikowaną żywność? To obejrzyj to:

Polityka

Firma będąca właścicielem Dominion Voting Systems otrzymała 400 milionów dolarów przez szwajcarskie konta kontrolowane przez chiński rząd i jego spółki.

Firma będąca właścicielem Dominion Voting Systems otrzymała 400 milionów dolarów przez szwajcarskie konta kontrolowane przez chiński rząd i jego spółki.

Dochodzenie badające dokumentację Komisji Giełdowych Papierów Wartościowych SEC ujawniło, że niecały miesiąc przed wyborami firma...

Amerykański batalion elektronicznego wywiadu wojskowego „Kraken” przejął serwery Dominion w Niemczech.

W przełomowym wywiadzie dla WVW-TV emerytowany generał broni Thomas McInerney opisał nalot, w którym amerykańskie siły specjalne...

Prezydent Trump twierdzi, że sądy nie chcą przyjmować dowodów na oszustwa wyborcze.

Lord Malloch Brown: brytyjski wywiad i elektroniczny przewrót w USA.

Schwab sugeruje wprowadzenie systemów masowego sczytywania myśli obywateli.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone